EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0545

2006/545/EF: Rådets beslutning af 18. juli 2006 om ligestilling af officielle sortsundersøgelser i Kroatien (EØS-relevant tekst)

OJ L 215, 5.8.2006, p. 28–29 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 352M , 31.12.2008, p. 466–467 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 074 P. 175 - 177
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 074 P. 175 - 177
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 058 P. 205 - 206

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2013; ophævet ved 32013R0517

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/545/oj

5.8.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 215/28


RÅDETS BESLUTNING

af 18. juli 2006

om ligestilling af officielle sortsundersøgelser i Kroatien

(EØS-relevant tekst)

(2006/545/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 2002/53/EF af 13. juni 2002 om den fælles sortsliste over landbrugsplantearter (1), særlig artikel 22, stk. 1, litra a),

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved direktiv 2002/53/EF er Rådet tillagt kompetence til at fastslå, om officielle undersøgelser, der foretages af sorter i et tredjeland, frembyder samme garanti som de undersøgelser, medlemsstaterne foranstalter.

(2)

I henhold til gældende bestemmelser i Kroatien om officielle sortsundersøgelser af hvede, byg og majs sker godkendelse af sorter for så vidt angår deres selvstændighed, stabilitet og ensartethed på grundlag af resultaterne af officielle undersøgelser, især dyrkningsundersøgelser, som omfatter et tilstrækkeligt stort antal kendetegn til at muliggøre en beskrivelse af sorten.

(3)

En undersøgelse af bestemmelserne og anvendelsen af dem i Kroatien på ovennævnte tre arter har vist, at de frembyder samme garanti som de undersøgelser, medlemsstaterne foranstalter, forudsat at visse supplerende betingelser er opfyldt.

(4)

Denne beslutning udelukker ikke, at Fællesskabets konstateringer af ligestilling ophæves, såfremt de betingelser, de byggede på, ikke længere er opfyldt eller ophører med at være opfyldt.

(5)

Eftersom der kan være behov for hyppige ændringer af de tekniske bestemmelser i bilagene, bør bilagene ændres efter proceduren i artikel 4 i Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbestemmelser, der tillægges Kommissionen (2)

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Officielle undersøgelser af selvstændighed, stabilitet og ensartethed, som foretages i Kroatien af den i bilag I anførte myndighed for sorter af de i samme bilag anførte arter, anses for at frembyde den samme garanti som de af medlemsstaterne foranstaltede undersøgelser, forudsat at de opfylder de i bilag II anførte betingelser.

Artikel 2

Ændringer af bilagene vedtages efter proceduren i artikel 3, stk. 2.

Artikel 3

1.   Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Frø og Plantemateriale henhørende under Landbrug, Havebrug og Skovbrug, i det følgende benævnt »komitéen«, oprettet i henhold til artikel 1 i Rådets afgørelse 66/399/EØF (3).

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF.

3.   Perioden i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til én måned.

4.   Komitéen vedtager selv sin forretningsorden.

Artikel 4

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. juli 2006

På Rådets vegne

J. KORKEAOJA

Formand


(1)  EFT L 193 af 20.7.2002, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 (EUT L 268 af 18.10.2003, s. 1).

(2)  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23. Ændret ved beslutning 2006/512/EF (EUT L 200 af 22.7.2006, s. 11).

(3)  EFT 125 af 11.7.1966, s. 2289/66.


BILAG I

Myndighed

Art

Institute for Seed and Seedlings, Osijek

Hordeum vulgare L.

Triticum aestivum L.

Zea Mays L.


BILAG II

BETINGELSER

1.

Godkendelse af sorter for så vidt angår deres selvstændighed, stabilitet og ensartethed sker på grundlag af resultaterne af officielle undersøgelser.

2.

For at fastslå selvstændigheden skal undersøgelserne i marken som et minimum omfatte følgende disponible sammenlignelige sorter:

sorter, som er opført på den fælles sortsliste over landbrugsplantearter, eller

sorter, som — uden at være opført på ovennævnte liste — er godkendt eller søges godkendt i en medlemsstat enten til certificering eller markedsføring eller til certificering med henblik på andre lande.

3.

De kendetegn, afprøvningen som et minimum skal tage højde for, og mindstekravene til afprøvning af sorter af landbrugsplantearterne er fastsat i Kommissionens direktiv 2003/90/EF (1).


(1)  EUT L 254 af 8.10.2003, s. 7. Ændret ved Kommissionens direktiv 2005/91/EF (EUT L 331 af 17.12.2005, s. 24).


Top