EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0540

2006/540/EF: Kommissionens beslutning af 11. april 2006 om tildeling af de mængder af kontrollerede stoffer, der er tilladt til væsentlige anvendelsesformål i Fællesskabet i 2006 i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2037/2000 (meddelt under nummer K(2006) 1483) (EØS-relevant tekst)

OJ L 214, 4.8.2006, p. 35–49 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M , 8.5.2007, p. 1030–1044 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/540/oj

4.8.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 214/35


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 11. april 2006

om tildeling af de mængder af kontrollerede stoffer, der er tilladt til væsentlige anvendelsesformål i Fællesskabet i 2006 i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2037/2000

(meddelt under nummer K(2006) 1483)

(Kun den danske, den engelske, den estiske, den finske, den franske, den italienske, den nederlandske, den slovenske, den spanske, den svenske og den tyske udgave er autentiske)

(EØS-relevant tekst)

(2006/540/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2037/2000 af 29. juni 2000 om stoffer, der nedbryder ozonlaget (1), særlig artikel 3, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Fællesskabet har allerede afviklet produktionen og forbruget af chlorfluorcarboner, andre fuldt halogenerede chlorfluorcarboner, haloner, tetrachlormethan, 1,1,1-trichlorethan, hydrobromfluorcarboner og bromchlormethan.

(2)

Det påhviler Kommissionen hvert år at opstille de væsentlige anvendelsesformål for disse kontrollerede stoffer, de mængder, der må anvendes, og de virksomheder, som må anvende dem.

(3)

Afgørelse IV/25 vedtaget af parterne i Montreal-protokollen om stoffer, der nedbryder ozonlaget, i det følgende benævnt »Montreal-protokollen«, indeholder de kriterier, Kommissionen skal anvende, når den opstiller væsentlige anvendelsesformål, og hjemler den produktion og det forbrug, der kræves til at opfylde de væsentlige behov for kontrollerede stoffer hos hver enkelt part.

(4)

Montreal-protokolparternes afgørelse XV/8 hjemler den produktion og det forbrug, der kræves til at opfylde de væsentlige behov for kontrollerede stoffer, der er opført i Montreal-protokollens bilag A, B og C (stoffer i gruppe II og III), til laboratorie- og analyseformål som anført i bilag IV til referatet af parternes syvende møde, forudsat at betingelserne i bilag II til referatet af parternes sjette møde og i Montreal-protokolparternes afgørelse VII/11, XI/15 og XV/5 er opfyldt. Montreal-protokolparternes afgørelse XVII/10 hjemler den produktion og det forbrug af det kontrollerede stof, der er opført i Montreal-protokollens bilag E, for at opfylde behovet for methylbromid til laboratorie- og analyseformål.

(5)

I henhold til stk. 3 i afgørelse XII/2 truffet af parterne i Montreal-protokollen vedrørende foranstaltninger til at lette overgangen til chlorfluorcarbonfri dosisinhalatorer (MDI) har alle medlemsstaterne meddelt (2) FN's miljøprogram, at chlorfluorcarboner (CFC) ikke længere er væsentlige for fremstillingen af salbutamol CFC-MDI med henblik på markedsføring i Fællesskabet.

Belgien, Tjekkiet, Danmark, Tyskland, Estland, Grækenland, Letland, Litauen, Ungarn, Nederlandene, Norge, Østrig, Portugal, Slovenien og Slovakiet har meddelt FN's miljøprogram, at anvendelsen af CFC ikke længere er væsentlig for fremstillingen af MDI, der indeholder aktive ingredienser tilhørende den terapeutiske kategori »korttidsvirkende bronkodilaterende beta-agonister«, nærmere bestemt terbutalin (3) fenoterol, orciprenalin, reproterol, carbuterol, hexoprenalin, pirbuterol, clenbuterol, bitolterol og procaterol, med henblik på markedsføring i Fællesskabet.

Belgien, Tjekkiet, Tyskland, Estland, Grækenland, Letland, Ungarn, Nederlandene, Slovakiet, Slovenien og Sverige har meddelt FN's miljøprogram, at anvendelsen af CFC ikke længere er væsentlig for fremstillingen af MDI, der indeholder aktive ingredienser tilhørende den terapeutiske kategori »inhalationssteroider«, nærmere bestemt beclomethason, dexamethason, flunisolid, fluticason, budesonid (4) og triamcinolon, med henblik på markedsføring i Fællesskabet.

Danmark (beclomethason og fluticason), Spanien (beclomethason og fluticason), Frankrig (beclomethason og fluticason), Irland (beclomethason og fluticason), Italien (beclomethason, fluticason og budesonid), Malta (fluticason og budesonid), Portugal (fluticason og budesonid), Slovenien (beclomethason, fluticason og budesonid), Finland (beclomethason og fluticason) og Det Forenede Kongerige (fluticason) har meddelt FN's miljøprogram, at anvendelsen af CFC ikke længere er væsentlig for fremstillingen af MDI, der indeholder aktive ingredienser tilhørende den terapeutiske kategori »inhalationssteroider« vist i parentes efter hver medlemsstat, med henblik på markedsføring i Fællesskabet.

Belgien, Tjekkiet, Danmark, Tyskland, Estland, Frankrig, Grækenland, Letland, Nederlandene, Slovakiet, Slovenien og Finland har meddelt FN's miljøprogram, at anvendelsen af CFC ikke længere er væsentlig for fremstillingen af MDI, der indeholder aktive ingredienser tilhørende den terapeutiske kategori »nonsteroide antiinflammatoriske midler«, nærmere bestemt cromoglicat og nedrocromil, med henblik på markedsføring i Fællesskabet.

Portugal har meddelt FN's miljøprogram, at anvendelsen af CFC ikke længere er væsentlig for fremstillingen af MDI, der indeholder den aktive ingrediens cromoglicat, med henblik på markedsføring i Fællesskabet. Spanien har meddelt FN's miljøprogram, at anvendelsen af CFC ikke længere er væsentlig for fremstillingen af MDI, der indeholder den aktive ingrediens nedrocromil, med henblik på markedsføring i Fællesskabet.

Belgien, Tjekkiet, Danmark, Tyskland, Estland, Grækenland, Spanien, Irland, Cypern, Letland, Ungarn, Malta, Nederlandene, Slovakiet, Finland, Sverige og Det Forenede Kongerige har meddelt FN's miljøprogram, at anvendelsen af CFC ikke længere er væsentlig for fremstillingen af MDI, der indeholder aktive ingredienser tilhørende den terapeutiske kategori »anticholinerge bronkodilatorer«, nærmere bestemt ipratropiumbromid og oxitropiumbromid, med henblik på markedsføring i Fællesskabet.

Portugal har meddelt FN's miljøprogram, at anvendelsen af CFC ikke længere er væsentlig for fremstillingen af MDI, der indeholder den aktive ingrediens ipratropiumbromid, med henblik på markedsføring i Fællesskabet.

Tyskland har meddelt FN's miljøprogram, at anvendelsen af CFC ikke længere er væsentlig for fremstillingen af MDI, der indeholder aktive ingredienser tilhørende den terapeutiske kategori »langtidsvirkende bronkodilaterende beta-agonister«, nærmere bestemt formoterol og salmeterol, med henblik på markedsføring i Fællesskabet.

Italien har meddelt FN's miljøprogram, at anvendelsen af CFC ikke længere er væsentlig for fremstillingen af MDI, der indeholder den aktive ingrediens formoterol, med henblik på markedsføring i Fællesskabet.

Tyskland og Nederlandene har meddelt FN's miljøprogram, at anvendelsen af CFC ikke længere er væsentlig for fremstillingen af MDI, der indeholder kombinationer af aktive ingredienser, med henblik på markedsføring i Fællesskabet.

Med artikel 4, stk. 4, nr. i), litra b), i forordning (EF) nr. 2037/2000 forebygges det, at CFC anvendes eller markedsføres, medmindre de betragtes som væsentlige på de betingelser, der er beskrevet i nævnte forordnings artikel 3, stk. 1. Denne ændring af omfanget af ikke-væsentlige anvendelser har mindsket efterspørgslen efter CFC til anvendelse i MDI, som markedsføres i Fællesskabet. Med artikel 4, stk. 6, i forordning (EF) nr. 2037/2000 forebygges det endvidere, at CFC-MDI-produkter indføres og markedsføres, medmindre CFC-komponenten betragtes som væsentlig på de betingelser, der er beskrevet i artikel 3, stk. 1.

(6)

Kommissionen har den 8. juli 2005 offentliggjort en meddelelse (5) til de virksomheder i Fællesskabets 25 medlemsstater, som har anmodet Kommissionen om at se på anvendelse af kontrollerede stoffer til væsentlige formål i Fællesskabet i 2006, og den har modtaget erklæringer om planlagte anvendelser til væsentlige formål af kontrollerede stoffer i 2006.

(7)

Med det formål at sikre, at berørte virksomheder og aktører fortsat til rette tid kan udnytte tilladelsesordningen, er det hensigtsmæssigt, at nærværende beslutning gælder fra den 1. januar 2006.

(8)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra det forvaltningsudvalg, der er nedsat ved artikel 18, stk. 1, i forordning (EF) nr. 2037/2000 —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

1.   Den mængde kontrollerede stoffer i gruppe I (chlorfluorcarboner 11, 12, 113, 114 og 115), omfattet af forordning (EF) nr. 2037/2002, som må anvendes til væsentlige medicinske formål i Det Europæiske Fællesskab i 2006, fastsættes til 539 000,00 ODP (6)-kg.

2.   Den mængde kontrollerede stoffer i gruppe I (chlorfluorcarboner 11, 12, 113, 114 og 115) og gruppe II (andre fuldt halogenerede chlorfluorcarboner), omfattet af forordning (EF) nr. 2037/2002, som må anvendes til væsentlige laboratorieformål i Fællesskabet i 2006, fastsættes til 256 761,86 ODP-kg.

3.   Den mængde kontrollerede stoffer i gruppe III (haloner), omfattet af forordning (EF) nr. 2037/2000, som må anvendes til væsentlige laboratorieformål i Fællesskabet i 2006, fastsættes til 482,70 ODP-kg.

4.   Den mængde kontrollerede stoffer i gruppe IV (tetrachlormethan), omfattet af forordning (EF) nr. 2037/2000, som må anvendes til væsentlige laboratorieformål i Fællesskabet i 2006, fastsættes til 149 641,536 ODP-kg.

5.   Den mængde kontrollerede stoffer i gruppe V (1,1,1-trichlorethan), omfattet af forordning (EF) nr. 2037/2000, som må anvendes til væsentlige laboratorieformål i Fællesskabet i 2006, fastsættes til 754,00 ODP-kg.

6.   Den mængde kontrollerede stoffer i gruppe VI (methylbromid), omfattet af forordning (EF) nr. 2037/2000, som må anvendes til væsentlige laboratorie- og analyseformål i Fællesskabet i 2006, fastsættes til 300,00 ODP-kg.

7.   Den mængde kontrollerede stoffer i gruppe VII (hydrobromfluorcarboner), omfattet af forordning (EF) nr. 2037/2000, som må anvendes til væsentlige laboratorieformål i Fællesskabet i 2006, fastsættes til 4,49 ODP-kg.

8.   Den mængde kontrollerede stoffer i gruppe IX (bromchlormethan), omfattet af forordning (EF) nr. 2037/2000, som må anvendes til væsentlige laboratorieformål i Fællesskabet i 2006, fastsættes til 13,308 ODP-kg.

Artikel 2

Chlorfluorcarbon-dosisinhalatorer, der er opført i bilag I, må ikke markedsføres på markeder, hvor den kompetente myndighed har fastslået, at anvendelsen af chlorfluorcarbon-dosisinhalatorer ikke længere er væsentlig på disse markeder.

Artikel 3

I perioden 1. januar-31. december 2006 gælder følgende:

1)

Kvoter af chlorfluorcarboner 11, 12, 113, 114 og 115 til væsentlige medicinske anvendelsesformål tildeles de i bilag II anførte virksomheder.

2)

Kvoter af chlorfluorcarboner 11, 12, 113, 114 og 115 og andre fuldt halogenerede chlorfluorcarboner til væsentlige laboratorieformål tildeles de i bilag III anførte virksomheder.

3)

Kvoter af haloner til væsentlige laboratorieformål tildeles de i bilag IV anførte virksomheder.

4)

Kvoter af tetrachlormethan til væsentlige laboratorieformål tildeles de i bilag V anførte virksomheder.

5)

Kvoter af 1,1,1-trichlorethan til væsentlige laboratorieformål tildeles de i bilag VI anførte virksomheder.

6)

Kvoter af methylbromid, der anvendes til kritiske laboratorie- og analyseformål, tildeles de i bilag VII anførte virksomheder.

7)

Kvoter af hydrobromfluorcarboner til væsentlige laboratorieformål tildeles de i bilag VIII anførte virksomheder.

8)

Kvoter af bromchlormethan til væsentlige laboratorieformål tildeles de i bilag IX anførte virksomheder.

9)

Kvoterne af chlorfluorcarboner 11, 12, 113, 114 og 115, andre fuldt halogenerede chlorfluorcarboner, tetrachlormethan, 1,1,1-trichlorethan, hydrobromfluorcarboner og bromchlormethan til væsentlige anvendelsesformål er fastsat i bilag X.

Artikel 4

Denne beslutning finder anvendelse fra den 1. januar 2006, og den udløber den 31. december 2006.

Artikel 5

Denne beslutning er rettet til følgende virksomheder:

 

3M Health Care Ltd

3M House Morley Street

Loughborough

Leicestershire LE11 1EP

United Kingdom

 

Bespak PLC

North Lynn Industrial Estate

King's Lynn

PE30 2JJ — Norfolk

United Kingdom

 

Boehringer Ingelheim GmbH

Binger Straße 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

på vegne af Boehringer Ingelheim (Frankrig)

 

Chiesi Farmaceutici SpA

Via Palermo, 26/A

I-43100 Parma

 

IVAX Ltd

Unit 301 Industrial Park

Waterford

Ireland

 

Laboratorio Aldo Union SA

Baronesa de Maldá, 73

Espluges de Llobregat

E-08950 Barcelona

 

SICOR SpA

Via Terrazzano, 77

I-20017 Rho (MI)

 

Valeas SpA Pharmaceuticals

Via Vallisneri, 10

I-20133 Milano

 

Valvole Aerosol Research Italiana (VARI)

Spa — LINDAL Group Italia

Via del Pino, 10

I-23854 Olginate (LC)

 

Acros Organics bvba

Janssen Pharmaceuticalaan 3o

B-2440 Geel

 

Airbus France

route de Bayonne 316

F-31300 Toulouse

 

Biosolove B.V.

Waalreseweg 17

5554 HA Valkenswaard

Nederland

 

Bie & Berntsen

Sandbækvej 7

DK-2610 Roedovre

 

Carlo Erba Reactifs-SDS

Z.I. de Valdonne, BP 4

F-13124 Peypin

 

CNRS — Groupe de Physique des Solides

Université Paris, 7 Denis Diderot & Paris

6 Pierre et Marie Curie

F-75251 Paris Cedex 5

 

Health Protection Inspectorate-Laboratories

Paldiski mnt 81

EE-10617 Tallinn

 

Honeywell Fluorine Products Europe

Kempenweg 90

P.O. Box 264

6000 AG Weert

Nederland

 

Honeywell Specialty Chemicals

Wunstorfer Straße 40

Postfach 100262

D-30918 Seelze

 

Ineos Fluor Ltd

PO Box 13, The Heath

Runcorn Cheshire WA7 4QF

United Kingdom

 

Institut Scientifique de Service Public (ISSeP)

Rue du Chéra, 200

B-4000 Liège

 

Katholieke Universiteit Leuven

Krakenstraat 3

B-3000 Leuven

 

LGC Promochem GmbH

Mercatorstraße 51

D-46485 Wesel

 

Mallinckrodt Baker BV

Teugseweg 20

7418 AM Deventer

Nederland

 

Merck KgaA

Frankfurter Straße 250

D-64271 Darmstadt

 

Mikro+Polo d.o.o.

Lackova 78

SLO-2000 Maribor

 

Ministry of Defense

Directorate Material RNL Navy

PO Box 2070

2500 ES The Hague

Nederland

 

Panreac Química SA

Riera de Sant Cugat 1

E-08110 Montcada I Reixac (Barcelona)

 

Sanolabor d.d.

Leskovškova 4

SLO-1000 Ljubljana

 

Sigma Aldrich Logistik GmbH

Riedstraße 2

D-89555 Steinheim

 

Sigma Aldrich Chimie SARL

80, rue de Luzais

L'isle-d'abeau Chesnes

F-38297 Saint-Quentin-Fallavier

 

Sigma Aldrich Company Ltd

The Old Brickyard

New Road Gillingham SP8 4XT

United Kingdom

 

Sigma Aldrich Laborchemikalien

Wunstorfer Straße 40

Postfach 100262

D-30918 Seelze

 

Sigma Aldrich Chemie GmbH

Riedstraße 2

D-89555 Steinheim

 

Tazzetti Fluids S.r.l.

Corso Europa, 600/a

I-10088 Volpiano (TO)

 

University of Technology Vienna

Institut of Industrial Electronics&Material Science

Gusshausstraße 27-29

A-1040 Wien

 

VWR I.S.A.S.

201, rue Carnot

F-94126 Fontenay-sous-Bois

 

YA-Kemia Oy — Sigma Aldrich Finland

Teerisuonkuja 4

FI-00700 Helsinki

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. april 2006.

På Kommissionens vegne

Stavros DIMAS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 244 af 29.9.2000, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 29/2006 (EUT L 6, 11.1.2006, s. 27).

(2)  www.unep.org/ozone/Information_for_the_Parties/3Bi_dec12-2-3.asp

(3)  Med undtagelse af Danmark.

(4)  Med undtagelse af Sverige.

(5)  EUT C 168 af 8.7.2005, s. 20.

(6)  Ozonlagsnedbrydende potentiale.


BILAG I

I henhold til stk. 3 i afgørelse XII/2 fra det 12. møde blandt parterne i Montreal-protokollen vedrørende foranstaltninger til at lette overgangen til chlorfluorcarbonfri dosisinhalatorer har følgende lande truffet bestemmelse om, at idet der findes egnede CFC-frie inhalationsaerosoler, er CFC ikke længere »væsentlig« i protokollens forstand i kombination med følgende aktive ingredienser:

Tabel 1

Land

Korttidsvirkende bronkodilaterende beta-agonister

Salbutamol

Terbutalin

Fenoterol

Orciprenalin

Reproterol

Carbuterol

Hexoprenalin

Pirbuterol

Clenbuterol

Bitolterol

Procaterol

Østrig

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Belgien

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Cypern

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tjekkiet

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Danmark

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Estland

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Finland

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frankrig

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tyskland

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Grækenland

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ungarn

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Irland

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italien

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letland

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Litauen

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Luxembourg

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malta

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nederlandene

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Polen

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portugal

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Norge

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Slovakiet

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Slovenien

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Spanien

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sverige

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det Forenede Kongerige

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: www.unep.org/ozone/Information_for_the_Parties/3Bi_dec12-2-3.asp


Tabel 2

Land

Inhalationssteroider

Beclometason

Dexamethason

Flunisolid

Fluticason

Budesonid

Triamcinolon

Østrig

 

 

 

 

 

 

Belgien

X

X

X

X

X

X

Cypern

 

 

 

 

 

 

Tjekkiet

X

X

X

X

X

X

Danmark

X

 

 

X

 

 

Estland

X

X

X

X

X

X

Finland

X

 

 

X

 

 

Frankrig

X

 

 

X

 

 

Tyskland

X

X

X

X

X

X

Grækenland

 

 

 

 

 

 

Ungarn

X

X

X

X

X

X

Irland

X

 

 

X

 

 

Italien

X

 

 

X

X

 

Letland

X

X

X

X

X

X

Litauen

 

 

 

 

 

 

Luxembourg

 

 

 

 

 

 

Malta

 

 

 

X

X

 

Polen

 

 

 

 

 

 

Portugal

 

 

 

X

X

 

Nederlandene

X

X

X

X

X

X

Norge

 

 

 

 

 

 

Slovakiet

X

X

X

X

X

X

Slovenien

X

X

X

X

X

X

Spanien

X

 

 

X

 

 

Sverige

X

X

X

X

 

X

Det Forenede Kongerige

 

 

 

X

 

 

Kilde: www.unep.org/ozone/Information_for_the_Parties/3Bi_dec12-2-3.asp


Tabel 3

Land

Nonsteroide antiinflammatoriske midler

Cromoglicat

Nedrocromil

 

 

 

 

Østrig

 

 

 

 

 

 

Belgien

X

X

 

 

 

 

Cypern

 

 

 

 

 

 

Tjekkiet

X

X

 

 

 

 

Danmark

X

X

 

 

 

 

Estland

X

X

 

 

 

 

Finland

X

X

 

 

 

 

Frankrig

X

X

 

 

 

 

Tyskland

X

X

 

 

 

 

Grækenland

X

X

 

 

 

 

Ungarn

 

 

 

 

 

 

Irland

 

 

 

 

 

 

Italien

 

 

 

 

 

 

Letland

X

X

 

 

 

 

Litauen

 

 

 

 

 

 

Luxembourg

 

 

 

 

 

 

Malta

 

 

 

 

 

 

Polen

 

 

 

 

 

 

Portugal

X

 

 

 

 

 

Nederlandene

X

X

 

 

 

 

Norge

 

 

 

 

 

 

Slovakiet

X

X

 

 

 

 

Slovenien

X

X

 

 

 

 

Spanien

 

X

 

 

 

 

Sverige

 

 

 

 

 

 

Det Forenede Kongerige

 

 

 

 

 

 

Kilde: www.unep.org/ozone/Information_for_the_Parties/3Bi_dec12-2-3.asp


Tabel 4

Land

Anticholinerge bronkodilatorer

Ipratropiumbromid

Oxitropiumbromid

 

 

 

 

Østrig

 

 

 

 

 

 

Belgien

X

X

 

 

 

 

Cypern

X

X

 

 

 

 

Tjekkiet

X

X

 

 

 

 

Danmark

X

X

 

 

 

 

Estland

X

X

 

 

 

 

Finland

X

X

 

 

 

 

Frankrig

 

 

 

 

 

 

Tyskland

X

X

 

 

 

 

Grækenland

X

X

 

 

 

 

Ungarn

X

X

 

 

 

 

Irland

X

X

 

 

 

 

Italien

 

 

 

 

 

 

Letland

 

 

 

 

 

 

Litauen

 

 

 

 

 

 

Luxembourg

 

 

 

 

 

 

Malta

X

X

 

 

 

 

Nederlandene

X

X

 

 

 

 

Polen

 

 

 

 

 

 

Portugal

X

 

 

 

 

 

Norge

 

 

 

 

 

 

Slovakiet

X

X

 

 

 

 

Slovenien

 

 

 

 

 

 

Spanien

X

X

 

 

 

 

Sverige

X

X

 

 

 

 

Det Forenede Kongerige

X

X

 

 

 

 

Kilde: www.unep.org/ozone/Information_for_the_Parties/3Bi_dec12-2-3.asp


Tabel 5

Land

Langtidsvirkende bronkodilaterende beta-agonister

Formoterol

Salmeterol

 

 

 

 

Østrig

 

 

 

 

 

 

Belgien

 

 

 

 

 

 

Cypern

 

 

 

 

 

 

Tjekkiet

 

 

 

 

 

 

Danmark

 

 

 

 

 

 

Estland

 

 

 

 

 

 

Finland

 

 

 

 

 

 

Frankrig

 

 

 

 

 

 

Tyskland

X

X

 

 

 

 

Grækenland

 

 

 

 

 

 

Ungarn

 

 

 

 

 

 

Irland

 

 

 

 

 

 

Italien

X

 

 

 

 

 

Letland

 

 

 

 

 

 

Litauen

 

 

 

 

 

 

Luxembourg

 

 

 

 

 

 

Malta

 

 

 

 

 

 

Nederlandene

 

 

 

 

 

 

Polen

 

 

 

 

 

 

Portugal

 

 

 

 

 

 

Norge

 

 

 

 

 

 

Slovakiet

 

 

 

 

 

 

Slovenien

 

 

 

 

 

 

Spanien

 

 

 

 

 

 

Sverige

 

 

 

 

 

 

Det Forenede Kongerige

 

 

 

 

 

 

Kilde: www.unep.org/ozone/Information_for_the_Parties/3Bi_dec12-2-3.asp


Tabel 6

Land

Kombinationer af aktive ingredienser i en enkelt MDI

Østrig

 

 

 

 

 

 

Belgien

 

 

 

 

 

 

Cypern

 

 

 

 

 

 

Tjekkiet

 

 

 

 

 

 

Danmark

 

 

 

 

 

 

Estland

 

 

 

 

 

 

Finland

 

 

 

 

 

 

Frankrig

 

 

 

 

 

 

Tyskland

X

 

 

 

 

 

Grækenland

 

 

 

 

 

 

Ungarn

 

 

 

 

 

 

Irland

 

 

 

 

 

 

Italien

 

 

 

 

 

 

Letland

 

 

 

 

 

 

Litauen

 

 

 

 

 

 

Luxembourg

 

 

 

 

 

 

Malta

 

 

 

 

 

 

Nederlandene

 

 

 

 

 

 

Polen

 

 

 

 

 

 

Portugal

 

 

 

 

 

 

Norge

 

 

 

 

 

 

Slovakiet

 

 

 

 

 

 

Slovenien

 

 

 

 

 

 

Spanien

 

 

 

 

 

 

Sverige

 

 

 

 

 

 

Det Forenede Kongerige

 

 

 

 

 

 

Kilde: www.unep.org/ozone/Information_for_the_Parties/3Bi_dec12-2-3.asp


BILAG II

VÆSENTLIGE MEDICINSKE ANVENDELSESFORMÅL

Kvoter af kontrollerede stoffer i gruppe I, som må anvendes til produktion af dosisinhalatorer (MDI) til behandling af astma og andre kroniske obstruktive lungesygdomme (COPD), tildeles:

 

3M Health Care (UK)

 

Bespak (UK)

 

Boehringer Ingelheim (DE) på vegne af Boehringer Ingelheim Frankrig

 

Chiesi (IT)

 

IVAX (IE)

 

Lab Aldo-Union (ES)

 

Sicor (IT)

 

Valeas (IT)

 

V.A.R.I. (IT)


BILAG III

VÆSENTLIGE LABORATORIEFORMÅL

Kvoter af kontrollerede stoffer i gruppe I og II, som må anvendes til laboratorie- og analyseformål, tildeles:

 

Acros organics bvba (BE)

 

Bie & Berntsen (DK)

 

Biosolve (NL)

 

Carlo Erba Reactifs-SDS (FR)

 

CNRS — Groupe de Physique des Solides (FR)

 

Honeywell Fluorine Products Europe (NL)

 

Honeywell Specialty Chemicals (DE)

 

Ineos Fluor (UK)

 

Katholieke Universiteit Leuven (BE)

 

LGC Promochem (DE)

 

Mallinckrodt Baker (NL)

 

Merck KGaA (DE)

 

Mikro + Polo (SI)

 

Panreac Química (ES)

 

Sanolabor (SI)

 

Sigma Aldrich Chimie (FR)

 

Sigma Aldrich Company (UK)

 

Sigma Aldrich Logistik (DE)

 

Tazzetti Fluids (IT)

 

University of Technology Vienna (AT)


BILAG IV

VÆSENTLIGE LABORATORIEFORMÅL

Kvoter af kontrollerede stoffer i gruppe III, som må anvendes til laboratorie- og analyseformål, tildeles:

 

Airbus France (FR)

 

Ineos Fluor (UK)

 

Ministry of Defense (NL)

 

Sigma Aldrich Chimie (FR)


BILAG V

VÆSENTLIGE LABORATORIEFORMÅL

Kvoter af kontrollerede stoffer i gruppe IV, som må anvendes til laboratorie- og analyseformål, tildeles:

 

Acros Organics (BE)

 

Bie & Berntsen (DK)

 

Biosolve (NL)

 

Carlo Erba Reactifs-SDS (FR)

 

Health Protection Inspectorate-Laboratories (EE)

 

Institut Scientifique de Service Public (ISSeP) (BE)

 

Katholieke Universiteit Leuven (BE)

 

Mallinckrodt Baker (NL)

 

Merck KGaA (DE)

 

Mikro + Polo (SI)

 

Panreac Química (ES)

 

Sanolabor d.d. (SI)

 

Sigma Aldrich Chimie (FR)

 

Sigma Aldrich Company (UK)

 

Sigma Aldrich Laborchemikalien (DE)

 

Sigma Aldrich Logistik (DE)

 

VWR I.S.A.S. (FR)

 

YA-Kemia Oy (FI)


BILAG VI

VÆSENTLIGE LABORATORIEFORMÅL

Kvoter af kontrollerede stoffer i gruppe V, som må anvendes til laboratorie- og analyseformål, tildeles:

 

Acros Organics (BE)

 

Bie & Berntsen (DK)

 

Katholieke Universiteit Leuven (BE)

 

Mallinckrodt Baker (NL)

 

Merck KGaA (DE)

 

Mikro + Polo (SI)

 

Panreac Química (ES)

 

Sanolabor d.d. (SI)

 

Sigma Aldrich Chimie (FR)

 

Sigma Aldrich Company (UK)

 

Sigma Aldrich Logistik (DE)

 

YA-Kemia Oy (FI)


BILAG VII

ANVENDELSER TIL KRITISKE LABORATORIE- OG ANALYSEFORMÅL

Kvoter af kontrollerede stoffer i gruppe VI, som må anvendes til kritiske laboratorie- og analyseformål, tildeles:

Sigma-Aldrich Chemie GmbH (DE)


BILAG VIII

VÆSENTLIGE LABORATORIEFORMÅL

Kvoter af kontrollerede stoffer i gruppe VII, som må anvendes til laboratorie- og analyseformål, tildeles:

 

Ineos Fluor (UK)

 

Katholieke Universiteit Leuven (BE)

 

Sigma Aldrich Logistik (FR)

 

Sigma Aldrich Company (UK)


BILAG IX

VÆSENTLIGE LABORATORIEFORMÅL

Kvoter af kontrollerede stoffer i gruppe IX, som må anvendes til laboratorie- og analyseformål, tildeles:

 

Ineos Fluor (UK)

 

Katholieke Universiteit Leuven (BE)

 

Sigma Aldrich Logistik (FR)

 

YA-Kemia Oy (FI)


BILAG X

[Dette bilag offentliggøres ikke, da det indeholder fortrolige kommercielle oplysninger.]


Top