EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1183

Rådets forordning (EF) nr. 1183/2006 af 24. juli 2006 om fastsættelse af Fællesskabets handelsklasseskema for slagtekroppe af voksent kvæg (kodificeret udgave)

OJ L 214, 4.8.2006, p. 1–6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 335M , 13.12.2008, p. 386–397 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 074 P. 160 - 166
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 074 P. 160 - 166

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008; ophævet ved 32007R1234

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1183/oj

4.8.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 214/1


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1183/2006

af 24. juli 2006

om fastsættelse af Fællesskabets handelsklasseskema for slagtekroppe af voksent kvæg

(kodificeret udgave)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 37,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1),

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets forordning (EØF) nr. 1208/81 af 28. april 1981 om fastsættelse af Fællesskabets handelsklasseskema for slagtekroppe af voksent kvæg (3) er blevet ændret væsentligt (4). Forordningen bør af klarheds- og rationaliseringshensyn kodificeres.

(2)

Konstatering af priser og interventionsforanstaltninger i oksekødsektoren bør ske i henhold til et EF-handelsklasseskema for kroppe af voksent kvæg.

(3)

Klassificeringen af slagtekroppe af voksent kvæg bør finde sted på grundlag af kropsbygning og fedningsgrad. Den samtidige anvendelse af disse to kriterier gør det muligt at opdele slagtekroppene i klasser. De således klassificerede slagtekroppe bør gøres til genstand for en identificering.

(4)

For at sikre en ensartet gennemførelse af denne forordning i Fællesskabet er det nødvendigt at træffe bestemmelse om en kontrol på stedet udøvet af en EF-kontrolkomité —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I denne forordning opstilles et EF-handelsklasseskema for slagtekroppe af voksent kvæg.

Artikel 2

I denne forordning forstås ved:

a)

»slagtekroppe«: hele kroppe af slagtekvæg efter afblødning, udtagelse af organer og afhudning:

uden hoved og uden underben; hovedet skal være afskåret fra kroppen i nakkeleddet, underbenene afskåret mellem carpus og metacarpus eller mellem tarsus og metatarsus

uden de organer, der sidder placeret i bryst- og bughule, med eller uden nyrer, nyretalg og bækkentalg

uden kønsorganer med dermed forbundne muskler og uden yver eller yverfedt.

b)

»halve slagtekroppe«: de ved symmetrisk midtflækning af den i litra a) nævnte slagtekrop gennem samtlige hals-, bryst-, lænde- og bækkenhvirvler fremkomne varer.

Artikel 3

Slagtekroppen skal med henblik på konstatering af markedsprisen præsenteres uden at være afpudset for fedt, idet halsen skæres over efter veterinærforskrifterne, og:

uden nyrer, nyretalg og bækkentalg

uden mellemgulv og nyretappe

uden hale

uden rygmarv

uden testikeltalg

uden inderlårstalg

uden halsfedt og halsvener.

Medlemsstaterne er dog bemyndiget til at tillade anden præsentation, når denne standardpræsentation ikke finder anvendelse.

I så fald fastsættes de korrektioner, som er nødvendige for at nå fra den pågældende præsentation til standardpræsentationen, efter fremgangsmåden i artikel 43, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 1254/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for oksekød (5).

Artikel 4

1.   Med forbehold af de gældende regler om intervention inddeles slagtekroppe af voksent kvæg i følgende kategorier:

A.

slagtekroppe af unge ikke-kastrerede handyr på under to år

B.

slagtekroppe af andre ikke-kastrerede handyr

C.

slagtekroppe af kastrerede handyr

D.

slagtekroppe af hundyr, der allerede har kælvet

E.

slagtekroppe af andre hundyr.

Kriterierne for opdeling i disse kategorier fastlægges efter fremgangsmåden i artikel 43, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1254/1999.

2.   Klassificeringen af slagtekroppe af voksent kvæg foretages ved successivt at bedømme:

a)

kropsbygning som anført i bilag I

b)

fedningsgrad som anført i bilag II.

3.   Den kropsbygningsklasse, der i bilag I er betegnet ved bogstavet S, kan anvendes af medlemsstaterne, hvis de ved fakultativ indførelse af en kropsbygningsklasse, der ligger over de eksisterende klasser (dublettypen), ønsker at tage hensyn til kendetegnene ved eller den forventede udvikling i en særlig produktion.

De medlemsstater, som agter at benytte denne mulighed, meddeler dette til Kommissionen og de øvrige medlemsstater.

4.   Det er medlemsstaterne tilladt at opdele hver af de klasser, der er anført i bilag I og II, i højst tre undergrupper.

Artikel 5

1.   Klassificering af hele eller halve slagtekroppe sker hurtigst muligt efter slagtningen og foretages på slagteriet.

2.   De klassificerede hele eller halve slagtekroppe skal identificeres.

3.   Inden identificering ved mærkning kan medlemsstaterne lade de hele eller halve slagtekroppe afpudse for fedt, såfremt fedningsgraden berettiger hertil.

De nærmere betingelser, under hvilke denne afpudsning af fedt skal finde sted, fastsættes efter fremgangsmåden i artikel 43, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1254/1999.

Artikel 6

1.   Kontrol på stedet foretages af en EF-kontrolkomité sammensat af eksperter fra Kommissionen og eksperter udpeget af medlemsstaterne. Denne komité aflægger rapport til Kommissionen om den udøvede kontrol.

Kommissionen træffer i givet fald de nødvendige foranstaltninger, for at klassificeringen gennemføres på ensartet måde.

Kontrollen udøves for Fællesskabets regning, idet dette afholder udgifterne i forbindelse hermed.

2.   Gennemførelsesbestemmelserne til stk. 1 vedtages efter fremgangsmåden i artikel 43, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1254/1999.

Artikel 7

Supplerende bestemmelser med en klar definition af klasser for kropsbygnings- og fedningsgrad vedtages efter fremgangsmåden i artikel 43, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1254/1999.

Artikel 8

Forordning (EØF) nr. 1208/81 ophæves.

Henvisninger til den ophævede forordning gælder som henvisninger til nærværende forordning og læses efter sammenligningstabellen i bilag IV.

Artikel 9

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. juli 2006.

På Rådets vegne

M. PEKKARINEN

Formand


(1)  Europa-Parlamentets udtalelse af 27.4.2006 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  EUT C 65 af 17.3.2006, s. 50.

(3)  EFT L 123 af 7.5.1981, s. 3. Ændret ved forordning (EØF) nr. 1026/91 (EFT L 106 af 26.4.1991, s. 2).

(4)  Se bilag III.

(5)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 21. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1913/2005 (EUT L 307 af 25.11.2005, s. 2).


BILAG I

KROPSBYGNING

Udvikling af profiler af slagtekroppe, specielt de værdifulde dele (lår, ryg og bov)

Kropsbygningsklasse

Beskrivelse

S

Særdeles udmærket

Alle profiler ekstremt konvekse; ekstraordinær muskelfylde med dobbelt muskulær udvikling (dublettypen)

E

Udmærket

Alle profiler konvekse til superkonvekse; ekstraordinær muskelfylde

U

Meget god

Profilerne i hovedtrækkene konvekse; kraftig muskelfylde

R

God

Profilerne i hovedtrækkene rette; god muskelfylde

O

Tilfredsstillende

Profilerne rette til konkave; middelgod muskelfylde

P

Ringe

Alle profiler konkave til meget konkave; ringe muskelfylde


BILAG II

FEDNINGSGRAD

Tykkelsen af slagtekroppens ydre talgdække og talgdækket på indersiden af brysthulen

Fedningsklasse

Beskrivelse

1

Meget ringe

Intet eller ganske tyndt talgdække

2

Ringe

Tyndt talgdække, muskler synlige næsten overalt

3

Normal

Muskler næsten overalt dækket med talg, dog med undtagelse af lår og skuldre; mindre talgdepoter i brysthulen

4

Stærk

Muskler dækket med talg, dog på lår og skuldre delvis synlige; ret udprægede talgdepoter i brysthulen

5

Meget stærk

Hele slagtekroppen dækket med talg; store talgdepoter i brysthulen


BILAG III

Ophævet forordning med ændringer

Rådets forordning (EØF) nr. 1208/81

(EFT L 123 af 7.5.1981, s. 3)

Rådets forordning (EØF) nr. 1026/91

(EFT L 106 af 26.4.1991, s. 2)


BILAG IV

Sammenligningstabel

Forordning (EØF) nr. 1208/81

Nærværende forordning

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2, stk. 1

Artikel 2

Artikel 2, stk. 2

Artikel 3

Artikel 3, stk. 1

Artikel 4, stk. 1

Artikel 3, stk. 2, første afsnit

Artikel 4, stk. 2

Artikel 3, stk. 2, andet og tredje afsnit

Artikel 4, stk. 3, første og andet afsnit

Artikel 3, stk. 3

Artikel 4, stk. 4

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 5, første, andet og tredje afsnit

Artikel 6, stk. 1, første, andet og tredje afsnit

Artikel 5, fjerde afsnit

Artikel 6, stk. 2

Artikel 6, første afsnit

Artikel 7

Artikel 6, andet, tredje og fjerde afsnit

Artikel 8

Artikel 7

Artikel 9

Bilag I og II

Bilag I og II

Bilag III

Bilag IV


Top