EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1128

Kommissionens forordning (EF) nr. 1128/2006 af 24. juli 2006 om det afsætningsled, som gennemsnittet af priserne for slagtede svin refererer til (Kodificeret udgave)

OJ L 201, 25.7.2006, p. 6–8 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 348M , 24.12.2008, p. 652–656 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 074 P. 6 - 9
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 074 P. 6 - 9

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008; ophævet ved 32088R1249

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1128/oj

25.7.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 201/6


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1128/2006

af 24. juli 2006

om det afsætningsled, som gennemsnittet af priserne for slagtede svin refererer til

(Kodificeret udgave)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2759/75 af 29. oktober 1975 om den fælles markedsordning for svinekød (1), særlig artikel 4, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3537/89 af 27. november 1989 om det afsætningsled, som gennemsnittet af priserne for slagtede svin refererer til (2), er blevet ændret væsentligt (3). Forordningen bør af klarheds- og rationaliseringshensyn kodificeres.

(2)

De repræsentative markeder omfatter i de enkelte lande alle de markeder, der er anført i bilag I til Kommissionens forordning (EF) nr. 908/2006 (4).

(3)

Efter forordning (EØF) nr. 2759/75 skal det vejede gennemsnit af priserne for slagtede svin fastsættes på Fællesskabets repræsentative markeder for at bedømme, om markedssituationen berettiger til interventionsforanstaltninger.

(4)

Til bestemmelse af dette gennemsnit af priserne for slagtede svin er det nødvendigt at råde over sammenlignelige priser inden for Fællesskabet. Derfor er det hensigtsmæssigt at referere til én og samme kvalitet af slagtede svin, svarende til den i artikel 4, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2759/75 omhandlede standardkvalitet, og til et nøje fastlagt afsætningsled. Da svinekroppe almindeligvis afsættes i slagterileddet, bør dette afsætningsled lægges til grund.

(5)

Noteringerne for slagtede svin fastlægges i hele Fællesskabet på grundlag af EF-handelsklasseskemaet for svinekroppe som fastsat ved Rådets forordning (EØF) nr. 3220/84 (5), og gennemførelsesbestemmelserne, som fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2967/85 (6).

(6)

Der bør vedtages en forordning, der indeholder alle bestemmelser vedrørende det afsætningsled, som gennemsnittet af priserne for slagtede svin refererer til.

(7)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Svinekød —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Den i artikel 4, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 2759/75 omhandlede fællesskabsmarkedspris for slagtede svin bestemmes på grundlag af de priser ved levering til slagteri uden moms, der betales leverandørerne af levende svin.

2.   De i stk. 1 omhandlede priser omfatter værdien af råt spiseligt og uspiseligt slagteaffald og gælder for 100 kg afkølet svinekrop, der

præsenteres efter den i artikel 2, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 3220/84 omhandlede referencepræsentation,

og

vejes og klassificeres hængende på krog i slagteriet, idet den konstaterede vægt omregnes til den afkølede slagtekrops vægt efter de metoder, der er fastsat i artikel 2 i forordning (EØF) nr. 2967/85.

Artikel 2

1.   Markedsprisen for slagtede svin i en medlemsstat svarer til gennemsnittet af de noteringer for slagtede svin, der er blevet konstateret på de i bilag I til forordning (EF) nr. 908/2006 anførte markeder eller prisnoteringscentre i samme medlemsstat.

2.   Den i stk. 1 omhandlede pris fastlægges på grundlag af noteringer for slagtekroppe med en vægt på:

mindst 60 kg, men under 120 kg af klasse E

mindst 120 kg, men under 180 kg af klasse R.

Valget af vægtkategorier og eventuel vægtning overlades til den enkelte medlemsstat; den underretter Kommissionen herom.

Artikel 3

Forordning (EØF) nr. 3537/89 ophæves.

Henvisninger til den ophævede forordning gælder som henvisninger til nærværende forordning og læses efter sammenligningstabellen i bilag II.

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft på tyvende dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. juli 2006.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 282 af 1.11.1975, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1913/2005 (EUT L 307 af 25.11.2005, s. 2).

(2)  EFT L 347 af 28.11.1989, s. 20. Ændret ved forordning (EF) nr. 1572/95 (EFT L 150 af 1.7.1995, s. 52).

(3)  Se bilag I.

(4)  EUT L 168 af 21.6.2006, s. 11.

(5)  EFT L 301 af 20.11.1984, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 3513/93 (EFT L 320 af 22.12.1993, s. 5).

(6)  EFT L 285 af 25.10.1985, s. 39. Ændret ved forordning (EF) nr. 3127/94 (EFT L 330 af 21.12.1994, s. 43).


BILAG I

Ophævet forordning med ændringer

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3537/89

(EFT L 347 af 28.11.1989, s. 20)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1572/95

(EFT L 150 af 1.7.1995, s. 52)


BILAG II

SAMMENLIGNINGSTABEL

Forordning (EØF) nr. 3537/89

Nærværende forordning

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 4

Bilag I

Bilag II


Top