EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0768

Kommissionens forordning (EF) nr. 768/2006 af 19. maj 2006 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/36/EF med hensyn til indsamling og udveksling af oplysninger om sikkerhed i forbindelse med luftfartøjer, der benytter Fællesskabets lufthavne, og forvaltning af informationssystemet (EØS-relevant tekst)

OJ L 134, 20.5.2006, p. 16–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 338M , 17.12.2008, p. 364–368 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 015 P. 223 - 225
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 015 P. 223 - 225
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 023 P. 13 - 15

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/768/oj

20.5.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 134/16


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 768/2006

af 19. maj 2006

om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/36/EF med hensyn til indsamling og udveksling af oplysninger om sikkerhed i forbindelse med luftfartøjer, der benytter Fællesskabets lufthavne, og forvaltning af informationssystemet

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/36/EF om sikkerhed forbundet med tredjelandes luftfartøjer, der benytter Fællesskabets lufthavne (1), særlig artikel 8, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved direktiv 2004/36/EF indføres der en harmoniseret tilgang til en effektiv håndhævelse af internationale sikkerhedsstandarder i Fællesskabet, i og med at reglerne og procedurerne for rampeinspektioner af tredjelandes luftfartøjer, der lander i lufthavne i medlemsstaterne, harmoniseres. Det fastsættes, at medlemsstaterne efter en harmoniseret procedure skal foretage rampeinspektioner af tredjelandes luftfartøjer, der mistænkes for ikke at opfylde de internationale sikkerhedsstandarder, og som lander i en af deres lufthavne, som er åben for international lufttrafik, samt deltage i indsamling og udveksling af oplysninger om gennemførte rampeinspektioner.

(2)

Medlemsstaternes EF-forpligtelser i henhold til direktiv 2004/36/EF kan i vid udstrækning opfyldes, ved at de deltager i SAFA-programmet (Safety Assessment of Foreign Aircraft — sikkerhedsvurdering af udenlandske luftfartøjer), som blev iværksat i 1996 af Den Europæiske Konference for Civil Luftfart (ECAC), og som de fælles luftfartsmyndigheder (JAA) har fået til opgave at forvalte. Mere specifikt har JAA til opgave at forvalte SAFA-databasen, fremme en harmoniseret uddannelse af inspektører og personale, der deltager i programmet, samt sikre, at der udarbejdes procedurer og forslag til at forbedre programmet og dets redskaber og indberetningen af indsamlede oplysninger.

(3)

Det er nødvendigt at forbedre systemet for indsamling og udveksling af oplysninger, der er omhandlet i direktiv 2004/36/EF, ved at udpege et specialiseret ekspertorgan til at varetage forvaltningen af SAFA-systemet i Fællesskabet.

(4)

Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1592/2002 (2) oprettes der et europæisk luftfartssikkerhedsagentur som et fælles specialiseret ekspertorgan, der skal bistå Kommissionen og træffe nødvendige foranstaltninger inden for de beføjelser, som det tillægges ved nævnte forordning eller anden EF-lovgivning.

(5)

Som led i overgangen fra JAA-systemet til Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur er det nødvendigt, at nævnte agentur får overdraget de opgaver i forbindelse med SAFA-programmet, der hidtil er blevet udført af JAA. Denne overførsel skal bidrage til at styrke programmet og sikre dets videreførelse.

(6)

For at videreføre SAFA-programmet og sikre en nøjagtig udveksling af oplysninger om sikkerhed i forbindelse med luftfartøjer, der benytter EF-lufthavne, er det nødvendigt, at Fællesskabets SAFA-system forsynes med flest mulige oplysninger, herunder også rampeinspektionsrapporter, der ikke er påkrævet i henhold til direktiv 2004/36/EF, men som er gennemført i overensstemmelse med den procedure, der er fastlagt i bilag II til direktiv 2004/36/EF.

(7)

Det er nødvendigt, at det i Fællesskabets SAFA-system sikres, at merværdien af operationelt og teknisk samarbejde med internationale organisationer bevares.

(8)

Fællesskabets SAFA-system bør også suppleres af hensigtsmæssige aktiviteter, der tager sigte på at sikre fælles standarder for udførelsen af rampeinspektioner som f.eks. fortsat anvendelse af manualen for rampeinspektioner samt uddannelsesaktiviteter, der udvikles af JAA.

(9)

Det er anerkendt, at man fortsat bør inddrage tredjelande for at søge at øge sikkerheden i den civile luftfart i hele Europa. Derfor bør tredjelandes deltagelse i Fællesskabets SAFA-system i overensstemmelse med de relevante aftaler anspores og fremmes for at sikre en gnidningsløs overgang.

(10)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 12 i forordning (EF) nr. 3922/1991 (3)

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I denne forordning forstås ved »Fællesskabets SAFA-system« det system, der er oprettet ved direktiv 2004/36/EF og ved denne forordning med henblik på at indsamle, udveksle og analysere oplysninger om flyvesikkerheden i forbindelse med luftfartøjer og luftfartsoperatører.

Artikel 2

1.   Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur forvalter og benytter de redskaber og procedurer, der er nødvendige for indsamling og udveksling af:

1)

oplysninger i henhold til artikel 3, 4 og 5 i direktiv 2004/36/EF

2)

oplysninger fra tredjelande eller internationale organisationer, med hvilke Fællesskabet har indgået aftaler, der er relevante i den forbindelse, eller organisationer, med hvilke Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur har indgået passende aftaler i overensstemmelse med artikel 18, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1592/2002.

2.   Forvaltningen består bl.a. i at:

1)

indsamle data fra medlemsstaterne, som har relevans for sikkerhedsoplysningerne om luftfartøjer, der benytter EF-lufthavne

2)

udvikle, opretholde og løbende ajourføre en central database, som indeholder:

a)

alle de oplysninger, som medlemsstaterne skal indsamle og forelægge i henhold til artikel 3, 4 og 5 i direktiv 2004/36/EF

b)

alle andre relevante oplysninger vedrørende flyvesikkerheden i forbindelse med luftfartøjer og luftfartsoperatører

3)

foretage de nødvendige ændringer og udvidelser af databaseapplikationen

4)

analysere oplysningerne i den centrale database og andre relevante oplysninger vedrørende sikkerheden i forbindelse med luftfartøjer og luftfartsoperatører og på grundlag heraf:

a)

rådgive Kommissionen og medlemsstaternes kompetente myndigheder om umiddelbare foranstaltninger eller opfølgningstiltag

b)

indberette potentielle sikkerhedsproblemer til Kommissionen og medlemsstaternes kompetente myndigheder

c)

forelægge Kommissionen og medlemsstaternes kompetente myndigheder forslag til koordinerede foranstaltninger, når det af sikkerhedsmæssige årsager er nødvendigt, og sikre den tekniske koordination af sådanne foranstaltninger

5)

opretholde kontakt med andre europæiske institutioner og organer, internationale organisationer og nationale luftfartsmyndigheder om udveksling af oplysninger

6)

rådgive Kommissionen om den fremtidige udvikling af og strategi for Fællesskabets SAFA-system.

Artikel 3

1.   Medlemsstaterne skal i den centrale database hurtigst muligt indlæse:

1)

de rampeinspektionsrapporter, der er omhandlet i artikel 4, stk. 4, i direktiv 2004/36/EF

2)

rampeinspektionsrapporter, som ikke er påkrævet i henhold til direktiv 2004/36/EF, men som er gennemført i overensstemmelse med den procedure, der er fastlagt i bilag II til direktiv 2004/36/EF.

2.   Medlemsstaterne meddeler Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur alle oplysninger, der er nyttige for gennemførelsen af direktiv 2004/36/EF og for agenturets varetagelse af de opgaver, som det pålægges ved denne forordning, herunder oplysninger, der er omfattet af artikel 3 i direktiv 2004/36/EF.

Artikel 4

Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur skal:

1)

forelægge Kommissionen et forslag til en manual for rampeinspektionsprocedurer og, når det er nødvendigt, forslag til videreudvikling og ajourføring af manualen og af bilagene til direktiv 2004/36/EF

2)

udarbejde uddannelsesprogrammer og fremme tilrettelæggelse og afholdelse af uddannelseskurser og workshops for inspektører med henblik på at forbedre forståelsen af Fællesskabets SAFA-system for at opnå en fælles standard for udførelsen af rampeinspektioner

3)

lette og koordinere udvekslingsprogrammer for inspektører for at give inspektørerne praktisk erfaring og bidrage til harmoniseringen af procedurerne.

Artikel 5

1.   Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur skal hvert år udarbejde og forelægge Kommissionen:

1)

en rapport om Fællesskabets SAFA-system, som mindst indeholder følgende oplysninger:

a)

status over systemets fremskridt, herunder resultater med hensyn til indsamling og udveksling af oplysninger, databasen, manualen for rampeinspektioner og uddannelsesforanstaltningerne

b)

status over de inspektioner, der er udført i årets løb

c)

analyse af inspektionsresultaterne med angivelse af de forskellige resultatkategorier

d)

foranstaltninger i årets løb og

e)

bilag med lister over inspektioner, opdelt efter operatørens etableringsland, luftfartøjstype, operatør og procenttal for de konstaterede mangler pr. punkt

2)

et forslag til en offentlig samlet informationsrapport med en analyse af alle de oplysninger, der er indhentet i overensstemmelse med artikel 5 i direktiv 2004/36/EF.

2.   Kommissionen hører i overensstemmelse med den procedure, der er omhandlet i artikel 10, stk. 5, i direktiv 2004/36/EF, Udvalget for Luftfartssikkerhed om den i stk. 1, punkt 1, omhandlede rapport om Fællesskabets SAFA-system.

Artikel 6

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 1 til 5 anvendes fra den 1. januar 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. maj 2006.

På Kommissionens vegne

Jacques BARROT

Næstformand


(1)  EUT L 143 af 30.4.2004, s. 76.

(2)  EFT L 240 af 7.9.2002, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1643/2003 (EUT L 245 af 29.9.2003, s. 7).

(3)  EFT L 373 af 31.12.1991, s. 4. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1592/2002 (EFT L 240 af 7.9.2002, s. 1).


Top