EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0612

Kommissionens forordning (EF) nr. 612/2006 af 19. april 2006 om det omfang, i hvilket der kan imødekommes ansøgninger om importrettigheder, som er indgivet i april 2006 vedrørende import af tyre, køer og kvier af bestemte alpine racer og bjergracer, ikke bestemt til slagtning

OJ L 107, 20.4.2006, p. 37–37 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/612/oj

20.4.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 107/37


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 612/2006

af 19. april 2006

om det omfang, i hvilket der kan imødekommes ansøgninger om importrettigheder, som er indgivet i april 2006 vedrørende import af tyre, køer og kvier af bestemte alpine racer og bjergracer, ikke bestemt til slagtning

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1254/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for oksekød (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1081/1999 af 26. maj 1999 om åbning og forvaltning af EF-toldkontingenter for import af tyre, køer og kvier af bestemte alpine racer og bjergracer, ikke bestemt til slagtning, om ophævelse af forordning (EF) nr. 1012/98 og om ændring af forordning (EF) nr. 1143/98 (2), særlig artikel 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 9, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1081/1999 foretages der en omfordeling af de mængder, som der ikke er ansøgt om importlicens for pr. 15. marts 2006.

(2)

I artikel 1 i Kommissionens forordning (EF) nr. 502/2006 af 28. marts 2006 om omfordeling af importrettigheder i henhold til forordning (EF) nr. 1081/1999 for tyre, køer og kvier af bestemte alpine racer og bjergracer, ikke bestemt til slagtning (3) er der fastsat det antal tyre, køer og kvier af bestemte alpine racer og bjergracer, ikke bestemt til slagtning, som kan importeres på særlige betingelser indtil den 30. juni 2006.

(3)

Det antal dyr, som er omfattet af ansøgningerne om importrettigheder, svarer til ansøgningerne, og disse kan derfor imødekommes fuldt ud.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Alle ansøgninger om importrettigheder, som er indgivet i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 9 i forordning (EF) nr. 1081/1999, imødekommes fuldt ud for løbenumre 09.0001 og 09.0003.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 20. april 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. april 2006.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 21. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1782/2003 (EUT L 270 af 21.10.2003, s. 1).

(2)  EFT L 131 af 27.5.1999, s. 15. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1096/2001 (EFT L 150 af 6.6.2001, s. 33).

(3)  EUT L 91 af 29.3.2006, s. 10.


Top