EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0606

Kommissionens forordning (EF) nr. 606/2006 af 19. april 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 2799/1999 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår ydelse af støtte til skummetmælk og skummetmælkspulver bestemt til foderbrug og salg af sådant skummetmælkspulver

OJ L 107, 20.4.2006, p. 23–23 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 071 P. 188 - 188
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 071 P. 188 - 188
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 038 P. 156 - 156

No longer in force, Date of end of validity: 21/11/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/606/oj

20.4.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 107/23


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 606/2006

af 19. april 2006

om ændring af forordning (EF) nr. 2799/1999 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår ydelse af støtte til skummetmælk og skummetmælkspulver bestemt til foderbrug og salg af sådant skummetmælkspulver

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter (1), særlig artikel 15, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I artikel 7, stk. 1, i Kommissionens forordning (EF) nr. 2799/1999 (2) fastsættes støtteniveauet for skummetmælk og skummetmælkspulver bestemt til foderbrug under hensyn til faktorerne i artikel 11, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1255/1999. På grund af udviklingen i markedsprisen for skummetmælkspulver, stigningen i markedspriserne for konkurrerende proteiner og nedgangen i udbuddet af skummetmælkspulver bør støttebeløbet nedsættes.

(2)

Forordning (EF) nr. 2799/1999 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(3)

Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Artikel 7, stk. 1, i forordning (EF) nr. 2799/1999 affattes således:

»1.   Støtten fastsættes til:

a)

1,62 EUR/100 kg skummetmælk med et proteinindhold i det fedtfri tørstof på mindst 35,6 %

b)

1,42 EUR/100 kg skummetmælk med et proteinindhold i det fedtfri tørstof på mindst 31,4 %, men under 35,6 %

c)

20,00 EUR/100 kg skummetmælkspulver med et proteinindhold i det fedtfri tørstof på mindst 35,6 %

d)

17,64 EUR/100 kg skummetmælkspulver med et proteinindhold i det fedtfri tørstof på mindst 31,4 %, men under 35,6 %.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. april 2006.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1913/2005 (EUT L 307 af 25.11.2005, s. 2).

(2)  EFT L 340 af 31.12.1999, s. 3. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1194/2005 (EUT L 194 af 26.7.2005, s. 7).


Top