EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0600

Kommissionens forordning (EF) nr. 600/2006 af 18. april 2006 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

OJ L 106, 19.4.2006, p. 5–6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 28.11.2006, p. 342–343 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 020 P. 126 - 127
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 020 P. 126 - 127
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 014 P. 206 - 207

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/600/oj

19.4.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 106/5


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 600/2006

af 18. april 2006

om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (1), særlig artikel 9, stk. 1, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at sikre en ensartet anvendelse af den kombinerede nomenklatur, der er knyttet som bilag til forordning (EØF) nr. 2658/87, bør der vedtages bestemmelser vedrørende tariferingen af de i bilaget omhandlede varer.

(2)

Forordning (EØF) nr. 2658/87 har fastsat almindelige tariferingsbestemmelser vedrørende den kombinerede nomenklatur. Disse bestemmelser finder også anvendelse ved fortolkningen af enhver anden nomenklatur, der helt eller delvist er baseret på grundlag af specifikke fællesskabsregler med henblik på anvendelsen af tarifmæssige eller andre foranstaltninger vedrørende samhandelen med varer.

(3)

Ved anvendelse af nævnte almindelige tariferingsbestemmelser skal de varer, der er anført i kolonne 1 i skemaet i bilaget til denne forordning, tariferes i de i kolonne 2 nævnte KN-koder i henhold til de begrundelser, der er anført i kolonne 3.

(4)

Det er hensigtsmæssigt, at bindende tariferingsoplysninger, der er meddelt af medlemsstaternes toldmyndigheder i forbindelse med tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur, og som ikke er i overensstemmelse med fællesskabsretten fastsat i denne forordning, fortsat kan påberåbes af modtageren i henhold til bestemmelserne i artikel 12, stk. 6, i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (2), i et tidsrum på tre måneder.

(5)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De varer, der er anført i kolonne 1 i skemaet i bilaget, tariferes i den kombinerede nomenklatur i de i kolonne 2 i skemaet nævnte KN-koder.

Artikel 2

Bindende tariferingsoplysninger meddelt af medlemsstaternes toldmyndigheder, som ikke er i overensstemmelse med fællesskabsretten fastsat i denne forordning, kan fortsat påberåbes i henhold til bestemmelserne i artikel 12, stk. 6, i forordning (EØF) nr. 2913/92 i et tidsrum på tre måneder.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. april 2006.

På Kommissionens vegne

László KOVÁCS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 486/2006 (EUT L 88 af 25.3.2006, s. 1).

(2)  EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 648/2005 (EUT L 117 af 4.5.2005, s. 13).


BILAG

Varebeskrivelse

Tarifering

(KN-kode)

Begrundelse

(1)

(2)

(3)

Produkt bestående af en mørkerød, ikke-skummende væske, uden bundfald. Det har et virkeligt alkoholindhold på ca. 16 % vol. Ifølge en laboratorieundersøgelse stammer mindst halvdelen af alkoholen ikke fra druer.

Produktet er fremstillet af druemost, der under gæringen er tilsat roesukker og ethanol fremstillet af majs.

Værdien af de forskellige parametre:

:

samlet sukkerindhold

:

169,7 g pr. liter

:

citronsyre

:

1,4 g pr. liter

:

vinsyre

:

1,4 g pr. liter

:

æblesyre

:

0,2 g pr. liter

:

eddikesyre

:

0,3 g pr. liter

Smagen er sød, let bitter, lidt syrlig, aromatisk og let krydret.

Produktet er beregnet til direkte fortæring som drikkevare. Det foreligger i flasker med indhold af 0,75 liter.

2206 00 59

Tarifering i henhold til almindelig bestemmelse 1 og 6 vedrørende fortolkningen af den kombinerede nomenklatur, supplerende bestemmelse 5 c) til kapitel 22 og teksten til KN-kode 2206 00 og 2206 00 59.

Produktet tariferes i pos. 2206, selv om det er forstærket ved tilsætning af alkohol, da det bevarer de karaktergivende træk for produkter henhørende under denne position (jf. forklarende bemærkninger til HS, pos. 2206, tredje afsnit).

Produktet kan ikke tariferes som »anden vin« under pos. 2204 på grund af det høje indhold af citronsyre og sukker, som ændrer karakteren af en vin af friske druer henhørende under pos. 2204.

Teksten til de forklarende bemærkninger til HS, pos. 2204, afsnit 1, punkt 4, angiver, at hedvin (dessertvin, likørvin) undertiden forstærkes ved tilsætning af alkohol. Produktet kan ikke betragtes som hedvin i betydningen i pos. 2204, da definitionen på hedvin, jf. supplerende bestemmelse 5 c) til kapitel 22, kun omfatter tilsætning af produkter fremkommet ved destillation af vin.


Top