EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2006_105_R_0033_01

Rådets forordning (EF) nr. 563/2006 af 13. marts 2006 om indgåelse af en partnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Salomonøerne om fiskeri ud for Salomonøerne
Partnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Salomonøerne om fiskeri ud for Salomonøerne

OJ L 105, 13.4.2006, p. 33–53 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

13.4.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 105/33


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 563/2006

af 13. marts 2006

om indgåelse af en partnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Salomonøerne om fiskeri ud for Salomonøerne

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 37 sammenholdt med artikel 300, stk. 2, og artikel 300, stk. 3, første afsnit,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

EF og Salomonøerne har forhandlet sig frem til og paraferet en partnerskabsfiskeriaftale, der giver EF-fiskere mulighed for at fiske i de farvande, som fiskerimæssigt hører ind under Salomonøernes højhedsområde eller jurisdiktion.

(2)

Aftalen indeholder bestemmelser om økonomisk, finansielt, teknisk og videnskabeligt samarbejde i fiskerierhvervet med henblik på at sikre, at ressourcerne bevares og udnyttes på en bæredygtig måde, og om partnerskaber mellem virksomheder med henblik på i begge parters interesse at udvikle økonomiske aktiviteter inden for fiskeriet og tilknyttede aktiviteter.

(3)

Aftalen bør godkendes.

(4)

Det er vigtigt at fastsætte en nøgle for fordeling af fiskerimulighederne mellem medlemsstaterne.

(5)

De medlemsstater, hvis fartøjer fisker i henhold til denne aftale, skal meddele Kommissionen, hvor store mængder af hver bestand deres fartøjer har fanget i Salomonøernes fiskerizone, jf. Kommissionens forordning (EF) nr. 500/2001 af 14. marts 2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93 vedrørende kontrollen af EF-fiskerfartøjernes fangster i tredjelandes farvande og på åbent hav (2) —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Partnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Salomonøerne om fiskeri ud for Salomonøerne (i det følgende benævnt »aftalen«) godkendes hermed på EF's vegne.

Teksten til aftalen er knyttet til denne forordning.

Artikel 2

De fiskerimuligheder, der er fastsat i protokollen til aftalen, fordeles mellem medlemsstaterne således:

notfartøjer med fryseanlæg til tunfiskeri:

Spanien:

75 % af de disponible fiskerimuligheder

Frankrig

25 % af de disponible fiskerimuligheder

langlinefartøjer med flydeline:

Spanien:

6 fartøjer

Portugal:

4 fartøjer

Hvis de fangstmuligheder, der er fastsat i protokollen, ikke udnyttes fuldt ud med licensansøgningerne fra disse medlemsstater, kan Kommissionen tage licensansøgninger fra enhver anden medlemsstat i betragtning.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. marts 2006.

På Rådets vegne

M. BARTENSTEIN

Formand


(1)  Udtalelse afgivet den 14.2.2006 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  EFT L 73 af 15.3.2001, s. 8.


PARTNERSKABSAFTALE

mellem Det Europæiske Fællesskab og Salomonøerne om fiskeri ud for Salomonøerne

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, i det følgende benævnt »EF«, og

SALOMONØERNES REGERING, i det følgende benævnt »Salomonøerne«,

i det følgende tilsammen benævnt »parterne«,

SOM TAGER HENSYN TIL det nære samarbejde og de nære forbindelser mellem EF og Salomonøerne, navnlig under Lomé-konventionen og Cotonou-aftalen, og parternes gensidige ønske om at bevare og yderligere udbygge disse forbindelser,

SOM TAGER HENSYN TIL Salomonøernes ønske om at fremme en rationel udnyttelse af landets fiskeressourcer gennem intensiveret samarbejde,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at området indtil 200 sømil fra Salomonøernes kystbasislinjer fiskerimæssigt hører under Salomonøernes højhedsområde eller jurisdiktion,

UNDER HENVISNING TIL De Forenede Nationers havretskonvention og De Forenede Nationers aftale om fiskebestande,

SOM ER OPMÆRKSOMME PÅ vigtigheden af de principper, der blev fastlagt i den adfærdskodeks for ansvarligt fiskeri, som FAO-konferencen vedtog i 1995,

SOM BEKRÆFTER, at kyststaters udøvelse af suveræne rettigheder i farvande under deres jurisdiktion med henblik på udnyttelse, bevarelse og forvaltning af de levende ressourcer skal ske efter de folkeretlige principper og sædvaner og under behørig hensyntagen til regionale sædvaner,

SOM ER BESLUTTET PÅ i begge parters interesse at samarbejde om at fremme et ansvarligt fiskeri for at sikre, at de levende marine ressourcer bevares og udnyttes bæredygtigt på langt sigt,

SOM ER OVERBEVIST OM, at et sådant samarbejde skal udmøntes i initiativer og foranstaltninger, der, hvad enten de gennemføres i fællesskab eller unilateralt, supplerer hinanden, er forenelige med den fastlagte politik og skaber en synergieffekt,

SOM ER BESLUTTET PÅ i den forbindelse at indlede en dialog for at få udformet en sektorpolitik for fiskeriet på Salomonøerne og finde egnede metoder til at sikre, at en sådan politik rent faktisk gennemføres, og at de økonomiske beslutningstagere og civilsamfundet inddrages i processen,

SOM ØNSKER, at der fastsættes vilkår og bestemmelser for EF-fartøjernes fiskeri i Salomonøernes fiskerizone og for støtten fra EF til fremme af ansvarligt fiskeri i denne fiskerizone,

SOM ER BESLUTTET PÅ at skabe et tæt økonomisk samarbejde inden for fiskeriet og tilknyttede aktiviteter gennem oprettelse og udvikling af blandede selskaber med deltagelse af virksomheder fra begge parter,

ER ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1

Emne

Ved denne aftale fastsættes der principper, regler og procedurer for:

økonomisk, finansielt, teknisk og videnskabeligt samarbejde i fiskerierhvervet for at fremme ansvarligt fiskeri i Salomonøernes fiskerizone, så fiskeressourcerne bevares og udnyttes på en bæredygtig måde, og udvikle Salomonøernes fiskerierhverv

EF-fiskerfartøjers adgang til Salomonøernes fiskerizone

fiskeriovervågning i Salomonøernes fiskerizone med henblik på at sikre, at ovennævnte regler og vilkår overholdes

foranstaltninger til effektiv bevarelse og forvaltning af fiskebestande

forebyggelse af ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri

partnerskaber mellem virksomheder med henblik på i begge parters interesse at udvikle økonomiske aktiviteter inden for fiskeriet og tilknyttede aktiviteter.

Artikel 2

Definitioner

I denne aftale forstås ved:

a)

»Salomonøernes myndigheder«: Department of Fisheries and Marine Resources of Solomon Islands (Salomonøernes ministerium for fiskeri og marine ressourcer) eller Permanent Secretary of Fisheries of the Department of Fisheries and Marine Resources of Solomon Islands (statssekretæren for fiskeri i Salomonøernes ministerium for fiskeri og marine ressourcer)

b)

»EF's myndigheder«: Europa-Kommissionen

c)

»Salomonøernes fiskerizone«: de farvande, der fiskerimæssigt hører under Salomonøernes højhedsområde eller jurisdiktion, og som i Salomonøernes nationale lovgivning defineres som »Salomonøernes fiskerigrænser«

d)

»EF-fartøj«: et fiskerfartøj, der fører en EF-medlemsstats flag og er registreret i EF

e)

»blandet selskab«: et kommercielt selskab oprettet på Salomonøerne af redere eller nationale virksomheder fra de to parter med henblik på fiskeri eller tilknyttede aktiviteter

f)

»Den Blandede Komité«: en komité, der består af repræsentanter for EF og Salomonøerne, og hvis opgaver er beskrevet i artikel 9 i denne aftale

g)

»fiskeri«:

i)

søgning efter, fangst af eller høst af fisk

ii)

forsøg på søgning efter, fangst af eller høst af fisk

iii)

enhver aktivitet, der med rimelighed kan forventes at føre til lokalisering, fangst eller høst af fisk

iv)

udlægning af, søgning efter eller bjergning af indretninger, der tiltrækker fisk, eller dertil knyttet udstyr, herunder radiofyr

v)

enhver virksomhed til søs til støtte eller forberedelse af aktiviteter som beskrevet i nr. i)–iv)

vi)

anvendelse af andre skibe eller luftfartøjer i forbindelse med aktiviteter som beskrevet i nr. i)–v), undtagen i nødsituationer, hvor besætningens helbred eller sikkerhed eller et fartøjs sikkerhed er i fare

h)

»fiskerfartøj«: ethvert fartøj, der anvendes til eller er beregnet til fiskeri, herunder hjælpefartøjer, transportfartøjer og ethvert andet fartøj, der er direkte involveret i sådant fiskeri

i)

»operatør«: enhver person, der har kommandoen over et fiskerfartøj eller har ansvaret for et fartøjs drift, herunder ejeren, befragteren eller føreren

j)

»omladning«: overførsel af en del af eller alle fisk om bord på et fiskerfartøj til et andet fiskerfartøj til søs eller i havn.

Artikel 3

Principper og mål for aftalens gennemførelse

1.   Parterne forpligter sig til at fremme ansvarligt fiskeri i Salomonøernes fiskerizone efter princippet om ikke-diskrimination af de forskellige flåder, der fisker i zonen, jf. dog aftaler indgået mellem udviklingslande inden for et geografisk område, herunder gensidige fiskeriaftaler.

2.   Parterne samarbejder om at udforme og gennemføre en sektorpolitik for fiskeriet i Salomonøernes fiskerizone og indleder med henblik herpå en politisk dialog om de nødvendige reformer. De forpligter sig til ikke at træffe foranstaltninger på dette område uden først at holde samråd med hinanden.

3.   Parterne samarbejder også om at foretage fælles og unilateral forhåndsevaluering, løbende evaluering og efterfølgende evaluering af foranstaltninger, programmer og aktioner, der gennemføres på basis af denne aftale.

4.   Parterne forpligter sig til at sørge for, at denne aftale gennemføres efter principperne om god økonomisk og social styring.

5.   Påmønstringen af søfolk fra Salomonøerne på EF-fartøjer sker på basis af Den Internationale Arbejdsorganisations erklæring om grundlæggende principper og rettigheder på arbejdet, som gælder umiddelbart for ansættelseskontrakter og generelle ansættelsesvilkår i den forbindelse. Det drejer sig navnlig om foreningsfrihed, faktisk anerkendelse af arbejdstageres ret til kollektive forhandlinger og ikke-diskrimination, hvad angår beskæftigelse og erhverv.

Artikel 4

Videnskabeligt samarbejde

1.   I aftalens gyldighedsperiode overvåger EF og Salomonøerne ressourcernes tilstand i Salomonøernes fiskerizone. I den forbindelse holdes der i nødvendigt omfang fælles videnskabelige møder skiftevis i EF og på Salomonøerne.

2.   På grundlag af konklusionerne fra det videnskabelige møde og den bedste videnskabelige rådgivning holder parterne samråd i Den Blandede Komité, der er omhandlet i artikel 9, for i fællesskab i nødvendigt omfang at træffe foranstaltninger, som skal sikre, at fiskeressourcerne forvaltes bæredygtigt.

3.   Parterne holder samråd enten direkte eller i de relevante internationale organisationer med henblik på forvaltning af de levende ressourcer i det vestlige og centrale Stillehav og samarbejde om relevant videnskabelig forskning.

Artikel 5

EF-fartøjers adgang til fiskeri i Salomonøernes fiskerizone

1.   Salomonøerne forpligter sig til at give EF-fartøjerne adgang til at fiske i deres fiskerizone i overensstemmelse med denne aftale, herunder protokollen og bilaget dertil.

2.   Fiskeri i henhold til denne aftale er undergivet Salomonøernes love og administrative bestemmelser. Salomonøerne underretter Kommissionen om enhver ændring af nævnte love og administrative bestemmelser senest henholdsvis 6 måneder og 1 måned før deres anvendelse.

3.   Salomonøerne er ansvarlige for, at fiskeriovervågningsbestemmelserne i protokollen gennemføres effektivt. EF-fartøjerne skal samarbejde med de myndigheder på Salomonøerne, der har ansvaret for at foretage sådan overvågning. Foranstaltninger, som Salomonøerne træffer til regulering af fiskeriet med henblik på bevarelse af fiskeressourcerne, skal være baseret på objektive og videnskabelige kriterier. De anvendes uden diskrimination på både EF-fartøjer, fartøjer fra Salomonøerne og tredjelandsfartøjer, jf. dog eventuelle aftaler indgået mellem udviklingslande inden for samme geografiske område, herunder gensidige fiskeriaftaler.

4.   EF træffer alle passende foranstaltninger til at sikre, at dets fartøjer overholder aftalen og de love og administrative bestemmelser, der gælder for fiskeri i Salomonøernes fiskerizone.

Artikel 6

Licenser

Proceduren for udstedelse af fiskerilicenser, afgifternes størrelse og betalingsmåden for rederne fastsættes i bilaget til protokollen.

Artikel 7

Finansiel modydelse

1.   EF betaler en samlet finansiel modydelse til Salomonøerne på de betingelser, der er fastsat i protokollen og bilagene. Den samlede finansielle modydelse beregnes på basis af to sammenhængende faktorer, nemlig:

a)

EF-fartøjers adgang til fiskeri i Salomonøernes fiskerizone og

b)

EF's finansielle støtte til fremme af ansvarligt fiskeri og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne i Salomonøernes fiskerizone.

Den del af den finansielle modydelse, der er omhandlet i stk. 1, litra b), bestemmes og forvaltes ud fra de mål, som parterne er blevet enige om i henhold til protokollen, og som skal nås som led i sektorpolitikken for fiskeriet på Salomonøerne, og i overensstemmelse med et årligt og flerårigt program for sektorpolitikkens gennemførelse.

2.   Den finansielle modydelse fra EF betales årligt i overensstemmelse med protokollen, jf. dog bestemmelserne i denne aftale og dens protokol om eventuel ændring af modydelsens størrelse som følge af:

a)

alvorlige omstændigheder, bortset fra naturbegivenheder, der gør det umuligt at fiske i Salomonøernes fiskerizone (jf. aftalens artikel 14)

b)

nedskæring af EF-fartøjernes fiskerimuligheder, som parterne ud fra den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning af hensyn til forvaltningen af de pågældende bestande måtte aftale i de tilfælde, hvor det skønnes nødvendigt for at bevare ressourcerne og udnytte dem bæredygtigt (jf. protokollens artikel 4)

c)

udvidelse af EF-fartøjernes fiskerimuligheder, som parterne måtte aftale, hvis det af den bedste videnskabelige rådgivning fremgår, at ressourcernes tilstand tillader en sådan udvidelse (jf. protokollens artikel 1 og 4)

d)

revurdering af betingelserne for EF's finansielle støtte til gennemførelse af en sektorpolitik for fiskeriet på Salomonøerne (jf. protokollens artikel 5), hvis resultaterne af den årlige og flerårige programmering ifølge begge parter berettiger en sådan revurdering

e)

opsigelse af aftalen, jf. artikel 12

f)

suspension af aftalens gennemførelse, jf. artikel 13.

Artikel 8

Fremme af samarbejdet mellem økonomiske beslutningstagere og i civilsamfundet

1.   Parterne skal fremme økonomisk, handelsmæssigt, videnskabeligt og teknisk samarbejde i fiskerierhvervet og tilknyttede sektorer. De skal holde samråd for at koordinere de forskellige foranstaltninger, der måtte blive truffet med henblik herpå.

2.   Parterne skal fremme udveksling af oplysninger om fangstmetoder og fiskeredskaber, konserveringsmetoder og industriel forarbejdning af fiskerivarer.

3.   Parterne skal bestræbe sig for at skabe gunstige vilkår for udbygning af forbindelserne mellem virksomheder fra parterne på det tekniske, økonomiske og handelsmæssige område ved at medvirke til at skabe et gunstigt miljø for udviklingen af erhvervsvirksomhed og investeringer.

4.   Parterne skal især tilskynde til, at der oprettes blandede selskaber i gensidig interesse. Oprettelsen af blandede selskaber på Salomonøerne og overførslen af EF-fartøjer til blandede selskaber skal systematisk være i overensstemmelse med Salomonøernes og EF's lovgivning.

Artikel 9

Den Blandede Komité

1.   Der nedsættes en blandet komité, som skal påse, at denne aftale gennemføres korrekt. Den Blandede Komité har følgende opgaver:

a)

at overvåge opfyldelsen, fortolkningen og gennemførelsen af aftalen og navnlig at foretage den årlige og flerårige programmering, jf. artikel 5, stk. 2, i protokollen, og at evaluere gennemførelsen

b)

at sikre den nødvendige kontakt i fiskerispørgsmål af fælles interesse

c)

at fungere som et forum for mindelig bilæggelse af eventuelle tvister om aftalens fortolkning eller gennemførelse

d)

i nødvendigt omfang at revurdere fiskerimulighederne og dermed størrelsen af den finansielle modydelse. Beregningerne baseres på principperne i protokollens artikel 1, 2 og 3

e)

at varetage andre opgaver, som parterne måtte aftale.

2.   Den Blandede Komité holder møde mindst én gang om året skiftevis i EF og på Salomonøerne, og formandskabet varetages af den part, der holder mødet. Den holder ekstraordinært møde, hvis en af parterne anmoder om det.

Artikel 10

Aftalens geografiske anvendelsesområde

Denne aftale gælder dels for de områder, hvor traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab finder anvendelse, på de betingelser, der er fastlagt i denne traktat, dels for Salomonøernes område.

Artikel 11

Varighed

Aftalen gælder tre år fra datoen for dens ikrafttræden. Den fornyes automatisk i yderligere perioder på tre år, medmindre den opsiges i overensstemmelse med artikel 12.

Artikel 12

Ophør

1.   Aftalen kan opsiges af en af parterne i tilfælde af alvorlige omstændigheder såsom tilbagegang i de berørte bestande, ufuldstændig udnyttelse af de fiskerimuligheder, som EF-fartøjerne har fået tildelt, eller manglende overholdelse af parternes forpligtelser med hensyn til bekæmpelse af ulovlig, urapporteret og ureguleret fiskeri.

2.   Den part, der ønsker at opsige aftalen, skal mindst seks måneder før udløbet af første periode eller hver yderligere periode skriftligt meddele den anden part, at den agter at opsige aftalen.

3.   Efter meddelelsen om opsigelse som omhandlet i stk. 2 skal parterne holde samråd.

4.   Den finansielle modydelse, der er omhandlet i artikel 7, for det år, som opsigelsen får virkning fra, nedsættes forholdsmæssigt og pro rata temporis.

5.   Inden udløbet af gyldighedsperioden for enhver protokol til denne aftale forhandler parterne om og aftaler, hvilke ændringer eller tilføjelser der er behov for i protokollen og bilaget.

Artikel 13

Suspension og revision af den finansielle modydelse

1.   Gennemførelsen af denne aftale kan suspenderes på initiativ af en af parterne i tilfælde af alvorlig uenighed om gennemførelsen af bestemmelserne i aftalen eller i protokollen og bilaget dertil. For at protokollens gennemførelse kan suspenderes, skal den part, der ønsker en sådan suspension, meddele dette skriftligt senest tre måneder inden datoen for suspensionens ikrafttræden. Efter modtagelsen af en sådan meddelelse skal parterne holde samråd med henblik på at løse deres tvister i mindelighed.

2.   Den finansielle modydelse, der er omhandlet i artikel 7, nedsættes forholdsmæssigt og pro rata temporis alt efter suspensionens varighed.

Artikel 14

Suspension som følge af force majeure

1.   Hvis alvorlige omstændigheder, bortset fra naturbegivenheder, gør det umuligt at fiske i Salomonøernes eksklusive økonomiske zone (EEZ), kan EF suspendere betalingen af den finansielle modydelse, der er omhandlet i protokollens artikel 2, efter at de to parter om muligt har holdt samråd, og forudsat at EF har betalt ethvert beløb, det måtte skylde på suspensionstidspunktet.

2.   Betalingen af den finansielle modydelse genoptages, så snart parterne efter samråd er blevet enige om, at de omstændigheder, der gjorde, at fiskeriet måtte indstilles, ikke længere består, og at situationen igen tillader fiskeri. Betalingen bør foretages senest to måneder efter begge parters bekræftelse.

3.   Gyldigheden af de licenser, som EF-fartøjerne har fået udstedt efter aftalens artikel 6 og protokollens artikel 1, forlænges med en periode svarende til den, hvor fiskeriet var suspenderet.

Artikel 15

Protokollen og bilaget udgør en integrerende del af denne aftale.

Artikel 16

Denne aftale, der er udfærdiget i to eksemplarer på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk, og hvor hver tekst har samme gyldighed, træder i kraft på den dato, hvor parterne giver hinanden meddelelse om, at de nødvendige procedurer i forbindelse med vedtagelsen er afsluttet.

PROTOKOL

om fastsættelse af de fiskerimuligheder og betalinger, der er omhandlet i parnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Salomonøerne om fiskeri ud for Salomonøerne

Artikel 1

Anvendelsesperiode og fiskerimuligheder

1.   Salomonøerne udsteder årlige fiskerilicenser til EF-tunfiskerfartøjer, jf. aftalens artikel 6, i overensstemmelse med landets nationale tunforvaltningsplan inden for de grænser, der er fastsat i Palau-aftalen om forvaltning af notfiskeriet i det vestlige Stillehav, i det følgende benævnt »Palau-aftalen«.

2.   I en periode på tre år fra datoen for denne protokols ikrafttræden tildeles der i henhold til aftalens artikel 5 følgende fiskerimuligheder:

Der udstedes årlige licenser for samtidigt fiskeri i Salomonøernes fiskerizone til 4 notfartøjer og 10 langlinefartøjer.

3.   Fra protokollens andet anvendelsesår kan antallet af fiskerilicenser til notfartøjer som fastsat i protokollens artikel 1, stk. 2, på EF's anmodning forhøjes, jf. dog aftalens artikel 9, stk. 1, litra d), og protokollens artikel 4, hvis ressourcerne tillader det, og i overensstemmelse med de årlige begrænsninger i Palau-aftalen og en behørig vurdering af tunbestanden baseret på objektive og videnskabelige kriterier, herunder Western and Central Pacific Tuna Fishery Overview and Status of Stocks, som Secretariat of the Pacific Community offentliggør hvert år.

4.   Stk. 1, 2 og 3 anvendes, jf. dog denne protokols artikel 4, 6 og 7.

Artikel 2

Finansiel modydelse — Betalingsbetingelser

1.   Den samlede finansielle modydelse, der er omhandlet i aftalens artikel 7, fastsættes til 400 000 EUR pr. år.

2.   Stk. 1 anvendes, jf. dog denne protokols artikel 4 og aftalens artikel 13 og 14.

3.   Hvis EF-fartøjernes samlede tunfangster pr. år i Salomonøernes fiskerizone overstiger 6 000 t, forhøjes den samlede årlige finansielle modydelse med 65 EUR pr. t yderligere fanget tun. Det samlede årlige beløb, som EF skal betale, kan dog ikke overstige det tredobbelte af den finansielle modydelse omhandlet i stk. 1.

4.   For hver yderligere licens til notfartøjer, som Salomonøerne tildeler, jf. artikel 1, stk. 3, forhøjer EF den finansielle modydelse, der er omhandlet i denne protokols artikel 2, stk. 1, med 65 000 EUR pr. år.

5.   Betaling skal finde sted senest den 1. maj for det første år og senest på årsdagen for protokollens indgåelse for de efterfølgende år.

6.   Salomonøerne har enekompetence med hensyn til anvendelsen af den finansielle modydelse, jf. dog artikel 5.

7.   Den finansielle modydelse indbetales på Government Revenue Account, som Salomonøerne har åbnet i et pengeinstitut, der anvises af Salomonøerne. Det drejer sig om følgende konto: Solomon Islands Government Revenue Account No. 0260-002 i Central Bank of Solomon Islands, Honiara. Den årlige finansielle modydelse, som EF skal betale for tildeling af yderligere årlige licenser, jf. artikel 1, stk. 3, og artikel 2, stk. 4, indbetales på samme konto.

Artikel 3

Samarbejde om ansvarligt fiskeri

1.   Begge parter forpligter sig til at fremme ansvarligt fiskeri i Salomonøernes fiskerizone efter princippet om ikke-diskrimination af de forskellige flåder, der fisker i disse farvande.

2.   I protokollens gyldighedsperiode overvåger EF og Salomonøerne ressourcernes tilstand og bæredygtighed i Salomonøernes fiskerizone.

3.   De to parter holder på basis af konklusionerne fra årsmødet mellem medlemmerne af Palau-aftalen og den årlige bestandsvurdering, som Secretariat of the Pacific Community foretager, samråd i Den Blandede Komité, der er omhandlet i aftalens artikel 9, og træffer i fællesskab de foranstaltninger, der måtte være nødvendige for at sikre bæredygtig udvikling af fiskeressourcerne.

Artikel 4

Revision af fiskerimuligheder

1.   Fiskerimulighederne omhandlet i artikel 1 kan, hvis parterne er enige om det, udvides, hvis en sådan udvidelse efter konklusionerne fra årsmødet mellem medlemmerne af Palau-aftalen og den årlige bestandsvurdering, som Secretariat of the Pacific Community foretager, ikke bringer en bæredygtig udnyttelse af Salomonøernes fiskeressourcer i fare. I så fald forhøjes den finansielle modydelse omhandlet i artikel 2, stk. 1, forholdsmæssigt og pro rata temporis.

2.   Hvis parterne omvendt bliver enige om at træffe foranstaltninger, der medfører, at fiskerimulighederne i artikel 1 reduceres, nedsættes den finansielle modydelse forholdsmæssigt og pro rata temporis.

3.   Fordelingen af fiskerimulighederne mellem de forskellige fartøjskategorier kan ligeledes revideres efter aftale mellem parterne og under overholdelse af enhver henstilling fra det videnskabelige møde om forvaltning af de bestande, der risikerer at blive berørt at en sådan omfordeling. Parterne aftaler en passende justering af den finansielle modydelse, hvis en sådan omfordeling af fiskerimuligheder gør det berettiget.

Artikel 5

Støtte til fremme af ansvarligt fiskeri i Salomonøernes farvande

1.   Salomonøerne udformer og gennemfører en sektorpolitik for fiskeriet på Salomonøerne for at fremme ansvarligt fiskeri i landets farvande. 30 % af den samlede finansielle modydelse, der er omhandlet i denne protokols artikel 2, stk. 1, afsættes til disse mål. Denne modydelse forvaltes på baggrund af de mål, som de to parter opstiller i indforståelse med hinanden, og den årlige og flerårige programmering for at nå dem.

2.   Med henblik på anvendelsen af stk. 1 aftaler EF og Salomonøerne, så snart denne protokol træder i kraft og senest tre måneder efter ikrafttrædelsesdatoen, i Den Blandede Komité, der er omhandlet i aftalens artikel 9, et flerårigt sektorprogram og gennemførelsesbestemmelser hertil, herunder navnlig:

a)

de årlige og flerårige retningslinjer for, hvordan den i stk. 1 omhandlede procentdel af den finansielle modydelse skal anvendes

b)

de årlige og flerårige mål, der skal nås, for på sigt at skabe et bæredygtigt og ansvarligt fiskeri under hensyntagen til prioriteringen i Salomonøernes nationale fiskeripolitik eller andre politikker, der hænger sammen med eller har indvirkning på fremme af ansvarligt og bæredygtigt fiskeri

c)

kriterier og procedurer for evaluering af resultaterne for hvert år.

3.   Enhver foreslået ændring af det flerårige sektorprogram skal godkendes af begge parter i Den Blandede Komité.

4.   Salomonøerne beslutter hvert år, hvordan den procentdel af den finansielle modydelse, der er omhandlet i stk. 1, skal anvendes til gennemførelsen af det flerårige program. For det første år af protokollens gyldighedsperiode skal EF underrettes om den finansielle modydelses anvendelse samtidig med, at det flerårige sektorprogram godkendes i Den Blandede Komité. For hvert efterfølgende år skal Salomonøerne underrette EF om anvendelsen senest 45 dage før protokollens årsdag.

5.   Den procentdel (30 %) af den finansielle modydelse, der er omhandlet i stk. 1, forvaltes i fællesskab af Department of Fisheries and Marine Resources og Department of Finance and Treasury.

6.   Hvis den årlige evaluering af resultaterne af gennemførelsen af det flerårige sektorprogram berettiger det, kan EF anmode om, at den del af den samlede finansielle modydelse, der er omhandlet i denne protokols artikel 5, stk. 1, nedsættes, for at tilpasse de faktiske økonomiske midler, der er afsat til gennemførelse af programmet, til resultaterne.

Artikel 6

Tvister — Suspension af protokollens gennemførelse

1.   Ved enhver tvist mellem parterne om fortolkningen af protokollens bestemmelser og deres anvendelse bør parterne holde samråd i Den Blandede Komité, der er omhandlet i aftalens artikel 9, og som om nødvendigt indkaldes til ekstraordinært møde.

2.   Protokollens gennemførelse kan suspenderes af en af parterne, hvis tvisten mellem parterne betragtes som alvorlig, og hvis samrådet i Den Blandede Komité i overensstemmelse med stk. 1 ikke har gjort det muligt at løse tvisten i mindelighed, jf. dog artikel 7.

3.   For at protokollens gennemførelse kan suspenderes, skal den part, der ønsker en sådan suspension, meddele dette skriftligt senest tre måneder inden datoen for suspensionens ikrafttræden.

4.   I tilfælde af suspension fortsætter parterne med at holde samråd for at finde en mindelig løsning på tvisten. Når en sådan løsning er fundet, fortsætter protokollens gennemførelse, og den finansielle modydelse nedsættes forholdsmæssigt og pro rata temporis alt efter, hvor længe protokollens anvendelse har været suspenderet.

Artikel 7

Suspension af protokollens gennemførelse på grund af manglende betaling

Hvis EF ikke foretager de betalinger, der er fastsat i protokollens artikel 2, kan protokollens gennemførelse suspenderes på følgende betingelser, jf. dog aftalens artikel 9:

a)

Salomonøernes kompetente myndigheder giver Europa-Kommissionen meddelelse om den manglende betaling. Europa-Kommissionen foretager den fornødne kontrol og betaler i givet fald senest 45 arbejdsdage efter datoen for modtagelse af meddelelsen.

b)

Hvis der inden for den frist, der er fastsat i litra a), ikke er foretaget betaling eller givet behørig begrundelse for, hvorfor der ikke er foretaget betaling, har Salomonøerne ret til at suspendere protokollens gennemførelse. De underretter straks Europa-Kommissionen herom.

c)

Protokollens gennemførelse fortsætter, så snart den pågældende betaling er foretaget.

Artikel 8

Nationale love og administrative bestemmelser

Aktiviteter, som fartøjer, der fisker i henhold til denne protokol og bilagene dertil, udøver, navnlig omladning, anvendelse af havnefaciliteter og proviantering, er underkastet Salomonøernes gældende love og administrative bestemmelser.

Artikel 9

Ikrafttræden

1.   Denne protokol og dens bilag træder i kraft på den dato, hvor parterne meddeler hinanden, at de med henblik herpå nødvendige procedurer er afsluttet.

2.   Den anvendes tidligst fra den 1. januar 2005.

BILAG

Betingelser for EF-fartøjers fiskeri i Salomonøernes fiskerizone

KAPITEL I

FORMALITETER I FORBINDELSE MED ANSØGNING OM OG UDSTEDELSE AF LICENSER

AFSNIT 1

Udstedelse af licenser

1.   Kun EF-fartøjer, der opfylder visse betingelser, kan få udstedt licens til fiskeri i Salomonøernes fiskerizone.

2.   Et fartøj er kun berettiget til at fiske i Salomonøernes farvande, hvis rederen, fartøjsføreren og selve fartøjet ikke har forbud mod at fiske her. De må ikke have noget mellemværende med regeringen, dvs. de skal have opfyldt alle tidligere indgåede forpligtelser i forbindelse med deres fiskeri i Salomonøerne i henhold til de fiskeriaftaler, der er indgået med EF.

3.   Ethvert EF-fartøj, for hvilket der ansøges om fiskerilicens, skal have en repræsentant med bopæl i Salomonøerne. Denne repræsentants navn og adresse anføres i licensansøgningen.

4.   De relevante EF-myndigheder forelægger via Europa-Kommissionens delegation med ansvar for Salomonøerne (i det følgende benævnt »Europa-Kommissionens delegation«) Permanent Secretary of the Department of Fisheries and Marine Resources of Solomon Islands (i det følgende benævnt »statssekretæren«) en ansøgning for hvert fartøj, som ønsker at fiske under denne aftale, senest 15 dage før den ønskede gyldighedsperiodes begyndelse.

5.   Ansøgninger indgives til statssekretæren på en formular som vist i tillæg 1.

6.   Sammen med hver licensansøgning indgives følgende dokumenter:

bevis for betaling af afgiften for licensens gyldighedsperiode

en kopi af tonnagecertifikatet, bekræftet af flagmedlemsstaten, med angivelse af fartøjets tonnage udtrykt i bruttoregistertons (BRT)

et nyligt, bekræftet farvefotografi på mindst 15 cm × 10 cm, der viser fartøjet fra siden i dets nuværende stand

alle andre dokumenter eller attester, der kræves efter de specifikke bestemmelser for de forskellige fartøjstyper, jf. denne protokol.

7.   Afgiften indbetales på den konto, der er anvist af statssekretæren (Government Revenue Account No. 0260-002 i Central Bank of Solomon Islands, Honiara).

8.   Afgifterne omfatter alle nationale og lokale afgifter med undtagelse af udgifter til serviceydelser og havne- og omladningsafgifter.

9.   Statssekretæren udsteder senest 15 arbejdsdage efter modtagelsen af komplet dokumentation som omhandlet i punkt 6 licenserne for alle fartøjer til rederne eller disses repræsentanter via Europa-Kommissionens delegation.

10.   Hvis Europa-Kommissionens delegation ikke har sit kontor åbent på det tidspunkt, hvor licensen underskrives, sendes licensen direkte til fartøjets repræsentant med kopi til delegationen.

11.   Licensen udstedes for et bestemt fartøj og kan ikke overdrages.

12.   I tilfælde af påvist force majeure kan et fartøjs licens på anmodning af EF erstattes med en ny licens til et andet fartøj med lignende karakteristika, uden at der skal betales afgift på ny. Hvis det fartøj, der erstatter et andet, har en større bruttoregistertonnage (BRT) end det erstattede fartøj, betales afgiftsforskellen pro rata temporis. Begge fartøjernes samlede fangst medregnes, når EF-fartøjernes fangstmængde beregnes med henblik på at afgøre, om EF skal indbetale yderligere beløb i overensstemmelse med protokollens artikel 2, stk. 3.

13.   Rederen for det fartøj, der skal erstattes, eller dennes repræsentant indgiver den annullerede licens til statssekretæren via Europa-Kommissionens delegation.

14.   Den nye licens får virkning fra den dato, hvor rederen indgiver den annullerede licens til statssekretæren. Europa-Kommissionens delegation i Salomonøerne skal underrettes om licensoverdragelsen..

15.   Licensen skal altid opbevares om bord, jf. dog kapitel VII, punkt 2, i dette bilag.

AFSNIT 2

Licensbetingelser — afgifter og forskud

1.   Licenserne er gyldige i ét år. De kan fornyes. Eventuel fornyelse afhænger af, hvilke fiskerimuligheder protokollen giver.

2.   Afgiften fastsættes til 35 EUR pr. ton, der tages i Salomonøernes fiskerizone.

3.   Licenserne udstedes efter indbetaling af følgende standardbeløb på Government Revenue Account No. 0260-002 i Central Bank of Solomon Islands, Honiara:

13 000 EUR pr. notfartøj til tunfiskeri svarende til afgiften for en fangst på 371 t tun eller tunlignende arter pr. år

3 000 EUR pr. langlinefartøj svarende til afgiften for en fangst på 80 t tun eller tunlignende arter pr. år

4.   Europa-Kommissionen udarbejder senest den 30. juni i det år, der følger efter fangstperioden, en endelig opgørelse over, hvor meget der skal betales i afgifter for fangstperioden. Det sker på grundlag af redernes fangstopgørelser. Dataene bør bekræftes af de videnskabelige institutter, som det påhviler at kontrollere EF's fangstdata (Institut de Recherche pour le Développement (IRD), Instituto Español de Oceanografía (IEO) eller Instituto Português de Investigação Maritima (IPIMAR)) og af Secretariat of the Pacific Community (SPC). Ud fra tallene for disse bekræftede fangstopgørelser udarbejder Kommissionen en opgørelse over de skyldige afgifter for hver licensperiode, beregnet på grundlag af 35 EUR pr. ton fangst.

5.   Den af Kommissionen udarbejdede opgørelse over afgifterne forelægges statssekretæren til kontrol og godkendelse.

Salomonøernes myndigheder kan rejse indvendinger mod afgiftsopgørelsen indtil 30 dage fra forelæggelsen og kan kræve sagen forelagt Den Blandede Komité, hvis der ikke nås til enighed.

Rejses der ingen indvendinger inden 30 dage fra forelæggelsen af opgørelsen, anses Salomonøerne for at have godkendt denne.

6.   Den endelige afgiftsopgørelse meddeles straks både statssekretæren, Europa-Kommissionens delegation, Secretariat of the Pacific Community (SPC) og rederne via disses nationale administrationer.

7.   Rederne indbetaler eventuelle yderligere skyldige beløb til Salomonøernes kompetente myndigheder senest femogfyrre (45) dage efter meddelelsen af den bekræftede endelige opgørelse på Solomon Islands Government Revenue Account No. 0260-002 i Central Bank of Solomon Islands, Honiara.

8.   Hvis facit af den endelige opgørelse er et beløb, der er lavere end forskuddet omhandlet i dette afsnits punkt 3, får rederen dog ikke saldoen tilbagebetalt.

KAPITEL II

FISKERIZONER

1.   De fartøjer, der er omhandlet i protokollens artikel 1, har tilladelse til at fiske i Salomonøernes fiskerizone, dog ikke inden for en grænse på tredive (30) sømil omkring Main Group Archipelago (MGA) og de andre arkipelagers territorialfarvande. Statssekretæren forelægger koordinaterne for MGA's farvande A og de øvrige arkipelagers farvande (dvs. farvande B, C, D og E) inden aftalens ikrafttræden. Statssekretæren skal give Europa-Kommissionen meddelelse om enhver ændring af de nævnte lukkede fiskerizoner senest to måneder, før ændringerne anvendes.

2.   Fiskeri er under ingen omstændigheder tilladt inden for 3 sømil fra eventuelle fiskekoncentrationsanordninger, hvis position angives ved hjælp af geografiske koordinater.

KAPITEL III

FANGSTOPGØRELSESORDNING

1.   I forbindelse med dette bilag defineres varigheden af et EF-fartøjs fangstrejse således:

enten perioden fra indsejling i til udsejling af Salomonøernes fiskerizone

eller perioden fra indsejling i Salomonøernes fiskerizone til omladning

eller perioden fra indsejling i Salomonøernes fiskerizone til landing.

Alle fartøjer med tilladelse til at fiske i Salomonøernes farvande i henhold til aftalen er forpligtet til at meddele deres fangster til statssekretæren efter følgende nærmere bestemmelser:

2.1.   I fangstopgørelserne anføres fartøjets fangster på hver fangstrejse. Fangstopgørelserne meddeles statssekretæren elektronisk med kopi til Europa-Kommissionen efter hver fangstrejses afslutning og under alle omstændigheder, inden fartøjet forlader Salomonøernes fiskerizone. De to modtagere af fangstopgørelsen sender straks et modtagelsesbevis elektronisk til fartøjet med kopi til hinanden.

2.2.   De originale fangstopgørelser, dvs. papirudgaven af de opgørelser, der er overført elektronisk i løbet af en årlig licensgyldighedsperiode, jf. punkt 2.1 ovenfor, indsendes til statssekretæren senest femogfyrre (45) dage efter afslutningen af den sidste fangstrejse i den pågældende periode. Samtidig sendes der papirudgavekopier til Europa-Kommissionen.

2.3.   Fartøjerne anfører deres fangster på en logbogsformular som vist i tillæg 2. For de perioder, hvor fartøjet ikke befinder sig i Salomonøernes farvande, skal fartøjsføreren i logbogen anføre »Uden for EEZ«.

2.4.   Formularerne skal udfyldes læseligt og underskrives af fartøjsføreren.

3.   Hvis bestemmelserne i dette kapitel ikke overholdes, forbeholder Salomonøernes regering sig ret til at suspendere licensen for det pågældende fartøj, indtil formaliteterne er bragt i orden, og til at idømme det pågældende fartøjs reder sanktioner efter Salomonøernes lovgivning. Europa-Kommissionen skal underrettes herom.

KAPITEL IV

PÅMØNSTRING AF SØFOLK

1.   Hvert EF-fartøj, der fisker under aftalen, forpligter sig til at påmønstre mindst ét (1) besætningsmedlem, som er statsborger i Salomonøerne. Arbejdsvilkårene for statsborgere fra Salomonøerne bør være de sædvanligt gældende i fiskerierhvervet i Salomonøerne.

2.   Hvis et EF-fartøj ikke kan påmønstre ét (1) besætningsmedlem, der er statsborger i Salomonøerne, er rederne forpligtet til at betale et engangsbeløb svarende til hyren til to besætningsmedlemmer i den tid, der fiskes i Salomonøernes fiskerizone.

3.   Det ovennævnte beløb indbetales på Government Revenue Account No. 0260-002 i Central Bank of Solomon Islands, Honiara.

4.   Rederne vælger frit på en liste over søfolk opstillet af statssekretæren, hvilke søfolk de ønsker at påmønstre.

5.   Rederen eller dennes repræsentant meddeler statssekretæren navnene på de søfolk fra Salomonøerne, der er påmønstret det pågældende fartøj, og bekræfter, at de er opført på mønstringsrullen.

6.   ILO-erklæringen om grundlæggende principper og rettigheder i forbindelse med arbejdet gælder automatisk for søfolk påmønstret EF-fartøjer. Det drejer sig navnlig om foreningsfrihed, faktisk anerkendelse af arbejdstageres ret til kollektive forhandlinger og ikke-forskelsbehandling, hvad angår beskæftigelse og erhverv.

7.   De lokale søfolks arbejdskontrakter, som de underskrivende parter modtager en kopi af, indgås mellem redernes repræsentant(er) på den ene side og søfolkene og/eller deres fagforeninger eller disses repræsentanter på den anden side i indforståelse med statssekretæren. Kontrakterne sikrer, at søfolkene er medlem af den for dem relevante socialsikringsordning, som omfatter livsforsikring, sygeforsikring og ulykkesforsikring.

8.   De lokale søfolks hyre betales af rederne. Den fastsættes ved aftale mellem rederne eller disses repræsentanter og statssekretæren, inden licenserne udstedes. Lønvilkårene for søfolk fra Salomonøerne må imidlertid ikke være dårligere end dem, der gælder for besætningsmedlemmer fra Salomonøerne, og under ingen omstændigheder ringere end ILO-normerne.

9.   Enhver sømand, der er påmønstret et EF-fartøj, skal melde sig hos føreren af det udpegede fartøj dagen før den foreslåede dato for hans påmønstring. Møder sømanden ikke frem på den dato og det tidspunkt, der er fastsat for påmønstring, fritages rederen automatisk for forpligtelsen til at påmønstre vedkommende.

10.   Hvis rederne af andre grunde end den, der er nævnt i det foregående punkt, ikke påmønstrer lokale søfolk, skal de hurtigst muligt betale et standardbeløb (for fangståret) svarende til hyren for de søfolk, der ikke er påmønstret.

11.   Dette beløb anvendes til uddannelse af søfolk/fiskere i Salomonøerne og indbetales på Government Revenue Account No. 0260-002 i Central Bank of Solomon Islands, Honiara.

KAPITEL V

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Fiskerfartøjerne skal være i overensstemmelse med de henstillinger og afgørelser, som Secretariat of the Pacific Community og medlemmerne Palau-aftalen har vedtaget om fiskeredskaber, fiskeredskabers tekniske specifikationer og alle andre tekniske foranstaltninger vedrørende fiskeri.

KAPITEL VI

OBSERVATØRER

1.   I forbindelse med indgivelsen af en licensansøgning bidrager de pågældende EF-fartøjer til observatørprogrammet ved hvert at indbetale 400 EUR på Government Revenue Account No. 0260-002 i National Bank of Solomon Islands, Honiara.

Fartøjer, der har tilladelse til at fiske i Salomonøernes farvande i henhold til aftalen, skal tage observatører om bord, der er udpeget af Salomonøerne, efter følgende bestemmelser:

2.1.   Statssekretæren fastsætter hvert år omfanget af observationsprogrammet på grundlag af antallet af fartøjer, der har tilladelse til at fiske i farvandene under Salomonøernes jurisdiktion, og de pågældende fiskeressourcers tilstand. I overensstemmelse hermed fastsætter statssekretæren antallet eller procentdelen af fartøjer pr. kategori, som er forpligtet til at tage en observatør om bord.

2.2.   Statssekretæren opstiller en liste over de fartøjer, der skal tage en observatør om bord, og en liste over de observatører, der er udpeget hertil. Disse lister skal holdes ajour. De meddeles Europa-Kommissionen, så snart de er opstillet, og derpå hver tredje måned, hvis de er blevet ført ajour.

2.3.   Statssekretæren meddeler de pågældende redere eller disses repræsentanter, at han agter at lade en udpeget observatør komme om bord på fartøjet. Dette sker i forbindelse med udstedelsen af licensen eller senest femten (15) dage inden den berammede dato for observatørens ombordtagning. Dennes navn meddeles hurtigst muligt.

3.   Statssekretæren fastsætter varigheden af observatørernes ophold om bord, der i almindelighed ikke må være længere end nødvendigt for at de kan udføre deres arbejde. Statssekretæren informerer rederne eller disses repræsentanter herom, når de meddeler navnet på den observatør, der er udpeget til at komme om bord på fartøjet.

4.   Betingelserne for observatørens ombordtagning aftales mellem rederne eller disses repræsentant og statssekretæren.

5.   De berørte redere meddeler inden to uger og med ti dages varsel, på hvilken dato og i hvilken havn i Salomonøerne observatørerne tages om bord.

6.   Tages observatøren om bord i et andet land, afholder rederen hans rejseudgifter. Forlader et fartøj med en observatør fra Salomonøerne om bord Salomonøernes fiskerizone, træffes der alle forholdsregler for at sikre, at observatøren vender tilbage til Salomonøerne så hurtigt som muligt for rederens regning.

7.   Indfinder observatøren sig ikke er på det aftalte sted og senest seks (6) timer efter det aftalte tidspunkt, fritages rederen automatisk fra forpligtelsen til at tage denne observatør om bord.

Observatører behandles som officerer om bord. Observatøren har følgende opgaver:

8.1.   at observere fartøjernes fiskeri

8.2.   at kontrollere de fiskende fartøjers position

8.3.   at udtage biologiske prøver som led i videnskabelige programmer

8.4.   at opregne de anvendte fiskeredskaber

8.5.   at kontrollere de fangstdata vedrørende Salomonøernes fiskerizone, der er indført i logbogen

8.6.   at kontrollere bifangstprocenterne og udarbejde et skøn over de genudsatte mængder af salgbare fisk, krebsdyr, blæksprutter og havpattedyr

8.7.   ugentligt at indberette fangstdata pr. radio, herunder ombordværende hoved- og bifangster.

9.   Fartøjsføreren gør sit yderste for at sikre observatørens fysiske sikkerhed og velfærd under udførelsen af hans opgaver.

10.   Observatøren skal ligeledes have adgang til alle de faciliteter, der er nødvendige for udførelsen af hans hverv. Fartøjsføreren skal give observatøren adgang til de kommunikationsmidler, som er nødvendige for, at han kan udføre sine opgaver, til de dokumenter, der direkte vedrører fartøjets fiskeri, herunder logbog og navigationsbog, samt til de dele af fartøjet, hvortil adgang er nødvendig for at observatøren lettere kan udføre sine opgaver.

Under sit ophold om bord skal observatøren:

11.1.   træffe alle relevante foranstaltninger til at sikre, at hans ombordtagning og tilstedeværelse om bord ikke afbryder eller hæmmer fiskeriet

11.2.   behandle det ombordværende materiel og udstyr med respekt og respektere fortroligheden af alle skibspapirerne.

12.   Observatøren udarbejder ved observationsperiodens afslutning, og inden han forlader fartøjet, en aktivitetsrapport, der sendes til statssekretæren med kopi til Europa-Kommissionens delegation. Han underskriver den i nærvær af fartøjsføreren, som kan tilføje eller lade tilføje alle bemærkninger, han finder på sin plads, idet han skriver under efter hver bemærkning. Fartøjsføreren får en kopi af rapporten, når observatøren går fra borde.

13.   Rederen afholder udgifterne til observatørens kost og logi, som skal være af samme kvalitet som officerernes, under hensyntagen til mulighederne om bord på fartøjet.

14.   Observatørens løn og sociale bidrag afholdes af Salomonøernes regering.

KAPITEL VII

IDENTIFIKATION AF FARTØJERNE OG HÅNDHÆVELSE AF REGLERNE

1.   Af hensyn til sikkerheden for fiskeri og søfart skal hvert fartøj mærkes og identificeres i overensstemmelse med Levnedsmiddel- og Landbrugsorganisationens (FAO) godkendte standardspecifikation for mærkning og identifikation af fiskerfartøjer.

2.   Fartøjets navn påføres fartøjets forstavn og agterstavn med klart læselige latinske bogstaver.

3.   Fartøjer, der ikke viser deres navn og radiokaldesignal eller signalbogstaver på den foreskrevne måde, kan eskorteres til en havn i Salomonøerne for yderligere undersøgelser.

4.   Operatøren skal sørge for, at den internationale nød- og kaldefrekvens 2 182 kHz (HF) eller den internationale sikkerheds- og kaldefrekvens 156,8 Mhz (kanal 16, VHF-FM) løbende overvåges for at lette kommunikationen med regeringens myndigheder for fiskeriforvaltning, -overvågning og -håndhævelse.

5.   Operatøren sikrer, at der er en ny og ajourført udgave af den internationale signalkode (INTERCO) om bord, og at den altid er tilgængelig.

KAPITEL VIII

KOMMUNIKATION MED SALOMONØERNES INSPEKTIONSSKIBE

Ved kommunikation mellem de tilladte fartøjer og regeringens inspektionsskibe anvendes følgende internationale signalkoder:

International signalkode —

Betydning:

L …

Stands øjeblikkeligt

SQ3 …

Stands eller sæt farten ned; jeg ønsker at stige ombord på Deres fartøj

QN …

Læg Deres fartøj langs styrbordssiden af vores fartøj

QN1 …

Læg Deres fartøj langs bagbordssiden af vores fartøj

TD2 …

Er De et fiskerfartøj?

C …

Ja

N …

Nej

QR …

Vi kan ikke lægge vores fartøj langs Deres fartøj

QP …

Vi vil lægge vores fartøj langs Deres fartøj

KAPITEL IX

OVERVÅGNING

1.   Europa-Kommissionen fører en ajourført liste over de fartøjer, som har fået udstedt fiskerilicens efter bestemmelserne i denne protokol. Denne liste meddeles Salomonøernes fiskerikontrolmyndigheder, så snart den er opstillet, og derefter hver gang den ajourføres.

2.   EF-fartøjerne kan opføres på den liste, der er omhandlet i foregående punkt, straks efter modtagelse af meddelelse om betaling af det forskud, der er omhandlet i kapitel I, afsnit 2, punkt 3, i dette bilag. I så fald kan rederen anmode om at få en bekræftet kopi af denne liste, som så skal medføres om bord i stedet for fiskerilicensen, indtil der er udstedt en fiskerilicens.

3.   Indsejling i og udsejling af zonen

3.1.   EF-fartøjer skal mindst 24 timer før de agter at sejle ind i eller forlade Salomonøernes fiskerizone, underrette statssekretæren herom. Så snart fartøjerne sejler ind i Salomonøernes fiskerizone, skal de underrette statssekretæren herom pr. fax, e-mail eller radio.

3.2.   Ved meddelelse om udsejling oplyser hvert fartøj endvidere, hvilken position det befinder sig på, hvor store fangster det har om bord, og hvilke arter det drejer sig om. Underretningen skal helst foregå pr. fax eller, for fartøjer uden telefax, pr. e-mail eller radio.

3.3.   Hvis et fartøj afsløres i at fiske, uden at det har underrettet statssekretæren herom, betragtes det som et fartøj uden licens.

3.4.   Faxnummer, telefonnummer og e-mail-adresse skal også meddeles ved fiskerilicensens udstedelse.

4.   Kontrolprocedurer

4.1.   Førerne af EF-fartøjer, der fisker i Salomonøernes fiskerizone, skal tillade, at tjenestemænd fra Salomonøerne med ansvar for fiskeriinspektion og -kontrol kommer om bord, og skal hjælpe dem med at komme om bord og bistå dem i deres arbejde.

4.2.   Tjenestemændene må ikke opholde sig om bord længere end nødvendigt for at udføre deres opgaver.

4.3.   Efter hver inspektion udstedes der en attest til fartøjets fører.

5.   Opbringning af fiskerfartøjer

5.1.   Statssekretæren underretter Europa-Kommissionens delegation inden 48 timer, hvis et EF-fartøj opbringes i Salomonøernes fiskerizone, eller hvis det idømmes sanktioner.

5.2.   Europa-Kommissionens delegation modtager samtidig en kort rapport om omstændighederne ved og årsagerne til opbringningen.

6.   Opbringningsrapport

6.1.   Efter at fiskerikontrolløren har optaget rapport, underskriver fartøjets fører rapporten.

6.2.   En sådan underskrift indskrænker ikke de rettigheder og det forsvar, fartøjsføreren kan gøre gældende i forbindelse med den påståede overtrædelse.

6.3.   Føreren skal sejle sit fartøj til en havn, som fiskerikontrolløren har udpeget. Ved mindre overtrædelser kan statssekretæren give det opbragte fartøj tilladelse til at fortsætte fiskeriet.

7.   Samråd ved opbringning

7.1.   Inden der træffes eventuelle foranstaltninger over for fartøjets fører, besætning, last eller udstyr, undtagen foranstaltninger, som skal sikre beviserne for den formodede overtrædelse, holdes der senest én arbejdsdag efter modtagelsen af ovennævnte oplysninger samråd mellem Europa-Kommissionen og statssekretæren, hvori der eventuelt også deltager en repræsentant for den pågældende medlemsstat.

7.2.   Under dette samråd udveksler parterne alle relevante dokumenter og oplysninger, som kan bidrage til at klarlægge de faktiske omstændigheder. Rederen eller dennes repræsentant underrettes om resultatet af samrådet og om, hvilke foranstaltninger opbringningen kan resultere i.

8.   Afvikling af opbringningssager

8.1.   Inden en sag om formodet overtrædelse indbringes for domstolene, søges den løst ved en mæglingsprocedure. Proceduren skal være afsluttet senest fire (4) arbejdsdage efter opbringningen.

8.2.   I tilfælde af en mæglingsprocedure bestemmes bødestørrelsen efter Salomonøernes lovgivning.

8.3.   Kan sagen ikke løses ved en mæglingsprocedure, men må indbringes for en domstol, skal rederen stille en garanti, hvis størrelse fastsættes under hensyntagen til omkostningerne ved opbringningen og størrelsen af de bøder og den erstatning, som de ansvarlige for overtrædelsen kan idømmes. Garantien indbetales på Government Revenue Account No. 0260-002 i Central Bank of Solomon Islands, Honiara.

8.4.   Bankgarantien kan først frigives, når retssagen er afgjort. Den frigives straks, hvis sagen ender uden domfældelse. Hvis der i tilfælde af domfældelse idømmes en bøde, der er mindre end den stillede sikkerhed, frigiver statssekretæren (finansministeriet) saldoen.

8.5.   Fartøjet frigives, og besætningen kan forlade havnen:

når de forpligtelser, som følger af mæglingsproceduren, er opfyldt, eller

når den bankgaranti, der er nævnt i punkt 8.3, er stillet, og statssekretæren har godkendt den, i afventning af retssagens afslutning.

9.   Omladning

9.1.   EF-fartøjer, som ønsker at omlade fangst i Salomonøernes farvande, skal gøre dette i udpegede havne i Salomonøerne.

9.2.   Sådanne fartøjers redere skal senest 48 timer i forvejen meddele statssekretæren følgende oplysninger:

navnet på de omladende fiskerfartøjer

navnet på transportfartøjet

mængden (i ton) af hver art, der skal omlades

omladningsdatoen.

9.3.   Omladning betragtes som udsejling af Salomonøernes fiskerizone. Fartøjerne skal derfor sende fangstopgørelser til statssekretæren og meddele, om de agter at fortsætte fiskeriet eller forlade Salomonøernes farvande.

9.4.   Al fangstomladning, der ikke er nævnt i ovenstående punkter, er forbudt i Salomonøernes fiskerizone. Ved overtrædelse af denne bestemmelse, kan overtræderen idømmes sanktioner efter Salomonøernes lovgivning.

Førere af EF-fartøjer, der lander eller omlader fangster i en havn i Salomonøerne, skal tillade, at Salomonøernes inspektører kontrollerer sådan landing eller omladning, og lette dem kontrollen. Efter inspektionen udstedes der en attest til fartøjets fører.

Tillæg

1.

Licensansøgningsskema

2.

Logbog

Tillæg 1

Image

Image

Tillæg 2a

Image

Tillæg 2b

Image


Top