EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0069

2006/69/EF: Kommissionens beslutning af 13. januar 2006 om tilladelse til markedsføring af fødevarer og fødevareingredienser, der er fremstillet af den genetisk modificerede Roundup Ready majslinje GA21, som nye fødevarer eller nye fødevareingredienser i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 (meddelt under nummer K(2005) 5940)

OJ L 34, 7.2.2006, p. 29–31 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M , 8.5.2007, p. 128–130 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 27/03/2008; ophævet ved 32008D0279

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/69(1)/oj

7.2.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 34/29


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 13. januar 2006

om tilladelse til markedsføring af fødevarer og fødevareingredienser, der er fremstillet af den genetisk modificerede Roundup Ready majslinje GA21, som nye fødevarer eller nye fødevareingredienser i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97

(meddelt under nummer K(2005) 5940)

(Kun den franske og den nederlandske udgave er autentiske)

(2006/69/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 af 27. januar 1997 om nye levnedsmidler og nye levnedsmiddelingredienser (1), særlig artikel 7, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 24. juli 1998 indgav Monsanto i overensstemmelse med artikel 4 i forordningen en anmodning til de kompetente nederlandske myndigheder om markedsføring af fødevarer og fødevareingredienser, som hidrører fra den genetisk modificerede majslinje GA21, som nye fødevarer eller nye fødevareingredienser.

(2)

I sin første vurderingsrapport af 21. december 1999 konkluderede den nederlandske kompetente fødevaremyndighed, at majs GA21 og fødevarer og fødevareingredienser fremstillet heraf er lige så sikre at spise som majs og majsprodukter, der ikke er genetisk modificerede.

(3)

Kommissionen fremsendte den første vurderingsrapport til alle medlemsstater den 18. februar 2000. Inden for det i artikel 6, stk. 4, i forordning (EF) nr. 258/97 fastsatte tidsrum på 60 dage blev der fremsat begrundede indsigelser mod markedsføring af produktet i henhold til denne bestemmelse.

(4)

Kommissionen anmodede den 18. maj 2000 Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler om en udtalelse i henhold til artikel 11 i forordning (EF) nr. 258/97. Ifølge udtalelse afgivet af komitéen den 27. februar 2002 er majs GA21 og produkter hidrørende herfra ud fra et forbrugersundhedsmæssigt synspunkt lige så sikre som kerner og produkter hidrørende herfra fra konventionelle majslinjer (2). Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler havde i sin udtalelse behandlet alle specifikke spørgsmål og overvejelser, der var fremført af medlemsstaterne.

(5)

Den 24. april 2002 anmodede Monsanto om, at anmodningen blev begrænset til fødevarer og fødevareingredienser, der er fremstillet af den genetisk modificerede majslinje GA21.

(6)

For så vidt angår produktets anvendelse som eller i foderstof indgav Monsanto den 12. december 1997 en anmeldelse i henhold til del C i Rådets direktiv 90/220/EØF (3). Den Videnskabelige Komité for Planter konkluderede i en udtalelse, der blev vedtaget den 22. september 2000, at der ikke foreligger oplysninger, der tyder på, at markedsføringen af majs GA21 til en sådan anvendelse kan have skadelige virkninger på menneskers helbred eller på miljøet. Ansøgningen blev dog af kommercielle grunde trukket tilbage.

(7)

I henhold til artikel 46, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 af 22. september 2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer (4) skal ansøgninger, som inden den dato, fra hvilken nævnte forordning finder anvendelse, er indgivet i henhold til artikel 4 i forordning (EF) nr. 258/97, behandles i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 258/97, uanset artikel 38 i forordning (EF) nr. 1829/2003, når den supplerende vurderingsrapport, der kræves i henhold til artikel 6, stk. 3, eller artikel 6, stk. 4, i forordning (EF) nr. 258/97, er blevet fremsendt til Kommissionen, inden forordning (EF) nr. 1829/2003 er trådt i kraft.

(8)

Europa-Kommissionens Fælles Forskningscenter (FFC) har i samarbejde med Det Europæiske Net af GMO-laboratorier (ENGL) valideret en metode for påvisning af majs GA21. FFC har gennemført en komplet valideringsundersøgelse (ringtest) efter internationalt accepterede retningslinjer for at undersøge ydeevnen for en kvantitativ begivenhedsspecifik metode til at påvise og bestemme GA21-transformationsbegivenheden i majs. De materialer, der var behov for til undersøgelsen, var stillet til rådighed af Monsanto. FFC fandt, at metodens ydeevne passede til formålet under hensyntagen til de kriterier for ydeevne, som ENGL har foreslået for metoder, der forelægges til kontrol af, om de er i overensstemmelse med forskrifterne, samt til den aktuelle videnskabelige viden om tilfredsstillende metodeydeevne. Såvel metoden som resultaterne af valideringen er blevet offentliggjort af FFC.

(9)

Referencemateriale for majs GA21 er fremstillet af FFC.

(10)

Fødevarer og fødevareingredienser, der er fremstillet af majs GA21, bør mærkes i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1829/2003 og bør opfylde de krav til sporbarhed, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1830/2003 af 22. september 2003 om sporbarhed og mærkning af genetisk modificerede organismer og sporbarhed af fødevarer og foder fremstillet af genetisk modificerede organismer og om ændring af direktiv 2001/18/EF (5).

(11)

Produktet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 65/2004 (6) tildelt en entydig identifikator med henblik på anvendelse af forordning (EF) nr. 1830/2003.

(12)

Fra det register, der er omhandlet i artikel 28 i forordning (EF) nr. 1829/2003, skal der kunne indhentes oplysninger om identifikationen af fødevarer og fødevareingredienser, der er fremstillet af majs GA21, herunder den validerede påvisningsmetode og referencematerialet, jf. bilaget.

(13)

Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed har ikke afgivet udtalelse; Kommissionen forelagde derfor Rådet et forslag den 29. juli 2005 i overensstemmelse med artikel 5, stk. 4, i Rådets afgørelse 1999/468/EF (7), ifølge hvilken Rådet skal træffe afgørelse inden tre måneder.

(14)

Rådet har imidlertid ikke truffet afgørelse inden for den fastsatte tidsfrist; derfor bør Kommissionen nu vedtage en beslutning —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Fødevarer og fødevareingredienser, der er fremstillet af den genetisk modificerede majslinje GA21 (i det følgende benævnt »produkterne«), kan markedsføres i Fællesskabet som nye fødevarer eller nye fødevareingredienser.

Artikel 2

Produkterne skal mærkes »genetisk modificeret majs« eller »fremstillet af genetisk modificeret majs« i henhold til mærkningskravene i artikel 13 i forordning (EF) nr. 1829/2003.

Artikel 3

Produkterne og oplysningerne i bilaget indføres i EF-registret over genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer.

Artikel 4

Denne beslutning er rettet til Monsanto Europe SA, Belgien, som repræsenterer Monsanto Company, USA. Den gælder i 10 år.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. januar 2006.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 43 af 14.2.1997, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).

(2)  http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scf/index_en.html

(3)  EFT L 117 af 8.5.1990 s. 15. Ophævet ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/18/EF (EFT L 106 af 17.4.2001, s. 1).

(4)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 1.

(5)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 24.

(6)  EUT L 10 af 16.1.2004, s. 5.

(7)  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.


BILAG

OPLYSNINGER, DER SKAL INDFØRES I EF-REGISTRET OVER GENETISK MODIFICEREDE FØDEVARER OG FODERSTOFFER

1.   Ansøger og indehaver af tilladelsen:

Navn

:

Monsanto Europe SA

Adresse

:

Avenue de Tervuren 270-272, B-1150 Bruxelles, Belgien

På vegne af Monsanto Company, 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, USA.

2.   Produkternes betegnelse og specifikationer: Fødevarer og fødevareingredienser, der er fremstillet af den genetisk modificerede majslinje (Zea mays L.) GA21 med øget tolerance over for herbicidet glyphosat og fremstillet af alle krydsninger heraf med traditionelt dyrket majs. Majs GA21 indeholder den modificerede kodende sekvens 5-enolpyruvylshikimat-3-fosfatsyntase (mEPSPS) reguleret af promotoren fra risactin 1 (r-act) og en optimeret transitpeptidsekvens (OPT) på basis af chlorplasttransitpeptidsekvensen fra Helianthus annuus og RuBisCo-genet fra Zea mays L.

3.   Mærkning: »Genetisk modificeret majs« eller »Fremstillet af genetisk modificeret majs«.

4.   Påvisningsmetode:

Begivenhedsspecifik kvantitativ realtids-PCR-metode for den genetisk modificerede majslinje GA21.

Valideret af Europa-Kommissionens Fælles Forskningscenter (FFC) i samarbejde med Det Europæiske Net af GMO-laboratorier (ENGL), offentliggjort på webstedet http://gmo-crl.jrc.it/statusofdoss.htm

Referencemateriale: IRMM-414, fremstillet af Europa-Kommissionens Fælles Forskningscenter (FFC).

5.   Entydig identifikator: MON-ØØØ21-9

6.   Oplysninger, som kræves i bilag II til Cartagena-protokollen: Ingen.

7.   Særlige betingelser eller restriktioner i forbindelse med markedsføring af produktet: Ingen.

8.   Krav om overvågning efter markedsføringen: Ingen.


Top