EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0935

2005/935/EF: Kommissionens beslutning af 22. december 2005 om ændring af beslutning 2005/237/EF for så vidt angår den finansielle støtte fra Fællesskabet i 2005 til driften af EF-referencelaboratoriet for aviær influenza (meddelt under nummer K(2005) 5617)

OJ L 349M , 12.12.2006, p. 719–720 (MT)
OJ L 340, 23.12.2005, p. 78–79 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/935/oj

23.12.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 340/78


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 22. december 2005

om ændring af beslutning 2005/237/EF for så vidt angår den finansielle støtte fra Fællesskabet i 2005 til driften af EF-referencelaboratoriet for aviær influenza

(meddelt under nummer K(2005) 5617)

(Kun den engelske udgave er autentisk)

(2005/935/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets beslutning 90/424/EØF af 26. juni 1990 om visse udgifter på veterinærområdet (1), særlig artikel 28, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets direktiv 92/40/EØF af 19. maj 1992 om fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af aviær influenza (2) er det fastsat, hvilke fællesskabsbekæmpelsesforanstaltninger der skal anvendes i tilfælde af et udbrud af aviær influenza hos fjerkræ. Det foreskriver endvidere, at der skal udpeges nationale laboratorier for aviær influenza og et EF-referencelaboratorium for aviær influenza.

(2)

Ved Kommissionens beslutning 2005/237/EF af 15. marts 2005 om finansiel støtte fra Fællesskabet for 2005 til driften af visse EF-referencelaboratorier, som beskæftiger sig med dyresundhed og levende dyr (3), blev der bevilget finansiel støtte til EF-referencelaboratoriet for aviær influenza, der blev udpeget ved direktiv 92/40/EF.

(3)

Den seneste udvikling i dyresundhedssituationen med hensyn til aviær influenza i Fællesskabet og i tredjelande har i høj grad øget mængden af det arbejde, der skal udføres på EF-referencelaboratoriet for aviær influenza i forbindelse med den pågældende sygdom. Forøgelsen af arbejdsmængden skyldes især arbejdet med at karakterisere virus, der indsendes til laboratoriet, samt produktion og opdatering af det eksisterende udvalg af reagenser og distribution heraf.

(4)

Desuden har EF-referencelaboratoriet for aviær influenza en central funktion i forhold til at bistå diagnosticeringsenhederne på de nationale referencelaboratorier, hvilket bl.a. omfatter besøg hos de pågældende laboratorier.

(5)

Den større vifte af disponible diagnosticeringsmetoder, f.eks. valideringen af nye teknikker og metoder til molekylær diagnosticering, udarbejdelsen af standarder og gennemførelsen af sammenlignende laboratorieprøvninger, der er blevet føjet til funktionerne og arbejdsopgaverne i det godkendte arbejdsprogram for 2005, har øget aktivitetsniveauet for EF-referencelaboratoriet for aviær influenza.

(6)

Kommissionen har analyseret de seneste oplysninger fra EF-referencelaboratoriet for aviær influenza om udgifterne i 2005. I lyset af disse oplysninger bør den finansielle støtte fra Fællesskabet til dette EF-referencelaboratorium tilpasses, og det bør derfor tildeles supplerende midler i 2005.

(7)

Beslutning 2005/237/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(8)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

I artikel 3 i beslutning 2005/237/EF ændres »135 000 EUR« til »285 000 EUR«.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. december 2005.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 19. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/99/EF (EUT L 325 af 12.12.2003, s. 31).

(2)  EFT L 167 af 22.6.1992, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 806/2003 (EUT L 122 af 16.5.2003, s. 1).

(3)  EUT L 72 af 18.3.2005, s. 47.


Top