EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0934

2005/934/EF: Kommissionens beslutning af 21. december 2005 om ændring af beslutning 2004/696/EF og 2004/863/EF for så vidt angår omfordeling af EF-tilskuddet til medlemsstaternes programmer for udryddelse og overvågning af TSE for 2005 (meddelt under nummer K(2005) 5564)

OJ L 340, 23.12.2005, p. 73–77 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 349M , 12.12.2006, p. 714–718 (MT)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/934/oj

23.12.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 340/73


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 21. december 2005

om ændring af beslutning 2004/696/EF og 2004/863/EF for så vidt angår omfordeling af EF-tilskuddet til medlemsstaternes programmer for udryddelse og overvågning af TSE for 2005

(meddelt under nummer K(2005) 5564)

(2005/934/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets beslutning 90/424/EØF af 26. juni 1990 om visse udgifter på veterinærområdet (1), særlig artikel 24, stk. 5 og 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens beslutning 2004/696/EF af 14. oktober 2004 om listen over programmer for udryddelse og overvågning af visse typer TSE, hvortil der kan ydes EF-tilskud i 2005 (2), opstilles en liste over de programmer, medlemsstaterne har indsendt til Kommissionen, vedrørende udryddelse og overvågning af transmissible spongiforme encephalopatier (TSE), hvortil der kan ydes EF-tilskud i 2005. I nævnte beslutning fastsættes endvidere den foreslåede procentsats og det maksimale tilskud til hvert program.

(2)

Ved Kommissionens beslutning 2004/863/EF af 30. november 2004 om godkendelse af visse medlemsstaters TSE-udryddelses- og -overvågningsprogrammer for 2005 og om fastsættelse af EF-tilskuddet (3) godkendes de programmer, der er anført i beslutning 2004/696/EF, ligesom de maksimale EF-tilskud fastsættes.

(3)

I henhold til beslutning 2004/863/EF skal medlemsstaterne hver måned sende en rapport om programmets forløb til Kommissionen. Det fremgår af en analyse af disse rapporter, at nogle medlemsstater ikke vil udnytte deres bevilling for 2005 fuldt ud, mens andre vil have udgifter, der overstiger det bevilgede beløb.

(4)

Det er derfor nødvendigt at justere EF-tilskuddet til nogle af programmerne. Der bør foretages en omfordeling af programbevillingerne fra medlemsstater, der ikke udnytter hele deres bevilling, til medlemsstater, der overskrider bevillingen. Omfordelingen bør baseres på de seneste oplysninger om de udgifter, de pågældende medlemsstater faktisk har afholdt.

(5)

Beslutning 2004/696/EF og 2004/863/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Bilagene til beslutning 2004/696/EF ændres som angivet i bilaget til nærværende beslutning.

Artikel 2

I beslutning 2004/863/EF foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 7, stk. 2, ændres »8 846 000 EUR« til »8 536 000 EUR«.

2)

I artikel 10, stk. 2, ændres »8 677 000 EUR« til »8 397 000 EUR«.

3)

I artikel 11, stk. 2, ændres »353 000 EUR« til »503 000 EUR«.

4)

I artikel 16, stk. 2, ændres »4 510 000 EUR« til »4 840 000 EUR«.

5)

I artikel 18, stk. 2, ændres »1 480 000 EUR« til »1 540 000 EUR«.

6)

I artikel 21, stk. 2, ændres »313 000 EUR« til »363 000 EUR«.

7)

I artikel 24, stk. 2, ændres »250 000 EUR« til »100 000 EUR«.

8)

I artikel 25, stk. 2, ændres »2 500 000 EUR« til »3 350 000 EUR«.

9)

I artikel 26, stk. 2, ændres »200 000 EUR« til »80 000 EUR«.

10)

I artikel 28, stk. 2, ændres »25 000 EUR« til »20 000 EUR«.

11)

I artikel 29, stk. 2, ændres »150 000 EUR« til »20 000 EUR«.

12)

I artikel 31, stk. 2, ændres »500 000 EUR« til »310 000 EUR«.

13)

I artikel 35, stk. 2, ændres »150 000 EUR« til »30 000 EUR«.

14)

I artikel 36, stk. 2, ændres »450 000 EUR« til »460 000 EUR«.

15)

I artikel 37, stk. 2, ændres »10 000 EUR« til »25 000 EUR«.

16)

I artikel 38, stk. 2, ændres »975 000 EUR« til »845 000 EUR«.

17)

I artikel 39, stk. 2, ændres »25 000 EUR« til »10 000 EUR«.

18)

I artikel 41, stk. 2, ændres »25 000 EUR« til »10 000 EUR«.

19)

I artikel 45, stk. 2, ændres »20 000 EUR« til »120 000 EUR«.

20)

I artikel 49, stk. 2, ændres »1 555 000 EUR« til »865 000 EUR«.

21)

I artikel 50, stk. 2, ændres »9 525 000 EUR« til »9 035 000 EUR«.

22)

I artikel 51, stk. 2, ændres »1 300 000 EUR« til »2 400 000 EUR«.

23)

I artikel 54, stk. 2, ændres »5 565 000 EUR« til »5 075 000 EUR«.

24)

I artikel 58, stk. 2, ændres »5 000 EUR« til »55 000 EUR«.

25)

I artikel 59, stk. 2, ændres »575 000 EUR« til »755 000 EUR«.

26)

I artikel 61, stk. 2, ændres »695 000 EUR« til »915 000 EUR«.

27)

I artikel 64, stk. 2, ændres »5 000 EUR« til »25 000 EUR«.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. december 2005.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 19. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/99/EF (EUT L 325 af 12.12.2003, s. 31).

(2)  EUT L 316 af 15.10.2004, s. 91. Ændret ved beslutning 2005/413/EF (EUT L 141 af 4.6.2005, s. 24).

(3)  EUT L 370 af 17.12.2004, s. 82. Ændret ved beslutning 2005/413/EF.


BILAG

Bilag I, II og III til beslutning 2004/696/EF affattes således:

»

BILAG I

Liste over programmer for overvågning af TSE

Procentsats og maksimalt EF-tilskud

(EUR)

Sygdom

Medlemsstat

Procentsats for gennemførte test (1)

Maksimumsbeløb

TSE

Østrig

100 %

2 076 000

Belgien

100 %

3 586 000

Cypern

100 %

503 000

Tjekkiet

100 %

1 736 000

Danmark

100 %

2 426 000

Estland

100 %

294 000

Finland

100 %

1 170 000

Frankrig

100 %

29 755 000

Tyskland

100 %

15 170 000

Grækenland

100 %

1 487 000

Ungarn

100 %

1 184 000

Irland

100 %

6 172 000

Italien

100 %

8 397 000

Litauen

100 %

836 000

Luxembourg

100 %

155 000

Malta

100 %

36 000

Nederlandene

100 %

4 840 000

Portugal

100 %

1 540 000

Slovenien

100 %

444 000

Spanien

100 %

8 536 000

Sverige

100 %

363 000

Det Forenede Kongerige

100 %

5 690 000

I alt

96 396 000

BILAG II

Liste over programmer for udryddelse af BSE

Maksimalt EF-tilskud

(EUR)

Sygdom

Medlemsstat

Procentsats

Maksimumsbeløb

BSE

Østrig

50 % til nedslagning

25 000

Belgien

50 % til nedslagning

100 000

Cypern

50 % til nedslagning

25 000

Tjekkiet

50 % til nedslagning

3 350 000

Danmark

50 % til nedslagning

80 000

Estland

50 % til nedslagning

20 000

Finland

50 % til nedslagning

10 000

Frankrig

50 % til nedslagning

310 000

Tyskland

50 % til nedslagning

875 000

Grækenland

50 % til nedslagning

20 000

Irland

50 % til nedslagning

4 000 000

Italien

50 % til nedslagning

205 000

Luxembourg

50 % til nedslagning

30 000

Nederlandene

50 % til nedslagning

460 000

Portugal

50 % til nedslagning

845 000

Slovakiet

50 % til nedslagning

25 000

Slovenien

50 % til nedslagning

10 000

Spanien

50 % til nedslagning

1 320 000

Det Forenede Kongerige

50 % til nedslagning

4 235 000

I alt

15 945 000

BILAG III

Liste over programmer for udryddelse af scrapie

Maksimalt EF-tilskud

(EUR)

Sygdom

Medlemsstat

Procentsats

Maksimumsbeløb

Scrapie

Østrig

50 % til nedslagning, 100 % til genotypebestemmelse

10 000

Belgien

50 % til nedslagning, 100 % til genotypebestemmelse

105 000

Cypern

50 % til nedslagning, 100 % til genotypebestemmelse

5 075 000

Tjekkiet

50 % til nedslagning, 100 % til genotypebestemmelse

120 000

Danmark

50 % til nedslagning, 100 % til genotypebestemmelse

5 000

Estland

50 % til nedslagning, 100 % til genotypebestemmelse

10 000

Finland

50 % til nedslagning, 100 % til genotypebestemmelse

25 000

Frankrig

50 % til nedslagning, 100 % til genotypebestemmelse

2 400 000

Tyskland

50 % til nedslagning, 100 % til genotypebestemmelse

2 275 000

Grækenland

50 % til nedslagning, 100 % til genotypebestemmelse

865 000

Ungarn

50 % til nedslagning, 100 % til genotypebestemmelse

55 000

Irland

50 % til nedslagning, 100 % til genotypebestemmelse

800 000

Italien

50 % til nedslagning, 100 % til genotypebestemmelse

2 485 000

Letland

50 % til nedslagning, 100 % til genotypebestemmelse

5 000

Litauen

50 % til nedslagning, 100 % til genotypebestemmelse

5 000

Luxembourg

50 % til nedslagning, 100 % til genotypebestemmelse

35 000

Nederlandene

50 % til nedslagning, 100 % til genotypebestemmelse

755 000

Portugal

50 % til nedslagning, 100 % til genotypebestemmelse

915 000

Slovakiet

50 % til nedslagning, 100 % til genotypebestemmelse

340 000

Slovenien

50 % til nedslagning, 100 % til genotypebestemmelse

65 000

Spanien

50 % til nedslagning, 100 % til genotypebestemmelse

9 035 000

Sverige

50 % til nedslagning, 100 % til genotypebestemmelse

10 000

Det Forenede Kongerige

50 % til nedslagning, 100 % til genotypebestemmelse

7 380 000

I alt

32 775 000

«

(1)  Hurtige test og indledende molekylære test.


Top