EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R2126

Kommissionens forordning (EF) nr. 2126/2005 af 22. december 2005 om ændring af forordning (EØF) nr. 350/93 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

OJ L 340, 23.12.2005, p. 33–34 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 348M , 24.12.2008, p. 423–424 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 019 P. 22 - 23
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 019 P. 22 - 23
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 011 P. 191 - 192

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/2126/oj

23.12.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 340/33


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2126/2005

af 22. december 2005

om ændring af forordning (EØF) nr. 350/93 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif (1), særlig artikel 9, stk. 1, a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EØF) nr. 350/93 af 17. februar 1993 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur (2) fastsætter foranstaltninger vedrørende tariferingen i den kombinerede nomenklatur af et par shorts i pkt. 8 i bilaget (foto 509).

(2)

For at undgå divergerende tarifering er det nødvendigt nærmere at beskrive lommerne i den pågældende beklædningsgenstand og at tilpasse det andet stykke i begrundelsen i overensstemmelse dermed. Indtil nu var kendsgerningen, at lommerne intet lukkesystem havde, kun vist på foto 509.

(3)

Endvidere henvises i begrundelsen for tariferingen af denne beklædningsgenstand til »bestemmelse 8 til kapitel 62«, uden at det præciseres, hvilket stykke i bestemmelsen der skal anvendes, hvilket kan føre til divergerende tariferinger.

(4)

For at sikre en ensartet anvendelse af den kombinerede nomenklatur, må der tydeliggøres, at tariferingen i medfør af forordning (EØF) nr. 350/93 ikke var baseret på det første stykke i bestemmelse 8 til kapitel 62 og derfor ikke var bestemt med den begrundelse, at den pågældende beklædningsgenstand havde et snit, der klart viste, at den var bestemt til kvinder.

(5)

Det skal i begrundelsen præciseres, at det er andet stykke i bestemmelse 8 til kapitel 62, der anvendes, og at den pågældende beklædningsgenstand skal tariferes i pos. 6204 63 90, fordi den pågældende beklædningsgenstands snit ikke klart viser, om der er tale om beklædning til mænd eller kvinder og derfor ikke kan identificeres som beklædning til enten mænd og drenge eller kvinder og piger.

(6)

Forordning (EØF) nr. 350/93 skal derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelsen fra Toldkodeksudvalget —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Punkt 8 i bilaget til forordning (EØF) 350/93 ændres således:

1)

I kolonne 1 (Beskrivelse) erstattes sidste sætning af:

»Beklædningsgenstanden har en åben, indvendig lomme i hver side og et par indvendige underbenklæder af trikotage (65 % polyester, 35 % bomuld), fastsyet i taljen (shorts) (se foto nr. 509) (*).«

2)

I kolonne 3 (Begrundelse), erstattes teksten af følgende:

»Tarifering i henhold til Almindelig tariferingsbestemmelse 1 og 6 til Den Kombinerede Nomenklatur, andet stykke i bestemmelse 8 til kapitel 62, samt teksten til KN-kode 6204, 6204 63 og 6204 63 90.

Tarifering som badebeklædning er udelukket, fordi beklædningsgenstanden på grund af sit snit, almindelige udseende og tilstedeværelsen af sidelommer uden et fast lukkesystem ikke kan anses som udelukkende eller hovedsageligt at bæres som badebeklædning.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. december 2005.

På Kommissionens vegne

László KOVÁCS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1719/2005 (EUT L 286 af 28.10.2005, s. 1).

(2)  EFT L 41 af 18.2.1993, s. 7.


Top