EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R2119

Kommissionens forordning (EF) nr. 2119/2005 af 22. december 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 3175/94 om gennemførelsesbestemmelser for den særlige ordning for forsyning af de mindre øer i Det Ægæiske Hav med kornprodukter og tørret foder om fastlæggelse af den foreløbige forsyningsopgørelse

OJ L 338M , 17.12.2008, p. 272–274 (MT)
OJ L 340, 23.12.2005, p. 20–21 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 068 P. 65 - 66
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 068 P. 65 - 66

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; stiltiende ophævelse ved 32006R1914

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/2119/oj

23.12.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 340/20


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2119/2005

af 22. december 2005

om ændring af forordning (EF) nr. 3175/94 om gennemførelsesbestemmelser for den særlige ordning for forsyning af de mindre øer i Det Ægæiske Hav med kornprodukter og tørret foder om fastlæggelse af den foreløbige forsyningsopgørelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2019/93 af 19. juli 1993 om særlige foranstaltninger for visse landbrugsprodukter til fordel for de mindre øer i Det Ægæiske Hav (1), særlig artikel 3a, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 2958/93 (2) blev der indført fælles gennemførelsesbestemmelser for forordning (EØF) nr. 2019/93 for så vidt angår den særlige ordning for forsyning af de mindre øer i Det Ægæiske Hav med visse landbrugsprodukter, og støttebeløbet for denne forsyning blev fastsat i henhold til artikel 3 i forordning (EØF) nr. 2019/93.

(2)

I henhold til artikel 2 i forordning (EØF) nr. 2019/93 blev der ved Kommissionens forordning (EF) nr. 3175/94 (3) fastlagt en foreløbig forsyningsopgørelse for kornprodukter og tørret foder

(3)

En sådan foreløbig forsyningsopgørelse bør fastsættes for 2006.

(4)

Forordning (EF) nr. 3175/94 bør derfor ændres tilsvarende.

(5)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra den fælles komité af de berørte forvaltningskomitéer —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til forordning (EF) nr. 3175/94 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. december 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 184 af 27.7.1993, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1782/2003 (EUT L 270 af 21.10.2003, s. 1).

(2)  EFT L 267 af 28.10.1993, s. 4. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1820/2002 (EFT L 276 af 12.10.2002, s. 22).

(3)  EFT L 335 af 23.12.1994, s. 54. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 53/2005 (EUT L 13 af 15.1.2005, s. 3).


BILAG

»BILAG

Foreløbig forsyningsopgørelse for de mindre øer i Det Ægæiske Hav for kornprodukter og tørret foder for 2006

(tons)

Mængde

2006

Kornprodukter og tørret foder af EF-oprindelse

KN-kode

Øer i gruppe A

Øer i gruppe B

Korn i kerner

1001, 1002, 1003, 1004 og 1005

9 500

74 000

Byg fra Limnos

1003

3 000

Hvedemel

1101 og 1102

10 000

31 000

Rest- og affaldsprodukter fra næringsmiddelindustrien

2302–2308

9 000

55 000

Tilberedt dyrefoder

2309 20

2 000

19 500

Lucerne og kunsttørret, varmetørret og på anden måde tørret foder

1214 10 00

1214 90 91

1214 90 99

3 000

8 000

Bomuldsfrø

1207 20 90

500

500

I alt

34 000

188 000

Tilsammen

225 000

Gruppe A og B er defineret i bilag I og II til forordning (EØF) nr. 2958/93.«


Top