EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R2041

Kommissionens forordning (EF) nr. 2041/2005 af 14. december 2005 om fastsættelse af et nyt skøn over produktionen af ikke-egreneret bomuld for produktionsåret 2005/06 og den deraf følgende foreløbige nye reduktion af målprisen

OJ L 328, 15.12.2005, p. 44–45 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/2041/oj

15.12.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 328/44


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2041/2005

af 14. december 2005

om fastsættelse af et nyt skøn over produktionen af ikke-egreneret bomuld for produktionsåret 2005/06 og den deraf følgende foreløbige nye reduktion af målprisen

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til akten vedrørende Grækenlands tiltrædelse, særlig protokol nr. 4 om bomuld (1),

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1051/2001 af 22. maj 2001 om støtte til bomuldsproduktionen (2), særlig artikel 19, stk. 2, andet led, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge artikel 16, stk. 2, i Kommissionens forordning (EF) nr. 1591/2001 af 2. august 2001 om gennemførelsesbestemmelser til støtteordningen for bomuld (3) skal det nye skøn over produktionen af ikke-egreneret bomuld som omhandlet i artikel 14, stk. 3, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1051/2001 og den deraf følgende foreløbige nye reduktion af målprisen fastsættes inden den 1. december i det pågældende produktionsår.

(2)

Ifølge artikel 19, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1051/2001 skal det nye skøn over produktionen fastsættes under hensyn til, hvor langt høsten er skredet frem. Det nye skøn bør derfor fastsættes på grundlag af de foreliggende oplysninger for produktionsåret 2005/06.

(3)

Ifølge artikel 14, stk. 3, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1051/2001 fastlægges forskudsbeløbet fra den 16. december efter produktionsårets begyndelse på grundlag af et nyt skøn over produktionen forhøjet med mindst 7,5 %. På baggrund af den seneste opgørelse for produktionsåret 2005/06 over de mængder, der er undergivet kontrol, og som medlemsstaterne har givet meddelelse om i henhold til artikel 15, stk. 4, litra c), nr. i), i forordning (EF) nr. 1591/2001, og under hensyn til den usikre situation for produktionen i Grækenland bør der som sikkerhedsmargen fastsættes en forhøjelse på 12,5 % for Grækenland og 7,5 % for Spanien og Portugal.

(4)

Den foreløbige nye reduktion af målprisen skal beregnes efter artikel 7 i forordning (EF) nr. 1051/2001, idet den faktiske produktion dog erstattes med det nye skøn over den forhøjede produktion.

(5)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Naturfibre —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   For produktionsåret 2005/06 fastsættes det nye skøn over produktionen af ikke-egreneret bomuld til:

1 100 000 tons for Grækenland

335 780 tons for Spanien

611 tons for Portugal.

2.   For produktionsåret 2005/06 fastsættes den foreløbige nye reduktion af målprisen til:

39,650 EUR/100 kg for Grækenland

23,918 EUR/100 kg for Spanien

0 EUR/100 kg for Portugal.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. december 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  Senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1050/2001 (EFT L 148 af 1.6.2001, s. 1).

(2)  EFT L 148 af 1.6.2001, s. 3.

(3)  EFT L 210 af 3.8.2001, s. 10. Ændret ved forordning (EF) nr. 1486/2002 (EFT L 223 af 20.8.2002, s. 3).


Top