EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R2040

Kommissionens forordning (EF) nr. 2040/2005 af 14. december 2005 om gennemførelsesbestemmelser for importordningen for svinekød inden for Europaaftalerne med Bulgarien og Rumænien

OJ L 328, 15.12.2005, p. 34–43 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/2040/oj

15.12.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 328/34


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2040/2005

af 14. december 2005

om gennemførelsesbestemmelser for importordningen for svinekød inden for Europaaftalerne med Bulgarien og Rumænien

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2759/75 af 29. oktober 1975 om den fælles markedsordning for svinekød (1), særlig artikel 8, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I de protokoller, der blev godkendt ved Rådets afgørelse 2003/286/EF af 8. april 2003 om indgåelse af en protokol om tilpasning af handelsaspekterne i Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Bulgarien på den anden side for at tage hensyn til resultatet af parternes forhandlinger om yderligere gensidige indrømmelser på landbrugsområdet (2) og Rådets afgørelse 2003/18/EF af 19. december 2002 om indgåelse af en protokol om tilpasning af handelsaspekterne i Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Rumænien på den anden side for at tage hensyn til resultatet af parternes forhandlinger om yderligere gensidige indrømmelser på landbrugsområdet (3), er der fastsat indrømmelser for import af visse svinekødsprodukter i forbindelse med de toldkontingenter, der er åbnet ifølge disse Europaaftaler.

(2)

I Rådets og Kommissionens afgørelse 2005/430/EF, Euratom af 18. april 2005 om indgåelse af tillægsprotokollen til Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Bulgarien på den anden side for at tage hensyn til Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af Den Europæiske Union (4) og Rådets og Kommissionens afgørelse 2005/431/EF, Euratom af 25. april 2005 om indgåelse af tillægsprotokollen til Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Rumænien på den anden side for at tage hensyn til Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af Den Europæiske Union (5) er der fastsat yderligere indrømmelser for svinekød.

(3)

Ordningen bør forvaltes ved hjælp af importlicenser, og bestemmelserne for indgivelse af ansøgninger og de oplysninger, der skal figurere i licensansøgningerne og selve licenserne, bør fastsættes i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1291/2000 af 9. juni 2000 om fælles gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser og forudfastsættelsesattester for landbrugsprodukter (6).

(4)

Licenserne bør udstedes efter en betænkningstid og eventuelt med anvendelse af en generel godkendelsesprocents.

(5)

For at sikre en korrekt forvaltning af mængderne bør fristen for licensernes gyldighedsperiode sættes til udgangen af hvert kontingentår.

(6)

For at sikre en effektiv forvaltning af ordningen bør der fastsættes et garantibeløb for importlicenserne i forbindelse med nævnte ordning. På grund af risikoen for spekulation i forbindelse med ordningen for svinekød bør de erhvervsdrivendes adgang hertil underlægges klart definerede betingelser.

(7)

For at sikre en korrekt forvaltning af ordningen er det nødvendigt, at medlemsstaterne meddeler Kommissionen præcise oplysninger om de rent faktisk importerede mængder. For klarhedens skyld bør der benyttes en ensartet formular til fremsendelse af oplysninger om mængder mellem medlemsstaterne og Kommissionen.

(8)

For at sikre en harmonisk overgang til de nye bestemmelser, bl.a. for at sikre, at import af produkter henhørende under løbenumrene 09.4752 og 09.4756 i henhold til licenser, der benyttes fra den 1. juli 2005, i forbindelse med tillægsprotokollerne sker toldfrit, bør det fastsættes, at for meget betalte beløb betales tilbage på betingelserne i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (7) og Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF- toldkodeks (8).

(9)

Efter Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse af EU vedrører Kommissionens forordning (EF) nr. 1898/97 af 29. september 1997 om gennemførelsesbestemmelser for anvendelse i svinekødssektoren af den ordning, der er fastsat i forbindelse med Europaaftalerne med Bulgarien, Den Tjekkiske Republik, Republikken Polen, Rumænien, Den Slovakiske Republik og Republikken Ungarn (9) nu kun Bulgarien og Rumænien. Forordning (EF) nr. 1898/97 bør derfor ophæves og en ny forordning om gennemførelsesbestemmelserne for handelsaspekterne ved Europaaftalerne med disse to lande i svinesektoren fastsættes.

(10)

De årlige mængder, der kan importeres, fastsættes for perioder, der begynder den 1. juli.

(11)

Tillægsprotokollerne til Europaaftalerne med Bulgarien og Rumænien træder i kraft den første dag i måneden efter indgivelsen af det sidste godkendelsesinstrument.

(12)

For Bulgarien er datoen for ikrafttrædelsen af tillægsprotokollen til Europaaftalen den 1. juli 2005. Det bør derfor fastsættes, at denne forordning anvendes fra nævnte dato for Bulgarien.

(13)

For Rumænien er datoen for ikrafttrædelsen af tillægsprotokollen til Europaaftalen den 1. august 2005. Det bør derfor fastsættes, at denne forordning anvendes fra nævnte dato for Rumænien.

(14)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Svinekød.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Ved import fra Bulgarien eller Rumænien til EF i forbindelse med den ordning, der er fastsat henholdsvis ved afgørelse 2003/286/EF og 2005/430/EF og ved afgørelse 2003/18/EF og 2005/431/EF, af produkter henhørende under løbenumrene 09.4671, 09.4752 og 09.4756 som anført i bilag I til nærværende forordning skal der fremlægges importlicens.

De årlige mængder af de produkter, der falder ind under nævnte ordning, og nedsættelsessatsen for den told, der er fastsat i den fælles toldtarif, er fastsat i bilag I for hvert toldkontingent, hvis løbenummer er anført i nævnte bilag.

Artikel 2

De årlige mængder, der er omhandlet i artikel 1, fordeles på fire perioder på følgende måde:

a)

25 % i perioden 1. juli til 30. september

b)

25 % i perioden 1. oktober til 31. december

c)

25 % i perioden 1. januar til 31. marts

d)

25 % i perioden 1. april til 30. juni.

Artikel 3

1.   En ansøgning om importlicens kan kun indgives af en fysisk eller juridisk person, der på tidspunktet for indgivelse af ansøgningen kan fremlægge et fyldestgørende bevis for, at han i mindst tolv måneder har udøvet handelsvirksomhed med tredjelandene i svinekødssektoren.

Detailforretninger og restauranter, som sælger deres produkter til den endelige forbruger, er dog udelukket fra ordningen i artikel 1.

2.   Licensansøgningen må kun omfatte et af løbenumrene i bilag I.

Licensansøgningen kan omfatte flere produkter henhørende under forskellige KN-koder med oprindelse i et enkelt land. I så fald anføres alle KN-koder i rubrik 16 og varebeskrivelserne i rubrik 15 i licensansøgningen.

Licensansøgningen omfatter mindst 1 ton og højst 25 % af den mængde, der er til rådighed for det pågældende løbenummer i en af de perioder, der er omhandlet i artikel 2.

3.   Licensansøgningen og selve licensen skal i rubrik 8 indeholde en angivelse af oprindelseslandet. Licensen er kun gyldig for import af produkter med oprindelse i nævnte land.

4.   Licensansøgningen og selve licensen skal i rubrik 20 indeholde en af angivelserne i bilag II.

5.   Licensen skal i rubrik 24 indeholde en af angivelserne i bilag III.

Artikel 4

1.   Licensansøgninger kan kun indgives i løbet af de første syv dage i måneden før hver periode, jf. artikel 2.

2.   Licensansøgninger tages kun i betragtning, hvis ansøgeren skriftligt erklærer, at han for den igangværende periode som omhandlet i artikel 2 ikke har indgivet og ikke vil indgive andre ansøgninger for produkter henhørende under samme løbenummer i den medlemsstat, hvor ansøgningen indgives, eller i andre medlemsstater. Hvis en person indgiver flere ansøgninger for produkter under samme løbenummer, tages ingen af hans ansøgninger i betragtning.

3.   Den tredje arbejdsdag efter udløbet af perioden for indgivelse af ansøgninger meddeler medlemsstaterne Kommissionen, hvilke ansøgninger der er indgivet for hvert af de produkter, der henhører under de pågældende løbenumre. Meddelelsen indeholder en liste over ansøgerne og en oversigt over de mængder, der er ansøgt om pr. løbenummer.

Meddelelserne fremsendes med elektronisk post eller telefax efter modellen i bilag IV, hvis der ikke er indgivet ansøgninger, eller efter modellerne i bilag IV og V, hvis der er indgivet ansøgninger.

Artikel 5

1.   Kommissionen afgør hurtigst muligt, i hvilket omfang licensansøgningerne kan imødekommes.

Overstiger de mængder, der er ansøgt om licenser for, de disponible mængder, fastsætter Kommissionen en generel godkendelsesprocent for de ønskede mængder.

Er den samlede ønskede mængde mindre end den disponible mængde, beregner Kommissionen restmængden, der lægges til den disponible mængde for den følgende periode, jf. artikel 2.

2.   Licenserne udstedes hurtigst muligt efter at Kommissionen har truffet sin afgørelse efter stk. 1.

3.   De udstedte licenser er gyldige i hele Fællesskabet.

Artikel 6

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen inden udgangen af den fjerde måned efter hver årlig periode, jf. bilag I, hvilke mængder der rent faktisk er importeret i henhold til denne forordning i nævnte periode.

Indberetningerne, herunder oplysning om, at der ikke er importeret nogen mængde, foretages efter modellen i bilag VI.

Artikel 7

1.   Importlicenserne er gyldige i 150 dage fra deres faktiske udstedelsesdato i medfør af artikel 23, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1291/2000.

Gyldighedsperioden udløber dog den 30. juni i det år, hvor de blev udstedt.

2.   Importlicenser, der er udstedt i henhold til nærværende forordning, kan ikke overdrages.

Artikel 8

Ved indgivelsen af ansøgningerne om importlicens stilles der en sikkerhed på 20 EUR/100 kg.

Artikel 9

Bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1291/2000 finder anvendelse, medmindre andet er fastsat i nærværende forordning.

Uanset artikel 8, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1291/2000 kan den mængde, der indføres i forbindelse med nærværende forordning, ikke overstige den mængde, som er anført i rubrik 17 og 18 i importlicensen. Tallet »0« anføres i denne forbindelse i rubrik 19 i licensen.

Artikel 10

Oprindelsesreglerne for import, der foretages i forbindelse med denne forordning, er de samme som dem, der er fastsat i protokol nr. 4 i Europaaftalen med Bulgarien og i protokol nr. 4 i Europaaftalen med Rumænien.

Artikel 11

Told ud over det skyldige beløb, der er blevet taget i betragtning siden den 1. juli 2005, refunderes eller eftergives.

Med henblik herpå opfordres de interesserede erhvervsdrivende til at indgive ansøgninger efter artikel 236 i forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks og gennemførelsesbestemmelserne hertil i forordning (EØF) nr. 2454/93.

Artikel 12

Forordning (EF) nr. 1898/97 ophæves fra den 1. juli 2005.

Den anvendes dog fortsat indtil den 31. juli 2005 for import fra Rumænien.

De licenser, der er udstedt i henhold til forordning (EF) nr. 1898/98 med henblik på anvendelse i henholdsvis perioden 1. juli 2005 til 30. september 2005, perioden 1. oktober 2005 til 31. december 2005 og perioden 1. januar 2006 til 31. marts 2006, gælder ifølge nærværende forordning for samme periode.

De mængder, der er fastsat for henholdsvis perioden 1. juli 2005 til 30. september 2005, perioden 1. oktober 2005 til 31. december 2005 og perioden 1. januar 2006 til 31. marts 2006 efter nærværende forordning, og som ikke er tildelt efter forordning (EF) nr. 1898/97, lægges oven i den mængde, der er til rådighed for perioden 1. april 2006 til 30. juni 2006.

Artikel 13

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. juli 2005 for import fra Bulgarien.

Den anvendes fra den 1. august 2005 for import fra Rumænien.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. december 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 282 af 1.11.1975, s. 1. Forordning senest ændret ved forordning (EF) nr. 1913/2005 (EFT L 307 af 25.11.2005, s. 2).

(2)  EUT L 102 af 24.4.2003, s. 60.

(3)  EFT L 8 af 14.1.2003, s. 18.

(4)  EUT L 155 af 17.6.2005, s. 1.

(5)  EUT L 155 af 17.6.2005, s. 26.

(6)  EFT L 152 af 24.6.2000, s. 1. Forordning senest ændret ved forordning (EF) nr. 1856/2005 (EUT L 297 af 15.11.2005, s. 7).

(7)  EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1. Forordning senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 648/2005 (EUT L 117 af 4.5.2005, s. 13).

(8)  EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1. Forordning senest ændret ved forordning (EF) nr. 883/2005 (EUT L 148 af 11.6.2005, s. 5).

(9)  EFT L 267 af 30.9.1997, s. 58. Forordning senest ændret ved forordning (EF) nr. 1467/2003 (EUT L 210 af 20.8.2003, s. 11).


BILAG I

A.   PRODUKTER MED OPRINDELSE I BULGARIEN

Løbenummer

KN-kode

Varebeskrivelse (1)

Told

(% af MFN)

Årlig mængde fra 1.7.2005 til 30.6.2006

(tons)

Årlig forøgelse fra 1.7.2006

(tons)

Særlige bestemmelser

09.4671

ex 0203

Kød af tamsvin, fersk, kølet eller frosset

Fri

4 400

500

 (2)  (3)

0210 11

0210 12

0210 19

Kød af svin, saltet, i saltlage, tørret eller røget

1601 00

Pølser og lignende varer

1602 41

1602 42

1602 49

Kød, slagtebiprodukter eller blod af svin, tilberedt eller konserveret


B.   PRODUKTER MED OPRINDELSE I RUMÆNIEN

Løbenummer

KN-kode

Varebeskrivelse (1)

Told

(% af MFN)

Årlig mængde fra 1.7.2005 til 30.6.2006

(tons)

Årlig forøgelse fra 1.7.2006

(tons)

Særlige bestemmelser

09.4752

1602 41 10

1602 42 10

1602 49 11

1602 49 13

1602 49 15

1602 49 19

1602 49 30

1602 49 50

Kød af tamsvin, konserveret

Fri

2 125

0

 

09.4756

ex 0203

Kød af tamsvin, fersk, kølet eller frosset

Fri

15 625

0

 (3)

0210 11

0210 12

0210 19

Kød af svin, saltet, i saltlage, tørret eller røget


(1)  Uanset reglerne for fortolkning af den kombinerede nomenklatur anses varebeskrivelserne kun for at være vejledende, idet præferenceordningen i forbindelse med dette bilag bestemmes af KN-koderne. Hvor der er angivet KN ex-koder, bestemmes præferenceordningen ved anvendelse af KN-koden og den tilsvarende varebeskrivelse sammen.

(2)  Denne indrømmelse vedrører kun varer, der ikke er omfattet af andre former for eksportsubsidier.

(3)  Undtagen mørbrad, der frembydes særskilt.


BILAG II

Angivelser som omhandlet i 3, stk. 4,

:

På spansk

:

Reglamento (CE) no 2040/2005

:

På tjekkisk

:

Nařízení (ES) č. 2040/2005

:

På dansk

:

Forordning (EF) nr. 2040/2005

:

På tysk

:

Verordnung (EG) Nr. 2040/2005

:

På estisk

:

Määrus (EÜ) nr 2040/2005

:

På græsk

:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2040/2005

:

På engelsk

:

Regulation (EC) No 2040/2005

:

På fransk

:

Règlement (CE) no 2040/2005

:

På italiensk

:

Regolamento (CE) n. 2040/2005

:

På lettisk

:

Regula (EK) Nr. 2040/2005

:

På litauisk

:

Reglamentas (EB) Nr. 2040/2005

:

På ungarsk

:

2040/2005/EK rendelet

:

På maltesisk

:

Regolament (KE) Nru 2040/2005

:

På nederlandsk

:

Verordening (EG) nr. 2040/2005

:

På polsk

:

Rozporządzenie (WE) nr 2040/2005

:

På portugisisk

:

Regulamento (CE) n.o 2040/2005

:

På slovakisk

:

Nariadenie (ES) č. 2040/2005

:

På slovensk

:

Uredba (ES) št. 2040/2005

:

På finsk

:

Asetus (EY) N:o 2040/2005

:

På svensk

:

Förordning (EG) nr 2040/2005


BILAG III

Angivelser som omhandlet i 3, stk. 5,

:

På spansk

:

Reducción del derecho de aduana en virtud del Reglamento (CE) no 2040/2005

:

På tjekkisk

:

Snížení cla stanovené nařízením (ES) č. 2040/2005

:

På dansk

:

Nedsættelse af importafgiften jf. forordning (EF) nr. 2040/2005

:

På tysk

:

Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß Verordnung (EG) Nr. 2040/2005

:

På estisk

:

Tollimaksu vähendamine vasatavalt määrusele (EÜ) nr 2040/2005

:

På græsk

:

Μείωση του δασμού όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2040/2005

:

På engelsk

:

Customs duty reduction as provided for in Regulation (EC) No 2040/2005

:

På fransk

:

Réduction du droit de douane comme prévu au règlement (CE) no 2040/2005

:

På italiensk

:

Riduzione del dazio doganale a norma del regolamento (CE) n. 2040/2005

:

På lettisk

:

Regulā (EK) Nr. 2040/2005 paredzētais muitas nodokļa pazeminājums

:

På litauisk

:

Reglamente (EB) Nr. 2040/2005 numatytas muito sumažinimas

:

På ungarsk

:

Csökkentett vám az 2040/2005/EK rendeletnek megfelelően

:

På maltesisk

:

Tnaqqis tad-dazju tad-Dwana kif ipprovdut fir-Regolament (KE) Nru 2040/2005

:

På nederlandsk

:

Douanerecht verlaagd overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2040/2005

:

På polsk

:

Obniżka cła przewidziana w rozporządzeniu (WE) nr 2040/2005

:

På portugisisk

:

Redução do direito aduaneiro conforme previsto no Regulamento (CE) n.o 2040/2005

:

På slovakisk

:

Zníženie cla v zmysle nariadenia (ES) č. 2040/2005

:

På slovensk

:

Znižanje carin, kakor je predvideno v Uredbi (ES) št. 2040/2005

:

På finsk

:

Tullialennus, josta on säädetty asetuksessa (EY) N:o 2040/2005

:

På svensk

:

Nedsättning av tullavgiften enligt förordning (EG) nr 2040/2005


BILAG IV

Anvendelse af forordning (EF) nr. 2040/2005

EUROPA-KOMMISSIONEN

Modtager: GD AGRI/D/2 — e-mail: AGRI-IMP-PORK@cec.eu.int eller telefax: +32 2 2921739

Ansøgning om importlicens

Dato

Periode

Medlemsstat:

Afsender:

Kontaktperson:

Tlf.:

Telefax:


Løbenummer:

Mængde, der er ansøgt om

09.4671

 

09.4752

 

09.4756

 


BILAG V

Anvendelse af forordning (EF) nr. 2040/2005

EUROPA-KOMMISSIONEN

Modtager: GD AGRI/D/2 — e-mail: AGRI-IMP-PORK@cec.eu.int eller telefax: +32 2 292 17 39

Ansøgning om importlicens

Dato

Periode

Medlemsstat:


(tons)

Løbenummer:

KN-kode

Ansøger

(navn og adresse)

Mængde

Oprindelsesland

09.4671

 

 

 

 

I alt

 


(tons)

Løbenummer:

KN-kode

Ansøger

(navn og adresse)

Mængde

Oprindelsesland

09.4752

 

 

 

 

I alt

 


(tons)

Løbenummer:

KN-kode

Ansøger

(navn og adresse)

Mængde

Oprindelsesland

09.4756

 

 

 

 

I alt

 


BILAG VI

Meddelelse af mængder, der rent faktisk er importeret

 

Medlemsstat: …

 

Anvendelse af artikel 6, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2040/2005

 

Mængde produkter, der rent faktisk er importeret: …

EUROPA-KOMMISSIONEN

Modtager: GD AGRI/D/2 — e-mail: AGRI-IMP-PORK@cec.eu.int eller telefax: +32 2 2921739

Løbenummer

Mængde, der rent faktisk er importeret

Oprindelsesland

 

 

 


Top