EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005E0888

Rådets fælles holdning 2005/888/FUSP af 12. december 2005 om specifikke restriktive foranstaltninger over for visse personer, som mistænkes for at være involveret i mordet på den tidligere libanesiske premierminister Rafiq Hariri

OJ L 327, 14.12.2005, p. 26–27 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 175M , 29.6.2006, p. 191–192 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 004 P. 141 - 143
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 004 P. 141 - 143
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 006 P. 54 - 55

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2005/888/oj

14.12.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 327/26


RÅDETS FÆLLES HOLDNING 2005/888/FUSP

af 12. december 2005

om specifikke restriktive foranstaltninger over for visse personer, som mistænkes for at være involveret i mordet på den tidligere libanesiske premierminister Rafiq Hariri

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 15, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 31. oktober 2005 vedtog De Forenede Nationers Sikkerhedsråd resolution 1636 (2005) (UNSCR 1636 (2005)), der anerkender rapporten fra FN’s internationale efterforskningskommission, under ledelse af Detlev Mehlis, i det følgende benævnt »efterforskningskommissionen«, vedrørende bombeattentatet den 14. februar 2005 i Beirut, Libanon, som dræbte 23 personer, deriblandt den tidligere libanesiske premierminister Rafiq Hariri, og sårede mange mennesker.

(2)

UNSCR 1636 (2005) indfører foranstaltninger om begrænsning af indrejse i eller transit gennem medlemsstaternes område for personer, som er registreret af det udvalg under Sikkerhedsrådet, der er nedsat ved punkt 3, litra b), i UNSCR 1636 (2005), i det følgende benævnt »udvalget«, samt indefrysning af midler og økonomiske ressourcer tilhørende ovennævnte personer, som mistænkes for at være involveret i planlægningen, finansieringen, tilrettelæggelsen eller udførelsen af bombeattentatet.

(3)

Den 7. november 2005 vedtog Rådet konklusioner om Syrien og Libanon. Rådet beklagede den åbenlyse kendsgerning, at Syrien ikke havde samarbejdet fuldt ud med efterforskningsholdet og opfordrede Syrien til at samarbejde betingelsesløst med efterforskerne.

(4)

En handling fra Fællesskabets side er nødvendig for at gennemføre visse foranstaltninger —

VEDTAGET FØLGENDE FÆLLES HOLDNING:

Artikel 1

1.   Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at forhindre indrejse i eller transit gennem deres område for alle fysiske personer, der er opført på listen i bilaget til denne fælles holdning.

2.   Stk. 1 forpligter ikke en medlemsstat til at nægte sine egne statsborgere indrejse på medlemsstatens eget område.

3.   Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis udvalget på forhånd og i hvert enkelt tilfælde fastslår, at sådanne rejser er berettiget af humanitære hensyn, herunder religiøse forpligtelser, eller hvis udvalget konkluderer, at en undtagelse vil fremme målene i UNSCR 1636 (2005).

4.   I tilfælde, hvor en medlemsstat i medfør af stk. 3 og i overensstemmelse med udvalgets afgørelse, tillader indrejse i eller transit gennem sit område for personer, der er opført på listen i bilaget, gælder tilladelsen udelukkende det formål, til hvilket den er udstedt, og de berørte personer.

Artikel 2

1.   Alle midler og økonomiske ressourcer, der tilhører eller ejes, indehaves eller kontrolleres af de fysiske personer, der er opført på listen i bilaget, eller som indehaves af enheder, der direkte eller indirekte ejes eller kontrolleres af sådanne personer eller af personer, der handler på deres vegne eller efter deres anvisninger, og som er anført på listen i bilaget, indefryses.

2.   Ingen midler eller økonomiske ressourcer må direkte eller indirekte blive stillet til rådighed for de personer eller enheder, der er opført på listen i bilaget, eller komme dem til gode.

3.   Under forudsætning af udvalgets godkendelse kan der gøres undtagelser for midler og økonomiske ressourcer, der er:

a)

nødvendige for at afholde basale udgifter, herunder betaling af fødevarer, husleje eller renter og afdrag på bolig, medicin og lægebehandling, skat, forsikringspræmier og offentlige forbrugsafgifter

b)

alene bestemt til betaling af et rimeligt honorar og godtgørelse af udgifter i forbindelse med juridisk bistand

c)

alene bestemt til betaling af afgifter eller gebyrer til rutinemæssig forvaltning af indefrosne midler eller økonomiske ressourcer.

4.   Stk. 2 gælder ikke for beløb, der tilføres indefrosne konti i form af renter eller anden form for afkast fra disse konti, såfremt sådanne renter eller anden form for afkast fortsat er omfattet af stk. 1.

Artikel 3

1.   Medlemsstaterne sikrer i overensstemmelse med gældende ret, at hvis en fysisk person, der er anført på listen i bilaget, opdages på deres område, stilles vedkommende til rådighed for afhøring i efterforskningskommissionen, såfremt denne kommission anmoder om det.

2.   Medlemsstaterne samarbejder i overensstemmelse med gældende ret fuldt ud med alle internationale efterforskninger vedrørende midler eller økonomiske ressourcer eller finansielle transaktioner, der tilhører eller foretages af personer eller enheder, som er opført på listen i bilaget, bl.a. gennem udveksling af finansielle oplysninger.

Artikel 4

Rådet udarbejder en liste over de relevante personer og hertil knyttede enheder og personer, der er opført i bilaget, og gennemfører eventuelle ændringer heraf på baggrund af, hvad udvalget beslutter.

Artikel 5

Denne fælles holdning træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Artikel 6

Denne fælles holdning offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. december 2005.

På Rådets vegne

J. STRAW

Formand


BILAG

Liste over de fysiske personer og enheder, der er omhandlet i artikel 1, 2 og 3

(Bilaget suppleres, når de pågældende personer og enheder er blevet registreret af det udvalg, der er nedsat ved punkt 3, litra b), i UNSCR 1636 (2005))


Top