EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005L0059

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/59/EF af 26. oktober 2005 om 28. ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater (toluen og trichlorbenzen) (EØS-relevant tekst)

OJ L 309, 25.11.2005, p. 13–14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 049 P. 270 - 272
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 049 P. 270 - 272

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/59/oj

25.11.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 309/13


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2005/59/EF

af 26. oktober 2005

om 28. ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater (toluen og trichlorbenzen)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 95,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter proceduren i traktatens artikel 251 (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Risiciene for mennesker og miljøet ved toluen og trichlorbenzen (TCB) er blevet vurderet i henhold til bestemmelserne i Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 af 23. marts 1993 om vurdering af og kontrol med risikoen ved eksisterende stoffer (3). Ved risikovurderingen blev der konstateret et behov for at begrænse sådanne risici, og Den Videnskabelige Komité for Toksicitet, Økotoksicitet og Miljø (SCTEE) bekræftede denne konklusion.

(2)

Kommissionens henstilling 2004/394/EF af 29. april 2004 om resultaterne af risikovurdering og strategier for risikobegrænsning for stofferne acetonitril, acrylamid, acrylonitril, acrylsyre, butadien, hydrogenfluorid, hydrogenperoxid, methacrylsyre, methylmethacrylat, toluen og trichlorbenzen (4), der er vedtaget inden for rammerne af forordning (EØF) nr. 793/93, indeholder en strategi til begrænsning af risiciene ved toluen og TCB, som anbefaler restriktioner for at begrænse risiciene i forbindelse med bestemte anvendelser af disse stoffer.

(3)

For at beskytte menneskers sundhed og miljøet er det nødvendigt at begrænse markedsføringen og brugen af toluen og TCB.

(4)

Formålet med dette direktiv er at indføre harmoniserende foranstaltninger vedrørende toluen og TCB, med henblik på et velfungerende indre marked, samtidig med at der sikres et højt beskyttelsesniveau for menneskers sundhed og miljøet, som fastsat i traktatens artikel 95.

(5)

Dette direktiv anvendes med forbehold af Fællesskabets minimumsforskrifter for beskyttelse af arbejdstagere, herunder Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet (5) og særdirektiver baseret herpå, særlig Rådets direktiv 98/24/EF af 7. april 1998 om beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet mod risici i forbindelse med kemiske agenser (fjortende særdirektiv i henhold til direktiv 89/391/EØF, artikel 16, stk. 1) (6) og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/37/EF af 29. april 2004 om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer eller mutagener (sjette særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i Rådets direktiv 89/391/EØF) (7).

(6)

Direktiv 76/769/EØF (8) bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag I til direktiv 76/769/EØF ændres som angivet i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør de nødvendige love og administrative bestemmelser for at efterkomme dette direktiv inden den 15. december 2006. De underretter straks Kommissionen herom.

Medlemsstaterne anvender disse love og bestemmelser fra den 15. juni 2007.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv, samt en sammenligningstabel over bestemmelserne i dette direktiv og de tilsvarende bestemmelser i den vedtagne nationale lovgivning.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Strasbourg, den 26. oktober 2005.

På Europa-Parlamentets vegne

J. BORRELL FONTELLES

Formand

På Rådets vegne

D. ALEXANDER

Formand


(1)  EUT C 120 af 20.5.2005, s. 6.

(2)  Europa-Parlamentets udtalelse af 13.4.2005 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 19.9.2005.

(3)  EFT L 84 af 5.4.1993, s. 1. Ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).

(4)  EUT L 144 af 30.4.2004, s. 75. Berigtiget i EUT L 199 af 7.6.2004, s. 41.

(5)  EFT L 183 af 29.6.1989, s. 1. Ændret ved forordning (EF) nr. 1882/2003.

(6)  EFT L 131 af 5.5.1998, s. 11.

(7)  EUT L 158 af 30.4.2004, s. 50. Berigtiget i EUT L 229 af 29.6.2004, s. 23.

(8)  EFT L 262 af 27.9.1976, s. 201. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2004/98/EF (EUT L 305 af 1.10.2004, s. 63).


BILAG

Følgende punkter indsættes i bilag I til direktiv 76/769/EØF:

»48.

Toluen

CAS nr. 108-88-3

Må ikke markedsføres eller anvendes som et stof eller som en bestanddel af præparater i en koncentration på 0,1 vægtprocent eller derover i klæbestoffer og sprøjtemaling bestemt til salg til offentligheden.

49.

Trichlorbenzen

CAS nr. 120-82-1

Må ikke markedsføres eller anvendes som et stof eller som en bestanddel af præparater i en koncentration på 0,1 vægtprocent eller derover til nogen anvendelse, bortset fra anvendelse

som mellemprodukt ved syntese, eller

som opløsningsmiddel til processer i lukkede kemiske systemer ved kloreringsreaktioner, eller

ved fremstilling af 1,3,5 — trinitro — 2,4,6 — triaminobenzen (TATB).«


Top