EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005Q0804(01)

Ændring af procesreglementet for De Europæiske Fællesskabers Domstol

OJ L 203, 4.8.2005, p. 19–21 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012; stiltiende ophævelse ved 32012Q1106(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/proc_rules/2005/804/oj

4.8.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 203/19


ÆNDRING AF PROCESREGLEMENTET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL

DOMSTOLEN HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 223, stk. 6,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 139, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Sagsbehandlingstiden for Domstolen er gennem et stykke tid blevet stadig længere, navnlig i de præjudicielle sager, og visse elementer i sagsbehandlingen må derfor forkortes og forenkles, især efter Unionens udvidelse.

(2)

Fristen for fremsættelse af anmodninger om mundtlig forhandling bør forkortes, og pligten til at underrette den forelæggende ret og høre parterne, når Domstolen træffer afgørelse ved kendelse i visse tilfælde, hvor besvarelsen af præjudicielle forelæggelser er af enkel karakter, bør i visse tilfælde ophæves.

(3)

Med den tekniske udvikling er fremsendelse af dokumenter ad elektronisk vej blevet mere og mere udbredt, og elektronisk fremsendelse er blevet en stadig mere pålidelig kommunikationsform. Domstolen bør kunne tilpasse sig denne udvikling gennem en adgang til at fastsætte betingelserne for, at et processkrift, som er fremsendt elektronisk, kan anses for at være originaleksemplaret.

(4)

Endelig bør bestemmelserne om bevilling af fri proces ændres således, at en kendelse, hvorved der helt eller delvis meddeles afslag på en anmodning om fri proces, skal angive begrundelsen for afslaget —

med Rådets godkendelse, meddelt den 28. juni 2005,

VEDTAGET FØLGENDE ÆNDRINGER I SIT PROCESREGLEMENT:

Artikel 1

Procesreglementet for De Europæiske Fællesskabers Domstol, fastsat den 19. juni 1991 (EFT L 176 af 4.7.1991, s. 7), som ændret den 21. februar 1995 (EFT L 44 af 28.2.1995, s. 61), den 11. marts 1997 (EFT L 103 af 19.4.1997, s. 1, berigtiget i EFT L 351 af 23.12.1997, s. 72), den 16. maj 2000 (EFT L 122 af 24.5.2000, s. 43), den 28. november 2000 (EFT L 322 af 19.12.2000, s. 1), den 3. april 2001 (EFT L 119 af 27.4.2001, s. 1), den 17. september 2002 (EFT L 272 af 10.10.2002, s. 24), den 8. april 2003 (EUT L 147 af 14.6.2003, s. 17), den 19. april 2004 (EUT L 132 af 29.4.2004, s. 2) og den 20. april 2004 (EUT L 127 af 29.4.2004, s. 107), ændres således:

1)

I artikel 37 tilføjes et nyt stk. 7 med følgende ordlyd:

»7.   Domstolen kan, med forbehold af stk. 1, første afsnit, og stk. 2-5, træffe beslutning om, på hvilke betingelser et processkrift, som er fremsendt elektronisk til Justitskontoret, anses for at være originaleksemplaret af dette processkrift. Beslutningen offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende

2)

I artikel 44a, tredje punktum, erstattes ordene »en måned« med ordene »tre uger«.

3)

I artikel 76, stk. 3, affattes andet afsnit således:

»Afdelingen træffer afgørelse ved at afsige kendelse, som er endelig. Såfremt der helt eller delvis meddeles afslag på fri proces, skal kendelsen begrundes.«

4)

Artikel 104, stk. 1, ændres således:

»1.   De i artikel 103 nævnte afgørelser fra nationale retter tilstilles medlemsstaterne i den originale affattelse, der skal være vedlagt en oversættelse til den pågældende medlemsstats officielle sprog. Såfremt det som følge af længden af den nationale rets afgørelse er hensigtsmæssigt, erstattes denne oversættelse af en oversættelse til modtagerstatens officielle sprog af et sammendrag af afgørelsen, der skal tjene som grundlag for den pågældende stats stillingtagen. Sammendraget indeholder i uforkortet stand det eller de præjudicielle spørgsmål, der er forelagt. Sammendraget omfatter navnlig, forudsat disse oplysninger fremgår af den nationale rets afgørelse, hovedsagens genstand, de væsentligste argumenter, der anføres af hovedsagens parter, en kortfattet fremstilling af begrundelsen for forelæggelsen, samt den retspraksis og de fællesskabsbestemmelser og nationale bestemmelser, der gøres gældende.

I de i statuttens artikel 23, stk. 3, omhandlede tilfælde tilstilles afgørelserne fra de nationale retter de stater, som er parter i EØS-aftalen, bortset fra medlemsstaterne, samt EFTA-Tilsynsmyndigheden i den originale affattelse, der skal være vedlagt en oversættelse af afgørelsen, i givet fald en oversættelse af et sammendrag, til et af de sprog, der er nævnt i artikel 29, stk. 1, efter modtagerens eget valg.

Når et tredjeland har ret til at deltage i en præjudiciel sag i henhold til statuttens artikel 23, stk. 4, tilstilles afgørelsen fra den nationale ret det pågældende tredjeland i den originale affattelse, der skal være vedlagt en oversættelse af afgørelsen, i givet fald en oversættelse af et sammendrag, til et af de sprog, der er nævnt i artikel 29, stk. 1, efter det pågældende tredjelands eget valg.«

5)

I artikel 104 affattes stk. 3 således:

»3.   Såfremt et præjudicielt spørgsmål er identisk med et spørgsmål, Domstolen allerede har afgjort, eller såfremt besvarelsen af et sådant spørgsmål klart kan udledes af retspraksis, kan Domstolen, efter at have hørt ACTadvokaten, til enhver tid træffe afgørelse ved begrundet kendelse, under henvisning til den tidligere afsagte dom eller den pågældende retspraksis.

Domstolen kan, efter at have underrettet den forelæggende ret, efter at have givet de i statuttens artikel 23 omhandlede interesserede lejlighed til at udtale sig, og efter at have hørt ACTadvokaten, ligeledes træffe afgørelse ved begrundet kendelse, såfremt besvarelsen af det præjudicielle spørgsmål ikke giver anledning til nogen rimelig tvivl.«

6)

I artikel 104, stk. 4, tredje punktum, erstattes ordene »en måned« med ordene »tre uger«.

7)

I artikel 120, andet punktum, erstattes ordene »en måned« med ordene »tre uger«.

Artikel 2

Disse ændringer i procesreglementet, som har retsgyldighed på de sprog, der er nævnt i procesreglementets artikel 29, stk. 1, offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende og træder i kraft to måneder efter offentliggørelsen.

Udfærdiget i Luxembourg, den 12. juli 2005.


Top