EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1282

Kommissionens forordning (EF) nr. 1282/2005 af 3. august 2005 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2007/2000 for at tage hensyn til Kommissionens forordning (EF) nr. 1789/2003 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1810/2004 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif

OJ L 203, 4.8.2005, p. 6–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 327M, 5.12.2008, p. 428–430 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 017 P. 273 - 274
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 017 P. 273 - 274

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/01/2010; stiltiende ophævelse ved 32000R2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1282/oj

4.8.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 203/6


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1282/2005

af 3. august 2005

om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2007/2000 for at tage hensyn til Kommissionens forordning (EF) nr. 1789/2003 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1810/2004 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2007/2000 af 18. september 2000 om exceptionelle handelsforanstaltninger for lande og territorier, der deltager i eller er knyttet til Den Europæiske Unions stabiliserings- og associeringsproces samt om ændring af forordning (EF) nr. 2820/98 og ophævelse af forordning (EF) nr. 1763/1999 og forordning (EF) nr. 6/2000 (1), særlig artikel 9, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1789/2003 af 11. september 2003 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (2) ændrede KN-koderne for visse fiskeriprodukter, der er omfattet af forordning (EF) nr. 2007/2000.

(2)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1810/2004 af 7. september 2004 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (3) ændrede KN-koderne for visse vinprodukter, der er omfattet af forordning (EF) nr. 2007/2000.

(3)

Af hensyn til klarheden bør Kommissionens forordning (EF) nr. 2007/2000 derfor ændres tilsvarende.

(4)

Tilpasningerne til KN-koderne bør ligeledes gælde fra datoen for ikrafttrædelsen af forordning (EF) nr. 1789/2003 — fra den 1. januar 2004 — og forordning (EF) nr. 1810/2004 — fra den 1. januar 2005.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelsen fra Toldkodeksudvalget —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I anden kolonne i bilag I til forordning (EF) nr. 2007/2000 foretages følgende ændringer:

1)

under løbenummer 09.1571 og 09.1573:

KN-kode »ex 0305 59 90« erstattes med KN-kode »ex 0305 59 80«

KN-kode »ex 0305 69 90« erstattes med KN-kode »ex 0305 69 80«

2)

under løbenummer 09.1575 og 09.1577:

KN-kode »ex 0304 20 95« erstattes med KN-kode »ex 0304 20 94«

KN-kode »ex 0305 59 90« erstattes med KN-kode »ex 0305 59 80«

KN-kode »ex 0305 69 90« erstattes med KN-kode »ex 0305 69 80«

3)

under løbenummer 09.1515:

KN-kode »2204 21 83« erstattes med KN-kode »2204 21 84«

KN-kode »ex 2204 21 84« erstattes med KN-kode »ex 2204 21 85«.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Bestemmelserne i artikel 1, stk. 1 og 2, anvendes fra den 1. januar 2004.

Bestemmelserne i artikel 1, stk. 3, anvendes fra den 1. januar 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. august 2005.

På Kommissionens vegne

László KOVÁCS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 240 af 23.9.2000, s. 1. Senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 374/2005 (EUT L 59 af 5.3.2005, s. 1).

(2)  EUT L 281 af 30.10.2003, s. 1.

(3)  EUT L 327 af 30.10.2004, s. 1.


Top