EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0381

2005/381/EF: Kommissionens beslutning af 4. maj 2005 om indførelse af et spørgeskema til rapportering om anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om ændring af Rådets direktiv 96/61/EF (meddelt under nummer K(2005) 1359) (EØS-relevant tekst)

OJ L 126, 19.5.2005, p. 43–54 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 327M , 5.12.2008, p. 368–385 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 014 P. 221 - 232
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 014 P. 221 - 232
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 029 P. 90 - 101

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 25/03/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/381/oj

19.5.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 126/43


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 4. maj 2005

om indførelse af et spørgeskema til rapportering om anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om ændring af Rådets direktiv 96/61/EF

(meddelt under nummer K(2005) 1359)

(EØS-relevant tekst)

(2005/381/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om ændring af Rådets direktiv 96/61/EF (1), særlig artikel 21, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det spørgeskema, som medlemsstaterne skal bruge til udarbejdelse af årsrapporterne om gennemførelsen af direktiv 2003/87/EF, bør have til formål at tilvejebringe en detaljeret redegørelse over medlemsstaternes anvendelse af de væsentligste foranstaltninger i direktivet samt af følgende foranstaltninger, i det omfang de er tæt knyttet til gennemførelsen af direktiv 2003/87/EF: Rådets direktiv 96/61/EF af 24. september 1996 om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening (2), Kommissionens beslutning 2004/156/EF af 29. januar 2004 om retningslinjer for overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF (3) og Kommissionens forordning (EF) nr. 2216/2004 af 21. december 2004 om et standardiseret og sikkert registersystem i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF og Europa-Parlamentets og Rådets beslutning 280/2004/EF (4). Det ville være hensigtsmæssigt at revidere spørgeskemaet regelmæssigt.

(2)

Den første rapport skal aflægges inden den 30. juni 2005. Det er imidlertid ønskeligt at have én årsrapport, der dækker ordningens første hele driftsår. Derfor bør den første rapport omfatte perioden fra 1. januar 2005 til 30. april 2005, og den anden rapport, der skal aflægges inden den 30. juni 2006, bør dække perioden fra 1. januar 2005 til 31. december 2005. De efterfølgende rapporter bør forelægges Kommissionen inden den 30. juni hvert år og bør omfatte det foregående kalenderår fra 1. januar til 31. december.

(3)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 6 i Rådets direktiv 91/692/EØF af 23. december 1991 om standardisering og rationalisering af rapporterne om gennemførelse af en række miljødirektiver (5)

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Medlemsstaterne skal anvende spørgeskemaet i bilaget til udarbejdelse af de årlige rapporter, der skal forelægges Kommissionen i medfør af artikel 21, stk. 1, i direktiv 2003/87/EF.

Artikel 2

Den første rapport, der skal forelægges inden den 30. juni 2005, skal dække perioden på fire måneder fra 1. januar 2005 til 30. april 2005.

De efterfølgende rapporter skal forelægges Kommissionen inden den 30. juni hvert år og omfatte det foregående kalenderår fra 1. januar til 31. december, første gang fra kalenderåret 2005.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. maj 2005.

På Kommissionens vegne

Stavros DIMAS

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 275 af 25.10.2003, s. 32. Ændret ved direktiv 2004/101/EF (EUT L 338 af 13.11.2004, s. 18).

(2)  EFT L 257 af 10.10.1996, s. 26. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).

(3)  EUT L 59 af 26.2.2004, s. 1.

(4)  EUT L 386 af 29.12.2004, s. 1.

(5)  EFT L 377 af 31.12.1991, s. 48.


BILAG

DEL 1

SPØRGESKEMA OM GENNEMFØRELSEN AF DIREKTIV 2003/87/EF

1.   Oplysninger om den institution, der forelægger rapporten

1.

Navn på kontaktperson:

2.

Kontaktpersonens officielle titel:

3.

Organisationens navn og afdeling:

4.

Adresse:

5.

Internationalt telefonnummer:

6.

Internationalt telefaxnummer:

7.

E-mail:

2.   De kompetente myndigheder

Spørgsmål 2.1 skal besvares i den første rapport; i de efterfølgende rapporter anføres de ændringer, der måtte have været i rapporteringsperioden

2.1.

Anfør de kompetente myndigheder og deres opgaver.

3.   Hvilke aktiviteter og anlæg er omfattet?

Spørgsmål 3.1 til 3.3 skal besvares i den første rapport (1) for hver handelsperiode; i de efterfølgende rapporter anføres de ændringer, der måtte have været i rapporteringsperioden.

3.1.

På hvor mange anlæg udføres hver af de aktiviteter, der er anført i bilag I til direktiv 2003/87/EF? For hver aktivitet anføres i givet fald antallet af anlæg, der ensidigt er blevet medtaget.

Ved besvarelse af dette spørgsmål anvendes tabel 1 i dette bilags del 2. Det bør ligeledes anføres, hvis det samme anlæg kan udføre aktiviteter under forskellige undergrupper. Anfør alle relevante aktiviteter (selv hvis det betyder, at anlægget tælles med flere gange).

3.2.

Hvor mange forbrændingsanlæg har et anslået varmeinput, der overstiger 20 MW, men er under 50 MW? Hvor mange CO2-ækvivalenter udledte disse anlæg i rapporteringsperioden?

3.3.

Hvor mange af de omfattede anlæg udleder mindre end 10 000 tons CO2-ækvivalenter, 10 000-25 000, 25 000-50 000, 50 000-500 000 eller mere end 500 000 tons CO2-ækvivalenter om året? Hvordan er de samlede emissioner omfattet af direktivet fordelt procentvis på disse kategorier?

3.4.

Hvilke ændringer skete der i rapporteringsperioden i forhold til den nationale tildelingsplanstabel, som indkodet i Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal (nytilkomne, lukninger)?

Ved besvarelse af dette spørgsmål anvendes tabel 2 i dette bilags del 2.

3.5.

Modtog de kompetente myndigheder ansøgninger i rapporteringsperioden fra driftsledere, der ønsker at oprette en pulje ifølge artikel 28 i direktiv 2003/87/EF? I bekræftende fald: hvilken bilag I-aktivitet drejede ansøgningen sig om?

Oplysningerne i dette svar vil ikke blive offentliggjort.

3.6.

Har Deres land andre relevante oplysninger om omfattede anlæg og aktiviteter? Anfør i bekræftende fald disse oplysninger.

4.   Meddelelse af tilladelse til anlæg

Spørgsmål 4.1 til 4.4 skal besvares i den første rapport; i de efterfølgende rapporter anføres de ændringer, der måtte have været i rapporteringsperioden.

4.1.

Hvilke foranstaltninger er der truffet for at sikre, at driftsledere overholder kravene i drivhusgasemissionstilladelserne?

4.2.

Hvordan er det i national lovgivning sikret, at tilladelsesproceduren og -betingelserne er fuldt ud koordinerede, når der er mere end én kompetent myndighed involveret? Hvordan virker denne koordinering i praksis?

4.3.

Hvilke foranstaltninger er der truffet for anlæg, der udfører aktiviteter, som er opført i bilag I til direktiv 96/61/EF, for at sikre, at vilkårene og proceduren for udstedelse af en drivhusgasemissionstilladelse er samordnet med vilkårene og proceduren for den i det nævnte direktiv omhandlede godkendelse? Er kravene i artikel 5, 6 og 7 i direktiv 2003/87/EF blevet indarbejdet i procedurerne i direktiv 96/61/EF? I bekræftende fald hvordan?

4.4.

Hvilke lovbestemmelser, procedurer og fremgangsmåder finder anvendelse ved den kompetente myndigheds ajourføring af tilladelsesvilkår i henhold til artikel 7 i direktiv 2003/87/EF?

4.5.

Hvor mange tilladelser blev ajourført i rapporteringsperioden på grund af en ændring i arten eller driften, eller en udvidelse, af anlæg foretaget af driftsledere som anført i artikel 7 i direktiv 2003/87/EF? Angiv for hver kategori (kapacitetsforøgelse, kapacitetsreduktion, procestypeændring osv.), hvor mange tilladelser der blev ajourført.

4.6.

Foreligger der andre relevante oplysninger om meddelelse af tilladelser til anlæg i Deres land? Anfør i bekræftende fald disse oplysninger.

5.   Anvendelse af retningslinjerne for overvågning og rapportering

Til den første rapport foreligger alle oplysningerne til besvarelse af spørgsmål 5.1 til 5.7 måske ikke. Spørgsmålene besvares så fuldstændigt som muligt i den første rapport.

5.1.

Hvilke tilgange og metoder blev der anvendt til at overvåge emissioner fra anlæg (jf. Kommissionens beslutning 2004/156/EF af 29. januar 2004 om retningslinjer for overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner)?

Ved besvarelse af dette spørgsmål anvendes tabel 3 i dette bilags del 2. De nødvendige oplysninger i tabel 3 skal kun gives for anlæg med rapporterede årlige emissioner på over 500 000 tons CO2 pr. år.

5.2.

Hvis mindste trin anført i tabel 1 i afsnit 4.2.2.1.4 i bilag I til beslutning 2004/156/EF ikke er teknisk muligt, anføres for hvert anlæg, hvor denne situation optrådte, dækningen af emissioner, aktiviteten, trin-kategorien (aktivitetsdata, nettokalorieværdi, emissionsfaktor, oxidationsfaktor og omregningsfaktor) og overvågningsmetode/trin, der er fastsat i tilladelsen.

Ved besvarelse af dette spørgsmål anvendes kolonne A til I i tabel 3 i dette bilags del 2. De nødvendige oplysninger i tabel 3 skal kun gives for anlæg med rapporterede årlige emissioner på under 500 000 tons CO2 pr. år.

5.3.

Hvilke anlæg anvendte midlertidigt metoder med trin, der var forskellige fra dem, der var aftalt med den kompetente myndighed?

Ved besvarelse af dette spørgsmål anvendes tabel 4 i dette bilags del 2.

5.4.

I hvor mange anlæg blev der anvendt systemer til konstant emissionsmåling? Angiv antallet af anlæg pr. aktivitet i bilag I til direktiv 2003/87/EF og inden for hver aktivitet pr. underkategori baseret på rapporterede årlige emissioner (under 50 kt, 50-500 kt og over 500 kt).

Ved besvarelse af dette spørgsmål anvendes tabel 5 i dette bilags del 2.

5.5.

Hvor meget CO2 blev der overført fra anlæggene? Anfør antal tons CO2, der er blevet overført i henhold til 4.2.2.1.2 i bilag I til Kommissionens beslutning 2004/156/EF, og antallet af anlæg, der overførte CO2 for hver aktivitet i bilag I til direktiv 2003/87/EF.

5.6.

Hvor meget biomasse blev der forbrændt eller anvendt i processerne? Angiv den mængde biomasse, som defineret i stk. 2, litra d), i bilag I til Kommissionens beslutning 2004/156/EF, der blev forbrændt (TJ) eller anvendt (t eller m3) for hver aktivitet i bilag I til direktiv 2003/87/EF.

Den organiske fraktion af forbrændt eller anvendt affald, der er tilført, skal medregnes her.

5.7.

Hvad var den samlede mængde CO2-emissioner fra det affald, der blev anvendt som brændsel eller tilført? Vedlæg en procentvis fordeling af disse emissioner efter affaldstype.

5.8.

Der forelægges i givet fald dokumenter om prøveudtagningsovervågning og rapportering fra anlæg, der midlertidigt ikke blev medregnet.

Spørgsmål 5.9 skal besvares i den første rapport; i de efterfølgende rapporter anføres de ændringer, der måtte have været i rapporteringsperioden.

5.9.

Hvilke foranstaltninger er der blevet truffet til at samordne rapporteringskravene med eventuelle eksisterende rapporteringskrav for at minimere virksomhedernes rapporteringsbyrde?

5.10.

Har Deres land andre relevante oplysninger om anvendelse af retningslinjerne for overvågning og rapportering? Anfør i bekræftende fald disse oplysninger.

6.   Verifikationsordninger

Spørgsmål 6.1 til 6.4 skal besvares i den første rapport; i de efterfølgende rapporter anføres de ændringer, der måtte have været i rapporteringsperioden.

6.1.

Beskriv her ordningen for verifikation af emissioner fra anlæg, navnlig de kompetente myndigheders og andre verifikatorers rolle i verifikationsprocessen.

6.2.

Indgiv ligeledes de dokumenter, der fastlægger akkrediteringskriterierne for verifikatorer.

Hvis dokumenterne er tilgængelige på Internettet, er det tilstrækkeligt at anføre et link til netstedet.

6.3.

Skal verifikatorer, der er blevet akkrediteret i en anden medlemsstat, gennemgå en yderligere akkrediteringsproces, før de kan foretage verifikationer? I givet fald beskrives kort proceduren, og hvorfor den anses for nødvendig.

6.4.

Hvis der foreligger nogen verifikationsvejledning til akkrediterede verifikatorer og dokumenter, der udstikker mekanismerne for tilsyn og kvalitetssikring for verifikatorer, indgives de ligeledes.

Hvis dokumenterne er tilgængelige på Internettet, er det tilstrækkeligt at anføre et link til netstedet.

6.5.

Var der nogen driftsleder, der ikke havde indgivet en emissionsrapport, som var blevet bedømt som tilfredsstillende inden den 31. marts i rapporteringsperioden? I bekræftende fald anføres en liste over de pågældende anlæg og grundene til den manglende validering.

Ved besvarelse af dette spørgsmål anvendes tabel 6 i dette bilags del 2.

6.6.

Foretog den kompetente myndighed nogen uafhængig kontrol af bedømte rapporter? I givet fald beskrives det, hvordan der blev udført yderligere kontrol og/eller hvor mange rapporter, der blev kontrolleret.

6.7.

Gav den kompetente myndighed registeradministratoren besked på at korrigere de årlige verificerede emissioner for det foregående år for noget anlæg for at sikre overensstemmelse med de detaljerede krav opstillet af medlemsstaten i henhold til bilag V til direktiv 2003/87/EF?

Anfør eventuelle korrektioner i tabel 6 i del 2.

6.8.

Foreligger der andre relevante oplysninger om ordninger for verifikation i Deres land? Anfør i bekræftende fald disse oplysninger.

7.   Registrenes funktionsmåde

Spørgsmål 7.1 og 7.2 skal besvares i den første rapport; i de efterfølgende rapporter anføres de ændringer, der måtte have været i rapporteringsperioden

7.1.

Angiv eventuelle vilkår og betingelser, der skal underskrives af kontohavere, og beskriv, hvorledes personers identitet kontrolleres forud for oprettelsen af beholdningskonti (jf. Kommissionens forordning (EF) nr. 2216/2004 om et standardiseret og sikkert registersystem).

7.2.

Angiv i givet fald hvilke gebyrer, som opkræves. Beskriv nærmere.

7.3.

Hvilke skridt er der blevet taget i henhold til artikel 28, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2216/2004 for at forebygge gentagelse af afvigelser, som er påvist gennem Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal?

7.4.

Giv et sammendrag af alle sikkerhedsadvarsler af relevans for det nationale register i rapporteringsperioden, hvordan der blev fulgt op på dem, og hvor lang tid det tog at finde en løsning.

7.5.

Angiv hvor mange minutter for hver måned i rapporteringsperioden brugerne ikke havde adgang til det nationale register: a) som følge af planlagt nedetid og b) som følge af uforudsete problemer.

7.6.

Angiv og oplys nærmere om alle opgraderinger af det nationale register, som er planlagt for den kommende rapporteringsperiode.

7.7.

Foreligger der andre relevante oplysninger om registrenes funktionsmåde i Deres land? Anfør i bekræftende fald disse oplysninger.

8.   Ordninger for tildeling af kvoter — nytilkomne — lukninger

Spørgsmål 8.1 og 8.2 skal besvares i den første rapport efter hver anmeldelses- og tildelingsprocedure i henhold til artikel 9 og 11 i direktiv 2003/87/EF.

8.1.

Beskriv de væsentligste erfaringer, som Deres myndigheder har høstet i forbindelse med den afsluttede tildelingsproces, og hvordan de forventes at påvirke fremgangsmåden ved den næste tildelingsproces?

8.2.

Har De forslag til forbedring af fremtidige anmeldelses- og tildelingsprocedurer for EU som helhed?

8.3.

Hvor mange kvoter blev i givet fald tildelt de nytilkomne, der er opført i tabel 2? Angiv anlægsidentifikationskoden for den nytilkomne og transaktionsidentifikationskoden, der er knyttet til kvotetildelingen.

Ved besvarelse af dette spørgsmål anvendes tabel 2 i dette bilags del 2.

8.4.

Hvor mange kvoter var tilovers i en eventuel reserve for nytilkomne ved udløbet af rapporteringsperioden, og hvilken andel udgør de af den oprindelige reserve?

8.5.

Hvis tildelingen blev foretaget ved auktion, hvor mange auktioner blev der afholdt i rapporteringsperioden, hvor mange kvoter blev bortauktioneret ved hver auktion, hvilken andel udgør de af den samlede kvotemængde i handelsperioden, hvad var kvoteprisen ved hver auktion, og hvordan blev de kvoter udnyttet, som ikke blev købt på auktionen eller auktionerne? Anfør også transaktionsidentifikationskoden, der er knyttet til tildelingen af kvoter ved auktion.

8.6.

Hvad skete der med kvoter, som var blevet tildelt, men som ikke blev udleveret til anlæg, som lukkede i løbet af rapporteringsperioden?

Spørgsmål 8.7 skal besvares i den første rapport efter afslutningen af handelsperioderne fastlagt i artikel 11, stk. 1 og 2, i direktiv 2003/87/EF.

8.7.

Blev de resterende kvoter i de nytilkomnes reserve ved udgangen af handelsperioden annulleret eller bortauktioneret?

8.8.

Foreligger der andre relevante oplysninger om ordningerne for tildeling, nytilkomne og lukninger i Deres land? Anfør i bekræftende fald disse oplysninger.

9.   Driftsledernes returnering af kvoter

9.1.

I de tilfælde, hvor en konto i registeret er lukket, fordi der ikke var nogen rimelig udsigt til, at anlæggets driftsleder ville returnere yderligere kvoter, beskrives, hvorfor der ikke var nogen rimelig udsigt hertil, og mængden af udestående kvoter angives.

9.2.

Har Deres land andre relevante oplysninger om driftslederes returnering af kvoter? Anfør i bekræftende fald disse oplysninger.

10.   Anvendelse af emissionsreduktionsenheder (ERU) og godkendte emissionsreduktioner (CER) i fællesskabsordningen

Spørgsmål 10.1 og 10.2 skal besvares hvert år: for CER's vedkommende første gang i den rapport, som forelægges i 2006, og for ERU's vedkommende første gang i den rapport, som forelægges i 2009.

10.1.

Hvor mange CER og ERU blev der anvendt af driftslederne i henhold til artikel 11a, i direktiv 2003/87/EF? Angiv summen af anvendte enheder for henholdsvis CER og ERU og det samlede antal driftsledere, som anvendte dem.

10.2.

Er der udstedt ERU og CER, for hvilke der måtte annulleres et tilsvarende antal kvoter i henhold til artikel 11b, stk. 3 eller 4, i direktiv 2003/87/EF, fordi JI- eller CDM-projektaktiviteterne direkte eller indirekte reducerer eller begrænser emissionsniveauet fra anlæg, som er omfattet af dette direktiv? Er dette tilfældet, angives summen af annullerede kvoter og det samlede antal berørte driftsledere særskilt for annullering i henhold til artikel 11b, stk. 3, og i henhold til artikel 11b, stk. 4.

Spørgsmål 10.3 skal besvares i den første rapport; i de efterfølgende rapporter anføres de ændringer, der måtte have været i rapporteringsperioden

10.3.

Hvilke foranstaltninger er der truffet for at sikre, at de relevante internationale kriterier og retningslinjer, herunder dem der er indeholdt i World Commission on Dams Final Report fra 2000, overholdes under udviklingen af projektaktiviteter for vandkraftanlæg med en produktionskapacitet på over 20 MW?

10.4.

Foreligger der andre relevante oplysninger om anvendelsen af ERU og CER i fællesskabsordningen i Deres land? Anfør i bekræftende fald disse oplysninger.

11.   Spørgsmål vedrørende håndhævelsen af direktivet

11.1.

Hvis der er pålagt sanktioner i medfør af artikel 16, stk. 1, for overtrædelse af de nationale bestemmelser, angives de relevante nationale bestemmelser og de pålagte sanktioner.

11.2.

Angiv navnene på de driftsledere, som har fået pålagt en bøde for overskridelse af emissionskvoterne i medfør af artikel 16, stk. 3.

Ved besvarelse af dette spørgsmål er det tilstrækkeligt at henvise til offentliggørelsen af navnene i henhold til artikel 16, stk. 2.

11.3.

Foreligger der andre relevante oplysninger om håndhævelsen af direktivet i Deres land? Anfør i bekræftende fald disse oplysninger.

12.   Kvoters retlige stilling og skattemæssig behandling

Spørgsmål 12.1 til 12.3 skal kun besvares i den første rapport; i de efterfølgende rapporter anføres de ændringer, der måtte have været i rapporteringsperioden.

12.1.

Hvilken retlig status har kvoter med henblik på regnskabsføring, finanslovgivning og beskatning?

12.2.

Hvis Deres land tildeler kvoter på anden vis end gratis, redegøres der for, hvordan denne tildeling finder sted (f.eks. på hvilken måde auktionen gennemføres)?

12.3.

Hvis Deres land tildeler kvoter mod betaling, betales der så moms af transaktionen?

12.4.

Har Deres land andre relevante oplysninger om kvoters retskarakter og disses skattemæssige behandling? Anfør i bekræftende fald disse oplysninger.

13.   Adgang til oplysninger i medfør af artikel 17

13.1.

Hvordan gives offentligheden adgang til beslutninger vedrørende tildelingen af kvoter, oplysninger om projektaktiviteter, som en medlemsstat deltager i eller tillader private eller offentlige instanser at deltage i, og emissionsrapporter, som kræves i henhold til tilladelsen til drivhusgasemissioner, og som er i den kompetente myndigheds besiddelse?

13.2.

Foreligger der andre relevante oplysninger om adgang til oplysninger i Deres land i henhold til artikel 17? Anfør i bekræftende fald disse oplysninger.

14.   Generelle iagttagelser

14.1.

Findes der særlige gennemførelsesaspekter, som giver anledning til betænkeligheder i Deres land? Anfør i bekræftende fald disse oplysninger.

DEL 2

Tabel 1

Antal anlæg pr. bilag I-aktivitet

 

Medlemsstat:

 

Rapporteringsperiode:


Bilag I — Aktiviteter

Antal anlæg (2)

Energirelaterede aktiviteter

E1

Termiske kraftværker med en indfyret effekt på mere end 20 MW (undtagen anlæg til forbrænding af farligt affald eller kommunalt affald)

 

E2

Mineralolieraffinaderier

 

E3

Koksværker

 

Produktion og forarbejdning af ferrometaller

F1

Anlæg til ristning eller sintring af malm (herunder svovlholdigt malm)

 

F2

Anlæg til produktion af støbejern eller stål (første eller anden smeltning) med dertil hørende strengstøbning og med en kapacitet på mere end 2,5 tons/time

 

Mineralindustri

M1

Anlæg til fremstilling af klinker (cement) i roterovne med en produktionskapacitet på mere end 500 tons/dag eller kalk i roterovne med en produktionskapacitet på mere end 50 tons/dag eller i andre ovne med en produktionskapacitet på mere end 50 tons/dag

 

M2

Anlæg til fremstilling af glas, herunder glasfibre, med en smeltekapacitet på mere end 20 tons/dag

 

M3

Anlæg til fremstilling af keramiske produkter ved brænding, navnlig tagsten, mursten, ildfaste sten, fliser, stentøj og porcelæn, med en produktionskapacitet på mere end 75 tons/dag, og/eller en kapacitet på mere end 4 m3 og en sættetæthed pr. ovn på mere end 300 kg/m3

 

Andre aktiviteter

 

Industrianlæg til fremstilling af:

 

O1

a)

papirmasse af træ eller andre fibermaterialer

 

O2

b)

papir og pap med en produktionskapacitet på mere end 20 tons/dag

 


Tabel 2

Ændringer af listen over anlæg

 

Medlemsstat:

 

Rapporteringsperiode:


A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Anlæg

Driftsleder

Primær bilag I-aktivitet (3)

Andre bilag I-aktiviteter (3)

Primær ikke-bilag I-aktivitet (4)

Ændring i forhold til anlæg omfattet af de nationale tildelingsplaner (5)

Tildelte eller udstedte kvoter (6)

Transaktionsidentifikationskode (7)

Tilladelsens ID-kode

Anlæggets ID-kode

Navn

Mængde

År

 

 

 

 

 


Tabel 3

Anvendte overvågningsmetoder (kun for anlæg med rapporterede årlige emissioner på over 500 000 CO2 pr. år og for anlæg, hvor det ikke har været teknisk muligt at anvende de mindste metodetrin anført i tabel 1 i afsnit 4.2.2.1.4 i bilag I til beslutning 2004/156/EF)

 

Medlemsstat:

 

Rapporteringsår:


A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Valgt metodetrin (10)

Værdi (12)

Anlæg

Årlige emissioner i alt (9)

Aktivitetsdata

Emissionsfaktor

Nettokalorieværdi

Oxidationsfaktor

Brændsels- eller aktivitetstype (11)

Emissionsfaktor

Nettokalorieværdi

Oxidationsfaktor

Tilladelsens ID-kode

Anlæggets ID-kode

Primær bilag I-aktivitet (8)

tons CO2

Metodetrin

Metodetrin

Metodetrin

Metodetrin

Værdi

Enhed (13)

Værdi

Enhed (14)

%

 

 

 

 

 


Tabel 4

Midlertidig ændring af overvågningsmetode

 

Medlemsstat:

 

Rapporteringsår:


A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Anlæg

Bilag I-aktivitet (15)

Årlige emissioner i alt

Berørt overvågnings parameter (16)

Oprindelig godkendt metode

Midlertidigt anvendt metode

Begrundelse for midlertidig ændring (17)

Midlertidig ophævelsesperiode indtil det korrekte metodetrin er retableret

Fra

Til

Tilladelsens ID-kode

Anlæggets ID-kode

tons CO2

Metodetrin

Metodetrin

Måned/år

Måned/år

 

 

 

 

 


Tabel 5

Antal anlæg, som anvender konstant emissionsmåling

 

Medlemsstat:

 

Rapporteringsår:


A

B

C

D

Primær bilag I-aktivitet (18)

< 50 000 tons CO2ækv.

50 000-500 000 tons CO2ækv.

> 500 000 tons CO2ækv.

E1

 

E2

 

E3

 

F1

 

F2

 

M1

 

M2

 

M3

 

O1

 

O2

 


Tabel 6

Emissionsrapporter i henhold til artikel 14, stk. 3, der ikke er bedømt som tilfredsstillende

 

Medlemsstat:

 

Rapporteringsår:


A

B

C

D

E

F

G

Anlæg

Emissioner rapporteret fra anlæg

Returnerede kvoter

Spærrede kvoter på driftsleders beholdningskonto

Begrundelse for, at emissionsrapporten ikke er bedømt som tilfredsstillende (19)

Den kompetente myndigheds korrektion af verificerede emissioner

Tilladelsens ID-kode

Anlæggets ID-kode

tons CO2

tons CO2

tons CO2

t CO2

 

 

 

 


(1)  Hvis det ikke er muligt at give fuldstændige oplysninger i den første rapport, anføres et skøn, og de fuldstændige oplysninger sendes med den anden rapport.

(2)  Det samme anlæg kan udføre aktiviteter, der henhører under forskellige underkategorier. Alle relevante aktiviteter bør anføres (selv hvis det betyder, at anlægget tælles med flere gange).

(3)  Det samme anlæg kan udføre aktiviteter, der henhører under forskellige underkategorier. Alle relevante aktiviteter bør anføres. Anvend de koder for bilag I-aktiviteter, som er opført i tabel 1.

(4)  Et anlægs primære aktivitet kan være andet end en bilag I-aktivitet. Udfyld, når det er relevant.

(5)  Angiv »nytilkommen« eller »lukning«.

(6)  For nytilkomne angives, for hvilke år kvotemængden er tildelt. For lukninger angives udstedte kvoter i løbet af den resterende handelsperiode, hvis dette er relevant.

(7)  For nytilkomne angives den kode, der er knyttet til kvotetildelingen.

(8)  Det samme anlæg kan udføre aktiviteter, der henhører under forskellige underkategorier. Den primære bilag I-aktivitet bør angives. Anvend de koder for bilag I-aktiviteter, som er opført i tabel 1.

(9)  Verificerede emissioner, hvis disse foreligger, ellers emissioner ifølge driftslederens rapportering.

(10)  Udfyldes kun, hvis emissionerne er beregnet.

(11)  Stenkul, naturgas, stål, kalk osv.; anvend en ny række for hvert brændsel, hvis der benyttes mere end én type brændsel, eller for hver aktivitet, hvis der udføres mere end én aktivitet i samme anlæg.

(12)  kolonne J til N skal kun udfyldes for anlæg med rapporterede årlige CO2 emissioner på over 500 000 tons.

(13)  kg CO2/kWh, t CO2/kg, osv.

(14)  kJ/kg, kJ/m3, osv.

(15)  Det samme anlæg kan udføre aktiviteter, der henhører under forskellige underkategorier. Den primære aktivitet bør angives. Anvend de koder for bilag I-aktiviteter, som er opført i tabel 1.

(16)  Anvend følgende koder: aktivitetsdata (AD), nettokalorieværdi (NCV), emissionsfaktor (EF), sammensætningsdata (CD), oxidationsfaktor (OF), omregningsfaktor (CF); berøres flere værdier i et anlæg, udfyldes en række pr. værdi.

(17)  Anvend følgende koder: svigt i måleudstyr (FMD), midlertidig datamangel (TLD), ændringer af anlægget, brændselstype osv. (CIF), andet (anfør nærmere).

(18)  En beskrivelse af bilag I-aktivitetskoderne findes i tabel 1. Udføres der mere end én aktivitet i et anlæg, tælles det kun med én gang under dets primære bilag I-aktivitet.

(19)  Anvend følgende koder: de rapporterede data er ikke fri for uoverensstemmelser (NFI), indsamlingen af data er ikke sket i overensstemmelse med de relevante videnskabelige standarder (NASS), anlæggets optegnelser er ikke fuldstændige og/eller kohærente (RNC), verifikator fik ikke adgang til alle anlægsområder og oplysninger af betydning for genstanden for verifikationen (VNA), der er ikke udarbejdet en rapport (NR), andet (anfør nærmere).


Top