EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0380

2005/380/EF: Kommissionens afgørelse af 28. april 2005 om nedsættelse af en gruppe af ikke-statslige eksperter i virksomhedsledelse og selskabsret

OJ L 126, 19.5.2005, p. 40–42 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 349M , 12.12.2006, p. 10–12 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 17 Volume 002 P. 68 - 70
Special edition in Romanian: Chapter 17 Volume 002 P. 68 - 70

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2009: This act has been changed. Current consolidated version: 25/04/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/380/oj

19.5.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 126/40


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 28. april 2005

om nedsættelse af en gruppe af ikke-statslige eksperter i virksomhedsledelse og selskabsret

(2005/380/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens handlingsplan for modernisering af selskabsretten og forbedret virksomhedsledelse i Den Europæiske Union (1), der blev vedtaget i maj 2003, blev der peget på en række foranstaltninger, som var nødvendige for at modernisere, færdiggøre og forenkle de reguleringsmæssige rammer for selskabsret og virksomhedsledelse.

(2)

I handlingsplanen anerkendes vigtigheden af eksperthøringer og offentlige høringer som en integrerende del af udviklingen af selskabsretten og virksomhedsledelse i Fællesskabet.

(3)

Gruppen af ikke-statslige eksperter i virksomhedsledelse og selskabsret bør derfor nedsættes for at tjene som en tænketank og et debat- og rådgivningsforum, som kan bistå Kommissionen i dennes arbejde med virksomhedsledelse og selskabsret og navnlig i forbindelse med udmøntningen af de foranstaltninger, der er beskrevet i handlingsplanen. Det er derfor vigtigt at sikre, at gruppen kommer til at tælle særligt velkvalificerede personer fra erhvervslivet og den akademiske verden eller civilsamfundet, som kan medbringe deres specialviden om virksomhedsledelse og selskabsret i Fællesskabet.

(4)

Gruppen af ikke-statslige eksperter i virksomhedsledelse og selskabsret bør fastsætte sin egen forretningsorden og til fulde respektere fællesskabsinstitutionernes roller og beføjelser —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Der nedsættes en gruppe af ikke-statslige eksperter i virksomhedsledelse og selskabsret i Fællesskabet (i det følgende benævnt »gruppen«).

Artikel 2

Gruppens rolle består i efter anmodning fra Kommissionen at yde denne teknisk rådgivning om dens initiativer inden for virksomhedsledelse og selskabsret. Gruppens formand kan foreslå, at Kommissionen rådfører sig med gruppen om ethvert emne, der er beslægtet hermed.

Artikel 3

Gruppen består af højst 20 medlemmer fra erhvervslivet og den akademiske verden eller civilsamfundet, hvis erfaring og kompetence inden for virksomhedsledelse og selskabsret nyder bred anerkendelse i Fællesskabet. Gruppens medlemmer udpeges af Kommissionen. De udpeges i deres personlige egenskab. Gruppens medlemmer tilbyder Kommissionen rådgivning uden at tage mod instrukser udefra.

Medlemslisten er gengivet i bilaget.

Artikel 4

Gruppens medlemmer udpeges for tre år ad gangen. De kan genudnævnes. Efter treårsperiodens udløb forbliver de medlemmer af gruppen, indtil de afløses, eller indtil de genudnævnes. Hvis et medlem af gruppen udtræder eller afgår ved døden i mandatperioden, udpeger Kommissionen et nyt medlem i overensstemmelse med artikel 3.

Artikel 5

Medlemslisten offentliggøres af Kommissionen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 6

Gruppens formand er en repræsentant for Kommissionen.

Gruppen kan efter aftale med Kommissionen nedsætte arbejdsgrupper til at undersøge specifikke emner på basis af et mandat. Arbejdsgrupperne opløses, så snart deres mandat er opfyldt.

Kommissionen kan indbyde eksperter og observatører med specialviden til at deltage i gruppens og/eller arbejdsgruppernes arbejde.

Artikel 7

Gruppen og arbejdsgrupperne træder almindeligvis sammen i Kommissionens lokaler i en form og med en køreplan, som bestemmes af Kommissionen.

Gruppen vedtager sin forretningsorden på basis af et forslag fra Kommissionen.

Kommissionen stiller et sekretariat til rådighed for gruppen. Interesserede ansatte i Kommissionen kan deltage i gruppens og arbejdsgruppernes møder og debatter.

Kommissionen kan på internettet og på originalsproget offentliggøre alle konklusioner, resuméer, delkonklusioner eller arbejdsdokumenter fra gruppen eller arbejdsgrupperne.

Artikel 8

Medlemmers, observatørers og eksperters rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med deltagelse i gruppens aktiviteter refunderes af Kommissionen i overensstemmelse med de i Kommissionen gældende bestemmelser. Selve arbejdet er ulønnet.

Artikel 9

Denne afgørelse anvendes til 27. april 2008.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. april 2005.

På Kommissionens vegne

Charlie McCREEVY

Medlem af Kommissionen


(1)  KOM(2003) 284 endelig.


BILAG

MEDLEMSLISTE

 

Gintautas BARTKUS

 

Theodor BAUMS

 

Francesco CHIAPPETTA

 

Thomas COURTNEY

 

Jean-Pierre HELLEBUYCK

 

Erich KANDLER

 

Vanessa KNAPP

 

Vratislav KULHÁNEK

 

Jukka MÄHÖNEN

 

Stilpon NESTOR

 

Jesper Bo NIELSEN

 

Jósef OKOLSKI

 

Leonardo PEKLAR

 

Colin PERRY

 

Enrique PIÑEL LÓPEZ

 

Geert RAAIJMAKERS

 

Joëlle SIMON

 

Mario STELLA-RICHTER

 

Daniela WEBER-REY

 

Patrick ZURSTRASSEN


Top