EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0362

2005/362/EF: Kommissionens beslutning af 2. maj 2005 om godkendelse af planen for udryddelse af afrikansk svinepest hos vildtlevende svin på Sardinien i Italien (meddelt under nummer K(2005) 1255)EØS-relevant tekst.

OJ L 118, 5.5.2005, p. 37–38 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 272M , 18.10.2005, p. 295–296 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009: This act has been changed. Current consolidated version: 12/01/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/362/oj

5.5.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 118/37


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 2. maj 2005

om godkendelse af planen for udryddelse af afrikansk svinepest hos vildtlevende svin på Sardinien i Italien

(meddelt under nummer K(2005) 1255)

(Kun den italienske udgave er autentisk)

(EØS-relevant tekst)

(2005/362/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 2002/60/EF af 27. juni 2002 om specifikke bestemmelser for bekæmpelse af afrikansk svinepest og om ændring af direktiv 92/119/EØF for så vidt angår Teschener syge og afrikansk svinepest (1), særlig artikel 16, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der er konstateret afrikansk svinepest hos vildtlevende svin i provinsen Nuoro på Sardinien i Italien.

(2)

I 2004 opstod der en alvorlig genopblussen af sygdommen på Sardinien. Italien gennemgik i forbindelse med denne genopblussen de hidtil trufne foranstaltninger til udryddelse af sygdommen i henhold til direktiv 2002/60/EF.

(3)

I forbindelse med denne genopblussen gennemgik Kommissionen de foranstaltninger vedrørende afrikansk svinepest på Sardinien, der var truffet på fællesskabsplan, og vedtog beslutning 2005/363/EF af 2. maj 2005 om beskyttelsesforanstaltninger mod afrikansk svinepest i den italienske region Sardinien (2).

(4)

Italien har i overensstemmelse med direktiv 2002/60/EF forelagt en plan for udryddelse af afrikansk svinepest hos vildtlevende svin i regionen Sardinien til godkendelse. Planen omfatter også foranstaltninger til at forhindre, at sygdommen spredes til tamsvin.

(5)

Den forelagte plan anfører de områder på Sardinien, hvor der findes et andet risikoniveau med hensyn til afrikansk svinepest, og hvor der bør iværksættes en anden overvågning og kontrol af sygdommen.

(6)

Den plan, Italien har forelagt for udryddelse af afrikansk svinepest hos vildtlevende svin, er blevet gennemgået og fundet i overensstemmelse med direktiv 2002/60/EF.

(7)

Af klarhedshensyn bør det i nærværende beslutning angives, hvilke geografiske områder planen for udryddelse skal gennemføres i.

(8)

De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Den af Italien forelagte plan for udryddelse af afrikansk svinepest hos vildtlevende svin i det i bilaget angivne område godkendes.

Artikel 2

Italien træffer straks de fornødne foranstaltninger for at efterkomme denne beslutning og offentliggøre foranstaltningerne. Italien underretter straks Kommissionen herom.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til Den Italienske Republik.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. maj 2005.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 192 af 20.7.2002, s. 27. Ændret ved tiltrædelsesakten af 2003.

(2)  Se side 38 i denne EUT.


BILAG

Områder i regionen Sardinien i Italien, som udryddelsesplanen skal gennemføres i

A.   Inficeret område

Det område, der hedder Montarbu i provinsen Nuoro, og som er beliggende i en del af kommunerne Arzana, Gairo, Osini, Seui og Ussassai.

B.   Område med stor risiko

a)

Hele området, der hører under provinsen Nuoro, bortset fra det område, der er omhandlet i punkt A.

b)

Følgende kommuner i provinsen Sassari: Ala' dei Sardi, Anela, Banari, Benetutti, Bessude, Bonnanaro, Bono, Bonorva, Borutta, Bottidda, Budduso', Bultei, Burgos, Cheremule, Cossoine, Esporlatu, Giave, Illorai, Ittireddu, Mores, Nughedu di San Nicolo', Nule, Pattada, Siligo, Thiesi og Torralba.

C.   Overvågningsområde

Hele området, der hører under regionen Sardinien, bortset fra de områder, der er omhandlet i punkt A og B.


Top