EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005L0023

Kommissionens direktiv 2005/23/EF af 8. marts 2005 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/25/EF om minimumsuddannelsesniveauet for søfartserhverv (EØS-relevant tekst).

OJ L 62, 9.3.2005, p. 14–15 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 327M , 5.12.2008, p. 314–316 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 007 P. 184 - 185
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 007 P. 184 - 185

No longer in force, Date of end of validity: 22/12/2008; stiltiende ophævelse ved 32008L0106

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/23/oj

9.3.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 62/14


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2005/23/EF

af 8. marts 2005

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/25/EF om minimumsuddannelsesniveauet for søfartserhverv

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/25/EF af 4. april 2001 om minimumsuddannelsesniveauet for søfartserhverv (1), særlig artikel 22, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Direktiv 2001/25/EF definerer minimumskrav for uddannelse, sønæring og vagthold for søfolk, der arbejder om bord på Fællesskabets skibe. Disse krav bygger på kravene i den internationale konvention om uddannelse af søfarende, om sønæring og om vagthold (STCW-konventionen) og koden om uddannelse af søfarende, om sønæring og om vagthold (STCW-koden).

(2)

STCW-konventionen og STCW-koden er ændret ved resolution MSC.66(68) og MSC.67(68), der er vedtaget af Den Internationale Søfartsorganisations Maritime Sikkerhedskomité og trådte i kraft den 1. januar 1999, ved resolution MSC.78(70), som trådte i kraft den 1. januar 2003, og ved cirkulære STCW.6/Circ.3 og STCW.6/Circ.5, som trådte i kraft henholdsvis den 20. maj 1998 og den 26. maj 2000.

(3)

Det nye reglement V/3 i STCW-konventionen, som blev indsat ved resolution MSC.66(68), foreskriver obligatoriske minimumskrav til uddannelse og kvalifikationer for skibsførere, officerer, menige og andet personale på andre passagerskibe end ro-ro-passagerskibe.

(4)

Direktiv 2001/25/EF bør ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Sikkerhed til Søs, der er nedsat ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2099/2002 (2)

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

I bilag I til direktiv 2001/25/EF ændres kapitel V som følger:

1)

I reglement V/2, punkt 3, indsættes følgende nye tekst:

»… eller kunne fremlægge bevis for at have opnået det krævede kvalifikationsniveau inden for de foregående fem år.«

2)

Efter reglement V/2 indsættes følgende tekst:

»Reglement V/3

Obligatoriske minimumskrav til uddannelse og kvalifikationer for skibsførere, officerer, menige og andet personale på andre passagerskibe end ro-ro-passagerskibe

1)

Dette reglement gælder for skibsførere, officerer, menige og andet personale om bord på andre passagerskibe end ro-ro-passagerskibe i udenrigsfart. Myndighederne fastsætter, hvorvidt disse krav gælder for personale på passagerskibe i indenrigsfart.

2)

Søfarende skal, før de tildeles hverv om bord på passagerskibe, have gennemført den i punkt 4 til 8 krævede uddannelse i henhold til deres stilling, pligter og ansvar.

3)

Søfarende, som skal gennemgå den obligatoriske uddannelse i henhold til punkt 4, 7 og 8, skal mindst hver femte år gennemgå relevante genopfriskningskurser eller kunne fremlægge bevis for at have opnået det krævede kvalifikationsniveau inden for de foregående fem år.

4)

Personel, som på mønstringsrullen er udpeget til at assistere passagerer i nødsituationer om bord på passagerskibe, skal have fuldført uddannelse i »crowd management« som specificeret i afsnit A-V/3, stk. 1, i STCW-koden.

5)

Skibsførere, officerer og andet personale, som er tildelt specifikke opgaver og ansvar om bord på passagerskibe, skal have gennemført orienteringsuddannelse som specificeret i afsnit A-V/3, stk. 2, i STCW-koden.

6)

Personale, som direkte betjener passagerer i passagerområderne om bord på passagerskibe, skal have gennemført sikkerhedsuddannelse som specificeret i afsnit A-V/3, stk. 3, i STCW-koden.

7)

Skibsførere, overstyrmænd og alle, der har umiddelbart ansvar for indskibning og udskibning af passagerer, skal have gennemført godkendt uddannelse i passagersikkerhed som specificeret i afsnit A-V/3, stk. 4, i STCW-koden.

8)

Skibsførere, overstyrmænd, maskinchefer, førstemaskinmestre og enhver person, der har ansvaret for passagernes sikkerhed i nødsituationer om bord på passagerskibe, skal have gennemført godkendt uddannelse i krisestyring (»crisis management«) og menneskelig adfærd som specificeret i afsnit A-V/3, stk. 5, i STCW-koden.

9)

Myndighederne skal sikre, at alle, der gennemfører uddannelsen, og som er kvalificeret i henhold til bestemmelserne i dette reglement, modtager skriftligt bevis derfor.«

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 29. september 2005. De underretter straks Kommissionen herom.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne meddeler omgående Kommissionen teksten til alle de bestemmelser, som de vedtager på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. marts 2005.

På Kommissionens vegne

Jacques BARROT

Næstformand


(1)  EFT L 136 af 18.5.2001, s. 17. Senest ændret ved direktiv 2003/103/EF (EUT L 326 af 13.12.2003, s. 28).

(2)  EFT L 324 af 29.11.2002, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 415/2004 (EUT L 68 af 6.3.2004, s. 10).


Top