EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0388

Kommissionens forordning (EF) nr. 388/2005 af 8. marts 2005 om fastsættelse af specifikationer for ad hoc-modulet for 2006 om overgang fra arbejde til tilbagetrækning i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 577/98 og om ændring af forordning (EF) nr. 246/2003

OJ L 62, 9.3.2005, p. 7–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/388/oj

9.3.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 62/7


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 388/2005

af 8. marts 2005

om fastsættelse af specifikationer for ad hoc-modulet for 2006 om overgang fra arbejde til tilbagetrækning i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 577/98 og om ændring af forordning (EF) nr. 246/2003

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 577/98 af 9. marts 1998 om gennemførelse af en stikprøveundersøgelse vedrørende arbejdsstyrken i Fællesskabet (1), særlig artikel 4, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EF) nr. 246/2003 af 10. februar 2003 om vedtagelse af programmet for ad hoc-moduler for perioden 2004-2006 til brug for den stikprøveundersøgelse, som er omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 577/98 (2), omfatter bl.a. et ad hoc-modul om overgang fra arbejde til pension.

(2)

Der er behov for omfattende og sammenlignelige oplysninger om overgangen fra arbejde til pension for at kunne overvåge opfyldelsen af de fælles målsætninger i Fællesskabets beskæftigelsesstrategi og i den åbne koordinationsmetode på pensionsområdet, der blev iværksat på Det Europæiske Råd i Laeken i december 2001. I begge processer er fremme af aktiv aldring og forlængelse af den erhvervsaktive alder opstillet som prioriterede mål, især ved retningslinje 5 i beskæftigelsesretningslinjerne for 2003, »Større arbejdskraftudbud og fremme af aktiv aldring«, der blev vedtaget af Rådet den 22. juli 2003 (3), og mål 5 for indsatsen på pensionsområdet, jf. »Joint report on objectives and working methods in the area of pensions«, der blev godkendt på Det Europæiske Råd i Laeken den 14. og 15. december 2001 og »Fælles rapport fra Kommissionen og Rådet om tilstrækkelige og bæredygtige pensioner«, godkendt på Det Europæiske Råd i Bruxelles den 20. og 21. marts 2003.

(3)

I overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1145/2002/EF af 10. juni 2002 om Fællesskabets tilskyndelsesforanstaltninger på beskæftigelsesområdet (4) skal fællesskabsaktiviteter i forbindelse med analyse, forskning og samarbejde mellem medlemsstaterne på beskæftigelses- og arbejdsmarkedsområdet gennemføres i perioden fra den 1. januar 2002 til den 31. december 2006, og et af formålene med disse aktiviteter er at udvikle, følge op på og evaluere den europæiske beskæftigelsesstrategi med særlig vægt på fremtidsperspektivet.

(4)

Det er endvidere nødvendigt at ajourføre beskrivelsen af stikprøven i afsnit 3 i bilaget til forordning (EF) nr. 246/2003, således at man opnår de bedste analysemuligheder for stikprøven til ad hoc-modulet.

(5)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Statistiske Program —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Den detaljerede liste over de oplysninger, der skal indsamles i 2006 som led i ad hoc-modulet om overgang fra arbejde til pension, er fastlagt i bilaget.

Artikel 2

Punktet »Stikprøve« i afsnit 3 i bilaget til forordning (EF) nr. 246/2003 affattes således:

»Stikprøve: Stikprøven til dette modul omfatter personer i aldersgruppen 50-69. Der skal indsamles oplysninger om samtlige variabler i arbejdsstyrkeundersøgelsen for den delstikprøve, der anvendes til ad hoc-modulet. Hvis stikprøveenheden er en enkeltperson, er det ikke nødvendigt med oplysninger om andre medlemmer af husstanden.«

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. marts 2005.

På Kommissionens vegne

Joaquín ALMUNIA

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 77 af 14.3.1998, s. 3. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2257/2003 (EUT L 336 af 23.12.2003, s. 6).

(2)  EUT L 34 af 11.2.2003, s. 3.

(3)  EUT L 197 af 5.8.2003, s. 13.

(4)  EFT L 170 af 29.6.2002, s. 1. Ændret ved afgørelse nr. 786/2004/EF (EUT L 138 af 30.4.2004, s. 7).


BILAG

ARBEJDSSTYRKEUNDERSØGELSE

Specifikationer for ad hoc-modulet for 2006 om overgang fra arbejde til tilbagetrækning

1.

Berørte medlemsstater og regioner: alle

2.

Variablerne kodes som følger:

Nummereringen af variablerne i arbejdsstyrkeundersøgelsen i kolonnen »Filter« (C11/14, C24 og C67/70) henviser til Kommissionens forordning (EF) nr. 1575/2000.


Kolonne

Kode

Beskrivelse

Filter

240

 

Den pågældende er gået ned i arbejdstid forud for fuldstændig tilbagetrækning

Alle i alderen 50-69 og ((C24 = 3, 5 og (C67/70-C11/14) > 49) eller (C24 = 1, 2))

1

Ja, som led i en ordning for gradvis tilbagetrækning/delpensionering

2

Ja, men ikke som led i en ordning for gradvis tilbagetrækning/delpensionering

3

Nej, men agter at gå ned i tid i de kommende 5 år

4

Nej, og agter ikke at gå ned i tid i de kommende 5 år/Nej, er ikke gået ned i tid

5

Nej, og har ingen planer for de kommende 5 år, eller sådanne planer er irrelevante

9

Ikke relevant (ikke omfattet af filteret)

Blank

Intet svar

241/242

 

Planlagt alder for ophør med alt lønnet eller på anden måde udbyttegivende arbejde

Alle i alderen 50-69 og ((C24 = 3, 5 og (C67/70-C11/14) > 49) eller (C24 = 1, 2))

50-93

2 cifre

94

Ingen bestemt alder, dog inden 60 år

95

Ingen bestemt alder, dog mellem 60 og 64 år

96

Ingen bestemt alder, dog i en alder af 65 år eller derover, eller agter at arbejde så længe som muligt

97

Ingen bestemt alder, og ved overhovedet ikke, hvornår det bliver

98

Er allererede ophørt med alt lønnet eller på anden måde udbyttegivende arbejde

99

Ikke relevant (ikke omfattet af filteret)

Blank

Intet svar

243

 

Væsentligste arbejdsmarkedsstatus efter at være ophørt med sidste arbejde eller aktivitet

Alle i alderen 50-69 og C24 = 3, 5 og (C67/70-C11/14) > 49

1

Arbejdsløs

2

Tilbagetrukket/pensioneret eller på efterløn

3

Langtidssyg eller uarbejdsdygtig

4

Andet

9

Ikke relevant (ikke omfattet af filteret)

Blank

Intet svar

244

 

Vigtigste grund til tilbagetrækning eller efterløn

C243 = 2

1

Mistet job

2

Havde nået den obligatoriske pensionsalder

3

Egen sygdom eller uarbejdsdygtighed

4

Plejeansvar

5

Jobrelaterede problemer

6

Økonomisk favorabel fratrædelsesordning

7

Prioritering af arbejdsophør af andre grunde end ovennævnte

8

Andet

9

Ikke relevant (ikke omfattet af filteret)

Blank

Intet svar

245

 

Mere fleksible arbejdstidsordninger ville have medvirket til, at den pågældende var blevet i sit arbejde længere/ville medvirke til, at den pågældende bliver i sit arbejde længere

Alle i alderen 50-69 og ((C24 = 3, 5 og (C67/70-C11/14) > 49) eller (C24 = 1, 2))

1

Ja

2

Nej

9

Ikke relevant (ikke omfattet af filteret)

Blank

Intet svar

246

 

Flere muligheder for ajourføring af kvalifikationer ville have medvirket til, at den pågældende var blevet i sit arbejde længere/ville medvirke til, at den pågældende bliver i sit arbejde længere

Alle i alderen 50-69 og ((C24 = 3, 5 og (C67/70-C11/14) > 49) eller (C24 = 1, 2))

1

Ja

2

Nej

9

Ikke relevant (ikke omfattet af filteret)

Blank

Intet svar

247

 

Bedre sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen ville have medvirket til, at den pågældende var blevet i sit arbejde længere/ville medvirke til, at den pågældende bliver i sit arbejde længere

Alle i alderen 50-69 og ((C24 = 3, 5 og (C67/70-C11/14) > 49) eller (C24 = 1, 2))

1

Ja

2

Nej

9

Ikke relevant (ikke omfattet af filteret)

Blank

Intet svar

248/249

 

Alder, hvor den pågældende begyndte at modtage egen alderspension

Alle i alderen 50-69 og ((C24 = 3, 5 og (C67/70-C11/14) > 49) eller (C24 = 1, 2))

 

2 cifre

97

Modtager ikke egen alderspension, selv om han/hun har ret til en sådan

98

Har ikke/endnu ikke ret til egen alderspension

99

Ikke relevant (ikke omfattet af filteret)

Blank

Intet svar

250

 

Den pågældende modtager egen pension eller egne sociale ydelser, bortset fra alderspension og arbejdsløshedsunderstøttelse, f.eks. invalidepension/førtidspension, sygepension eller efterløn

Alle i alderen 50-69 og C24 = 3, 5 og (C67/70-C11/14) > 49

1

Ja, invalidepension/førtidspension eller sygepension

2

Ja, efterløn

3

Ja, en anden personlig ydelse i.a.n.

4

Ja, en kombination af 1, 2 og 3

5

Nej

9

Ikke relevant (ikke omfattet af filteret)

Blank

Intet svar

251

 

Vigtigste økonomiske incitament til at fortsætte med at arbejde

Alle i alderen 50-69 og C24 = 1, 2 og C248/249 < 98

1

For at forbedre pensionsrettighederne

2

For at opnå en tilstrækkelig husstandsindkomst

3

Intet økonomisk incitament

9

Ikke relevant (ikke omfattet af filteret)

Blank

Intet svar

252/253

 

Antal år i lønnet eller på anden måde udbyttegivende arbejde (i den erhvervsaktive alder)

Alle i alderen 50-69 og ((C24 = 3, 5 og (C67/70-C11/14) > 49) eller (C24 = 1, 2))

 

2 cifre

99

Ikke relevant (ikke omfattet af filteret)

Blank

Intet svar

254/259

 

Vægtningsfaktor for ad hoc-modulet for 2006 (fakultativ)

Alle i alderen 50-69 og ((C24 = 3, 5 og (C67/70 - C11/14) > 49) eller (C24 = 1, 2))

0000-9999

Kolonne 254-257 indeholder hele tal

00-99

Kolonne 258-259 indeholder decimaler


Top