EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0387

Kommissionens forordning (EF) nr. 387/2005 af 8. marts 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 831/97 om fastsættelse af handelsnormer for avocadoer

OJ L 62, 9.3.2005, p. 5–6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 063 P. 43 - 44
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 063 P. 43 - 44

No longer in force, Date of end of validity: 01/07/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/387/oj

9.3.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 62/5


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 387/2005

af 8. marts 2005

om ændring af forordning (EF) nr. 831/97 om fastsættelse af handelsnormer for avocadoer

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96 af 28. oktober 1996 om den fælles markedsordning for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 2, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Arbejdsgruppen for fastsættelse af normer for letfordærvelige fødevarer og kvalitetsudvikling under De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (FN/ECE) har for nylig ændret FFV 42-normen vedrørende afsætning og kontrol med handelskvaliteten af avocadoer. For at opnå klarhed og gennemskuelighed på verdensmarkedet bør der tages hensyn til sådanne ændringer i Kommissionens forordning (EF) nr. 831/97 (2).

(2)

Avocadoernes modenhed og udvikling kan vurderes ved hjælp af deres tørstofindhold. For at udelukke frugter, der ikke kan modnes, bør der indføres krav om et minimumstørstofindhold.

(3)

Afsætningen af små Hass-avocadoer er stigende, fordi de efterspørges af visse forbrugere. Det er derfor nødvendigt at reducere mindstestørrelsen for avocadoer af denne sort.

(4)

Forordning (EF) nr. 831/97 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Friske Frugter og Grøntsager —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til forordning (EF) nr. 831/97 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. maj 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. marts 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 297 af 21.11.1996, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 47/2003 (EFT L 7 af 11.1.2003, s. 64).

(2)  EFT L 119 af 8.5.1997, s. 13. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 907/2004 (EUT L 163 af 30.4.2004, s. 50).


BILAG

I bilaget til forordning (EF) nr. 831/97 foretages følgende ændringer:

1)

I afsnit II (Bestemmelser vedrørende kvalitet) foretages følgende ændringer:

a)

I punkt A (Mindstekrav) affattes stk. 2 således:

»Avocadoer skal være faste og plukket omhyggeligt.«

b)

Følgende indsættes som punkt Aa:

»Aa.   Modenhed

Avocadoerne skal have nået en fysiologisk udvikling, så modningsprocessen kan fortsætte, til den er afsluttet.

Frugterne skal have følgende minimumstørstofindhold efter tørring til konstant vægt:

21 % for sorten Hass

20 % for sorterne Fuerte, Pinkerton, Reed og Edranol

19 % for de øvrige sorter undtagen sorterne fra Antillerne, der kan indeholde mindre tørstof.

Den modne frugt bør ikke være bitter.«

2)

I afsnit III (Bestemmelser vedrørende størrelsessortering) foretages følgende ændringer:

a)

følgende linje indsættes i tabellen i stk. 1:

»80-125 (kun sorten Hass)

S (1)«

b)

Stk. 2 affattes således:

»Avocadoer skal mindst veje 125 g stykket undtagen avocadoer af sorten Hass, som skal veje mindst 80 g stykket.«


(1)  Forskellen mellem den mindste og den største frugt i en pakke må højst være 25 g.


Top