EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2005_038_R_0001_01

//: 2005/106/EF:
Rådets afgørelse af 22. november 2004 om undertegnelse og midlertidig anvendelse af en tillægsprotokol til aftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken Chile på den anden side for at tage hensyn til Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af Den Europæiske Union
Tillægsprotokol til aftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken Chile på den anden side for at tage hensyn til Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af Den Europæiske Union

OJ L 38, 10.2.2005, p. 1–196 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

10.2.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 38/1


RÅDETS AFGØRELSE

af 22. november 2004

om undertegnelse og midlertidig anvendelse af en tillægsprotokol til aftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken Chile på den anden side for at tage hensyn til Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af Den Europæiske Union

(2005/106/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 310, sammenholdt med artikel 300, stk. 2, første afsnit, første og andet punktum,

under henvisning til tiltrædelsesakten af 2003, særlig artikel 6, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 22. december 2003 bemyndigede Rådet Kommissionen til på Det Europæiske Fællesskabs og dets medlemsstaters vegne at føre forhandlinger med Chile om en tillægsprotokol til associeringsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken Chile på den anden side for at tage hensyn til de nye medlemsstaters tiltrædelse af Den Europæiske Union.

(2)

Forhandlingerne er afsluttet, og tillægsprotokollen blev paraferet den 30. april 2004.

(3)

Med forbehold af tillægsprotokollens eventuelle indgåelse på et senere tidspunkt bør den undertegnes på Fællesskabets vegne, og den midlertidige anvendelse af visse af bestemmelserne deri bør godkendes —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Eneste artikel

1.   Formanden for Rådet bemyndiges til at udpege den (de) person(er), der er beføjet til på Det Europæiske Fællesskabs og dets medlemsstaters vegne at undertegne tillægsprotokollen til aftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken Chile på den anden side for at tage hensyn til Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af Den Europæiske Union.

Teksten til tillægsprotokollen er knyttet til denne afgørelse.

2.   Artikel 2, 3, 4, 5, 6, 11 og 12 i tillægsprotokollen anvendes midlertidigt indtil ikrafttrædelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. november 2004.

På Rådets vegne

B. R. BOT

Formand


TILLÆGSPROTOKOL

til aftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken Chile på den anden side for at tage hensyn til Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af Den Europæiske Union

KONGERIGET BELGIEN,

DEN TJEKKISKE REPUBLIK,

KONGERIGET DANMARK,

FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND,

REPUBLIKKEN ESTLAND,

DEN HELLENSKE REPUBLIK,

KONGERIGET SPANIEN,

DEN FRANSKE REPUBLIK,

IRLAND,

DEN ITALIENSKE REPUBLIK,

REPUBLIKKEN CYPERN,

REPUBLIKKEN LETLAND,

REPUBLIKKEN LITAUEN,

STORHERTUGDØMMET LUXEMBOURG,

REPUBLIKKEN UNGARN,

REPUBLIKKEN MALTA,

KONGERIGET NEDERLANDENE,

REPUBLIKKEN ØSTRIG,

REPUBLIKKEN POLEN,

DEN PORTUGISISKE REPUBLIK,

REPUBLIKKEN SLOVENIEN,

DEN SLOVAKISKE REPUBLIK,

REPUBLIKKEN FINLAND,

KONGERIGET SVERIGE,

DET FORENEDE KONGERIGE STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND,

i det følgende benævnt »medlemsstaterne«,

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB,

i det følgende benævnt »Fællesskabet«,

og

REPUBLIKKEN CHILE, i det følgende benævnt »Chile«,

ER ud fra følgende betragtninger:

AFTALEN om oprettelse af en associering mellem Fællesskabet og det medlemsstater på den ene side og Chile på den anden side, i det følgende benævnt »aftalen«, blev undertegnet i Bruxelles den 18. november 2002, og nogle af bestemmelserne deri har i henhold til artikel 198, stk. 3, været anvendt siden den 1. februar 2003.

TRAKTATEN om Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks (i det følgende benævnt de »nye medlemsstater«) tiltrædelse af Den Europæiske Union (i det følgende benævnt »tiltrædelsestraktaten«) blev undertegnet i Athen den 16. april 2003 og trådte i kraft den 1. maj 2004,

BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

AFDELING I

KONTRAHERENDE PARTER

Artikel 1

Den Tjekkiske Republik, Republikken Estland, Republikken Cypern, Republikken Letland, Republikken Litauen, Republikken Ungarn, Republikken Malta, Republikken Polen, Republikken Slovenien og Den Slovakiske Republik bliver herved kontraherende parter i aftalen.

AFDELING II

HANDEL MED VARER

Artikel 2

Bilag I til aftalen ændres hermed i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag I til denne protokol med henblik på at tilføje de toldkontingenter, der er anført i afdeling 1 i bilag I til aftalen.

AFDELING III

OPRINDELSESREGLER

Artikel 3

Artikel 17, stk. 4, og artikel 18, stk. 2, i bilag III til aftalen ændres som angivet i bilag II til denne protokol.

Artikel 4

Tillæg III til bilag III til aftalen erstattes af teksten i bilag III til denne protokol.

Artikel 5

Tillæg IV til bilag III til aftalen erstattes af teksten i bilag IV til denne protokol.

Artikel 6

1.   Aftalens bestemmelser finder anvendelse på varer, der eksporteres fra enten Chile til en af de nye medlemsstater eller fra en af de nye medlemsstater til Chile, og som opfylder bestemmelserne i bilag III til aftalen og på tiltrædelsesdatoen er enten undervejs eller opbevares midlertidigt i et toldoplag eller i en frizone i Chile eller i den pågældende nye medlemsstat.

2.   I sådanne tilfælde indrømmes der præferencebehandling, forudsat at der inden for fire måneder fra tiltrædelsesdatoen forelægges toldmyndighederne i importlandet et oprindelsesbevis, der er udstedt efterfølgende af toldmyndighederne eller de kompetente offentlige myndigheder i eksportlandet.

AFDELING IV

HANDEL MED TJENESTEYDELSER OG ETABLERING

Artikel 7

Del A i bilag VII til aftalen erstattes af bestemmelserne i bilag V til denne protokol.

Artikel 8

Del A i bilag VIII til aftalen erstattes af bestemmelserne i bilag VI til denne protokol.

Artikel 9

Del A i bilag IX til aftalen ændres i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag VII til denne protokol.

Artikel 10

Del A i bilag X til aftalen erstattes af bestemmelserne i bilag VIII til denne protokol.

AFDELING V

OFFENTLIGE INDKØB

Artikel 11

1.   De enheder i de nye medlemsstater, der er opført i bilag IX til denne protokol, tilføjes i de relevante afdelinger i bilag XI til aftalen.

2.   Listen over de nye medlemsstaters offentliggørelsesmetoder i bilag X til denne protokol tilføjes i tillæg 2 til bilag XIII til aftalen.

AFDELING VI

WTO

Artikel 12

Chile forpligter sig til ikke at fremsætte krav, anmodninger eller indsigelser og til ikke at ændre eller tilbagekalde indrømmelser i henhold til GATT 1994 artikel XXIV.6. og XXVIII eller GATS artikel XXI i forbindelse med de nye medlemsstaters tiltrædelse af Den Europæiske Union.

AFDELING VII

ALMINDELIGE OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 13

1.   Denne protokol indgås af Fællesskabet, ved Rådet for Den Europæiske Union på medlemsstaternes vegne, og af Chile i overensstemmelse med deres respektive interne procedurer.

2.   Denne protokol træder i kraft den første dag i den første måned efter den måned, i hvilken alle de kontraherende parter har givet hinanden notifikation om afslutningen af de procedurer, der er nødvendige i så henseende, eller på datoen for aftalens ikrafttræden, alt efter hvilken dato der indtræffer senest.

3.   Uanset stk. 2 aftaler Fællesskabet og Chile at anvende artikel 2, 3, 4, 5, 6, 11 og 12 i denne protokol midlertidigt fra datoen for undertegnelsen af denne protokol. Artikel 2 anvendes med virkning fra den 1. maj 2004.

4.   Notifikationerne sendes til generalsekretæren for Rådet for Den Europæiske Union, som er depositar for denne protokol.

5.   Når en bestemmelse i denne protokol anvendes af parterne i afventning af dens ikrafttræden, forstås enhver henvisning i en sådan bestemmelse til datoen for denne protokols ikrafttræden som værende en henvisning til den dato, fra hvilken parterne er enige om at anvende den pågældende bestemmelse i medfør af stk. 3.

Artikel 14

Denne protokol er udfærdiget i to eksemplarer på dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk og ungarsk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

Inden for tre måneder efter undertegnelsen af denne protokol meddeler Fællesskabet Chile den estiske, lettiske, litauiske, maltesiske, polske, slovakiske, slovenske, tjekkiske og ungarske udgave af aftalen. Ved denne protokols ikrafttræden bliver de nye sproglige udgaver autentiske på samme betingelser som for de nuværende sproglige udgaver af denne protokol.

Artikel 15

Denne protokol udgør en integrerende del af aftalen. Bilagene til denne protokol udgør en integrerende del heraf.

BILAG I

Ændringer af Fællesskabets Toldafviklingsplan

1)

Fællesskabet tillader toldfri indførsel af følgende produkter og mængder med en årlig forøgelse af mængden på 5 %

KN-kode

Beskrivelse

Mængde

0703 20 00

Hvidløg

30 tons

ex 0806 10 10

Druer (1/1 til 14/7)

1 500 tons

0810 50 00

Kiwi

1 000 tons

2)

Fællesskabet tillader toldfri indførsel af følgende produkter og mængder

KN-kode

Beskrivelse

Mængde (1)

0303 29 00

Anden frosset fisk, undtagen filet

725 tons

0303 78 12

Sydvestatlantisk kulmule

0303 78 19

Anden kulmule

0304 20 53

Frosne fileter af makrel

0304 20 56

Frosne fileter af sydvestatlantisk kulmule

0304 20 58

Frosne fileter af anden kulmule

0304 20 91

Frosne fileter af newzealandsk langhale

0304 20 95

Andre frosne fileter

0304 90 05

Surimi


KN-kode

Beskrivelse

Mængde (2)

1604 15 19

Makrel, tilberedt eller konserveret

90 tons


(1)  Dette toldkontingent gælder for 2004 og hvert efterfølgende kalenderår fra og med 1.1.2005 indtil dets udløb 31.12.2012.

(2)  Dette toldkontingent gælder for 2004 og hvert efterfølgende kalenderår fra og med 1.1.2005 indtil dets udløb 31.12.2006.

BILAG II

Nye sproglige versioner af de administrative bemærkninger i bilag III til associeringsaftalen

1.

Artikel 17, stk. 4, affattes således:

(…)

På varecertifikater EUR.1, der udstedes efterfølgende, skal anføres en af følgende påtegninger:

ES

»EXPEDIDO A POSTERIORI«

CS

»VYSTAVENO DODATEČNE«

DA

»UDSTEDT EFTERFØLGENDE«

DE

»NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT«

ET

»TAGANTJÄRELE VÄLJA ANTUD«

EL

»ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ«

EN

»ISSUED RETROSPECTIVELY«

FR

»DÉLIVRÉ A POSTERIORI«

IT

»RILASCIATO A POSTERIORI«

LV

»IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI«

LT

»RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS«

HU

»KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL«

MT

»MAHRUG RETROSPETTIVAMENT«

NL

»AFGEGEVEN A POSTERIORI«

PL

»WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE«

PT

»EMITIDO A POSTERIORI«

SL

»IZDANO NAKNADNO«

SK

»VYDANÉ DODATOČNE«

FI

»ANNETTU JÄLKIKÄTEEN«

SV

»UTFÄRDAT I EFTERHAND«

2.

Artikel 18, stk. 2, affattes således:

(…)

På duplikateksemplaret, der udstedes på denne måde, skal anføres en af følgende påtegninger:

ES »DUPLICADO«

CS »DUPLIKÁT«

DA »DUPLIKAT«

DE »DUPLIKAT«

ET »DUPLIKAAT«

EL »ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ«

EN »DUPLICATE«

FR »DUPLICATA«

IT »DUPLICATO«

LV »DUBLIKĀTS«

LT »DUBLIKATAS«

HU »MÁSODLAT«

MT »DUPLIKAT«

NL »DUPLICAAT«

PL »DUPLIKAT«

PT »SEGUNDA VIA«

SL »DVOJNIK«

SK »DUPLIKÁT«

FI »KAKSOISKAPPALE«

SV »DUPLIKAT«

BILAG III

»Tillæg III

MODEL TIL VARECERTIFIKAT EUR.1. OG ANMODNING OM VARECERTIFIKAT EUR.1

Trykningsinstruks

1.

Formularens format skal være 210 x 297 mm, idet en maksimal afvigelse på minus 5 mm og plus 8 mm i længden tillades. Der skal anvendes hvidt, træfrit, skrivefast papir med en vægt på mindst 25 g/m2. Det skal være forsynet med grønt guillocheret bundtryk, som gør al forfalskning ved hjælp af mekaniske eller kemiske midler synlig.

2.

Toldmyndighederne eller de kompetente offentlige myndigheder i Fællesskabets medlemsstater og Chile kan forbeholde sig ret til at trykke certifikaterne eller overlade trykningen til trykkerier, som de har godkendt. Hver formular skal forsynes med trykkeriets navn og adresse eller et mærke, som gør det muligt at identificere trykkeriet. Hver formular skal forsynes med trykkeriets navn og adresse eller et mærke, som gør det muligt at identificere trykkeriet. Den skal desuden forsynes med et påtrykt eller på anden måde anført løbenummer, der tjener til identifikation.

Udfyldningsinstruks

Eksportøren eller hans befuldmægtigede repræsentant udfylder både varecertifikat EUR.1. og ansøgningsformularen. Disse formularer skal udfyldes på et af de sprog, som denne aftale er affattet på, i overensstemmelse med bestemmelserne i udførselslandets lovgivning. Hvis de udfyldes i hånden, skal det være med blæk og med blokbogstaver. Produktbeskrivelsen skal anføres i den relevante rubrik uden mellemrum mellem linjerne. Hvis rubrikken ikke udfyldes fuldstændigt, skal der trækkes en vandret streg under produktbeskrivelsens sidste linje, og den ikke udfyldte del skal overstreges.

Image

Image

Image

Image

«

BILAG IV

»Tillæg IV

Fakturaerklæring

Særlige betingelser i forbindelse med udfærdigelse af en fakturaerklæring

En fakturaerklæring, hvortil ordlyden er angivet nedenfor, udfærdiges med en af de dér anførte sproglige udgaver og i overensstemmelse med udførselslandets egen lovgivning. Erklæringen kan også være håndskrevet; i så fald skal den være skrevet med blæk og med blokbogstaver. Fakturaerklæringen udfærdiges i overensstemmelse med de respektive fodnoter. Fodnoterne skal ikke anføres.

Engelsk

The exporter of the products covered by this document (customs or competent governmental authorisation No ... (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... preferential origin (2).

Spansk

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera o de la autoridad gubernamental competente no ... (1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ... (2).

Dansk

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument (toldmyndighedernes eller den kompetente offentlige myndigheds tilladelse nr. ... (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ... (2).

Tysk

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewillingung der Zollbehörde oder der zuständigen Regierungsbehörde Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nichts anderes angegeben, präferenzbegünstigte Ursprungswaren ... (2) sind.

Græsk

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου ή της καθύλην αρμόδιας αρχής, υπ'αριθ. ... (1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ... (2).

Fransk

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière ou de l'autorité gouvernementale compétente no (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... (2).

Italiensk

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale o dell'autorità governativa competente n. … (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ... (2).

Nederlandsk

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning of vergunning van de competente overheidsinstantie nr. … (1)) verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn (2).

Portugisisk

O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira ou da autoridade governamental competente no (1)) declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ... (2).

Finsk

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin tai toimivaltaisen julkisen viranomaisen lupa nro... (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita (2).

Svensk

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd eller behörig statlig myndighet nr. __ (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ___ ursprung (2)

Tjekkisk

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení celního nebo příslušného vládního orgánu ... (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v ... (2).

Estisk

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti või pädeva valitsusasutuse luba nr. ... (1)) deklareerib, et need tooted on ... (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

Lettisk

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas vai kompetentu valsts iestāžu pilnvara Nr. … (1)), deklarē, ka, iznemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no … (2).

Litauisk

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės arba kompetentingos vyriausybinės institucijos liudijimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės.

Ungarsk

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1) vagy az illetékes kormányzati szerv által kiadott engedély száma: …) kijelentem, hogy eltérő jelzs hiányában az áruk kedvezményes … származásúak (2).

Maltesisk

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni kompetenti tal-gvern jew tad-dwana nru. … (1)) jiddikjara li, hlief fejn indikat b'mod car li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' origini preferenzjali … (2).

Polsk

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych lub upoważnienie właściwych władz nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

Slovensk

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom, (pooblastilo carinskih ali pristojnih državnih organov št. ... (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno...... (2) poreklo .

Slovakisk

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia colnej správy alebo príslušného vládneho povolenia … (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).

…..…….…............................. (3)

(Sted og dato)

….………............................... (4)

(Eksportørens underskrift; endvidere skal navnet på den person, der underskriver erklæringen, angives letlæseligt)«


(1)  Hvis fakturaerklæringen udfærdiges af en godkendt eksportør i medfør af artikel 21 i dette bilag, skal den godkendte eksportør anføre nummeret på toldmyndighedernes tilladelse her. Hvis fakturaeklæringen ikke udfærdiges af en godkendt eksportør, kan ordlyden i parentes udelades, eller eksportøren kan undlade at udfylde feltet.

(2)  Her angives produkternes oprindelse. Hvis fakturaerklæringen helt eller delvis vedrører produkter med oprindelse i Ceuta og Melilla i henhold til artikel 37 i bilaget, skal eksportøren tydeligt angive dem ved hjælp af mærket »CM« i det dokument, hvorpå erklæringen udfærdiges.

(3)  Kan udelades, hvis de pågældende oplysninger findes i selve dokumentet.

(4)  Se artikel 20, stk. 5, i dette bilag. Hvis det ikke er nødvendigt, at eksportøren skriver under, er han også fritaget for at angive sit navn.

BILAG V

(Bilag VII til aftalen, jf. artikel 99 i aftalen)

LISTE OVER SPECIFIKKE FORPLIGTELSER VEDRØRENDE TJENESTEYDELSER

DEL A

Fællesskabets liste

Indledende bemærkninger

1.

De specifikke forpligtelser i denne liste gælder kun for de områder, på hvilke traktaterne om oprettelse af Fællesskabet finder anvendelse, og på de i disse traktater fastlagte betingelser. Forpligtelserne gælder kun i forbindelserne mellem Fællesskabet og dets medlemsstater på den ene side og ikke-fællesskabslande på den anden side. De berører ikke medlemsstaternes rettigheder og forpligtelser i henhold til fællesskabsretten.

2.

Følgende forkortelser er benyttet til angivelse af medlemsstaterne:

AT Østrig

BE Belgien

CY Cypern

CZ Den Tjekkiske Republik

DE Tyskland

DK Danmark

ES Spanien

EE Estland

FR Frankrig

FI Finland

EL Grækenland

HU Ungarn

LT Litauen

IT Italien

IE Irland

LU Luxembourg

LV Letland

MT Malta

NL Nederlandene

PT Portugal

PL Polen

SE Sverige

SI Slovenien

SK Den Slovakiske Republik

UK Det Forenede Kongerige

3

Listen er vedlagt en ordliste med de udtryk, der anvendes af de enkelte medlemsstater.

Ved »datterselskab« af en juridisk person forstås en juridisk person, der faktisk kontrolleres af en anden juridisk person.

Ved »filial« af en juridisk person forstås et forretningssted, der ikke har status som juridisk person, men som forekommer at have permanent karakter, f.eks. i form af en underafdeling af et moderselskab, som har en ledelse og er materielt udstyret til at indgå forretningsaftaler med tredjemand, selv om vedkommende er vidende om, at der om nødvendigt vil være en retlig tilknytning til moderselskabet, hvis hovedkontor befinder sig i udlandet, og ikke behøver at forhandle direkte med dette moderselskab, men kan indgå forretninger på det forretningssted, som udgør underafdelingen.

I.

HORISONTALE FORPLIGTELSER

Alle sektorer i denne liste

 

 

 

 

3)

I alle medlemsstaterne (1) kan tjenesteydelser, der betragtes som offentlig forsyningsvirksomhed på nationalt eller lokalt plan, være genstand for offentlige monopoler eller eksklusive rettigheder, som indrømmes private operatører (2).

3)

a)

Den behandling, der indrømmes datterselskaber (af chilenske selskaber), der er stiftet i overensstemmelse med en medlemsstats lovgivning, og som har deres forretningssted, centraladministration eller hovedvirksomhed i Fællesskabet, anvendes ikke for filialer og agenturer oprettet i en medlemsstat af et chilensk selskab. Dette er dog ikke til hinder for, at en medlemsstat gør denne behandling gældende for filialer og agenturer oprettet i en anden medlemsstat af et chilensk selskab eller et chilensk firma, hvad angår deres drift på førstnævnte medlemsstats område, medmindre dette er udtrykkeligt forbudt i henhold til fællesskabsretten.

 

 

 

b)

Der kan indrømmes en mindre favorabel behandling af datterselskaber (af chilenske selskaber) stiftet i overensstemmelse med en medlemsstats lovgivning, som alene har deres forretningssted eller centraladministration på Fællesskabets område, medmindre det kan godtgøres, at de har en effektiv og vedvarende forbindelse til økonomien i en af medlemsstaterne.

 

 

HU: Forretningsmæssig tilstedeværelse bør antage form af selskab med begrænset ansvar, aktieselskab, filial eller repræsentationskontor.

Dannelse af juridisk enhed

3)

SE: Der kan etableres et selskab med begrænset ansvar (aktieselskab) af en eller flere af stifterne. En stiftende part skal enten have bopæl inden for EØS (Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde) eller være en juridisk enhed i EØS. Et partnerskab kan kun være en stiftende part, hvis hver enkelt partner har bopæl inden for EØS (3). Tilsvarende betingelser gælder for etablering af alle andre former for juridiske enheder.

 

 

Lov om udenlandske selskabers filialer

3)

SE: Et udenlandsk selskab (som ikke har etableret en juridisk enhed i Sverige) skal gennemføre sine kommercielle transaktioner gennem en filial, der er etableret i Sverige med uafhængig ledelse og separate regnskaber.

SE: Byggeprojekter med en varighed på mindre end et år er fritaget for kravene om etablering af en filial eller udpegning af en repræsentant med bopæl i landet.

PL: Ubundet med hensyn til filialer.

Lov om udenlandske selskabers filialer

3)

SE: Den administrerende direktør og mindst 50 % af medlemmerne af bestyrelsen skal have bopæl inden for EØS (Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde).

SE: Den administrerende direktør i en filial skal have bopæl inden for EØS (Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde) (3).

SE: Udlændinge eller svenske statsborgere, der ikke har bopæl i Sverige, og som ønsker at gennemføre kommercielle transaktioner i Sverige, skal udpege en repræsentant med bopæl i landet, som er ansvarlig for disse transaktioner, og vedkommende skal registreres som sådan hos den lokale myndighed.

SI: Udenlandske selskabers etablering af filialer er betinget af, at moderselskabet har været registreret i et dommerkontor i oprindelseslandet i mindst et år.

 

 

Juridiske enheder:

3)

FI: Udenlandske ejeres erhvervelse af aktier, der giver mere end en tredjedel af stemmeretten i en større finsk virksomhed eller et større forretningsforetagende (med mere end 1 000 ansatte eller med en omsætning på over 1 000 mio. finske markka eller med en samlet balance på over 167 mio. EUR), er betinget af de finske myndigheders godkendelse; godkendelsen kan kun afvises, hvis der er en vigtig national interesse på spil.

FI: Hvis mindst halvdelen af medlemmerne af bestyrelsen eller den administrerende direktør har bopæl uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, er det nødvendigt med en tilladelse. Der kan dog indrømmes fritagelse for visse virksomheder.

PL: Udenlandske tjenesteydelseleverandørers etablering kan kun antage form af kommanditselskab, interessentskab med begrænset hæftelse eller aktieselskab.

FI: En udlænding, der bor uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og som driver virksomhed som privat erhvervsdrivende eller som partner i et finsk kommanditselskab eller interessentskab, skal have en tilladelse til at drive virksomhed. Hvis en udenlandsk organisation eller stiftelse, som har hjemsted uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, agter at drive virksomhed eller forretning ved at etablere en filial i Finland, er det nødvendigt med en tilladelse hertil.

FI: Mindst halvdelen af stifterne af en virksomhed med begrænset ansvar skal have bopæl enten i Finland eller et andet land inden for EØS (Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde). Der kan dog indrømmes fritagelse for visse virksomheder.

SK: En udenlandsk fysisk person, hvis navn skal registreres i handelsregisteret som en person, der er bemyndiget til at handle på vegne af den erhvervsdrivende, skal forelægge et opholdsbevis for Den Slovakiske Republik.

 

 

Køb af fast ejendom:

DK: Begrænsninger for ikke-residente fysiske og juridiske enheders køb af fast ejendom. Begrænsninger for udenlandske fysiske og juridiske enheders køb af landbrugsejendom.

EL: Ifølge lov nr. 1892/89 kræves der tilladelse fra forsvarsministeriet til statsborgere i forbindelse med erhvervelse af jord i områder nær grænserne. Ifølge administrativ praksis er det let at få tilladelse til direkte investeringer.

CY: Ubundet

HU: Ubundet for erhvervelse af statsejet ejendom.

LT: Ubundet for juridiske og fysiske personers erhvervelse af jord.

MT: Ubundet for erhvervelse af fast ejendom.

LV: Ubundet i forbindelse med juridiske personers erhvervelse af jord. Jordleasing på ikke over 99 år er tilladt.

PL: Ubundet i forbindelse med erhvervelse af statsejet ejendom, jf. bestemmelserne for privatiseringsprocessen (for leveringsmåde 3).

SI: Juridiske personer etableret i Republikken Slovenien med udenlandsk kapitaldeltagelse kan erhverve fast ejendom på Republikken Sloveniens territorium. Udenlandske personers filialer (4) i Republikken Slovenien kan kun erhverve fast ejendom (undtagen jord), som er nødvendig til udøvelsen af de økonomiske aktiviteter, med henblik på hvilke de er etableret. Der kræves særlig tilladelse til, at selskaber, hvor majoriteten af kapital eller stemmerettigheder direkte eller indirekte tilhører juridiske personer eller statsborgere fra en anden medlemsstat, kan eje fast ejendom i områder 10 km op til grænserne.

SK: Intet undtagen for jord (for leveringsmåde 3 og 4).

Køb af fast ejendom:

AT: Erhvervelse, køb samt leje eller leasing af fast ejendom af udenlandske fysiske personer og juridiske personer kræver tilladelse fra de kompetente regionale myndigheder (Länder), som ser på, om der er vigtige økonomiske, sociale eller kulturelle interesser, der bliver berørt.

IE: Forudgående skriftlig tilladelse fra Land Commission er nødvendig i forbindelse med indenlandske eller udenlandske selskabers eller udenlandske statsborgeres erhvervelse af interesser i irsk jord. Når sådan jord er bestemt til industriel anvendelse (bortset fra landbrugsindustri), frafaldes dette krav, på betingelse af at ministeriet for erhverv og beskæftigelse udsteder et certifikat. Denne lov finder ikke anvendelse på jord inden for byområder.

CZ: Begrænsninger for udenlandske fysiske og juridiske enheders erhvervelse af fast ejendom. Udenlandske enheder kan erhverve fast ejendom gennem etablering af tjekkiske juridiske enheder eller deltagelse i joint ventures. Der kræves tilladelse til udenlandske enheders erhvervelse af jord.

HU: Ubundet for udenlandske fysiske personers erhvervelse af fast ejendom.

LV: Ubundet i forbindelse med juridiske personers erhvervelse af jord. Jordleasing på ikke over 99 år er tilladt.

PL: Der kræves tilladelse til udlændinges og udenlandske juridiske personers direkte og indirekte erhvervelse af fast ejendom.

SK: Begrænsninger for udenlandske fysiske og juridiske enheders erhvervelse af fast ejendom. Udenlandske enheder kan erhverve fast ejendom gennem etablering af slovakiske juridiske enheder eller deltagelse i joint ventures. Der kræves tilladelse til udenlandske enheders erhvervelse af jord (for leveringsmåde 3 og 4).

 

 

 

IT: Ubundet for køb af fast ejendom.

FI (Ålandsøerne): Restriktioner med hensyn til retten for fysiske personer, som ikke har regionalt borgerskab på Åland, og for juridiske personer til at erhverve og besidde fast ejendom på Ålandsøerne uden tilladelse fra de kompetente myndigheder på øerne.

FI (Ålandsøerne): Restriktioner med hensyn til etableringsretten og retten til at levere tjenesteydelser for fysiske personer, som ikke har regionalt borgerskab på Åland, eller for juridiske personer, som ikke har tilladelse fra de kompetente myndigheder på Ålandsøerne.

 

 

Investeringer:

FR: Der gælder følgende regel for udenlandsk køb af over 33,33 % af kapitalandele eller stemmerettigheder i bestående franske virksomheder eller 20 % af offentligt noterede franske selskaber:

efter udløbet af en periode på en måned efter forudgående anmeldelse gives tilladelsen stiltiende, medmindre ministeriet for økonomiske anliggender under ekstraordinære omstændigheder har udøvet sin ret til at udsætte investeringen.

FR: Udenlandsk deltagelse i nyligt privatiserede virksomheder kan begrænses til et varierende beløb, der fastsættes af den franske regering fra sag til sag, af den aktiekapital, der udbydes til offentligheden.

ES: I forbindelse med investering i Spanien foretaget af udenlandske statslige eller udenlandske offentlige enheder (hvilket sædvanligvis foruden økonomiske interesser også implicerer ikke-økonomiske interesser for den pågældende enhed), direkte eller gennem virksomheder eller enheder, der direkte eller indirekte kontrolleres af udenlandske regeringer, kræves der forudgående tilladelse fra regeringen.

PT: Udenlandsk deltagelse i nyligt privatiserede virksomheder kan begrænses til et varierende beløb, der fastsættes af den portugisiske regering fra sag til sag, af den aktiekapital, der udbydes til offentligheden.

IT: Der kan indrømmes eller opretholdes eksklusive rettigheder for nyligt privatiserede virksomheder. Stemmerettighederne i nyligt privatiserede virksomheder kan begrænses i visse tilfælde. I en periode på fem år kan der i forbindelse med erhvervelse af store kapitalandele i virksomheder, der opererer inden for forsvar, transport, telekommunikation og energi, stilles krav om skatteministeriets godkendelse.

FR: For etablering af visse former (5) for handels-, industri- og håndværksvirksomhed kræves der en særlig tilladelse, hvis den administrerende direktør ikke har fast opholdstilladelse.

Investeringer:

CY: Enheder med udenlandsk deltagelse skal have indbetalt kapital svarende til deres finansielle krav, og ikke-residenter skal finansiere deres bidrag gennem import af udenlandsk valuta.

Hvis den ikke-residente deltagelse overstiger 24 %, skal enhver form for yderligere finansiering af driftskapitalkravene eller andet rejses fra lokale og udenlandske kilder i forhold til residenternes og ikke-residenternes deltagelse i enhedens egenkapital. Hvis der er tale om udenlandske selskabers filialer, skal al kapital til den første investering stamme fra udenlandske kilder. Der må kun lånes fra lokale kilder efter den indledende gennemførelse af projektet og kun til finansiering af driftskapitalkrav.

HU: Ubundet for erhvervelse af statsejet ejendom.

LT: Investeringer i organisation af lotterier er forbudt i henhold til loven om udenlandske kapitalinvesteringer.

MT: Selskaber med deltagelse af ikke-residente juridiske eller fysiske personer er underlagt de samme kapitalkrav som dem, der gælder for selskaber, der fuldt ud ejes af residenter, dvs.: private selskaber — 500 MTL (med minimum 20 % indbetalt kapital); offentlige selskaber — 20 000 MTL (med minimum 25 % indbetalt kapital). Den procentdel af egenkapitalen, som ikke-residenterne tegner sig for, skal betales med midler fra udlandet. Selskaber med deltagelse af ikke-residente personer skal anmode finansministeriet om tilladelse til at erhverve forretningslokaler i henhold til den relevante lovgivning.

 

 

CY: Der kræves tilladelse fra centralbanken til ikke-residenters deltagelse i en juridisk person eller et partnerskab i Cypern. Udenlandsk deltagelse i alle sektorer/subsektorer, der er opført i listen over forpligtelser, er normalt begrænset til op til 49 %. Myndighedernes afgørelse om at give tilladelse til udenlandsk deltagelse er baseret på en økonomisk behovstest, som generelt bygger på følgende kriterier:

a)

levering af tjenesteydelser, som er nye for Cypern

b)

fremme af eksportfokuseringen i økonomien med udvikling af eksisterende og nye markeder

c)

overførsel af moderne teknologi, knowhow og nye ledelsesteknikker

d)

forbedring af enten den produktive struktur i økonomien eller af kvaliteten af eksisterende produkter og tjenesteydelser

e)

supplerende virkninger for eksisterende enheder eller aktiviteter

f)

det foreslåede projekts levedygtighed

g)

oprettelse af nye beskæftigelsesmuligheder for videnskabsfolk, kvalitetsforbedring og uddannelse af lokalt personale.

I ekstraordinære tilfælde, hvor en foreslået investering i vid udstrækning opfylder de fleste af kriterierne i den økonomiske behovstest, kan der gives tilladelse til udenlandsk deltagelse på over 49 %.

I forbindelse med offentlige selskaber tillades der normalt en udenlandsk aktieandel på op til 30 %. I investeringsforeninger tillades der udenlandsk ejerskab på op til 40 %.

Juridiske personer skal registreres i henhold til selskabsloven. I samme lov kræves det, at et udenlandsk selskab, som ønsker at etablere et forretningssted eller et kontor i Cypern, skal registreres som en udenlandsk filial. Til en sådan registrering kræves der i henhold til valutakontrolloven forudgående godkendelse fra centralbanken. En sådan godkendelse er underkastet den politik for udenlandske investeringer, der på det pågældende tidspunkt gælder med hensyn til den juridiske persons foreslåede aktiviteter i Cypern, samt de generelle investeringskriterier, der er anført ovenfor.

 

 

 

HU: Ubundet for erhvervelse af statsejet ejendom.

MT: Selskabsloven (kap. 386), der regulerer ikke-residenters levering af tjenesteydelser gennem registrering af et lokalt selskab, og loven om eksterne transaktioner (kap. 233), som regulerer udstedelse, erhvervelse, salg og indfrielse af værdipapirer, som ikke er noteret på Maltas fondsbørs, gælder fortsat.

PL: Der kræves tilladelse til etablering af et selskab med udenlandsk egenkapital i tilfælde af:

etablering af et selskab, køb eller erhvervelse af aktier eller andele i et eksisterende selskab; udvidelse af selskabets aktivitet, når aktivitetsområdet omfatter mindst et af følgende områder:

forvaltning af havne og lufthavne

transaktioner med fast ejendom eller formidling af transaktioner med fast ejendom

forsyninger til forsvarsindustrien, som ikke er omfattet af andre licenskrav

engroshandel med importerede forbrugsvarer

juridisk rådgivning

etablering af et joint venture-selskab med udenlandsk egenkapital, hvori den polske part er en statslig juridisk person, som bidrager med ikke-pekuniære aktiver som startkapital

udarbejdelse af en kontrakt, som omfatter ret til at bruge statsejendom i mere end seks måneder eller indeholder bestemmelser om erhvervelse af sådan ejendom.

SI: For finansielle tjenesteydelser udstedes der tilladelse af de myndigheder, der er angivet i sektorspecifikke forpligtelser og i overensstemmelse med de betingelser, der er angivet i sektorspecifikke forpligtelser.

Der er ingen begrænsninger for etablering af et nyt forretningssted (investeringer i nye virksomheder).

 

 

 

 

Subsidier

Retten til at opnå subsidier fra Fællesskabet eller medlemsstaterne kan begrænses til juridiske personer etableret på en medlemsstats område eller en særlig geografisk underopdeling deraf. Ubundet for subsidier til forskning og udvikling. Ubundet for filialer oprettet i en medlemsstat af en ikke-EF-virksomhed. Levering af tjenesteydelser, eller subsidiering deraf, i den offentlige sektor er ikke i strid med denne forpligtelse.

De forpligtelser, der er anført i denne liste, forpligter ikke Fællesskabet eller medlemsstaterne til at subsidiere en tjenesteydelse, som er leveret fra et sted uden for dets område.

I det omfang der stilles subsidier til rådighed for fysiske personer, kan adgangen hertil begrænses til statsborgere i en medlemsstat.

 

 

Valutaordning (6)  (7)  (8)

1), 2) SK: I forbindelse med løbende betalinger begrænsning af residente statsborgeres erhvervelse af udenlandsk valuta til personlige formål.

I forbindelse med kapitalbetalinger krav om valutatilladelse til accept af finansielle kreditter fra udenlandske personer, direkte kapitalinvesteringer i udlandet, erhvervelse af fast ejendom i udlandet og køb af udenlandske værdipapirer.

Valutaordning (9)

4)

CY: I henhold til valutakontrolloven har ikke-residenter normalt ikke lov til at låne fra lokale kilder.

 

 

4)

Ubundet, med undtagelse af foranstaltninger vedrørende indrejse og midlertidigt ophold (10) i en medlemsstat, uden nogen økonomisk behovstest (11) for så vidt angår følgende kategorier af fysiske personer, der leverer tjenesteydelser.

4)

Ubundet, med undtagelse af foranstaltninger vedrørende de kategorier af fysiske personer, der er omhandlet i kolonnen vedrørende markedsadgang.

 

 

i)

midlertidig tilstedeværelse, som virksomhedsinternt udstationeret personale (12), af fysiske personer i følgende kategorier, forudsat at leverandøren af tjenesteydelser er en juridisk person, og at de berørte personer har været beskæftiget af den eller har været partnere i den (bortset fra majoritetsaktionærer) i mindst det år, der går umiddelbart forud for udstationeringen.

Fællesskabsdirektiverne om gensidig anerkendelse af eksamensbeviser finder ikke anvendelse på tredjelandes statsborgere. Hver medlemsstat har fortsat kompetence til at anerkende de eksamensbeviser, der kræves for ikke-EF-statsborgeres levering af lovregulerede liberale tjenesteydelser, medmindre andet er fastsat i fællesskabsretten. Retten til at levere lovregulerede liberale tjenesteydelser i en medlemsstat medfører ikke samme ret i en anden medlemsstat.

 

 

a)

Personer, der arbejder i en ledende stilling i en juridisk person, som primært forestår ledelsen af foretagendet, og som i generel tilsyns- og ledelsesmæssig henseende først og fremmest sorterer under bestyrelse eller aktionærer i foretagendet eller tilsvarende, herunder personer:

der leder foretagendet eller en afdeling eller en underafdeling af det

der fører tilsyn med og kontrollerer det arbejde, der udføres af andre tilsyns-, fag- og ledelsesmedarbejdere

der personligt har beføjelse til at ansætte og afskedige eller anbefale ansættelse, afskedigelse eller andre personaledispositioner.

Bopælskrav

AT: Administrerende direktører for filialer og juridiske personer skal have bopæl i Østrig; fysiske personer, der har ansvaret inden for en juridisk person eller en filial for, at østrigsk handelslovgivning overholdes, skal have bopæl i Østrig.

MT: Indvandringsbestemmelserne i henhold til indvandringsloven (kap. 217) vil regulere spørgsmål om opholdstilladelser/-dokumenter.

 

 

b)

Personer, der arbejder i en juridisk person, og som besidder ekspertviden af afgørende betydning for foretagendets service, forskningsudstyr, teknikker eller ledelse. I bedømmelsen af en sådan viden tages der ikke blot hensyn til viden, der er specifik for foretagendet, men også til spørgsmålet om, hvorvidt personen har et højt kvalifikationsniveau med berøring til en type arbejde eller profession, der kræver specifik teknisk viden, herunder medlemskab af et akkrediteret erhverv.

 

 

 

ii)

midlertidig tilstedeværelse af fysiske personer i følgende kategorier:

 

 

 

a)

Personer, der ikke er bosat på en medlemsstats område, på hvilket EF-traktaten finder anvendelse, og som repræsenterer en leverandør af tjenesteydelser og søger midlertidig indrejse med henblik på at forhandle om salg af tjenesteydelser eller indgå aftaler om salg af tjenesteydelser for denne leverandør af tjenesteydelser, forudsat at sådanne repræsentanter ikke er inddraget i direkte salg til offentligheden eller selv leverer tjenesteydelser (for EE, HU, LV, SI desuden: eller på egne vegne modtager vederlag fra en kilde i den pågældende medlemsstat).

 

 

 

b)

Personer, som arbejder i en ledende stilling som defineret ovenfor i litra a), nr. i), i en juridisk person, der har ansvaret for i en medlemsstat at skabe en handelsmæssig tilstedeværelse af en leverandør af tjenesteydelser fra Chile, når:

 

 

 

repræsentanterne ikke er involveret i direkte salg eller levering af tjenesteydelser (for EE, HU, LV, SI desuden: eller på egne vegne modtager vederlag fra en kilde i den pågældende medlemsstat); og

 

 

 

leverandøren af tjenesteydelser har sin hovedvirksomhed på Chiles område og ikke har andre repræsentanter, kontorer, filialer eller datterselskaber i denne medlemsstat.

 

 

 

FR: For den administrerende direktør i en industri-, handels- eller håndværksvirksomhed (5) kræves der en særlig tilladelse, hvis vedkommende ikke har opholdstilladelse.

 

 

 

IT: Adgang til industri-, handels- eller håndværksvirksomhed er betinget af en opholdstilladelse og en særlig tilladelse til erhvervsudøvelse.

 

 

 

iii)

Ubundet, med undtagelse af foranstaltninger vedrørende indrejse og midlertidigt ophold i en medlemsstat for så vidt angår følgende kategorier af fysiske personer, hvor der ikke kræves en økonomisk behovstest, medmindre andet er angivet for en særlig subsektor. Adgang er betinget af følgende (13):

 

 

 

De fysiske personer er involveret i levering af en tjenesteydelse på midlertidigt grundlag som ansatte i en juridisk person, der ikke har nogen handelsmæssig tilstedeværelse i en medlemsstat i Det Europæiske Fællesskab.

Den juridiske person har opnået en tjenesteydelseskontrakt for en periode på højst tre måneder fra en endelig forbruger i den pågældende medlemsstat gennem en offentlig udbudsprocedure eller en anden procedure, som sikrer, at kontrakten er reel (f.eks. avertissement om mulighed for kontrakt), hvis der er krav herom, eller hvis dette krav er indført i medlemsstaten ifølge Fællesskabets eller dets medlemsstaters love, bestemmelser og forskrifter.

 

 

 

En fysisk person, der søger om adgang, skal tilbyde sådanne tjenesteydelser som ansat hos den juridiske person, der har leveret tjenesteydelsen, og været beskæftiget i den i mindst det år (to år for EL's vedkommende), der går umiddelbart forud for en sådan udstationering.

 

 

 

Midlertidig indrejse og midlertidigt ophold i den pågældende medlemsstat må højst være for en periode på tre måneder inden for en 12 måneders periode (6 måneder for EE's vedkommende; 24 måneder for NL's vedkommende) eller for kontraktens varighed, alt efter hvad der er kortest.

 

 

 

Den fysiske person skal have de nødvendige akademiske kvalifikationer og den nødvendige erhvervserfaring, som kræves af den pågældende sektor eller erhvervsudøvelse i den medlemsstat, hvor tjenesteydelsen leveres.

 

 

 

Forpligtelsen vedrører kun den tjenesteydelsesaktivitet, som er genstand for kontrakten; den giver ikke ret til at udøve den erhvervsmæssige bestalling i den pågældende medlemsstat.

 

 

 

Antallet af personer, der er omfattet af tjenesteydelseskontrakten, må ikke være større end nødvendigt for at kunne opfylde kontrakten, sådan som det kan være fastsat i love, bestemmelser og forskrifter i Fællesskabet og den medlemsstat, hvor tjenesteydelsen leveres.

 

 

 

Tjenesteydelseskontrakten skal være opnået inden for en af de aktiviteter, der er anført nedenfor, og opfylde de ekstra betingelser, som den berørte medlemsstat har anført for subsektoren:

Juridiske tjenesteydelser

Regnskabsvæsen

Revision

Skatterådgivning

Arkitektvirksomhed, byplanlægning og landskabsarkitektur

Ingeniørvirksomhed, integreret ingeniørvirksomhed

Læge-, tandlæge- og jordemodervirksomhed

Dyrlægevirksomhed

Virksomhed udøvet af sygeplejersker, fysioterapeuter og paramedicinsk personale

Databehandling og virksomhed i forbindelse hermed

Forsknings- og udviklingsvirksomhed

Reklamevirksomhed

Markedsanalyser og offentlig meningsmåling

Virksomhedsrådgivning

Tjenesteydelser i tilknytning til virksomhedsrådgivning

Teknisk afprøvning og analyse

Hertil knyttet videnskabelig konsulentvirksomhed

Rådgivning og konsulentbistand i forbindelse med landbrug, jagt og skovbrug

Rådgivning og konsulentbistand i forbindelse med fiskeri

Tjenesteydelser i forbindelse med råstofudvinding

Vedligeholdelse og reparation af udstyr

Fotografisk virksomhed

Konferencetjenester

Oversættelsesvirksomhed

 

 

 

 

Bygge- og anlægsvirksomhed

Byggepladsundersøgelser

Miljøtjenesteydelser

Videregående uddannelser

Voksenundervisning

Rejse- og turistbureauer

Turistguidevirksomhed

Forlystelsesvirksomhed

Nyhedstjenester

Tjenesteydelser med tilknytning til salg af udstyr eller tildeling af patent.

 

 

II.

SEKTORSPECIFIKKE FORPLIGTELSER

1.

Erhvervstjenesteydelser

 

 

 

A.

Liberale tjenesteydelser

 

 

 

a)

Juridisk rådgivning i hjemlandets lovgivning og offentlig international ret (dog ikke EF-ret)

CZ, EE, LV, PL, SI, SK: CPC 861.

1)

EE: Ubundet for CPC 861 bortset fra CPC 86190.

FR, PT, SI: Ubundet for udarbejdelse af juridiske dokumenter.

SE: Ubundet, hvis personen er praktiserende »advokat« eller EØS-advokat under sit hjemlands advokattitel (14).

CY, MT: Ubundet.

1)

FR, PT, SI: Ubundet for udarbejdelse af juridiske dokumenter.

DK: Kun advokater med beskikkelse til at virke i Danmark og advokatfirmaer registreret i Danmark kan avertere med juridisk rådgivning.

S: Ubundet, hvis personen er praktiserende »advokat« eller EØS-advokat under sit hjemlands advokattitel.

EE: Ubundet for CPC 861 bortset fra CPC 86190.

AT: Udenlandske juridiske rådgivere skal være medlem af deres nationale advokatsamfund; de kan kun benytte deres advokattitel, når der samtidig henvises til det sted i deres hjemland, hvor de er registreret

CY, MT: Ubundet.

 

 

2)

CY, MT: Ubundet.

2)

CY, MT: Ubundet.

 

 

3)

DE: Adgang betinget af optagelse i en advokatsammenslutning i henhold til loven om »forbundsadvokater«, som kræver etablering begrænset til enkeltmandsfirma eller interessentskab.

FR: Levering af ydelser kun via et SEL (aktieselskab, selskab med begrænset ansvar eller kommanditaktieselskab) eller SCP.

FI: Når en person driver juridisk virksomhed som medlem af den almindelige advokatsammenslutning, skal vedkommende have statsborgerskab i et af EØS-landene (Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde).

AT, CY, MT: Ubundet.

3)

DK: Kun advokatfirmaer registreret i Danmark kan avertere med juridisk rådgivning. Kun advokater med beskikkelse til at virke i Danmark og advokatfirmaer registreret i Danmark kan have aktier i et dansk advokatfirma. Kun advokater med beskikkelse til at virke i Danmark kan have sæde i bestyrelsen eller tage del i ledelsen af et dansk advokatfirma.

AT, CY, MT: Ubundet.

CZ: Procederende advokater og erhvervsjurister i tjekkisk ret skal have afgangseksamen fra tjekkiske universiteter.

FR: Værtslandets lovgivning og international ret (herunder EF-ret) er åben for medlemmerne af advokatstanden. (15)

 

CZ: Ingen begrænsning for udenlandsk ret. For aktiviteter, som involverer national ret, kræves der godkendelse fra den tjekkiske advokatsammenslutning eller fra det tjekkiske erhvervsjuristkammer.

EE: Intet for CPC 86190. For CPC 861 bortset fra CPC 86190 er den handelsmæssige tilstedeværelse begrænset til enkeltmandsfirmaer eller advokatfirmaer med begrænset ansvar, og i så tilfælde kræves der tilladelse fra advokatsammenslutningen (Advokatuur). Ifølge advokatvedtægten (Advokatuuri pohimäärus) må kun estiske statsborgere etablere et advokatkontor. For at blive godkendt af advokatsammenslutningen skal følgende krav opfyldes:

a)

to års erhvervserfaring som assistent for en procederende advokat;

b)

beståelse af en relevant eksamen;

c)

tre års arbejde som ledende assistent. Derefter er det muligt at gå op til en advokateksamen (fremragende kendskab til estisk ret og fremragende kendskab til estisk påkrævet). Notarius publicus er personer, der udøver et offentlig hverv; de udnævnes af justitsministeriet.

HU: Handelsmæssig tilstedeværelse skal antage form af partnerskab med en ungarsk procederende advokat (ügyvéd) eller et advokatkontor (ügyvédi iroda) eller repræsentationskontor.

LV: Intet for rådgivning vedrørende indenlandsk og offentlig international ret. For CPC 861 bortset fra rådgivning vedrørende indenlandsk og offentlig international ret kræves der licens fra justitsministeriet og kendskab til lettisk. Advokater med licens kan yde alle former for juridiske tjenesteydelser, undtagen repræsentation i straffesager. Repræsentation i straffesager er forbeholdt edsvorne advokater. Nationalitetskrav for edsvorne advokater og edsvorne notarer. Edsvorne advokater og edsvorne notarer skal være mindst 25 år gamle, have kendskab til lettisk, have afgangseksamen fra Letlands universitet eller fra andre universiteter, som er anerkendt som værende lige af juridisk fakultet på Letlands universitet, og have praktisk erfaring. Edsvorne advokater skal bestå eksamen i overensstemmelse med de regler, der er fastlagt af rådet af edsvorne advokater. Edsvorne notarer skal bestå eksamen i overensstemmelse med de anvisninger, der udstedes af justitsministeriet i samarbejde med rådet af edsvorne notarer.

EE: Intet for CPC 86190. Ubundet for CPC 861 bortset fra CPC 86190.

SI: Betingelserne for advokatsammenslutningens godkendelse for advokater, som ikke er slovenske statsborgere og har en licens til at udøve advokatvirksomhed i en anden medlemsstat, er, at de skal have attesteret kendskab til slovensk ret og have godt kendskab til slovensk.

SK: Procederende advokater og erhvervsjurister i slovakisk ret skal have afgangseksamen fra slovakiske universiteter.

 

 

PL: Etablering betinget af tilladelse. Nationalitetskrav.

SI: Handelsmæssig tilstedeværelse kun i form af enkeltmandsvirksomhed eller advokatfirma med ubegrænset ansvar (interessentskab). Kun advokater med licens til at drive advokatvirksomhed kan være partnere. For aktiviteter, som involverer national ret, kræves der godkendelse fra advokatsammenslutningen (»Odvetni{ka zbornica Slovenije«). Etableringen af advokatfirmaer betinget af advokatsammenslutningens samtykke. Betingelserne for advokatsammenslutningens godkendelse for advokater, som ikke er slovenske statsborgere og har en licens til at udøve advokatvirksomhed i en anden medlemsstat, er, at de skal have attesteret kendskab til slovensk ret og have godt kendskab til slovensk. Notarius publicus er personer, der udøver et offentligt hverv. Bestallingsret kan opnås i form af licens.

SK: Ingen begrænsning for udenlandsk ret. For aktiviteter, som involverer national ret, kræves der godkendelse fra den slovakiske advokatsammenslutning eller fra det slovakiske erhvervsjuristkammer.

 

 

 

SE: Når der drives juridisk rådgivningsvirksomhed som »advokat«, er det ikke tilladt at praktisere som advokat sammen med andre personer end andre »advokater« eller i form at et selskab med begrænset ansvar (aktieselskab), medmindre visse betingelser er opfyldt.

LU: Hjemlandets lovgivning og international ret (16) betinget af registrering som »avocat« ved retten i Luxembourg

SE: Når en person bærer titel af »advokat«, kræves der medlemskab af det svenske advokatsamfund. Der kræves statsborgerskab og bopæl i Sverige eller EØS (Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde) for at opnå sådant medlemskab. Hvis en person, der har beskikkelse som »advokat« i en stat inden for EØS, ønsker at drive advokatvirksomhed permanent i Sverige under sit hjemlands advokattitel, skal vedkommende registreres hos det svenske advokatsamfund

 

 

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii) og undergivet følgende specifikke begrænsninger:

AT, CY, MT: Ubundet.

FR: Juridisk rådgivning og udarbejdelse af juridiske dokumenter for offentligheden kan kun være hovederhverv for medlemmer af de lovregulerede retlige og juridiske erhverv (17). Medlemmer af andre lovregulerede erhverv eller autoriserede personer kan udøve de pågældende aktiviteter som bierhverv.

AT: Efter anmodning fra en forbruger kan juridiske rådgivere midlertidigt rejse ind i Østrigs område for at præstere en særlig ydelse.

FI: Når en person driver juridisk virksomhed som medlem af den almindelige advokatsammenslutning, skal vedkommende have statsborgerskab i et af EØS-landene (Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde).

SE: Når der drives juridisk rådgivningsvirksomhed som »advokat«, er det ikke tilladt at praktisere som advokat sammen med andre personer end andre »advokater« eller i form at et selskab med begrænset ansvar (aktieselskab), medmindre visse betingelser er opfyldt.

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii) og undergivet følgende specifikke begrænsninger:

DK: Kun advokater med beskikkelse til at virke i Danmark kan avertere med juridisk rådgivning. Krav om dansk juridisk embedseksamen for at få beskikkelse til at virke i Danmark.

AT: Udenlandske juridiske rådgivere skal være medlem af deres nationale advokatsamfund; de kan kun benytte deres advokattitel, når der samtidig henvises til det sted i deres hjemland, hvor de er registreret

SE: Når en person bærer titel af »advokat«, kræves der medlemskab af det svenske advokatsamfund. Der kræves svensk statsborgerskab og bopæl for at opnå sådant medlemskab.

CY, MT: Ubundet.

 

 

LV: For CPC 861 bortset fra rådgivning vedrørende indenlandsk og offentlig international ret kræves der licens fra justitsministeriet og kendskab til lettisk. Advokater med licens kan yde alle former for juridiske tjenesteydelser, undtagen repræsentation i straffesager. Repræsentation i straffesager er forbeholdt edsvorne advokater. Nationalitetskrav for edsvorne advokater og edsvorne notarer. Edsvorne advokater og edsvorne notarer skal være mindst 25 år gamle, have kendskab til lettisk, have afgangseksamen fra Letlands universitet eller fra andre universiteter, som er anerkendt som værende lige af juridisk fakultet på Letlands universitet, og have praktisk erfaring. Edsvorne advokater skal bestå eksamen i overensstemmelse med de regler, der er fastlagt af rådet af edsvorne advokater. Edsvorne notarer skal bestå eksamen i overensstemmelse med de anvisninger, der udstedes af justitsministeriet i samarbejde med rådet af edsvorne notarer.

 

 

 

Ubundet undtagen for BE, DE, DK, ES, SE og UK som angivet i det horisontale afsnit under iii) og undergivet ovenstående betingelser og følgende specifikke begrænsninger:

BE, DE, DK, ES, SE og UK: Universitetsgrad og faglige kvalifikationer og tre års erhvervserfaring inden for sektoren.

DE: Ubundet for aktiviteter forbeholdt »Rechtsanwalt«.

BE: Der kræves en økonomisk behovstest, hvis den fysiske persons årlige bruttoløn ligger under grænsen på 30 000 EUR.

Ubundet undtagen for BE, DE, DK, ES, SE og UK som angivet i det horisontale afsnit under iii):

DK: Kun advokater med beskikkelse til at virke i Danmark kan avertere med juridisk rådgivning. Krav om dansk juridisk embedseksamen for at få beskikkelse til at virke i Danmark.

SE: Når en person bærer titel af »advokat«, kræves der medlemskab af det svenske advokatsamfund. Der kræves svensk statsborgerskab og bopæl for at opnå sådant medlemskab.

 

b)

Regnskabsvæsen

(CPC 86212, bortset fra »revision«, 86213, 86219)

1)

CY, FR, HU, IT, MT, SI: Ubundet.

2)

Intet.

1)

FR, IT, MT, SI: Ubundet.

AT: Ingen repræsentation over for kompetente myndigheder.

2)

Intet.

 

 

3)

DE: Levering via et »GmbH & Co. KG« og »EWIV« er ikke tilladt.

FR: Levering af ydelser kun via et SEL (aktieselskab, selskab med begrænset ansvar eller kommanditaktieselskab) eller SCP.

PT: Levering af ydelser kun via erhvervsforetagende.

IT: Adgang er begrænset til fysiske personer. Erhvervssammenslutning (ikke som selskab) af fysiske personer er tilladt.

AT: Udenlandske regnskabsførere (som skal være beskikkede efter loven i deres hjemland) må ikke have en aktieandel og andele i driftsresultaterne i en østrigsk juridisk enhed, som overstiger 25 %; dette gælder kun for personer, der ikke er medlemmer af den østrigske erhvervsorganisation.

CY: Adgang er begrænset til fysiske personer, som har indhentet tilladelse fra finansministeriet. Tilladelse er underlagt økonomisk behovstest. De kriterier, der benyttes, er analoge til dem, der bruges til at give tilladelse til udenlandske investeringer (angivet i horisontalt afsnit), da de gælder for denne subsektor, idet der til enhver tid tages hensyn til beskæftigelsessituationen i subsektoren. Erhvervssammenslutninger (partnerskaber) mellem fysiske personer er tilladt. Ingen juridiske personer tilladt.

3)

DK: Udenlandske regnskabsførere kan indgå partnerskaber med danske registrerede revisorer efter tilladelse fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

 

 

LV: Ejeren af aktier eller lederen af et firma skal have egenskab af en edsvoren revisor i Letland. Edsvorne revisorer skal være personer på mindst 25 år og a) have en højere uddannelse i økonomi eller i anden specialviden med bestået eksamen i grundlæggende økonomi; b) have mindst tre års erfaring med revision, som er anerkendt af den lettiske sammenslutning af edsvorne revisorer; c) have bestået en kvalificerende eksamen og opnået licens som edsvoren revisor i overensstemmelse med den lettiske sammenslutning af edsvorne revisorer; d) have et fremragende omdømme.

SI: Handelsmæssig tilstedeværelse bør antage form af en juridisk person.

 

 

 

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii) og undergivet følgende specifikke begrænsninger:

FR: Fagfolk fra lande uden for Fællesskabet kan dog få tilladelse til at levere tjenesteydelser, hvis ministeren for økonomi, finans og budget træffer beslutning herom i samråd med udenrigsministeren. Bopælskravet må ikke overstige fem år.

IT: Bopælskrav for »Ragionieri-Periti commerciali«.

DK: Bopælskrav, medmindre andet er fastsat af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

AT: Efter anmodning fra en forbruger kan regnskabsførere midlertidigt rejse ind i Østrigs område for at levere en specifik tjenesteydelse. Generelt skal fysiske personer, der yder regnskabsmæssige tjenesteydelser, dog have deres forretningssted (handelsmæssige tilstedeværelse) i Østrig. Ingen repræsentation over for kompetente myndigheder.

LV: Ejeren af aktier eller lederen af et firma skal have egenskab af en edsvoren revisor i Letland. Edsvorne revisorer skal være personer på mindst 25 år og

a)

have en højere uddannelse i økonomi eller i anden specialviden med bestået eksamen i grundlæggende økonomi;

b)

have mindst tre års erfaring med revision, som er anerkendt af den lettiske sammenslutning af edsvorne revisorer;

c)

have bestået en kvalificerende eksamen og opnået licens som edsvoren revisor i overensstemmelse med den lettiske sammenslutning af edsvorne revisorer;

d)

have et fremragende omdømme.

SI: Kun begrænsninger for fysiske personer, der er beskæftiget af juridiske personer.

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii) og undergivet følgende specifikke begrænsninger:

DK, IT: Bopælskrav.

SI: Ubundet, medmindre andet er angivet i kolonnen for markedsadgang.

 

 

Ubundet undtagen for AT, BE, DE, DK, ES, LU, NL, UK og SE som angivet i det horisontale afsnit under iii) og undergivet ovenstående betingelser og følgende specifikke begrænsninger:

AT, BE, DE, DK, ES, NL, UK, SE: Universitetsgrad og faglige kvalifikationer og tre års erfaring inden for sektoren.

AT: Eksamination for den østrigske erhvervsorganisation. Arbejdsgiveren skal være medlem af den relevante erhvervsorganisation i hjemlandet, hvis der findes en sådan organisation.

BE: Der kræves en økonomisk behovstest, hvis den fysiske persons årlige bruttoløn ligger under grænsen på 30 000 EUR.

DE: Ubundet for aktiviteter, der ved lov er forbeholdt »Wirtschaftsprüfer«.

LV: Ejeren af aktier eller lederen af et firma skal have egenskab af en edsvoren revisor i Letland. Edsvorne revisorer skal være personer på mindst 25 år og

a)

have en højere uddannelse i økonomi eller i anden specialviden med bestået eksamen i grundlæggende økonomi;

b)

have mindst tre års erfaring med revision, som er anerkendt af den lettiske sammenslutning af edsvorne revisorer;

c)

have bestået en kvalificerende eksamen og opnået licens som edsvoren revisor i overensstemmelse med den lettiske sammenslutning af edsvorne revisorer;

d)

have et fremragende omdømme.

SI: Kun begrænsninger for fysiske personer, der er beskæftiget af juridiske personer.

Ubundet undtagen for AT, BE, DE, DK, ES, LU, NL, UK og SE som angivet i det horisontale afsnit under iii).

 

b)

Revision (18)  (19)

(CPC 86211 og 86212 bortset fra regnskabsvæsen)

1)

AT, BE, CY, DE, DK, ES, FR, FI, HU, IT, IE, LU, LT, MT, NL, PT, SE, SI, UK: Ubundet.

LT: Intet, bortset fra at revisionsrapporter skal udarbejdes sammen med en revisor, der har autorisation til at udøve hvervet i Litauen.

1)

AT, BE, DE, DK, ES, FR, FI, IT, IE, LU, LT, MT, NL, PT, SE, SI, UK: Ubundet

LT: Intet, bortset fra at revisionsrapporter skal udarbejdes sammen med en revisor, der har autorisation til at udøve hvervet i Litauen.

 

 

2)

Intet.

2)

Intet.

 

 

3)

BE: Levering af ydelser via et »SA« og »Société en commandite« er ikke tilladt.

DE: Levering via et »GmbH & CoKG« og »EWIV« er ikke tilladt.

FR: For lovbefalede revisioner: levering af ydelser via en hvilken som helst selskabsform, bortset fra SNC, SCS og sekundære kontorer.

PT: Levering af ydelser kun via erhvervssammenslutning.

IE: Levering kun via partnerskab.

IT: For adgang som »Ragionieri-Periti commerciali« og »Dottori commerciali« er adgangen begrænset til fysiske personer. Erhvervssammenslutning (ikke som selskab) af fysiske personer er tilladt.

FI: Mindst en af revisorerne i et finsk aktieselskab skal have bopæl i et af EØS-landene eller være et autoriseret revisionsfirma.

SE: Kun revisorer, der er godkendt i EØS, må udøve juridisk revisionsvirksomhed i visse juridiske enheder, bl.a. i alle aktieselskaber. Kun disse personer kan være aktieejere eller danne partnerskab i virksomheder, der foretager autoriseret revision (til offentligt brug). For at blive godkendt kræves der EØS-eksamen, erhvervserfaring og bopæl.

3)

DK: Udenlandske revisorer kan indgå partnerskaber med danske statsautoriserede revisorer efter tilladelse fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

SE: Der kræves bopæl inden for EØS (Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde) og svensk eksamen (20)

 

 

AT: Udenlandske revisorer (som skal være beskikkede efter. loven i deres hjemland) må ikke have over 25 % aktieandele og andele i driftsresultaterne i en østrigsk juridisk enhed; dette gælder kun for personer, der ikke er medlemmer af den østrigske erhvervsorganisation.

 

 

 

CY: Adgang er begrænset til fysiske personer, som har indhentet tilladelse fra finansministeriet. Tilladelse er underlagt økonomisk behovstest. De kriterier, der benyttes, er analoge til dem, der bruges til at give tilladelse til udenlandske investeringer (angivet i horisontalt afsnit), da de gælder for denne subsektor, idet der til enhver tid tages hensyn til beskæftigelsessituationen i subsektoren. Erhvervssammenslutninger (partnerskaber) af fysiske personer er tilladt. Ingen juridiske personer tilladt.

 

 

 

CZ: Tjenesteydelser inden for revision kan ydes af fysiske eller juridiske personer, der er registreret i listen over revisorer i revisorsammenslutningen. I tilfælde af juridiske personer er mindst 60 % af kapitalandelen eller stemmerettighederne forbeholdt tjekkiske statsborgere.

 

 

 

LV: Ejeren af aktier eller lederen af et firma skal have egenskab af en edsvoren revisor i Letland. Edsvorne revisorer skal være personer på mindst 25 år og

a)

have en højere uddannelse i økonomi eller i anden specialviden med bestået eksamen i grundlæggende økonomi;

b)

have mindst tre års erfaring med revision, som er anerkendt af den lettiske sammenslutning af edsvorne revisorer;

c)

have bestået en kvalificerende eksamen og opnået licens som edsvoren revisor i overensstemmelse med den lettiske sammenslutning af edsvorne revisorer;

d)

have et fremragende omdømme.

 

 

 

LT: Intet, bortset fra at mindst 75 % af aktierne bør ejes af revisorer eller revisionsselskaber. Etablering er tilladt i alle juridiske selskabsformer undtagen offentligt aktieselskab (AB). Kvalifikationskravene for revisorer i oprindelseslandet for sådanne revisorer eller revisionsselskaber bør ikke være lavere end i Litauen.

PL: Nationalitetskrav. Udenlandske revisorer kan udøve revisionsvirksomhed efter bekræftelse af deres kvalifikationer.

SI: Handelsmæssig tilstedeværelse bør antage form af en juridisk person. Udenlandske personer i et revisionsselskab må ikke eje over 49 % af egenkapitalen.. Der må kun ydes revisionstjenesteydelser gennem revisionsselskaber.

SK: Tjenesteydelser inden for revision kan ydes af fysiske eller juridiske personer, der er registreret i listen over revisorer i revisorsammenslutningen. I tilfælde af juridiske personer er mindst 60 % af kapitalandelen eller stemmerettighederne forbeholdt slovakiske statsborgere.

 

 

 

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii) og undergivet følgende specifikke begrænsninger:

DK: Bopælskrav, medmindre andet er fastsat af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

ES: Bopælskrav

EL: Nationalitetskrav for autoriserede revisorer.

ES: Revisionsfirmaer: administratorer, direktører og partnere i andre selskaber end dem, der er omfattet af 8. EØF-direktiv om selskabsret, skal opfylde et bopælskrav.

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii) og undergivet følgende specifikke begrænsninger:

DK: Bopælskrav.

IT, PT: Bopælskrav for selvstændige revisorer.

SE: Der kræves bopæl inden for EØS (Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde) og svensk eksamen. (20)

SI: Ubundet, medmindre andet er angivet i kolonnen for markedsadgang.

 

 

IT: Bopælskrav for »Ragionieri-Periti commerciali«. Revisionsfirmaer: administratorer og revisorer i andre »società di revisions« end dem, der er omfattet af 8. EØF-direktiv om selskabsret, skal opfylde et bopælskrav.

FI: Mindst en af revisorerne i et finsk aktieselskab skal have bopæl i et af EØS-landene eller være et autoriseret revisionsfirma.

SE: Kun revisorer, der er godkendt i EØS, må udøve juridisk revisionsvirksomhed i visse juridiske enheder, bl.a. i alle aktieselskaber. Kun disse personer kan være aktieejere eller danne partnerskab i virksomheder, der foretager autoriseret revision (til offentligt brug).

LV: Ejeren af aktier eller lederen af et firma skal have egenskab af en edsvoren revisor i Letland. Edsvorne revisorer skal være personer på mindst 25 år og

a)

have en højere uddannelse i økonomi eller i anden specialviden med bestået eksamen i grundlæggende økonomi;

b)

have mindst tre års erfaring med revision, som er anerkendt af den lettiske sammenslutning af edsvorne revisorer;

c)

have bestået en kvalificerende eksamen og opnået licens som edsvoren revisor i overensstemmelse med den lettiske sammenslutning af edsvorne revisorer;

d)

have et fremragende omdømme.

 

 

 

PL: Nationalitetskrav. Udenlandske revisorer kan udøve revisionsvirksomhed efter bekræftelse af deres kvalifikationer.

SI: Kun begrænsninger for fysiske personer, der er beskæftiget af juridiske personer.

 

 

 

Ubundet undtagen for BE, DE, DK og ES som angivet i det horisontale afsnit under iii) og undergivet ovenstående betingelser og følgende specifikke begrænsninger:

BE, DE, DK og ES: Universitetsgrad og faglige kvalifikationer og tre års erhvervserfaring inden for sektoren.

BE: Der kræves en økonomisk behovstest, hvis den fysiske persons årlige bruttoløn ligger under grænsen på 30 000 EUR.

DE: Ubundet for aktiviteter, der ved lov er forbeholdt »Wirtschaftsprüfer«.

Ubundet undtagen for BE, DE, DK og ES som angivet i det horisontale afsnit under iii).

 

b)

Bogføring

(CPC 86220)

1)

CY, FR, HU, IT, MT, SI: Ubundet.

2)

Intet.

1)

FR, IT, MT, SI: Ubundet.

AT: Ingen repræsentation over for kompetente myndigheder.

2)

Intet.

 

 

3)

FR: Levering af ydelser kun via et SEL (aktieselskab, selskab med begrænset ansvar eller kommanditaktieselskab) eller SCP.

IT: Kun adgang for fysiske personer. Erhvervssammenslutning (ikke som selskab) af fysiske personer er tilladt.

AT: Udenlandske bogholdere (som skal være beskikkede efter loven i deres hjemland) må ikke have over 25 % aktieandele og andele i driftsresultaterne i en østrigsk juridisk enhed; dette gælder kun for personer, der ikke er medlemmer af den østrigske erhvervsorganisation.

CY: Adgang er begrænset til fysiske personer, som har indhentet tilladelse fra finansministeriet. Tilladelse er underlagt økonomisk behovstest. De kriterier, der benyttes, er analoge til dem, der bruges til at give tilladelse til udenlandske investeringer (angivet i horisontalt afsnit), da de gælder for denne subsektor, idet der til enhver tid tages hensyn til beskæftigelsessituationen i subsektoren. Erhvervssammenslutninger (partnerskaber) af fysiske personer er tilladt. Ingen juridiske personer tilladt.

3)

Intet.

 

 

LV: Ejeren af aktier eller lederen af et firma skal have egenskab af en edsvoren revisor i Letland. Edsvorne revisorer skal være personer på mindst 25 år og

a)

have en højere uddannelse i økonomi eller i anden specialviden med bestået eksamen i grundlæggende økonomi;

b)

have mindst tre års erfaring med revision, som er anerkendt af den lettiske sammenslutning af edsvorne revisorer;

c)

have bestået en kvalificerende eksamen og opnået licens som edsvoren revisor i overensstemmelse med den lettiske sammenslutning af edsvorne revisorer;

d)

have et fremragende omdømme.

SI: Handelsmæssig tilstedeværelse bør antage form af en juridisk person.

 

 

 

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii) og undergivet følgende specifikke begrænsninger:

FR: Fagfolk fra lande uden for Fællesskabet kan dog få tilladelse til at levere tjenesteydelser, hvis ministeren for økonomi, finans og budget træffer beslutning herom i samråd med udenrigsministeren. Bopælskravet må ikke overstige fem år.

IT: Bopælskrav for »Ragionieri-Periti commerciali«.

AT: Efter anmodning fra en forbruger kan bogholdere midlertidigt rejse ind i Østrigs område for at levere en specifik tjenesteydelse. Generelt skal fysiske personer, der foretager bogføring, dog have deres forretningssted (handelsmæssige tilstedeværelse) i Østrig.

LV: Ejeren af aktier eller lederen af et firma skal have egenskab af en edsvoren revisor i Letland. Edsvorne revisorer skal være personer på mindst 25 år og

a)

have en højere uddannelse i økonomi eller i anden specialviden med bestået eksamen i grundlæggende økonomi;

b)

have mindst tre års erfaring med revision, som er anerkendt af den lettiske sammenslutning af edsvorne revisorer;

c)

have bestået en kvalificerende eksamen og opnået licens som edsvoren revisor i overensstemmelse med den lettiske sammenslutning af edsvorne revisorer;

d)

have et fremragende omdømme.

SI: Kun begrænsninger for fysiske personer, der er beskæftiget af juridiske personer.

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii) og undergivet følgende specifikke begrænsninger:

IT: Bopælskrav for »Ragionieri-Periti commerciali«.

PT: Bopælskrav.

 

 

Ubundet undtagen for AT, BE, DE, DK, ES, LU, NL, UK og SE som angivet i det horisontale afsnit under iii) og undergivet følgende specifikke begrænsninger:

AT, BE, DE, DK, ES, NL, UK, SE: Universitetsgrad og faglige kvalifikationer og tre års erfaring inden for sektoren.

AT: Eksamination for den østrigske erhvervsorganisation. Arbejdsgiveren skal være medlem af den relevante erhvervsorganisation i hjemlandet, hvis der findes en sådan organisation.

BE: Der kræves en økonomisk behovstest, hvis den fysiske persons årlige bruttoløn ligger under grænsen på 30 000 EUR.

DE: Ubundet for aktiviteter, der ved lov er forbeholdt »Wirtschaftsprüfer«.

Ubundet undtagen for AT, BE, DE, DK, ES, LU, NL, UK og SE som angivet i det horisontale afsnit under iii).

 

c)

Skatterådgivning

(CPC 863 bortset fra repræsentation i domstole/retsinstanser)

1)

FR: Ubundet for udarbejdelse af juridiske dokumenter.

CY: Skatteeksperter skal have behørig tilladelse fra finansministeriet. Tilladelse er underlagt en økonomisk behovstest.

2)

Intet.

1)

FR: Ubundet for udarbejdelse af juridiske dokumenter.

AT: Ingen repræsentation over for kompetente myndigheder.

2)

Intet.

 

 

3)

IT: Kun adgang for fysiske personer. Erhvervssammenslutning (ikke som selskab) af fysiske personer er tilladt.

FR: Levering af ydelser kun via et SEL (aktieselskab, selskab med begrænset ansvar eller kommanditaktieselskab) eller SCP.

AT: Udenlandske skatterådgivere (som skal være beskikkede efter loven i deres hjemland) må ikke have over 25 % aktieandele og andele i driftsresultaterne i en østrigsk juridisk enhed; dette gælder kun for personer, der ikke er medlemmer af den østrigske erhvervsorganisation.

CY: Adgang er begrænset til fysiske personer, som har indhentet tilladelse fra finansministeriet. Tilladelse er underlagt økonomisk behovstest. De kriterier, der benyttes, er analoge til dem, der bruges til at give tilladelse til udenlandske investeringer (angivet i horisontalt afsnit), da de gælder for denne subsektor, idet der til enhver tid tages hensyn til beskæftigelsessituationen i subsektoren. Erhvervssammenslutninger (partnerskaber) af fysiske personer er tilladt. Ingen juridiske personer tilladt.

CZ, SK: Skatterådgivning kan ydes af fysiske eller juridiske personer, der er registreret i sammenslutningen af skattekonsulenter eller i revisorsammenslutningen.

3)

Intet.

 

 

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii) og undergivet følgende specifikke begrænsninger:

FR: Juridisk rådgivning og udarbejdelse af juridiske dokumenter for offentligheden kan kun være hovederhverv for medlemmer af de lovregulerede retlige og juridiske erhverv (17). Medlemmer af andre lovregulerede erhverv eller autoriserede personer kan udøve de pågældende aktiviteter som bierhverv.

IT: Bopælskrav for »Ragionieri-Periti commerciali«.

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii) og undergivet følgende specifikke begrænsninger:

IT, PT: Bopælskrav.

 

 

AT: Efter anmodning fra en forbruger kan skatterådgivere midlertidigt rejse ind i Østrigs område for at levere en specifik tjenesteydelse. Generelt skal fysiske personer, der giver skatterådgivning, dog have deres forretningssted (handelsmæssige tilstedeværelse) i Østrig.

HU: Krav om fast bopæl.

 

 

 

Ubundet undtagen for AT, BE, DE, DK, ES, LU, NL, UK og SE som angivet i det horisontale afsnit under iii) og undergivet følgende specifikke begrænsninger:

AT, BE, DK, ES, NL, UK, SE: Universitetsgrad og faglige kvalifikationer og tre års erfaring inden for sektoren.

AT: Eksamination for den østrigske erhvervsorganisation. Arbejdsgiveren skal være medlem af den relevante erhvervsorganisation i hjemlandet, hvis der findes en sådan organisation.

DE: Ubundet, bortset fra rådgivning i forbindelse med udenlandsk skattelovgivning, hvor der kræves en universitetsgrad og faglige kvalifikationer samt tre års erhvervserfaring inden for sektoren.

Ubundet undtagen for AT, BE, DE, DK, ES, LU, NL, UK og SE som angivet i det horisontale afsnit under iii);

 

d)

Arkitektvirksomhed (CPC 8671)

1)

BE, CY, EL, IT, MT, PT, PL: Ubundet.

1)

BE, CY, EL, IT, MT, PT, PL, SI: Ubundet.

DE: Anvendelse af nationale regler om gebyrer og vederlag for alt arbejde, som udføres fra udlandet.

AT: Intet for rene planlægningstjenester.

 

 

2)

Intet.

3)

ES: Adgang er begrænset til fysiske personer.

FR: Levering af ydelser kun via et SEL (aktieselskab, selskab med begrænset ansvar eller kommanditaktieselskab) eller SCP.

IT, PT: Adgang er begrænset til fysiske personer. Erhvervssammenslutninger (ikke som selskab) af fysiske personer er tilladt.

CZ: Tilladelse fra den tjekkiske arkitektsammenslutning påkrævet. Tilladelse fra tilsvarende udenlandske institutioner kan eventuelt anerkendes. Fysiske og juridiske personer kan kun yde arkitekturtjenesteydelser gennem autoriserede arkitekter. Krav om nationalitet og bopæl, men der kan eventuelt gøres undtagelser.

2)

Intet.

3)

Intet.

 

 

LV: Tre års praksis i Letland inden for projektering og universitetsgrad påkrævet for at opnå licens til at drive forretningsvirksomhed med fuldt juridisk ansvar og rettigheder til at undertegne projektkontrakter.

SK: Tilladelse fra den slovakiske arkitektsammenslutning påkrævet. Tilladelse fra tilsvarende udenlandske institutioner kan eventuelt anerkendes. Fysiske og juridiske personer kan kun yde arkitekturtjenesteydelser gennem autoriserede arkitekter. Krav om nationalitet og bopæl, men der kan eventuelt gøres undtagelser.

 

 

 

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii) og undergivet følgende specifikke begrænsninger:

EL: Nationalitetskrav.

HU: Krav om fast bopæl.

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii) og undergivet følgende specifikke begrænsninger:

BE, DE: Autoriserede fagfolk fra lande uden for EU må kun benytte titlen i henhold til gensidig aftale om anerkendelse eller for BE's vedkommende efter særlig tilladelse ved kongeligt dekret.

IT: Bopælskrav.

 

 

Ubundet undtagen for BE, DE, DK, ES, EE, LU, NL, UK og SE som angivet i det horisontale afsnit under iii) og undergivet følgende specifikke begrænsninger:

BE, DE, DK, NL, UK og SE: Universitetsgrad og faglige kvalifikationer og tre års erhvervserfaring inden for sektoren.

EE: En universitetsgrad og fem års erhvervserfaring på et relateret område.

BE: Der kræves en økonomisk behovstest, hvis den fysiske persons årlige bruttoløn ligger under grænsen på 30 000 EUR.

ES: Akademiske og erhvervsmæssige kvalifikationer anerkendt af de nationale myndigheder og autorisation udstedt af erhvervssammenslutningen. Ubundet for CPC 86713, 86714, 86719.

Ubundet undtagen for BE, DE, DK, ES, EE, LU, NL, UK og SE som angivet i det horisontale afsnit under iii) og undergivet følgende betingelser:

DE: Autoriserede fagfolk fra lande uden for EU må kun benytte titlen i henhold til gensidige aftaler om anerkendelse.

DE: Anvendelse af nationale regler om gebyrer og vederlag for alt arbejde, som udføres fra udlandet.

 

e)

Ingeniørvirksomhed

(CPC 8672)

1)

CY, EL, IT, MT, PT: Ubundet.

2)

Intet.

3)

ES: Adgang er begrænset til fysiske personer.

IT, PT: Adgang er begrænset til fysiske personer. Erhvervssammenslutning (ikke som selskab) af fysiske personer er tilladt.

CZ: Tilladelse fra den tjekkiske sammenslutning af autoriserede ingeniører påkrævet. Tilladelse fra tilsvarende udenlandske institutioner kan eventuelt anerkendes. Fysiske og juridiske personer kan kun yde ingeniørtjenesteydelser gennem autoriserede ingeniører. Nationalitets- og bopælskrav.

SK: Tilladelse fra den slovakiske sammenslutning af autoriserede ingeniører påkrævet. Tilladelse fra tilsvarende udenlandske institutioner kan eventuelt anerkendes. Fysiske og juridiske personer kan kun yde ingeniørtjenesteydelser gennem autoriserede ingeniører. Nationalitets- og bopælskrav.

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii).

1)

CY, EL, IT, MT, PT: Ubundet.

AT: Intet for rene planlægningstjenester.

SI: Intet for rene planlægningstjenester. Forelæggelse af planer til godkendelse for de kompetente myndigheder kræver samarbejde med en etableret leverandør af planlægningstjenesteydelser.

2)

Intet.

3)

Intet.

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii) og undergivet følgende begrænsninger:

IT, PT: Bopælskrav.

 

 

Ubundet undtagen for BE, DE, DK, ES, EE, NL, UK og SE som angivet i det horisontale afsnit under iii) og undergivet følgende specifikke begrænsninger:

BE, DE, DK, ES, NL, UK og SE: Universitetsgrad og faglige kvalifikationer og tre års erhvervserfaring inden for sektoren.

EE: Ubundet, undtagen for fagfolk, hvor der kræves universitetsgrad og fem års erhvervserfaring på et relateret område.

UK: Der kræves en økonomisk behovstest.

HU: Krav om fast bopæl.

Ubundet undtagen for BE, DE, DK, ES, EE, NL, UK og SE som angivet i det horisontale afsnit under iii);

 

f)

Integreret ingeniørvirksomhed

(CPC 8673)

1)

CY, EL, IT, MT, PT: Ubundet.

2)

Intet.

3)

ES: Adgang er begrænset til fysiske personer.

IT, PT: Adgang er begrænset til fysiske personer. Erhvervssammenslutning (ikke som selskab) af fysiske personer er tilladt.

SK: Tilladelse fra den slovakiske sammenslutning af autoriserede ingeniører påkrævet. Tilladelse fra tilsvarende udenlandske institutioner kan eventuelt anerkendes. Fysiske og juridiske personer kan kun yde ingeniørtjenesteydelser gennem autoriserede ingeniører. Krav om statsborgerskab og bopæl.

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii).

1)

CY, EL, IT, MT, PT: Ubundet.

AT: Intet for rene planlægningstjenester.

SI: Intet for rene planlægningstjenester. Forelæggelse af planer til godkendelse for de kompetente myndigheder kræver samarbejde med en etableret leverandør af planlægningstjenesteydelser.

2)

Intet.

3)

Intet.

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii) og undergivet følgende begrænsninger:

IT, PT: Bopælskrav.

 

 

Ubundet undtagen for BE, DE, DK, ES, EE, NL, UK og SE som angivet i det horisontale afsnit under iii) og undergivet følgende specifikke begrænsninger:

BE, DE, DK, ES, NL, UK og SE: Universitetsgrad og faglige kvalifikationer og tre års erhvervserfaring inden for sektoren.

EE: Ubundet, undtagen for fagfolk, hvor der kræves universitetsgrad og fem års erhvervserfaring på et relateret område.

UK: Der kræves en økonomisk behovstest.

Ubundet undtagen for BE, DE, DK, ES, EE, NL, UK og SE som angivet i det horisontale afsnit under iii).

 

g)

Byplanlægning og landskabsarkitektur

(CPC 8674)

1)

BE, CY, EL, IT, MT, PT, PL, SI: Ubundet

HU: Ubundet for landskabsarkitektur

1)

BE, CY, EL, IT, MT, PT, PL, SI: Ubundet

AT: Intet for rene planlægningstjenester.

DE: Anvendelse af nationale regler om gebyrer og vederlag for alt arbejde, som udføres fra udlandet.

HU: Ubundet for landskabsarkitektur

 

 

2)

HU: Ubundet for landskabsarkitektur

2)

HU: Ubundet for landskabsarkitektur

 

 

3)

IT, PT: Adgang er begrænset til fysiske personer. Erhvervssammenslutning (ikke som selskab) af fysiske personer er tilladt.

CZ: Tilladelse fra den tjekkiske arkitektsammenslutning påkrævet. Tilladelse fra tilsvarende udenlandske institutioner kan eventuelt anerkendes. Fysiske og juridiske personer kan kun yde arkitekturtjenesteydelser gennem autoriserede arkitekter. Krav om nationalitet og bopæl, men der kan eventuelt gøres undtagelser.

HU: Ubundet for landskabsarkitektur

LV: Intet for byplanlægning. For landskabsarkitektur: tre års praksis i Letland inden for projektering og universitetsgrad påkrævet for at opnå licens til at drive forretningsvirksomhed med fuldt juridisk ansvar og rettigheder til at undertegne projektkontrakter.

SK: Tilladelse fra den slovakiske arkitektsammenslutning påkrævet. Tilladelse fra tilsvarende udenlandske institutioner kan eventuelt anerkendes. Fysiske og juridiske personer kan kun yde arkitekturtjenesteydelser gennem autoriserede arkitekter. Krav om nationalitet og bopæl, men der kan eventuelt gøres undtagelser.

3)

HU: Ubundet for landskabsarkitektur.

 

 

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii) og undergivet følgende specifikke begrænsninger:

PT: Nationalitetskrav.

HU: Krav om fast bopæl for byplanlægning. Ubundet for landskabsarkitektur.

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii) og undergivet følgende specifikke begrænsninger:

BE, DE: Autoriserede fagfolk fra lande uden for EU må kun benytte titlen i henhold til gensidig aftale om anerkendelse eller for BE's vedkommende efter særlig tilladelse ved kongeligt dekret.

IT: Bopælskrav.

HU: Ubundet for landskabsarkitektur

 

 

Ubundet undtagen for BE, DE, DK, ES, EE, NL, UK og SE som angivet i det horisontale afsnit under iii) og undergivet følgende specifikke begrænsninger:

BE, DE, DK, ES, NL, UK og SE: Universitetsgrad og faglige kvalifikationer og tre års erhvervserfaring inden for sektoren.

EE: Ubundet, undtagen for fagfolk, hvor der kræves universitetsgrad og fem års erhvervserfaring på et relateret område.

UK: Der kræves en økonomisk behovstest.

Ubundet undtagen for BE, DE, DK, ES, EE, NL, UK og SE som angivet i det horisontale afsnit under iii) og undergivet følgende betingelser:

DE: Autoriserede fagfolk fra lande uden for EU må kun benytte titlen i henhold til gensidige aftaler om anerkendelse.

DE: Anvendelse af nationale regler om gebyrer og vederlag for alt arbejde, som udføres fra udlandet.

 

h)

Læge-, tandlæge- og jordemodervirksomhed

(CPC 9312, 93191 (21))

1)

Alle medlemsstater undtagen CZ, HU, LV, LT, PL, SE, SI: Ubundet.

PL, SE: Intet.

CZ, HU, LV, LT, SI: Ubundet for jordemodervirksomhed.

2)

CY, FI, MT: Ubundet.

CZ, EE, HU, SI, SK: Ubundet for jordemodervirksomhed.

1)

Alle medlemsstater undtagen CZ, HU, LV, LT, PL, SE, SI: Ubundet.

CZ, HU, LV, LT, SI: Ubundet for jordemodervirksomhed.

PL, SE: Intet.

2)

CY, FI, MT: Ubundet.

CZ, EE, HU, SI, SK: Ubundet for jordemodervirksomhed.

 

 

3)

AT: Ubundet for læge- og tandlægevirksomhed; for jordemødre: adgang begrænset til fysiske personer.

DE: Adgang begrænset til fysiske personer. Økonomisk behovstest for læger og tandlæger, som har tilladelse til at behandle medlemmerne af offentlige sygesikringsordninger. Kriteriet er mangel på læger og tandlæger i det pågældende område.

CY, EE, MT: Ubundet.

CZ, SK: Adgang til læge- og tandlægevirksomhed er begrænset til fysiske personer. Tilladelse fra sundhedsministeriet påkrævet for udenlandske fysiske personer. Ubundet for jordemodervirksomhed.

ES: Adgang begrænset til fysiske personer.

HU: Ubundet for jordemodervirksomhed.

3)

AT: Ubundet for læge- og tandlægevirksomhed;

CY, EE, FI, MT: Ubundet.

CZ, HU, SI, SK: Ubundet for jordemodervirksomhed.

EE: Ubundet for jordemodervirksomhed. For læge- og tandlægevirksomhed ubundet, bortset fra at fagfolk, der er uddannet uden for Estland, skal fremvise et certifikat for at have fulgt supplerende uddannelseskurser ved Tartu universitet. Dette krav gælder også for estiske statsborgere, der er uddannet i udlandet.

LT: Krav om kommunikationsfærdigheder på litauisk (vedrører personer, der er beskæftiget af et selskab)

 

 

IT, PT: Adgang er begrænset til fysiske personer. Erhvervssammenslutning (ikke som selskab) af fysiske personer er tilladt.

IE: Adgang kun via partnerskab eller fysiske personer.

SE: Der foretages en behovstest for at fastlægge, hvor mange privatpraktiserende der skal have tilskud fra den offentlige sygesikringsordning.

 

 

 

UK: Læger kan kun nedsætte sig under det nationale sundhedsvæsen afhængigt af personaleplanlægningen på det medicinske område.

FR: Levering af ydelser via et SEL (aktieselskab, selskab med begrænset ansvar eller kommanditaktieselskab) eller SCP.

LV: Intet for jordemodervirksomhed. Nationalitetskrav for læge- og tandlægevirksomhed. Til udlændinges udøvelse af medicinske erhverv kræves tilladelse fra lokal sundhedsmyndighed, baseret på økonomisk behovstest for læger og tandlæger i en given region.

 

 

 

LT: For læge- og tandlægevirksomhed intet, bortset fra at der til en sådan virksomhed kræves tilladelse baseret på en sundhedsvæsensplan, som er udarbejdet på grundlag af behovene og under hensyntagen til befolkningen og allerede eksisterende læge- og tandlægeydelser. For jordemodervirksomhed er adgangen begrænset til enkeltmandsfirmaer, og der kan eventuelt blive anvendt økonomiske behovstest.

PL: Nationalitetskrav. Til udlændinges udøvelse af medicinske erhverv kræves tilladelse, undtagen for jordemødre.

SI: Medlemskab af lægeforening påkrævet. Betingelserne for godkendelse i lægeforeninger af læger, der ikke slovenske statsborgere, er tilladelse til at praktisere i en anden medlemsstat og godt kendskab til slovensk. (22) Ubundet for jordemodervirksomhed.

 

 

 

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii) og undergivet følgende specifikke begrænsninger:

AT: Ubundet, undtagen for jordemødre.

DK: Der kan gives begrænset autorisation til en bestemt funktion for højst 18 måneder.

CY, FI, MT: Ubundet.

PT: Nationalitetskrav.

FR: Nationalitetskrav. Dog er adgang mulig inden for årligt fastlagte kvoter.

DE: Nationalitetskrav for læger og tandlæger, som dog kan fraviges på et særligt grundlag af hensyn til den offentlige sundhed.

CZ, EE, HU, SI, SK: Ubundet for jordemodervirksomhed.

LV: Nationalitetskrav for læge- og tandlægevirksomhed. Til udlændinges udøvelse af medicinske erhverv kræves tilladelse fra lokal sundhedsmyndighed, baseret på økonomisk behovstest for læger og tandlæger i en given region. For jordemodervirksomhed er adgang begrænset til fysiske personer. Økonomiske behov fastlægges på grundlag af det samlede antal jordemødre i den pågældende region med autorisation fra de lokale sundhedsmyndigheder.

PL: Nationalitetskrav. Til udlændinges udøvelse af medicinske erhverv kræves tilladelse, undtagen for jordemødre.

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii) og undergivet følgende specifikke begrænsninger:

AT: Ubundet for læger og tandlæger.

DK: Krav om bopæl i Danmark for at opnå den nødvendige individuelle autorisation fra Sundhedsstyrelsen.

CY, FI, MT: Ubundet.

IT: Bopælskrav.

CZ, SK: Bopælskrav for læge- og tandlægevirksomhed.. Ubundet for jordemodervirksomhed. Ubundet for jordemodervirksomhed.

EE, HU, SI: Ubundet for jordemodervirksomhed.

LV, PL: Udenlandske læger har begrænsede valgrettigheder i erhvervsorganisationer.

LT: Udlændingen skal bestå supplerende kvalifikationseksamen.

 

 

Ubundet undtagen for BE, DE, DK og ES som angivet i det horisontale afsnit under iii) og undergivet ovenstående betingelser og følgende specifikke begrænsninger:

BE, DE, DK og ES: Universitetsgrad og faglige kvalifikationer og tre års erhvervserfaring inden for sektoren.

BE: Der kræves en økonomisk behovstest, hvis den fysiske persons årlige bruttoløn ligger under grænsen på 30 000 EUR.

DE: Nationalitetskrav for læger og tandlæger, som dog kan fraviges på et særligt grundlag af hensyn til den offentlige sundhed.

Ubundet undtagen for BE, DE, DK og ES som angivet i det horisontale afsnit under iii).

 

i)

Dyrlægevirksomhed

(CPC 932)

1)

Alle medlemsstater undtagen FI, LU, LT, PL, SE, UK: Ubundet.

FI, LU, LT, PL, SE: Intet.

UK: Ubundet undtagen for dyrlægelaboratorier og tekniske tjenesteydelser, der leveres til dyrlæger, almindelig rådgivning, vejledning og information, f.eks. om ernæring, adfærd og pasning af kæledyr.

2)

CY, EE, HU, MT, SI: Ubundet.

1)

Alle medlemsstater undtagen FI, LU, LT, PL, SE, UK: Ubundet.

FI, LU, LT, PL, SE: Intet.

UK: Ubundet undtagen for dyrlægelaboratorier og tekniske tjenesteydelser, der leveres til dyrlæger, almindelig rådgivning, vejledning og information, f.eks. om ernæring, adfærd og pasning af kæledyr.

2)

CY, EE, HU, MT, SI: Ubundet.

 

 

3)

AT, CY, EE, HU, MT, SI: Ubundet.

DE, DK, ES, PT: Adgang er begrænset til fysiske personer.

IT: Adgang begrænset til fysiske personer. Erhvervssammenslutninger (ikke som selskab) blandt fysiske personer er tilladt.

IE, UK: Adgang kun via partnerskab eller fysiske personer.

FR: Levering af ydelser kun via et SEL (aktieselskab, selskab med begrænset ansvar eller kommanditaktieselskab) eller SCP.

CZ, SK: Adgang er begrænset til fysiske personer. Tilladelse fra veterinæradministration påkrævet.

PL: Nationalitetskrav. Udenlandske personer kan anmode om tilladelse til at praktisere.

3)

AT, CY, EE, HU, MT, SI: Ubundet.

 

 

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii) og undergivet følgende specifikke begrænsninger:

CZ, DE, FR, EL, PT, SK: Nationalitetskrav.

PL: Nationalitetskrav. Udenlandske personer kan anmode om tilladelse til at praktisere.

AT, CY, EE, HU, MT, SI: Ubundet.

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii) og undergivet følgende specifikke begrænsninger:

AT, CY, EE, HU, MT, SI: Ubundet.

IT, CZ, SK: Bopælskrav.

LT: Udlændingen skal bestå supplerende kvalifikationseksamen.

 

 

Ubundet undtagen for BE, DK og ES som angivet i det horisontale afsnit under iii) og undergivet følgende specifikke begrænsninger:

BE, DK, ES: Universitetsgrad og faglige kvalifikationer og tre års erhvervserfaring inden for sektoren.

BE: Der kræves en økonomisk behovstest, hvis den fysiske persons årlige bruttoløn ligger under grænsen på 30 000 EUR.

Ubundet undtagen for BE, DK og ES som angivet i det horisontale afsnit under iii).

 

j)

Virksomhed udøvet af sygeplejersker, fysioterapeuter og paramedicinsk personale

(CPC 93191 (23), undtagen for AT, hvor følgende aktiviteter under CPC 9319 er omfattet: sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, talepædagoger, diætetikere og ernæringsøkonomer, psykologer og psykoterapeuter)

1)

Ubundet, undtagen for FI, LU, PL og SE: Intet.

2)

CY, CZ, EE, HU, MT, SI, SK: Ubundet.

3)

CY, CZ, EE, HU, MT, SI, SK: Ubundet.

ES, PT: Sygeplejersker — adgang begrænset til fysiske personer.

IT: Sygeplejersker — adgang begrænset til fysiske personer. Erhvervssammenslutninger (ikke som selskab) blandt fysiske personer er tilladt.

FR: Levering af ydelser kun via et SEL (aktieselskab, selskab med begrænset ansvar eller kommanditaktieselskab) eller SCP.

AT: Adgang begrænset til fysiske personer, bortset fra psykologer og psykoterapeuter: Intet.

SE: Der foretages en behovstest for at fastlægge, hvor mange privatpraktiserende der skal have tilskud fra den offentlige sygesikringsordning.

LT: Adgang begrænset til enkeltmandsfirmaer. Eventuel anvendelse af økonomisk behovstest.

PL: Nationalitetskrav.

1)

Ubundet, undtagen for FI, LU, PL og SE: Intet.

2)

CY, CZ, EE, HU, MT, SI, SK: Ubundet.

3)

CY, CZ, EE, HU, MT, SI, SK: Ubundet.

LT: Intet, undtagen som angivet under markedsadgang.

 

 

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii) og undergivet følgende specifikke begrænsninger:

DK: Der kan gives begrænset autorisation til en bestemt funktion for højst 18 måneder.

PT: Nationalitetskrav.

IT: Betinget af økonomisk behovstest. Der træffes beslutning afhængigt af ubesatte stillinger og mangler i den pågældende region.

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii) og undergivet følgende specifikke begrænsninger:

DK: Krav om bopæl i Danmark for at opnå den nødvendige individuelle autorisation fra Sundhedsstyrelsen.

CY, CZ, EE, HU, MT, SI, SK: Ubundet.

 

 

AT: Fysiske personer, undtagen sygeplejersker, psykologer og psykoterapeuter, kan åbne en praksis i Østrig, under forudsætning af at den pågældende person har virket i sit fag i mindst tre år, inden vedkommende åbner en praksis i Østrig.

LV: Adgang begrænset til fysiske personer. Økonomiske behov fastlægges på grundlag af det samlede antal sygeplejersker i den pågældende region med autorisation fra de lokale sundhedsmyndigheder.

PL: Nationalitetskrav for jordemødre og sygeplejersker.

CY, CZ, EE, HU, MT, SI, SK: Ubundet.

 

 

 

Ubundet undtagen for BE, DE, DK og ES som angivet i det horisontale afsnit under iii) og undergivet ovenstående betingelser og følgende specifikke begrænsninger:

BE, DE, DK, ES: Universitetsgrad eller tilsvarende teknisk kvalifikation, der godtgør viden, faglige kvalifikationer og tre års erhvervserfaring inden for sektoren.

BE: Der kræves en økonomisk behovstest, hvis den fysiske persons årlige bruttoløn ligger under grænsen på 30 000 EUR.

Ubundet undtagen for BE, DE, DK og ES som angivet i det horisontale afsnit under iii).

 

Apotekere (detailudlevering af farmaceutiske artikler — del af CPC 63211)

1)

Ubundet.

2)

AT, CY, CZ, EE, FI, HU, LT, LV, MT, PL, SE, SI, SK: Ubundet.

1)

Ubundet.

2)

AT, CY, CZ, EE, FI, HU, LT, LV, MT, PL, SE, SI, SK: Ubundet

 

 

3) (24)

AT, CY, CZ, EE, FI, HU, LV, LT, MT, PL, SE, SI, SK: Ubundet.

DE, DK, ES, EL, IT (25), LU, NL, PT: Adgang er begrænset til fysiske personer.

BE, DK, ES, FR, EL, IT, LU, PT: Der kræves en farmaceuteksamen.

BE, DE, DK, ES, FR, IT, IE, PT: Anvendelse af økonomisk behovstest.

FR: På grundlag af national behandling kun adgang via et SEL (aktieselskab, selskab med begrænset ansvar eller kommanditaktieselskab), SNC og SARL.

3)

AT, CY, CZ, EE, FI, HU, LT, MT, PL, SE, SI, SK: Ubundet.

 

 

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii) og undergivet følgende specifikke betingelser:

AT, CY, CZ, EE, FI, HU, LV, LT, MT, PL, SE, SI, SK: Ubundet.

FR: Nationalitetskrav. Inden for fastlagte kvoter er der dog mulighed for adgang for tredjelandes statsborgere, under forudsætning af at tjenesteyderen har en fransk eksamen i farmaci.

DE, EL: Nationalitetskrav.

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii) og undergivet følgende specifikke betingelser:

AT, CY, CZ, EE, FI, HU, LV, LT, MT, PL, SE, SI, SK: Ubundet.

IT, PT: Bopælskrav.

 

 

Ubundet undtagen for BE, DK og ES som angivet i det horisontale afsnit under iii) og undergivet følgende specifikke begrænsninger:

BE, DK, ES: Universitetsgrad og faglige kvalifikationer og tre års erhvervserfaring inden for sektoren.

BE: Der kræves en økonomisk behovstest, hvis den fysiske persons årlige bruttoløn ligger under grænsen på 30 000 EUR.

Ubundet undtagen for BE, DK og ES som angivet i det horisontale afsnit under iii).

 

B.

Databehandling og virksomhed i forbindelse hermed

 

 

 

a)

Konsulentvirksomhed vedrørende installering af hardware

(CPC 841)

b)

Programimplementering

(CPC 842)

c)

Databehandling (CPC 843)

d)

Databaseværter og formidling

(CPC 844) Vedligeholdelse og reparation (CPC 845)

e)

Anden virksomhed i forbindelse med databehandling (CPC 849)

1)

Intet.

2)

Intet.

3)

Intet.

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii).

1)

Intet.

2)

Intet.

3)

Intet.

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii).

 

 

Ubundet undtagen for BE, DE, DK, ES, EL, IT, LU, NL og SE som angivet i det horisontale afsnit under iii) og undergivet følgende specifikke begrænsninger:

IT, NL: Ubundet, undtagen for dataloger, systemanalytikere, programmører, edb-dokumentalister og edb-teknikere, hvor der kræves en universitetsgrad og tre års erhvervserfaring inden for sektoren.

BE, DE, DK, ES: Universitetsgrad eller tilsvarende teknisk kvalifikation, der godtgør viden, og tre års erhvervserfaring inden for sektoren.

SE: Universitetsgrad og tre års erhvervserfaring inden for sektoren.

BE: Der kræves en økonomisk behovstest, hvis den fysiske persons årlige bruttoløn ligger under grænsen på 30 000 EUR.

IT: Der kræves en økonomisk behovstest.

EL: Ubundet, undtagen for dataloger, systemanalytikere, programmører og edb-dokumentalister, hvor der kræves en universitetsgrad og fem års erhvervserfaring inden for sektoren.

Ubundet undtagen for BE, DE, DK, ES, EL, IT, LU, NL og SE som angivet i det horisontale afsnit under iii).

 

C.

Forsknings- og udviklingsvirksomhed

a)

Forskning og udvikling inden for naturvidenskab

(Alle medlemsstater undtagen LV: CPC 851. LV: kun eksperimentel udviklingsvirksomhed inden for kemi og biologi -CPC 85102)

1) 2) 3) Intet, undtagen for CY, CZ, FR, IE, LT, MT, PL, SK: ubundet.

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii) og undergivet følgende specifikke begrænsninger:

CY, CZ, FR, IE, LT, MT, PL, SK: Ubundet.

1) 2) 3) Intet, undtagen for CY, CZ, FR, IE, LT, MT, PL, SK: ubundet.

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii) og undergivet følgende specifikke begrænsninger:

CY, CZ, FR, IE, LT, MT, PL, SK: Ubundet.

 

 

Ubundet undtagen for BE, DE, DK, ES og FR i forbindelse med midlertidig indrejse for forskere som angivet i det horisontale afsnit under iii) og undergivet følgende specifikke begrænsninger:

BE, DE, DK, ES, SE: Universitetsgrad eller tilsvarende teknisk kvalifikation, der godtgør viden, og tre års erhvervserfaring inden for sektoren.

BE: Der kræves en økonomisk behovstest, hvis den fysiske persons årlige bruttoløn ligger under grænsen på 30 000 EUR.

FR:

Forskerne er i besiddelse af en ansættelseskontrakt fra et forskningsorgan.

Arbejdstilladelsen udstedes for en periode på højst ni måneder og kan forlænges under kontraktens løbetid.

Der kræves en økonomisk behovstest.

Forskningsorganet skal betale en afgift til det internationale migrationskontor.

Ubundet undtagen for BE, DE, DK, ES og FR i forbindelse med midlertidig indrejse for forskere som angivet i det horisontale afsnit under iii).

 

 

Kun for HU: Personer med internationalt anerkendt omdømme, som er inviteret af videnskabelige forskningsinstitutter for invitationens varighed.

 

 

b)

Forskning og udvikling inden for samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber

(CPC 852)

1)

Intet.

2)

Intet.

3)

IT: Adgang til faget for psykologer er begrænset til fysiske personer. Erhvervssammenslutning (ikke som selskab) af fysiske personer er tilladt.

PT: Adgang til faget for psykologer er begrænset til fysiske personer.

1)

Intet.

2)

Intet.

3)

Intet.

 

 

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii).

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii) og undergivet følgende specifikke begrænsninger:

IT, PT: Bopælskrav for psykologer.

 

 

Ubundet undtagen for BE, DE, DK, ES, FR og LU i forbindelse med midlertidig indrejse for forskere som angivet i det horisontale afsnit under iii) og undergivet følgende specifikke begrænsninger:

BE, DE, DK, ES: Universitetsgrad eller tilsvarende teknisk kvalifikation, der godtgør viden, og tre års erhvervserfaring inden for sektoren.

BE: Der kræves en økonomisk behovstest, hvis den fysiske persons årlige bruttoløn ligger under grænsen på 30 000 EUR.

FR:

Forskerne er i besiddelse af en ansættelseskontrakt fra et forskningsorgan.

Arbejdstilladelsen udstedes for en periode på højst ni måneder og kan forlænges under kontraktens løbetid.

Der kræves en økonomisk behovstest.

Forskningsorganet skal betale en afgift til det internationale migrationskontor.

Ubundet undtagen for BE, DE, DK, ES, FR og LU i forbindelse med midlertidig indrejse for forskere som angivet i det horisontale afsnit under iii)

 

 

Kun for HU: Personer med internationalt anerkendt omdømme, som er inviteret af videnskabelige forskningsinstitutter for invitationens varighed.

 

 

c)

Tværfaglig forskning og udvikling (CPC 853)

1) 2) 3) Intet, undtagen for CY, CZ, FR, IE, LT, LV, MT, PL, SK: ubundet.

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii) og undergivet følgende specifikke begrænsninger:

CY, CZ, EE, IE, LT, LV, MT, PL, SK: Ubundet.

1) 2) 3) Intet, undtagen for CY, CZ, FR, IE, LT, LV, MT, PL, SK: ubundet.

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii) og undergivet følgende specifikke begrænsninger:

CY, CZ, EE, IE, LT, LV, MT, PL, SK: Ubundet.

 

 

Ubundet undtagen for BE, DE, DK, ES og FR i forbindelse med midlertidig indrejse for forskere som angivet i det horisontale afsnit under iii) og undergivet følgende specifikke begrænsninger:

BE, DE, DK, ES: Universitetsgrad eller tilsvarende teknisk kvalifikation, der godtgør viden, og tre års erhvervserfaring inden for sektoren.

BE: Der kræves en økonomisk behovstest, hvis den fysiske persons årlige bruttoløn ligger under grænsen på 30 000 EUR.

FR:

Forskerne er i besiddelse af en ansættelseskontrakt fra et forskningsorgan.

Arbejdstilladelsen udstedes for en periode på højst ni måneder og kan forlænges under kontraktens løbetid.

Der kræves en økonomisk behovstest.

Forskningsorganet skal betale en afgift til det internationale migrationskontor.

Ubundet undtagen for BE, DE, DK, ES og FR i forbindelse med midlertidig indrejse for forskere som angivet i det horisontale afsnit under iii).

 

 

Kun for HU: Personer med internationalt anerkendt omdømme, som er inviteret af videnskabelige forskningsinstitutter for invitationens varighed.

 

 

D.

Tjenesteydelser vedrørende fast ejendom (26)

a)

som involverer egen eller leaset ejendom

(CPC 821)

1)

CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Ubundet.

2)

CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Ubundet.

3)

CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Ubundet.

ES: Adgang kun via fysiske personer, partnerskab eller »sociedad en comandita«.

1)

CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Ubundet.

2)

CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Ubundet.

3)

CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Ubundet.

 

 

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii) og undergivet følgende specifikke begrænsninger:

CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Ubundet.

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii) og undergivet følgende begrænsninger:

CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Ubundet.

IT, PT: Bopælskrav.

 

b)

på honorar- eller kontraktbasis (f.eks. ejendomsvurdering, ejendomsadministration osv.) (CPC 822)

1)

CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Ubundet.

2)

CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Ubundet.

3)

CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Ubundet.

ES: Adgang er begrænset til fysiske personer.

1)

CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Ubundet.

2)

CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Ubundet.

3)

CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Ubundet.

DK: Tilladelsen for autoriserede ejendomsmæglere kan være begrænset til bestemte aktiviteter.

 

 

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii) og undergivet følgende specifikke begrænsninger:

CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Ubundet.

DK: Autoriserede ejendomsmæglere: Bopælskrav, medmindre andet fastsat af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Uautoriserede ejendomsmæglere: Bopælskrav, medmindre andet fastsat af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii) og undergivet følgende specifikke begrænsninger:

CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Ubundet.

DK: Autoriserede og uautoriserede ejendomsmæglere: Bopælskrav, medmindre andet fastsat af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

IT, PT: Bopælskrav.

 

E.

Udlejning/leasing uden personale

a)

vedrørende skibe

(CPC 83103)

1)

FR: Charter af alle skibe kun efter forudgående meddelelse.

CY, HU, MT, PL: Ubundet.

2)

CY, MT, PL: Ubundet.

FR: Charter af alle skibe kun efter forudgående meddelelse.

3)

CY, MT, PL: Ubundet.

FR: Charter af alle skibe kun efter forudgående meddelelse.

SE: For at sejle under svensk flag kræves der dokumentation for svensk dominans, hvis der er udenlandske ejerrettigheder i skibene.

LT: Skibe skal ejes af litauiske fysiske personer eller selskaber etableret i Litauen.

1)

CY, MT, PL: Ubundet.

2)

CY, MT, PL: Ubundet.

3)

CY, MT, PL: Ubundet.

 

 

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii) og undergivet følgende begrænsninger:

CY, MT, PL: Ubundet.

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii) og undergivet følgende begrænsninger:

CY, MT, PL: Ubundet.

 

b)

vedrørende luftfartøjer

(CPC 83104)

1)

CY, CZ, HU, LV, MT, PL, SK: Ubundet.

2)

Alle medlemsstater undtagen CY, CZ, LV, MT, PL, SK: Luftfartøjer, som anvendes af luftfartsselskaberne i EU, skal være registreret i den medlemsstat, som har givet selskabet autorisation, eller andetsteds i EU. Dette krav kan fraviges for kortere leasingkontrakter eller under særlige omstændigheder.

CY, CZ, LV, MT, PL, SK: Ubundet.

1)

CY, CZ, LV, MT, PL, SK: Ubundet.

2)

CY, CZ, LV, MT, PL, SK: Ubundet.

 

 

3)

Alle medlemsstater undtagen CY, CZ, LV, MT, PL, SK: For at blive optaget i disse medlemsstaters luftfartøjsregister skal luftfartøjet være ejet enten af fysiske personer, som opfylder specifikke nationalitetskriterier, eller af juridiske personer, som opfylder specifikke kriterier vedrørende kapitalforhold og kontrol (herunder direktørers nationalitet).

CY, CZ, LV, MT, PL, SK: Ubundet.

3)

CY, CZ, LV, MT, PL, SK: Ubundet.

 

 

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii) og undergivet følgende begrænsninger:

CY, CZ, LV, MT, PL, SK: Ubundet.

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii) og undergivet følgende begrænsninger:

CY, CZ, LV, MT, PL, SK: Ubundet.

 

c)

vedrørende andet transportudstyr (CPC 83101, 83102, 83105)

1)

CY, HU, LV, MT, PL, SI: Ubundet.

2)

CY, LV, MT, PL, SI: Ubundet.

3)

CY, LT, LV, MT, PL, SI: Ubundet.

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii) og undergivet følgende begrænsninger:

CY, LT, LV, MT, PL, SI: Ubundet.

1)

CY, LV, MT, PL, SI: Ubundet.

2)

CY, LV, MT, PL, SI: Ubundet.

3)

CY, LT, LV, MT, PL, SI: Ubundet.

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii) og undergivet følgende begrænsninger:

CY, LT, LV, MT, PL, SI: Ubundet.

 

d)

vedrørende andre maskiner og udstyr

(CPC 83106, 83107, 83108, 83109)

1)

CY, CZ, HU, LV, MT, PL, SK: Ubundet.

2)

CY, CZ, LV, MT, PL, SK: Ubundet.

3)

CY, CZ, LV, MT, PL, SK: Ubundet.

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii) og undergivet følgende begrænsninger:

CY, CZ, LV, MT, PL, SK: Ubundet.

1)

CY, CZ, LV, MT, PL, SK: Ubundet.

2)

CY, CZ, LV, MT, PL, SK: Ubundet.

3)

CY, CZ, LV, MT, PL, SK: Ubundet.

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii) og undergivet følgende begrænsninger:

CY, CZ, LV, MT, PL, SK: Ubundet.

 

e)

Andet (CPC 832)

EE, LV, LT: Inklusive indspillede video-kassetter til brug i underholdningsudstyr i hjemmet (CPC 83202)

1)

Alle medlemsstater undtagen EE, LV, LT: Ubundet.

EE, LT, LV: Intet.

2)

Alle medlemsstater undtagen EE, HU, LV, LT: Ubundet.

EE, HU, LV, LT: Intet.

3)

Alle medlemsstater undtagen EE, HU, LV, LT: Ubundet.

EE, HU, LV, LT: Intet.

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii) og undergivet følgende specifikke begrænsninger:

Alle medlemsstater undtagen EE, HU, LV, LT: Ubundet.

EE, HU, LV, LT: Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit.

1)

Alle medlemsstater undtagen EE, HU, LV, LT: Ubundet.

EE, HU, LV, LT: Intet.

2)

Alle medlemsstater undtagen EE, HU, LV, LT: Ubundet.

EE, HU, LV, LT: Intet.

3)

Alle medlemsstater undtagen EE, HU, LV, LT: Ubundet.

EE, HU, LV, LT: Intet.

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii) og undergivet følgende specifikke begrænsninger:

Alle medlemsstater undtagen EE, HU, LV, LT: Ubundet.

EE, HU: Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit.

LV, LT: Intet.

 

Udlejning med personale

Udlejning af skibe med besætning

(CPC 7213, 7223)

1)

FR: Charter af alle skibe kun efter forudgående meddelelse.

AT, CY, CZ, EE, HU, LT, LV, MT, PL, SE, SK, SI: Ubundet.

2)

FR: Charter af alle skibe kun efter forudgående meddelelse.

AT, CY, EE, HU, MT, PL, SE, SI, SK: Ubundet.

3)

FR: Charter af alle skibe kun efter forudgående meddelelse.

AT, CY, CZ, EE, HU, LT, LV, MT, PL, SE, SK, SI: Ubundet.

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii) og undergivet følgende betingelser:

CY, EE, HU, LT, MT, PL, SE, SI, SK: Ubundet.

1)

AT, CY, CZ, EE, HU, LT, LV, MT, PL, SE, SK, SI: Ubundet.

2)

AT, CY, EE, HU, LV, MT, PL, SE, SI, SK: Ubundet.

3)

AT, CY, CZ, EE, HU, LT, LV, MT, PL, SE, SK, SI: Ubundet.

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii) og undergivet følgende betingelser:

CY, EE, HU, LT, MT, PL, SE, SI, SK: Ubundet.

 

Udlejning af erhvervsmotorkøretøjer med fører

(CPC 7124)

1)

AT, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SK, SI, SE: Ubundet.

2)

AT, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SK, SI, SE: Ubundet

3)

AT, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SK, SI, SE: Ubundet.

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii) og undergivet følgende betingelser:

CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SK, SI, SE: Ubundet.

1)

AT, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SK, SI, SE: Ubundet.

2)

AT, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SK, SI, SE: Ubundet.

3)

AT, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SK, SI, SE: Ubundet.

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii) og undergivet følgende betingelser:

CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SK, SI, SE: Ubundet.

 

F.

Andre erhvervstjenesteydelser

1) 2) 3) Intet.

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii).

1) 2) 3) Intet.

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii).

 

a)

Reklamevirksomhed

Reklamevirksomhed (Alle medlemsstater undtagen PL, SI: CPC 871;

PL: CPC 871 undtagen reklame for tobaksprodukter, alkoholholdige drikke, medicinalvarer;

SI: CPC 8711 (27) og 8712 (27), undtagen adresserede reklameforsendelser, udendørs reklamemidler, varer, der er underlagt importtilladelser, og medicinalvarer)

 

 

 

 

Ubundet undtagen for BE, DE, DK, ES, EL, IT, LU, UK og SE som angivet i det horisontale afsnit under iii) og undergivet følgende specifikke begrænsninger:

BE, DE, DK, ES, IT, UK, SE: Relevante kvalifikationer og tre års erhvervserfaring.

IT, UK: Der kræves en økonomisk behovstest.

EL: Relevante kvalifikationer og fem års erhvervserfaring.

Ubundet undtagen for BE, DE, DK, ES, EL, IT, LU, UK og SE som angivet i det horisontale afsnit under iii).

 

b)

Markedsanalyser og offentlig meningsmåling

(CPC 864)

1) 2) 3) Intet.

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii).

1) 2) 3) Intet.

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii).

 

 

Ubundet undtagen for BE, DE, DK og ES som angivet i det horisontale afsnit under iii) og undergivet ovenstående betingelser og følgende specifikke begrænsninger:

BE, DE, DK, ES: Universitetsgrad eller tilsvarende teknisk kvalifikation, der godtgør viden, og tre års erhvervserfaring inden for sektoren.

BE: Der kræves en økonomisk behovstest, hvis den fysiske persons årlige bruttoløn ligger under grænsen på 30 000 EUR.

Ubundet undtagen for BE, DE, DK og ES som angivet i det horisontale afsnit under iii).

 

c)

Virksomhedsrådgivning

(CPC 865)

1) 2) 3) Intet.

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii).

1) 2) 3) Intet.

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii).

 

 

Ubundet undtagen for BE, DE, DK, ES, EE, IT, LU, LV, UK og SE som angivet i det horisontale afsnit under iii) og undergivet følgende specifikke begrænsninger:

IT, UK: Ubundet undtagen for ledere og overordnede konsulenter, for hvem der kræves universitetsgrad og tre års erhvervserfaring.

BE, DE, DK, ES: Universitetsgrad eller tilsvarende teknisk kvalifikation, der godtgør viden, og tre års erhvervserfaring inden for sektoren.

EE, LV: Ubundet, undtagen for fagfolk, hvor der kræves

universitetsgrad og fem års erhvervserfaring på et relateret område.

SE: Universitetsgrad og tre års erhvervserfaring inden for sektoren.

IT, UK: Der kræves en økonomisk behovstest.

Ubundet undtagen for BE, DE, DK, ES, EE, IT, LU, LV, UK og SE som angivet i det horisontale afsnit under iii).

 

d)

Tjenesteydelser i tilknytning til virksomhedsrådgivning (CPC 866)

1) 2) 3) HU: Ubundet.

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii) og undergivet følgende begrænsninger:

HU: Ubundet.

1) 2) 3) HU: Ubundet.

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii) og undergivet følgende begrænsninger:

HU: Ubundet.

 

 

Ubundet undtagen for BE, DE, DK, ES, EE, IT, LU, LV, UK og SE som angivet i det horisontale afsnit under iii) og undergivet følgende specifikke begrænsninger:

IT, UK: Ubundet undtagen for ledere og overordnede konsulenter, for hvem der kræves universitetsgrad og tre års erhvervserfaring.

EE, LV: Ubundet, undtagen for fagfolk, hvor der kræves universitetsgrad og fem års erhvervserfaring på et relateret område.

BE, DE, DK, ES: Universitetsgrad eller tilsvarende teknisk kvalifikation, der godtgør viden, og tre års erhvervserfaring inden for sektoren.

SE: Universitetsgrad og tre års erhvervserfaring inden for sektoren.

IT, UK: Der kræves en økonomisk behovstest.

Ubundet undtagen for BE, DE, DK, ES, EE, IT, LU, LV, UK og SE som angivet i det horisontale afsnit under iii).

 

e)

Teknisk afprøvning og analyse

(CPC 8676)

1)

IT: Ubundet for erhvervet som biolog og kemiker.

CY, CZ, MT, PL, SK, SE: Ubundet.

2)

CY, CZ, MT, PL, SK, SE: Ubundet.

1)

IT: Ubundet for erhvervet som biolog og kemiker.

CY, CZ, MT, PL, SK, SE: Ubundet.

2)

CY, CZ, MT, PL, SK, SE: Ubundet.

 

 

3)

ES: Adgang for kemikere kun via fysiske personer.

IT: Adgang til erhvervet som biolog og kemiker kun via fysiske personer. Erhvervssammenslutning (ikke som selskab) af fysiske personer er tilladt.

PT: Adgang til erhvervet som biolog og kemiker kun via fysiske personer.

CY, CZ, MT, PL, SK, SE: Ubundet.

3)

CY, CZ, MT, PL, SK, SE: Ubundet.

 

 

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii) og undergivet følgende begrænsninger:

CY, CZ, MT, PL, SK, SE: Ubundet.

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii) og undergivet følgende specifikke begrænsninger:

IT, PT: Bopælskrav for biologer og kemikere.

CY, CZ, MT, PL, SK: Ubundet.

 

 

Ubundet undtagen for BE, DE, DK, ES, EE, LU, UK og SE som angivet i det horisontale afsnit under iii) og undergivet følgende specifikke begrænsninger:

BE, DE, DK, ES, UK, SE: Universitetsgrad eller tekniske kvalifikationer, der godtgør viden, og tre års erhvervserfaring.

EE: Ubundet, undtagen for fagfolk, hvor der kræves universitetsgrad og fem års erhvervserfaring på et relateret område.

BE: Der kræves en økonomisk behovstest, hvis den fysiske persons årlige bruttoløn ligger under grænsen på 30 000 EUR.

UK: Der kræves en økonomisk behovstest.

Ubundet undtagen for BE, DE, DK, ES, EE, LU, UK og SE som angivet i det horisontale afsnit under iii);

 

f)

Rådgivning og konsulentbistand i forbindelse med landbrug, jagt og skovbrug (SE: undtagen jagt)

HU: del af CPC 881

LV, LT, PL: tjenesteydelser i forbindelse med landbrug, jagt og skovbrug (CPC 881)

1)

IT: Ubundet for aktiviteter forbeholdt agronomer og »periti agrari«.

2)

Intet.

3)

ES: Adgang for agronomer og forstkandidater er begrænset til fysiske personer.

PT: Adgang for agronomer er begrænset til fysiske personer.

1)

IT: Ubundet for aktiviteter forbeholdt agronomer og »periti agrari«.

2)

Intet.

3)

Intet.

 

 

IT: Adgang for agronomer og »periti agrari« er begrænset til fysiske personer. Erhvervssammenslutning (ikke som selskab) af fysiske personer er tilladt.

 

 

 

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii).

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii) og undergivet følgende specifikke begrænsninger:

IT, PT: Bopælskrav for agronomer.

 

 

Ubundet undtagen for BE, DE, DK og ES som angivet i det horisontale afsnit under iii) og undergivet ovenstående betingelser og følgende specifikke begrænsninger:

BE, DE, DK, ES: Universitetsgrad eller tilsvarende teknisk kvalifikation, der godtgør viden, og tre års erhvervserfaring inden for sektoren.

BE: Der kræves en økonomisk behovstest, hvis den fysiske persons årlige bruttoløn ligger under grænsen på 30 000 EUR.

Ubundet undtagen for BE, DE, DK og ES som angivet i det horisontale afsnit under iii).

 

g)

Rådgivning og konsulentbistand i forbindelse med fiskeri

1) 2) 3) CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Ubundet.

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii) og undergivet følgende begrænsninger:

CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Ubundet.

1) 2) 3) CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Ubundet.

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii) og undergivet følgende begrænsninger:

CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Ubundet.

 

 

Ubundet undtagen for BE, DE, DK og ES som angivet i det horisontale afsnit under iii) og undergivet ovenstående betingelser og følgende specifikke begrænsninger:

BE, DE, DK, ES: Universitetsgrad eller tilsvarende teknisk kvalifikation, der godtgør viden, og tre års erhvervserfaring inden for sektoren.

BE: Der kræves en økonomisk behovstest, hvis den fysiske persons årlige bruttoløn ligger under grænsen på 30 000 EUR.

Ubundet undtagen for BE, DE, DK og ES som angivet i det horisontale afsnit under iii).

 

h)

Tjenesteydelser i forbindelse med råstofudvinding

1)

Intet.

2)

Intet.

3)

ES, PT: Adgang for mineingeniører er begrænset til fysiske personer.

LT: Ubundet.

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii) og undergivet følgende specifikke begrænsninger:

FI: Retten til at udforske, gøre fordring på og udnytte en aflejring er begrænset til fysiske personer med bopæl inden for EØS. Fravigelser af bopælskravet indrømmes af ministeriet for handel og industri.

LT: Ubundet.

1)

Intet.

2)

Intet.

3)

LT: Ubundet.

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii) og undergivet følgende specifikke begrænsninger:

PT: Bopælskrav.

LT: Ubundet.

 

 

Ubundet undtagen for BE, DE, DK og ES som angivet i det horisontale afsnit under iii) og undergivet ovenstående betingelser og følgende specifikke begrænsninger:

BE, DE, DK, ES: Universitetsgrad eller tilsvarende teknisk kvalifikation, der godtgør viden, og tre års erhvervserfaring inden for sektoren.

BE: Der kræves en økonomisk behovstest, hvis den fysiske persons årlige bruttoløn ligger under grænsen på 30 000 EUR.

FI: Retten til at udforske, gøre fordring på og udnytte en aflejring er begrænset til fysiske personer med bopæl inden for EØS. Fravigelser af bopælskravet indrømmes af ministeriet for handel og industri.

Ubundet undtagen for BE, DE, DK og ES som angivet i det horisontale afsnit under iii).

 

i)

Tjenesteydelser i forbindelse med fremstilling

EE: Konsulentvirksomhed forbindelse med fremstilling (del af CPC 884 + del af 885 undtagen 88442)

HU Konsulentvirksomhed forbindelse med fremstilling (del af CPC 884 + del af CPC 885)

1)

Alle medlemsstater undtagen EE, HU: Ubundet.

EE, HU: Intet.

2)

Alle medlemsstater undtagen EE, HU: Ubundet.

EE, HU: Intet.

3)

Alle medlemsstater undtagen EE, HU: Ubundet.

EE, HU: Intet.

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii) og undergivet følgende specifikke begrænsninger:

Alle medlemsstater undtagen EE, HU: Ubundet.

EE, HU: Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit.

1) Alle medlemsstater undtagen EE, HU: Ubundet.

EE, HU: Intet.

2)

Alle medlemsstater undtagen EE, HU: Ubundet.

EE, HU: Intet.

3)

Alle medlemsstater undtagen EE, HU: Ubundet.

EE, HU: Intet.

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii) og undergivet følgende specifikke begrænsninger:

Alle medlemsstater undtagen EE, HU: Ubundet.

EE, HU: Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit.

 

j)

Tjenesteydelser i forbindelse med energidistribution

(LV: CPC 887.

HU: kun konsulentvirksomhed, ex CPC 887.

1) 2) 3) Alle medlemsstater undtagen HU, LV, LT, SI: Ubundet.

HU, LV, LT, SI: Intet.

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii) og undergivet følgende specifikke begrænsninger:

Alle medlemsstater undtagen HU, LV, LT, SI: Ubundet.

HU, LT, LV, SI: Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit.

1) 2) 3) Alle medlemsstater undtagen HU, LV, LT, SI: Ubundet.

HU, LV, LT, SI: Intet.

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii) og undergivet følgende specifikke begrænsninger:

Alle medlemsstater undtagen HU, LV, LT, SI: Ubundet.

HU, LT og SI: Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit.

LV: Intet.

 

LT: Omfatter konsulentvirksomhed i forbindelse med transmission og distribution mod gebyr af elektricitet, luftformige brændstoffer, damp og varmt vand til husholdninger, industri, handelssektor og andre brugere — CPC 887 (28)

SI: Tjenesteydelser i forbindelse med energidistribution — kun for gas (29) — del af CPC 887)

 

 

 

k)

Personaleformidling

(»headhunting«)

(CPC 87201)

1)

AT, DE, ES, FI, IE, PT, SE, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Ubundet.

2)

AT, FI, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, SK, SI Ubundet.

3)

AT, DE, FI, PT, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Ubundet.

ES: Statsmonopol.

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii) og undergivet følgende begrænsninger:

AT, CY, CZ, EE, FI, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Ubundet.

1)

AT, DE, ES, FI, IE, PT, SE, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Ubundet.

2)

AT, FI, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, SK, SI Ubundet.

3)

AT, DE, FI, PT, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Ubundet.

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii) og undergivet følgende begrænsninger:

AT, CY, CZ, EE, FI, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Ubundet.

 

Ansættelsesvirksomhed

(CPC 87202)

1)

Alle medlemsstater undtagen HU: Ubundet.

HU: Intet.

2)

AT, CY, CZ, EE, FI, LV, LT, MT, PL, SK: Ubundet.

3)

AT, CY, CZ, EE, FI, LV, LT, MT, PL, PT, SK: Ubundet.

DE: Efter tilladelse udstedt til tjenesteyderen af den kompetente myndighed. Der gives tilladelse afhængigt af situationen og udviklingen på arbejdsmarkedet.

BE, FR, ES, IT: Statsmonopol.

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii) og undergivet følgende begrænsninger:

AT, CY, CZ, EE, FI, LV, LT, MT, PL, SK: Ubundet.

1)

Alle medlemsstater undtagen HU: Ubundet.

HU: Intet.

2)

AT, CY, CZ, EE, FI, LV, LT, MT, PL, SK: Ubundet.

3)

AT, CY, CZ, EE, FI, LV, LT, MT, PL, PT, SK: Ubundet.

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii) og undergivet følgende begrænsninger:

AT, CY, CZ, EE, FI, LV, LT, MT, PL, SK: Ubundet.

 

Kontorvikarer

(CPC 87203)

1)

AT DE, FR, IT, IE, NL, PT, SK: Ubundet.

2)

AT, FI, SK: Ubundet.

3)

AT, DE, FI, PT, SK: Ubundet.

IT: Statsmonopol.

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii) og undergivet følgende begrænsninger:

AT, FI, SK: Ubundet.

1)

AT, DE, FR, IT, IE, NL, PT, SK: Ubundet.

2)

AT, FI, SK: Ubundet.

3)

AT, DE, FI, PT, SK: Ubundet.

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii) og undergivet følgende begrænsninger:

AT, FI, SK: Ubundet.

 

l)

Overvågningsvirksomhed

(CPC 87302, 87303, 87304, 87305)

1)

BE, CY, CZ, ES, EE, FR, IT, LV, LT, MT, PT, PL, SI, SK: Ubundet.

2)

CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, SI, SK: Ubundet.

3)

CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, SI, SK: Ubundet.

ES: Adgang kun via Sociedades Anonimas, Sociedades de Responsabilidad Limitada, Sociedades Anonimas Laborales og Sociedades Cooperativas. Adgang betinget af forhåndstilladelse. Ved udstedelse af tilladelse tager Ministerrådet hensyn til forhold som kompetence, professionel integritet og uafhængighed, samt hvorvidt den pågældende beskyttelse er dækkende for befolkningens sikkerhed og den offentlige orden.

DK: Ubundet for sikkerhedskontrolydelser i lufthavne. Den pågældende skal være en dansk juridisk person. Adgang betinget af forhåndstilladelse. Ved udstedelse af tilladelse tager justitsministeriet hensyn til forhold som kompetence, professionel integritet og uafhængighed, erfaring og godt omdømme for det firma, der søger om etablering.

1)

BE, CY, CZ, ES, EE, FR, IT, LV, LT, MT, PT, PL, SI, SK: Ubundet.

2)

CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, SI, SK: Ubundet.

3)

CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, SI, SK: Ubundet.

DK: Krav om bopæl i Danmark og dansk statsborgerskab for flertallet af bestyrelsens medlemmer og for lederne. Ubundet for sikkerhedskontrolydelser i lufthavne.

 

 

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii) og undergivet følgende specifikke begrænsninger:

DK: Ubundet for sikkerhedskontrolydelser i lufthavne. Krav om dansk statsborgerskab for ledere.

FR: Nationalitetskrav for administrerende direktører og direktører.

BE: Nationalitetskrav for ledende personale.

ES, PT: Nationalitetskrav for specialiseret personale.

IT: Nationalitetskrav for at opnå den nødvendige tilladelse til at udøve sikkerhedskontrol og foretage værditransporter.

CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, SI, SK: Ubundet.

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii) og undergivet følgende specifikke begrænsninger:

DK: Ubundet for sikkerhedskontrolydelser i lufthavne. Bopælskrav for ledere.

BE: Bopælskrav for ledende personale.

IT: Bopælskrav for at opnå den nødvendige tilladelse til at udøve sikkerhedskontrol og foretage værditransporter.

CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, SI, SK: Ubundet.

 

m)

Hermed beslægtet videnskabelig og teknisk konsulentvirksomhed (30) (CPC 8675)

1)

Intet undtagen FR: Ubundet for efterforskning.

2)

Intet.

1)

FR: Ubundet for efterforskning.

DE: Anvendelse af de nationale regler om gebyrer og vederlag for al landmåling, som udføres fra udlandet.

2)

Intet

 

 

3)

FR: »Landmåling«: Adgang kun via et SEL (aktieselskab, selskab med begrænset ansvar eller kommanditaktieselskab), SCP, SA og SARL.

IT: For visse efterforskningsaktiviteter i forbindelse med råstofudvinding (mineraler, olie, gas osv.) kan der være eksklusive rettigheder.

ES: Adgang til erhvervet for landmålere og geologer kun via fysiske personer.

PT: Adgang begrænset til fysiske personer.

IT: Adgang til erhvervet for landmålere og geologer kun via fysiske personer. Erhvervssammenslutning (ikke som selskab) af fysiske personer er tilladt.

3)

FR: »Efterforskning og undersøgelser« betinget af tilladelse.

 

 

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii) og undergivet følgende specifikke begrænsninger:

DE: Nationalitetskrav for offentligt udnævnte landmålere.

FR: »Landmåling« i forbindelse med etablering af ejendomsrettigheder og med jordlovgivning er forbeholdt »experts-géomètres« fra EU.

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii) og undergivet følgende specifikke begrænsninger:

IT, PT: Bopælskrav.

 

 

Ubundet undtagen for BE, DE, DK, ES og EE som angivet i det horisontale afsnit under iii) og undergivet ovenstående betingelser og følgende specifikke begrænsninger:

BE, DE, DK og ES: Universitetsgrad og faglige kvalifikationer og tre års erhvervserfaring inden for sektoren.

EE: Ubundet, undtagen for fagfolk, hvor der kræves universitetsgrad og fem års erhvervserfaring på et relateret område.

BE: Der kræves en økonomisk behovstest, hvis den fysiske persons årlige bruttoløn ligger under grænsen på 30 000 EUR.

DE: Nationalitetskrav for offentligt udnævnte landmålere.

Ubundet undtagen for BE, DE, DK, ES og EE som angivet i det horisontale afsnit under iii) og undergivet følgende betingelser:

DE: Anvendelse af nationale regler om gebyrer og vederlag for alt arbejde, som udføres fra udlandet.

 

n)

Vedligeholdelse og reparation af udstyr

(ikke søgående skibe, luftfartøjer eller andet transportudstyr)

(Alle medlemsstater undtagen EE, LT, LV: CPC 633, 8861, 8866. EE, LT, LV: 633, 8861-8866)

1) 2) 3) Intet.

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii).

1) 2) 3) Intet.

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii).

 

 

Ubundet undtagen for BE, DE, DK og ES som angivet i det horisontale afsnit under iii) og undergivet følgende specifikke begrænsninger:

BE, DE, DK, ES: Universitetsgrad eller tilsvarende teknisk kvalifikation, der godtgør viden, og tre års erhvervserfaring inden for sektoren.

BE: Der kræves en økonomisk behovstest, hvis den fysiske persons årlige bruttoløn ligger under grænsen på 30 000 EUR.

Ubundet undtagen for BE, DE, DK og ES som angivet i det horisontale afsnit under iii).

 

o)

Rengøring af bygninger (CPC 874)

1)

Ubundet (31).

2)

3) Intet.

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii).

1)

Ubundet (31).

2) 3) Intet.

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii).

 

p)

Fotografisk virksomhed

(CPC 875. Alle medlemsstater undtagen CZ, EE, LV, PL: undtagen detailhandel. PL: undtagen luftfotografering)

1)

Alle medlemsstater undtagen EE, HU, LV, LT, PL: Ubundet undtagen for luftfotografering: Intet.

EE, HU, LV, LT, PL: Intet.

2) 3) Intet.

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii).

1)

Alle medlemsstater undtagen CZ, HU, LV, LT, PL: Ubundet undtagen for luftfotografering: Intet.

CZ, HU, LV, LT, PL: Intet.

2) 3) Intet.

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii).

 

 

Ubundet undtagen for BE, DE, DK og ES som angivet i det horisontale afsnit under iii) og undergivet følgende specifikke begrænsninger:

BE, DE, DK, ES: Universitetsgrad eller tilsvarende teknisk kvalifikation, der godtgør viden, og tre års erhvervserfaring inden for sektoren.

BE: Der kræves en økonomisk behovstest, hvis den fysiske persons årlige bruttoløn ligger under grænsen på 30 000 EUR.

Ubundet undtagen for BE, DE, DK og ES som angivet i det horisontale afsnit under iii).

 

q)

Pakkevirksomhed

(CPC 876)

1)

Ubundet (32).

2) 3) Intet.

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii).

1)

Ubundet.

2) 3) Intet.

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii).

 

r)

Trykkeri- og forlagsvirksomhed

(CPC 88442)

1) 2) Intet.

3)

IT: Udenlandsk deltagelse i udgivervirksomheder begrænset til 49 % af kapitalen eller af stemmerettighederne.

LT: Etableringsrettigheder i forlagssektoren tilstås kun litauisk registrerede juridiske personer.

LV: Etableringsrettigheder i forlagssektoren tilstås kun lettisk registrerede juridiske personer.

PL: Nationalitetskrav for chefredaktører for aviser og blade.

SK: Etableringsrettigheder i forlagssektoren tilstås kun slovakisk registrerede juridiske personer.

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii) og undergivet følgende begrænsninger:

PL: Nationalitetskrav for chefredaktører for aviser og blade.

1) 2) Intet.

3)

Intet.

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii).

 

s)

Konferencevirksomhed

(AT: kun tjenesteydelser i forbindelse med udstillinger)

1) 2) 3) Intet.

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii).

1) 2) 3) Intet.

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii).

 

 

Ubundet undtagen for BE, DE, DK og ES som angivet i det horisontale afsnit under iii) og undergivet følgende specifikke begrænsninger:

BE, DE, DK, ES: Universitetsgrad eller tilsvarende teknisk kvalifikation, der godtgør viden, og tre års erhvervserfaring inden for sektoren.

BE: Der kræves en økonomisk behovstest, hvis den fysiske persons årlige bruttoløn ligger under grænsen på 30 000 EUR.

Ubundet undtagen for BE, DE, DK og ES som angivet i det horisontale afsnit under iii).

 

t)

Andet

 

 

 

Oversættelsesvirksomhed

(CPC 87905)

(HU: undtagen officiel oversættelse. PL: undtagen tjenesteydelser fra edsvorne tolke. SK: undtagen autoriseret offentlig oversættelse og tolkning)

1) 2) Intet.

3)

Intet.

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii) og undergivet følgende specifikke begrænsninger:

DK: Autoriserede og uautoriserede translatører og tolke: Krav om statsborgerskab, medmindre andet er fastsat af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

1) 2) Intet.

3)

DK: I tilladelsen for autoriserede translatører og tolke kan der være en begrænsning til bestemte aktiviteter.

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii) og undergivet følgende begrænsninger:

DK: Autoriserede og uautoriserede translatører og tolke: Bopælskrav, medmindre andet er fastsat af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

 

 

Ubundet undtagen for BE, DE, DK, ES, EL, IT, IE, UK og SE som angivet i det horisontale afsnit under iii) og undergivet følgende specifikke begrænsninger:

EL: Relevante kvalifikationer og fem års erhvervserfaring.

IT, IE, SE, UK: Relevante kvalifikationer og tre års erhvervserfaring.

BE, DE, DK, ES: Universitetsgrad eller tilsvarende teknisk kvalifikation, der godtgør viden, og tre års erhvervserfaring inden for sektoren.

BE: Der kræves en økonomisk behovstest, hvis den fysiske persons årlige bruttoløn ligger under grænsen på 30 000 EUR.

IT, UK: Der kræves en økonomisk behovstest.

Ubundet undtagen for BE, DE, DK, ES, EL, IT, IE, UK og SE som angivet i det horisontale afsnit under iii).

 

Indretningsvirksomhed

(CPC 87907) (33)

1)

Intet.

2)

Intet.

3)

Intet.

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii).

1)

DE: Anvendelse af nationale regler om gebyrer og vederlag for alt arbejde, som udføres fra udlandet.

2)

Intet.

3)

Intet.

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii).

 

II.

SEKTORSPECIFIKKE FORPLIGTELSER

2.

Kommunikationstjenesteydelser

 

 

 

Post- og kurérvirksomhed (34)

Ydelser i forbindelse med håndtering (35) af postforsendelser (36) i henhold til følgende liste over subsektorer, både til indenlandske og udenlandske destinationer.

Subsektorerne i), iv) og v) kan udelukkes, når de falder ind under de tjenesteydelser, hvortil der kan tildeles eneret, hvilket er: brevforsendelser, hvor prisen er mindre end fem gange den offentlige

grundtakst, forudsat at de vejer mindre end 350 g (37), samt den rekommanderede posttjeneste benyttet i forbindelse med retlige eller administrative procedurer.

1) 2) 3) Alle medlemsstater undtagen CY, CZ, EE, HU, LT, LV, MT, PL, SK, SI: Der kan indføres licenssystemer for subsektorerne i) til v), hvor der er et generelt krav og universel posttjeneste. Disse licenser kan være undergivet særlige krav om universel posttjeneste og/eller finansielt bidrag til en kompensationsfond.

CY, HU, LV, MT, SI: Ubundet.

EE, LT,: Ubundet, undtagen for v): Intet.

PL: Ubundet, undtagen for v): Intet, undtagen skriftlig korrespondance (f.eks. breve).

CZ, SK: Ubundet, undtagen for v) under leveringsmåde 2 og 3: Intet.

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii) og undergivet følgende begrænsninger:

CY, HU, LV, MT, SI: Ubundet.

CZ, EE, LT, PL, SK: Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii) (PL: undtagen skriftlig korrespondance, f.eks. breve)

1) 2) 3) Alle medlemsstater undtagen CY, CZ, EE, HU, LT, LV, MT, PL, SK, SI: Intet.

CY, HU, LV, MT, SI: Ubundet.

EE, LT,: Ubundet, undtagen for v): Intet.

PL: Ubundet undtagen for v): Intet, undtagen skriftlig korrespondance (f.eks. breve).CZ, SK: Ubundet, undtagen for v) under leveringsmåde 2 og 3: Intet.

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii) og undergivet følgende begrænsninger:

CY, HU, LV, MT, SI: Ubundet.

CZ, EE, LT, PL, SK: Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii) (PL: undtagen skriftlig korrespondance, f.eks. breve).

Der er etableret uafhængige nationale reguleringsmyndigheder for at sikre, at postlovgivningen overholdes, og for at mægle i konflikter mellem kommercielle partnere (offentlige og private). Retten til en universel posttjeneste er sikret.

i)

Håndtering af adresserede meddelelser i skriftlig form på et hvilket som helst fysisk medium (38), herunder

Hybrid posttjeneste

Adresserede reklameforsendelser

ii)

Håndtering af adresserede pakker (39)

iii)

Håndtering af den skrevne presse (40)

iv)

Håndtering af forsendelser omhandlet under i) til iii) som rekommanderet eller med angiven værdi

v)

Eksprestjenester (41) for forsendelser omhandlet under i) til iii)

vi)

Håndtering af uadresserede forsendelser

vii)

Dokumentudveksling (42)

viii)

Andre tjenester, som ikke er nævnt andetsteds

 

 

 

2.C

Telekommunikationstjenester

 

 

 

Telekommunikationstjenester er transport af elektromagnetiske signaler - lyd databillede og enhver kombination heraf, dog ikke sendevirksomhed (43). Derfor dækker forpligtelser i denne liste ikke den økonomiske virksomhed, der består i levering af et indhold, til hvilket der kræves telekommunikationstjenester til transporten heraf. Leveringen af dette indhold, transporteret via en telekommunikationstjeneste, er undergivet de specifikke forpligtelser, som Fællesskabet og dets medlemsstater har påtaget sig inden for andre relevante sektorer.

Indenlandske og internationale

Indenlandske og internationale tjenester, der ydes ved hjælp af en eller anden form for netværksteknologi, med anlæg eller med henblik på videresalg, til offentlig eller ikke-offentlig brug inden for følgende markedssegmenter (de svarer til følgende CPC-numre: 7521, 7522, 7523, 7524 (44), 7525, 7526 og 7529 (44), sendevirksomhed indgår ikke heri):

 

 

 

a.

Taletelefonitjenester

b.

Pakketilkoblede datatransmissionstjenester

1) 2) PL: for telekommunikationstjenester, der ydes ved hjælp af kabel-tv og radionetydelser: ubundet

3)

PL: for telekommunikationstjenester, der ydes ved hjælp af kabel-tv og radionetydelser: grænsen for udenlandsk kapital og stemmerettigheder er 49 %.

3) SI: Udenlandsk deltagelse må ikke overstige 99 % af egenkapitalen. For at kunne få licens er udbydere af tillægstjenester på teleområdet forpligtet til at bruge det grundlæggende telekommunikationsnet.

1) 2) 3) Intet.

BE: I betingelserne for at opnå licens kan der være et krav om at skulle sikre en universel tjeneste, herunder gennem finansiering, på en gennemsigtig, ikke-diskriminerende og konkurrencemæssig neutral måde, og de må ikke være mere

belastende end nødvendigt.

c.

Kredsløbstilkoblede datatransmissionstjenester

d.

Telextjenester

e.

Telegraftjenester

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii).

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii).

 

f.

Telefaxtjenester

g.

Leasede kredsløbstjenester

h.

Elektronisk post

 

 

 

i.

Talepost

j.

Onlineinformation og databasesøgning

 

 

 

k.

Elektronisk dataudveksling (EDI)

l.

Avancerede/berigede faksimiletjenester, herunder med lager og gengivelse, lager og søgning

m.

Kode- og protokolkonversion

 

 

 

o.

Andre mobile og personlige kommunikationstjenester og -systemer

1) 2) For personsøgesystemer: Ubundet, undtagen fælleseuropæiske personsøgesystemer.

3)

PL: For offentlige mobiltelefontjenester og — netværk: Intet, bortset fra at grænsen for udenlandsk kapital og stemmerettigheder er 49 %.

SI: Udenlandsk deltagelse må ikke overstige 99 % af egenkapitalen. For at kunne få licens er udbydere af tillægstjenester på teleområdet forpligtet til at bruge det grundlæggende telekommunikationsnet.

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii).

1) 2) 3) Intet.

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii).

BE: I betingelserne for at opnå licens kan der være et krav om at skulle sikre en universel tjeneste, herunder gennem finansiering, på en gennemsigtig, ikke-diskriminerende og konkurrencemæssig neutral måde, og de må ikke være mere belastende end nødvendigt.

II.

SEKTORSPECIFIKKE FORPLIGTELSER

3.

Bygge og anlægsarbejde og hertil knyttet ingeniørvirksomhed

 

 

 

(CPC 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518)

1)

Ubundet (45) undtagen for 5111 og 5114: Intet.

HU, MT: Ubundet.

2)

HU, MT: Ubundet.

3)

HU, MT: Ubundet.

I: Der gives enerettigheder for bygge og anlæg, vedligeholdelse og administration af motorveje og Roms lufthavn.

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii) og undergivet følgende begrænsninger:

HU, MT: Ubundet

1)

Ubundet (45) undtagen for CPC 5111 og 5114: intet.

HU, MT: Ubundet.

2)

HU, MT: Ubundet.

3)

HU, MT: Ubundet.

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii) og undergivet følgende begrænsninger:

HU, MT: Ubundet.

 

 

Ubundet undtagen for BE, DK, ES, FR OG NL som angivet i det horisontale afsnit under iii) og undergivet følgende specifikke begrænsninger:

NL: Universitetsgrad og faglige kvalifikationer og tre års erhvervserfaring inden for sektoren.

BE, DK, ES: Universitetsgrad eller tilsvarende teknisk kvalifikation, der godtgør viden, og tre års erhvervserfaring inden for sektoren.

BE: Der kræves en økonomisk behovstest, hvis den fysiske persons årlige bruttoløn ligger under grænsen på 30 000 EUR.

FR: Ubundet undtagen for foranstaltninger vedrørende midlertidig indrejse for teknikere under følgende vilkår:

Teknikeren er ansat af en juridisk person inden for Chiles område og udstationeres til en handelsmæssig tilstedeværelse i FR, hvor der er en kontrakt med den juridiske person.

Arbejdstilladelsen udstedes for en periode på højst seks måneder.

Teknikeren foreviser et arbejdscertifikat fra den handelsmæssige tilstedeværelse i FR og et brev fra den juridiske person inden for Chiles område, der viser, at vedkommende er enig i udstationeringen.

Der kræves en økonomisk behovstest.

Organet med den handelsmæssige tilstedeværelse skal betale en afgift til det internationale migrationskontor.

Ubundet undtagen for BE, DK, ES, FR og NL som angivet i det horisontale afsnit under iii).

 

 

Ubundet undtagen for DE, SE og UK som angivet i det horisontale afsnit under iii), kun for CPC 5111, og undergivet følgende specifikke begrænsninger:

SE, UK: Universitetsgrad og faglige kvalifikationer og tre års erhvervserfaring inden for sektoren.

UK: Der kræves en økonomisk behovstest.

DE: Ubundet, bortset fra en begrænset række af tjenester vedrørende byggepladsundersøgelser, hvor der kræves en universitetsgrad og faglige kvalifikationer samt tre års erhvervserfaring inden for sektoren.

Ubundet undtagen for DE, SE og UK som angivet i det horisontale afsnit under iii), kun for CPC 5111.

 

II.

SEKTORSPECIFIKKE FORPLIGTELSER

4.

Distributionsvirksomhed (46)

 

 

 

A.

Provisionsagenters tjenesteydelser

(CPC 621, 6111, 6113, 6121)

1)

FR: Ubundet for forhandlere og mæglere, der arbejder på marked af national interesse.

MT: Ubundet.

2)

MT: Ubundet.

3)

MT: Ubundet.

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii) og undergivet følgende specifikke begrænsninger:

MT: Ubundet.

FR: Nationalitetsbetingelse for aktiviteter som forhandlere, kommissionærer og mæglere, der arbejder på tyve (20) markeder af national interesse.

1)

FR: Ubundet for forhandlere og mæglere, der arbejder på marked af national interesse.

2)

MT: Ubundet.

3)

MT: Ubundet.

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii) og undergivet følgende specifikke begrænsninger:

MT: Ubundet.

IT: Bopælskrav.

 

B.

Engroshandelstjenesteydelser

(Alle medlemsstater undtagen PL: CPC 622, 61111, 6113, 6121. PL: CPC 622 undtagen 62226, 62228, 62251, 62252)

1)

FR (47):

Ubundet for apoteker.

MT: Ubundet.

2)

MT: Ubundet.

3)

 (48) FR: Engros-apoteker har autorisation afhængigt af befolkningens behov og inden for fastlagte kvoter.

PL: Licens til etablering af selskaber inden for engroshandel med importerede forbrugsvarer.

MT: Ubundet.

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii) og undergivet følgende specifikke begrænsninger:

MT: Ubundet.

FR: Nationalitetsbetingelse for engros-salg af medicinalvarer.

1)

MT: Ubundet.

2)

MT: Ubundet.

3)

MT: Ubundet.

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii) og undergivet følgende specifikke begrænsninger:

MT: Ubundet.

IT: Bopælskrav.

 

C.

Detailhandelsvirksomhed (49)

(CPC 631, 632, 61112, 6113, 6121, 613)

1)

MT: Ubundet.

2)

MT: Ubundet.

3)

 (50)  (51) BE, DK, FR, IT, PT: økonomisk behovstest for stormagasiner ud fra et nationalt synspunkt.

SE: De enkelte kommuner kan benytte økonomiske behovstest for midlertidig handel med klæder, sko, levnedsmidler, som ikke konsumeres på salgsstedet (52)

MT: Ubundet.

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii) og undergivet følgende specifikke begrænsninger:

MT: Ubundet.

FR: Nationalitetsbetingelse for tobakshandlere (dvs. buralistes).

1)

MT: Ubundet.

2)

MT: Ubundet.

3)

MT: Ubundet.

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii) og undergivet følgende begrænsninger:

MT: Ubundet.

 

D.

Franchising

(CPC 8929)

1) 2) 3) MT: Ubundet.

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii) og undergivet følgende begrænsninger:

MT: Ubundet.

1) 2) 3) MT: Ubundet.

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii) og undergivet følgende begrænsninger:

MT: Ubundet.

 

II.

SEKTORSPECIFIKKE FORPLIGTELSER

5.

Privat finansieret undervisning

 

 

 

A.

Primærundervisning

(Alle medlemsstater undtagen EE: CPC 921. EE: Obligatorisk primærundervisning)

1)

FR: Nationalitetskrav. Dog kan statsborgere fra tredjelande opnå tilladelse fra de kompetente myndigheder til at oprette og lede en undervisningsinstitution samt undervise.

CY, FI, MT, SE, SI: Ubundet.

2)

CY, FI, MT, SE, SI: Ubundet.

3)

CY, FI, MT, SE, SI: Ubundet.

CZ: Udenlandske statsborgere kan opnå tilladelse fra de kompetente myndigheder til at oprette og lede en undervisningsinstitution samt undervise. Betingelse om at sikre uddannelseskvalitet og — niveau og skolefaciliteternes bæredygtighed.

HU: Etablering af skoler er underlagt krav om licens fra de lokale myndigheder.

SK: Udenlandske statsborgere kan indhente tilladelse fra kompetente myndigheder til at etablere og lede en uddannelsesinstitution og undervise, såfremt de opfylder kvalifikationsbetingelser og materielle krav for etablering af en sådan institution.

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii) og undergivet følgende specifikke begrænsninger:

CY, FI, MT, SE, SI: Ubundet.

FR: Nationalitetskrav. Dog kan statsborgere fra tredjelande opnå tilladelse fra de kompetente myndigheder til at oprette og lede en undervisningsinstitution samt undervise.

1)

CY, FI, MT, SE, SI: Ubundet.

2)

CY, FI, MT, SE, SI: Ubundet.

3)

CY, FI, MT, SE, SI: Ubundet.

CZ: Intet bortset fra: flertallet af bestyrelsesmedlemmerne skal være tjekkiske statsborgere.

LT: Intet bortset fra, at der kræves tilladelse fra ministeriet for uddannelse og videnskab til statsanerkendte undervisningsinstitutioner.

SK: Intet bortset fra: flertallet af bestyrelsesmedlemmerne skal være slovakiske statsborgere.

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii) og undergivet følgende begrænsninger:

CY, FI, MT, SE, SI: Ubundet.

 

B.

Sekundærundervisning

(Alle medlemsstater undtagen EE: CPC 922. EE: obligatorisk og frivillig sekundærundervisning LV: Ekskl. CPC 9224)

1)

CY, FI, MT, SE: Ubundet.

FR: Nationalitetskrav. Dog kan statsborgere fra tredjelande opnå tilladelse fra de kompetente myndigheder til at oprette og lede en undervisningsinstitution samt undervise.

2)

CY, FI, MT, SE: Ubundet.

3)

CY, FI, MT, SE: Ubundet.

CZ: Udenlandske statsborgere kan opnå tilladelse fra de kompetente myndigheder til at oprette og lede en undervisningsinstitution samt undervise. Betingelse om at sikre uddannelseskvalitet og — niveau og skolefaciliteternes bæredygtighed.

HU: Etablering af skoler er underlagt krav om licens fra de lokale myndigheder.

SK: Udenlandske statsborgere kan indhente tilladelse fra kompetente myndigheder til at etablere og lede en uddannelsesinstitution og undervise, såfremt de opfylder kvalifikationsbetingelser og materielle krav for etablering af en sådan institution.

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii) og undergivet følgende specifikke begrænsninger:

CY, FI, MT, SE: Ubundet.

FR: Nationalitetskrav. Dog kan statsborgere fra tredjelande opnå tilladelse fra de kompetente myndigheder til at oprette og lede en undervisningsinstitution samt undervise.

1)

CY, FI, MT, SE: Ubundet.

2)

CY, FI, MT, SE: Ubundet.

3)

CY, FI, MT, SE: Ubundet.

LT: Intet bortset fra, at der kræves tilladelse fra ministeriet for uddannelse og videnskab til statsanerkendte undervisningsinstitutioner.

SI: Intet bortset fra: flertallet af bestyrelsesmedlemmerne skal være slovenske statsborgere.

SK: Intet bortset fra: flertallet af bestyrelsesmedlemmerne skal være slovakiske statsborgere.

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii) og undergivet følgende begrænsninger:

CY, FI, MT, SE: Ubundet.

 

C.

Videregående uddannelser

(Alle medlemsstater undtagen CZ og SK: CPC 923. CZ og SK: kun CPC 92310)

1)

FR: Nationalitetskrav. Dog kan statsborgere fra tredjelande få tilladelse fra de kompetente myndigheder til at oprette og lede en uddannelsesinstitution samt undervise.

AT, CY, FI, MT, SE: Ubundet.

2)

AT, CY, FI, MT, SE: Ubundet.

3)

ES, IT: Nødvendigt med test for at oprette private universiteter, der har autorisation til at udstede anerkendte eksamensbeviser eller grader.

AT, CY, FI, MT, SE: Ubundet.

EL: Ubundet for uddannelsesinstitutioner, der udsteder anerkendte statslige eksamensbeviser.

CZ: Udenlandske statsborgere kan opnå tilladelse fra de kompetente myndigheder til at oprette og lede en undervisningsinstitution samt undervise. Betingelse om at sikre uddannelseskvalitet og — niveau og skolefaciliteternes bæredygtighed.

HU: Etablering af skoler er underlagt krav om licens fra de centrale myndigheder.

SK: Udenlandske statsborgere kan indhente tilladelse fra kompetente myndigheder til at etablere og lede en uddannelsesinstitution og undervise, såfremt de opfylder kvalifikationsbetingelser og materielle krav for etablering af en sådan institution.

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii) og undergivet følgende specifikke begrænsninger:

AT, CY, FI, MT, SE: Ubundet.

FR: Nationalitetskrav. Dog kan statsborgere fra tredjelande opnå tilladelse fra de kompetente myndigheder til at oprette og lede en undervisningsinstitution samt undervise.

1)

AT, CY, FI, MT, SE: Ubundet

2)

AT, CY, FI, MT, SE: Ubundet

3)

AT, CY, FI, MT, SE: Ubundet

SI: Intet bortset fra: flertallet af bestyrelsesmedlemmerne skal slovenske statsborgere.

SK: Intet bortset fra: flertallet af bestyrelsesmedlemmerne skal være slovakiske statsborgere.

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii) og undergivet følgende begrænsninger:

AT, CY, FI, MT, SE: Ubundet.

 

 

Ubundet undtagen for BE, DE, DK, ES, FR og LU i forbindelse med midlertidig indrejse for lærere som angivet i det horisontale afsnit under iii) og undergivet følgende specifikke begrænsninger:

BE, DE, DK, ES: Universitetsgrad eller tilsvarende teknisk kvalifikation, der godtgør viden, og tre års erhvervserfaring inden for sektoren.

BE: Der kræves en økonomisk behovstest, hvis den fysiske persons årlige bruttoløn ligger under grænsen på 30 000 EUR.

FR:

Lærerne har opnået en ansættelseskontrakt fra et universitet eller anden højere uddannelsesinstitution.

Arbejdstilladelsen udstedes for en periode på højst ni måneder og kan forlænges under kontraktens løbetid.

Der kræves en økonomisk behovstest, medmindre disse lærere er udpeget direkte af den minister, der har ansvar for videregående uddannelse.

Ansættelsesinstitutionen skal betale en afgift til det internationale migrationskontor.

Ubundet undtagen for BE, DE, DK, ES, FR og LU som angivet i det horisontale afsnit under iii).

 

 

Kun for HU: Personer med internationalt anerkendt omdømme, som er inviteret af højere uddannelsesinstitutioner for invitationens varighed.

 

 

D.

Voksenundervisning (CPC 924; for AT: CPC 92240 undtagen voksenundervisning ved hjælp af radio- eller tv-udsendelser. For EE: omfatter også anden form for voksenundervisning, der ikke tilbydes af staten)

1) 2) CY, FI, MT, SE: Ubundet.

3)

CZ: Udenlandske statsborgere kan opnå tilladelse fra de kompetente myndigheder til at oprette og lede en undervisningsinstitution samt undervise. Betingelse om at sikre uddannelseskvalitet og — niveau og skolefaciliteternes bæredygtighed.

HU: Etablering af skoler er underlagt krav om licens fra de lokale (eller i tilfælde af højere uddannelsesinstitutioner fra de centrale) myndigheder.

SK: Udenlandske statsborgere kan indhente tilladelse fra kompetente myndigheder til at etablere og lede en uddannelsesinstitution og undervise, såfremt de opfylder kvalifikationsbetingelser og materielle krav for etablering af en sådan institution.

CY, FI, MT, SE: Ubundet.

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii) og undergivet følgende begrænsninger:

CY, FI, MT, SE: Ubundet.

1) 2) CY, FI, MT, SE: Ubundet.

3)

CY, FI, MT, SE: Ubundet.

CZ: Intet, bortset fra: flertallet af bestyrelsesmedlemmerne skal være tjekkiske statsborgere.

SK: Intet, bortset fra: flertallet af bestyrelsesmedlemmerne skal være slovakiske statsborgere.

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii) og undergivet følgende begrænsninger:

CY, FI, MT, SE: Ubundet.

 

 

Ubundet undtagen for BE, DE, DK og ES som angivet i det horisontale afsnit under iii) og undergivet ovenstående betingelser og følgende specifikke begrænsninger:

BE, DE, DK, ES: Universitetsgrad eller tilsvarende teknisk kvalifikation, der godtgør viden, og tre års erhvervserfaring inden for sektoren.

BE: Der kræves en økonomisk behovstest, hvis den fysiske persons årlige bruttoløn ligger under grænsen på 30 000 EUR.

Ubundet undtagen for BE, DE, DK og ES som angivet i det horisontale afsnit under iii).

 

II.

SEKTORSPECIFIKKE FORPLIGTELSER

6.

Tjenesteydelser på miljøområdet (53)

 

 

 

(SE: tilbuddet omfatter ikke offentlig virksomhed, hvad enten den ejes og drives af kommunale, statslige eller føderale myndigheder eller er udliciteret af disse myndigheder)

 

 

 

A.

Drikkevand og forvaltning af spildevand

Vandopsamling, -rensning og -distribution gennem hovednet, undtagen damp og varmt vand

1)

Ubundet (54).

2)

Intet undtaget CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SI, SK: Ubundet.

3)

Intet undtagen AT, DE, UK, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SI, SK: Ubundet.

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii) og undergivet følgende begrænsninger:

CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SI, SK: Ubundet.

1)

Ubundet (54).

2)

Intet undtagen CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SI, SK: Ubundet.

3)

Intet undtagen AT, DE, UK, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SI, SK: Ubundet.

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii) og undergivet følgende begrænsninger:

CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SI, SK: Ubundet.

 

 

Ubundet undtagen for BE, DE, DK og ES som angivet i det horisontale afsnit under iii) og undergivet følgende specifikke begrænsninger:

BE, DE, DK, ES: Universitetsgrad eller tilsvarende teknisk kvalifikation, der godtgør viden, og tre års erhvervserfaring inden for sektoren.

BE: Der kræves en økonomisk behovstest, hvis den fysiske persons årlige bruttoløn ligger under grænsen på 30 000 EUR.

Ubundet undtagen for BE, DE, DK og ES som angivet i det horisontale afsnit under iii).

 

Spildevandsafledning

(CPC 9401, del af 18000)

1)

Alle medlemsstater undtagen EE, LT, LV: Ubundet.

EE, LT, LV: Intet.

2) 3) HU: Ubundet.

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii) og undergivet følgende begrænsninger:

HU: Ubundet.

1)

Alle medlemsstater undtagen EE, LT, LV: Ubundet.

EE, LT, LV: Intet.

2) 3) HU: Ubundet.

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii) og undergivet følgende begrænsninger:

HU: Ubundet.

 

 

Ubundet undtagen for BE, DE, DK og ES som angivet i det horisontale afsnit under iii) og undergivet følgende specifikke begrænsninger:

BE, DE, DK, ES: Universitetsgrad eller tilsvarende teknisk kvalifikation, der godtgør viden, og tre års erhvervserfaring inden for sektoren.

BE: Der kræves en økonomisk behovstest, hvis den fysiske persons årlige bruttoløn ligger under grænsen på 30 000 EUR.

Ubundet undtagen for BE, DE, DK og ES som angivet i det horisontale afsnit under iii).

 

B.

Forvaltning af fast/farligt affald (CPC 9402, 9403)

1)

Alle medlemsstater undtagen EE, HU: Ubundet.

EE, HU: Intet.

2) 3) Intet.

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii).

1)

Alle medlemsstater undtagen EE, HU: Ubundet.

EE, HU: Intet.

2) 3) Intet.

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii).

 

 

Ubundet undtagen for BE, DE, DK og ES som angivet i det horisontale afsnit under iii) og undergivet følgende specifikke begrænsninger:

BE, DE, DK, ES: Universitetsgrad eller tilsvarende teknisk kvalifikation, der godtgør viden, og tre års erhvervserfaring inden for sektoren.

BE: Der kræves en økonomisk behovstest, hvis den fysiske persons årlige bruttoløn ligger under grænsen på 30 000 EUR.

Ubundet undtagen for BE, DE, DK og ES som angivet i det horisontale afsnit under iii).

 

C.

Beskyttelse af luft og klima

(CPC 9404)

1)

Alle medlemsstater undtagen EE, LT, PL: Ubundet.

EE, LT, PL: Intet.

2)

Intet.

3)

SE: Statsejet monopol for kontrol af udstødningsgasser fra person- og lastbiler. Disse tjenesteydelser skal tilbydes på ikke-markedsmæssige vilkår.

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii).

1)

Alle medlemsstater undtagen EE, LT, PL: Ubundet.

EE, LT, PL: Intet.

2)

Intet.

3)

Intet.

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii).

 

 

Ubundet undtagen for BE, DE, DK og ES som angivet i det horisontale afsnit under iii) og undergivet følgende specifikke begrænsninger:

BE, DE, DK, ES: Universitetsgrad eller tilsvarende teknisk kvalifikation, der godtgør viden, og tre års erhvervserfaring inden for sektoren.

BE: Der kræves en økonomisk behovstest, hvis den fysiske persons årlige bruttoløn ligger under grænsen på 30 000 EUR.

Ubundet undtagen for BE, DE, DK og ES som angivet i det horisontale afsnit under iii).

 

D.

Oprydning og rensning af jord og vand (del af CPC 94060)

1)

Alle medlemsstater undtagen EE: Ubundet.

EE: Intet.

2) 3) HU: Ubundet.

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii) og undergivet følgende begrænsninger:

HU: Ubundet.

1)

Alle medlemsstater undtagen EE: Ubundet.

EE: Intet.

2) 3) HU: Ubundet.

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii) og undergivet følgende begrænsninger:

HU: Ubundet.

 

 

Ubundet undtagen for BE, DE, DK og ES som angivet i det horisontale afsnit under iii) og undergivet følgende specifikke begrænsninger:

BE, DE, DK, ES: Universitetsgrad eller tilsvarende teknisk kvalifikation, der godtgør viden, og tre års erhvervserfaring inden for sektoren.

BE: Der kræves en økonomisk behovstest, hvis den fysiske persons årlige bruttoløn ligger under grænsen på 30 000 EUR.

Ubundet undtagen for BE, DE, DK og ES som angivet i det horisontale afsnit under iii).

 

E.

Bekæmpelse af støj og vibrationer (CPC 9405)

1)

Alle medlemsstater undtagen EE, LT, PL: Ubundet.

EE, LT, PL: Intet.

2) 3) Intet undtagen for CY, CZ, HU, SK, SI, UK: Ubundet.

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii) og undergivet følgende begrænsninger:

HU: Ubundet.

1)

Alle medlemsstater undtagen EE, LT, PL: Ubundet.

EE, LT, PL: Intet.

2) 3) Intet undtagen for CY, CZ, HU, SK, SI, UK: Ubundet.

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii) og undergivet følgende begrænsninger:

HU: Ubundet.

 

 

Ubundet undtagen for BE, DE, DK og ES som angivet i det horisontale afsnit under iii) og undergivet følgende specifikke begrænsninger:

BE, DE, DK, ES: Universitetsgrad eller tilsvarende teknisk kvalifikation, der godtgør viden, og tre års erhvervserfaring inden for sektoren.

BE: Der kræves en økonomisk behovstest, hvis den fysiske persons årlige bruttoløn ligger under grænsen på 30 000 EUR.

Ubundet undtagen for BE, DE, DK og ES som angivet i det horisontale afsnit under iii).

 

F.

Beskyttelse af biodiversitet og landskab Natur- og landskabspleje

(CPC 9406)

1)

Alle medlemsstater undtagen EE: Ubundet.

EE: Intet.

2) 3) HU: Ubundet.

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii) og undergivet følgende begrænsninger:

HU: Ubundet.

1)

Alle medlemsstater undtagen EE: Ubundet.

EE: Intet.

2) 3) HU: Ubundet.

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii) og undergivet følgende begrænsninger:

HU: Ubundet.

 

 

Ubundet undtagen for BE, DE, DK og ES som angivet i det horisontale afsnit under iii) og undergivet følgende specifikke begrænsninger:

BE, DE, DK, ES: Universitetsgrad eller tilsvarende teknisk kvalifikation, der godtgør viden, og tre års erhvervserfaring inden for sektoren.

BE: Der kræves en økonomisk behovstest, hvis den fysiske persons årlige bruttoløn ligger under grænsen på 30 000 EUR.

Ubundet undtagen for BE, DE, DK og ES som angivet i det horisontale afsnit under iii).

 

G.

Andre miljø- og hjælpetjenesteydelser (del af CPC 94090)

1)

Alle medlemsstater undtagen EE, PL: Ubundet.

EE, PL: Intet.

2) 3) HU: Ubundet.

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii) og undergivet følgende begrænsninger:

HU: Ubundet.

1)

Alle medlemsstater undtagen EE, PL: Ubundet.

EE, PL: Intet.

2) 3) HU: Ubundet.

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii) og undergivet følgende begrænsninger:

HU: Ubundet.

 

 

Ubundet undtagen for BE, DE, DK og ES som angivet i det horisontale afsnit under iii) og undergivet følgende specifikke begrænsninger:

BE, DE, DK, ES: Universitetsgrad eller tilsvarende teknisk kvalifikation, der godtgør viden, og tre års erhvervserfaring inden for sektoren.

BE: Der kræves en økonomisk behovstest, hvis den fysiske persons årlige bruttoløn ligger under grænsen på 30 000 EUR.

Ubundet undtagen for BE, DE, DK og ES som angivet i det horisontale afsnit under iii).

 

II.

SEKTORSPECIFIKKE FORPLIGTELSER

7.

Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger

 

 

 

A.

Hospitaler

(alle medlemsstater undtagen LV, PL og SI: CPC 9311.

LV, PL og SI: kun tjenesteydelser i forbindelse med private hospitaler og sanatorier-CPC 9311

1)

Alle medlemsstater undtagen HU: Ubundet.

HU: Intet.

2)

CZ, MT, FI, SE, SK: Ubundet.

3)

AT, BE, ES, FR, IT, LU, LT, NL, PT, SI: Økonomisk behovstest anvendt på grundlag af national behandling (55).

PL: Lederen (eller dennes stedfortræder) for sundhedsfaciliteten skal have kvalifikationer som læge. Alle begrænsningerne vedrørende læge- og tandlægevirksomhed, jordemodervirksomhed og sygeplejersker finder anvendelse.

LV: Lederen (eller dennes stedfortræder) for sundhedsfaciliteten skal have kvalifikationer som læge. Alle begrænsningerne vedrørende læge- og tandlægevirksomhed, jordemodervirksomhed og sygeplejersker finder anvendelse. Til privat hospitalsvirksomhed kræves der tilladelse fra lokale sundhedsmyndigheder. Antallet af sengepladser og anvendelsen af tungt medicinsk udstyr er baseret på befolkningens behov, alderskala og dødskvotienten.

CZ, MT, FI, SE, SK: Ubundet.

SI: For adgang til det offentlige sundhedsnet kræves koncession fra det slovenske institut for sundhedsforsikring.

1)

Alle medlemsstater undtagen HU: Ubundet.

HU: Intet.

2)

CZ, MT, FI, SE, SK: Ubundet.

3)

CZ, MT, FI, SE, SK: Ubundet.

EE: Intet bortset fra, at fagfolk, der er uddannet uden for Estland, skal fremvise et certifikat for at have fulgt supplerende uddannelseskurser ved Tartu universitet. Dette krav gælder også for estiske statsborgere, der er uddannet i udlandet.

LT: Intet bortset fra, at udenlandske private etablissementer og deres forbrugere ikke må modtage finansiel støtte fra offentlige ressourcer, herunder brug af offentlige sygeforsikringsfonde.

 

 

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii) og undergivet følgende specifikke begrænsninger:

CZ, MT, FI, SE, SK: Ubundet.

LV: Lederen (eller dennes stedfortræder) for sundhedsfaciliteten skal have kvalifikationer som læge.. Alle begrænsningerne vedrørende læge- og tandlægevirksomhed, jordemodervirksomhed og sygeplejersker finder anvendelse.

PL: Lederen (eller dennes stedfortræder) for sundhedsfaciliteten skal have kvalifikationer som læge. Alle begrænsningerne vedrørende læge- og tandlægevirksomhed, jordemodervirksomhed og sygeplejersker finder anvendelse.

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii) og undergivet følgende begrænsninger:

CZ, MT, FI, SE, SK: Ubundet.

 

B.

Andre sundhedsydelser for mennesker (CPC 9319. EE: CPC 9319 bortset fra 93191)

1)

Alle medlemsstater undtagen HU: Ubundet.

HU: Intet.

2) 3) Ubundet undtagen for AT, EE, HU, SI: Intet.

4)

Ubundet undtagen for AT, EE, HU, SI, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii).

1)

Alle medlemsstater undtagen HU: Ubundet.

HU: Intet.

2) 3) Ubundet undtagen for AT, EE, HU, SI: Intet.

4)

Ubundet undtagen for AT, EE, HU, SI, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii).

 

C.

Sociale foranstaltninger

Rekonvalescent- og

plejehjem, ældrehjem

1)

Ubundet.

2)

CZ, HU, FI, MT, PL, SI, SK, SE: Ubundet.

3)

CZ, HU, FI, MT, PL, SI, SK, SE: Ubundet.

FR: Levering af tjenesteydelser tillades af de kompetente myndigheder ud fra lokale behov.

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii) og undergivet følgende specifikke begrænsninger:

CZ, HU, FI, MT, PL, SI, SK, SE: Ubundet.

1)

Ubundet.

2)

CZ, HU, FI, MT, PL, SI, SK, SE: Ubundet.

3)

CZ, HU, FI, MT, PL, SI, SK, SE: Ubundet.

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii) og undergivet følgende begrænsninger:

CZ, HU, FI, MT, PL, SI, SK, SE: Ubundet.

 

D.

Andet (sundhedsrelaterede tjenesteydelser)

1) 2) 3) Alle medlemsstater undtagen HU: Ubundet HU: Intet.

4)

Alle medlemsstater: Ubundet undtagen for HU: Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii).

1) 2) 3) Alle medlemsstater undtagen HU: Ubundet.

HU: Intet.

4)

Alle medlemsstater: Ubundet undtagen for HU: Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii).

 

II.

SEKTORSPECIFIKKE FORPLIGTELSER

8.

Turisme og rejserelaterede tjenesteydelser

 

 

 

A.

Hoteller, restauranter

og catering

(CPC 641, 642, 643. PL: Ekskl. CPC 643)

(dog ikke catering inden for transportsektoren i PL)

1)

Ubundet undtagen for catering: Intet.

2)

Intet.

3)

IT: Lokal økonomisk behovstestning ved åbning af nye barer, caféer og restauranter.

1)

Ubundet undtagen for catering: Intet.

2)

Intet.

3)

Intet.

 

 

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii).

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii).

 

B.

Rejse- og turistbureauer (herunder turledere)

(CPC 7471)

1)

HU: Ubundet.

PL: Handelsmæssig tilstedeværelse påkrævet.

2)

Intet.

3)

PT: Krav om etablering af en kommerciel virksomhed med virksomhedsbasis i Portugal.

IT: Økonomisk behovstest.

FI: Der kræves en tilladelse fra den nationale forbrugeradministration.

CZ: Økonomisk behovstest baseret på befolkningskriterier.

1)

PL: Handelsmæssig tilstedeværelse påkrævet.

2)

Intet.

3)

Intet.

 

 

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii).

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii).

 

 

Ubundet undtagen for AT, BE, DE, DK, ES, IT, FI, IE og SE som angivet i det horisontale afsnit under iii) og undergivet følgende specifikke begrænsninger:

AT, FI, IT, IE, SE: Ubundet undtagen for turledere (personer, hvis funktion det er at ledsage en gruppe på mindst ti personer uden at være guide på specifikke steder), hvor der for AT, IT, IE, SE kræves: erhvervscertifikat og tre års erhvervserfaring.

BE, DE, DK, ES: Universitetsgrad eller tilsvarende teknisk kvalifikation og tre års erhvervserfaring.

IT: Der kræves en økonomisk behovstest.

Ubundet undtagen for AT, BE, DE, DK, ES, IT, FI, IE og SE som angivet i det horisontale afsnit under iii).

 

C.

Turistguidevirksomhed (CPC 7472)

1)

CY, HU, IT, LT, MT, PT, PL, SI: Ubundet.

2)

CY, HU, LT, MT, PL, SI: Ubundet.

3)

CY, HU, LT, MT, PL, SI: Ubundet.

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii) og undergivet følgende specifikke begrænsninger:

ES, IT: Retten til at udøve erhvervet er forbeholdt de lokale organisationer for turistguider.

EL, ES, IT, PT: Adgang til aktiviteten er betinget af statsborgerskab.

CY, HU, LT, MT, PL, SI: Ubundet.

1)

CY, HU, LT, MT, PL, SI: Ubundet.

2)

CY, HU, LT, MT, PL, SI: Ubundet.

3)

CY, HU, LT, MT, PL, SI: Ubundet.

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii) og undergivet følgende begrænsninger:

CY, HU, LT, MT, PL, SI: Ubundet.

 

 

Ubundet undtagen for BE, DE, DK og SE som angivet i det horisontale afsnit under iii) og undergivet ovenstående betingelser og følgende specifikke begrænsninger:

BE, DE, DK: Universitetsgrad eller tilsvarende teknisk kvalifikation, der godtgør viden, og tre års erhvervserfaring inden for sektoren.

SE: Erhvervscertifikat, relevante kvalifikationer og tre års erhvervserfaring.

BE: Der kræves en økonomisk behovstest, hvis den fysiske persons årlige bruttoløn ligger under grænsen på 30 000 EUR.

Ubundet undtagen for BE, DE, DK og SE som angivet i det horisontale afsnit under iii).

 

II.

SEKTORSPECIFIKKE FORPLIGTELSER

9.

Fritids- og sportsaktiviteter samt kulturelle aktiviteter (dog ikke audiovisuelle ydelser)

 

 

 

A.

Forlystelsesvirksomhed

(herunder teater, levende orkestre og cirkus)

(CPC 9619)

1)

Ubundet.

2)

CY, CZ, EE, FI, LT, LV, PL, SI, SK: Ubundet.

3)

CY, CZ, EE, FI, LV, PL, SI, SK: Ubundet.

LT: Intet, bortset fra forbud mod at etablere og drive spillehaller og organisere spil om penge (56).

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii) og undergivet følgende specifikke begrænsninger:

CY, CZ, EE, FI, LT, LV, PL, SI, SK: Ubundet.

IT: Økonomisk behovstest.

1)

Alle medlemsstater undtagen HU: Ubundet.

HU: Intet.

2)

CY, CZ, EE, FI, LT, LV, PL, SI, SK: Ubundet.

3)

CY, CZ, FI, LV, PL, SI, SK: Ubundet.

FR, IT: Ubundet for tilskud og enhver anden form for direkte og indirekte støtte.

SE: Målrettet finansiel støtte til specifikke lokale, regionale eller nationale aktiviteter.

LT: Intet, undtagen:

a)

som angivet under markedsadgang (også undtagelse angivet i del I vedrørende forbud mod udenlandske investeringer i lotterier) og

b)

ubundet for tilskud med hensyn til biografdrift og teater (CPC 96199**)

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii) og undergivet følgende begrænsninger:

CY, CZ, EE, FI, LT, LV, PL, SI, SK: Ubundet.

 

 

Ubundet undtagen for AT, BE, DE, DK, ES og FR i forbindelse med midlertidig indrejse for kunstnere som angivet i det horisontale afsnit under iii) og undergivet følgende specifikke begrænsninger:

BE, DE, DK: Universitetsgrad eller tilsvarende teknisk kvalifikation, der godtgør viden, og tre års erhvervserfaring inden for sektoren.

Ubundet undtagen for AT, BE, DE, DK, ES og FR i forbindelse med midlertidig indrejse for kunstnere som angivet i det horisontale afsnit under iii).

 

 

BE: Der kræves en økonomisk behovstest, hvis den fysiske persons årlige bruttoløn ligger under grænsen på 30 000 EUR.

AT, ES: Adgang er begrænset til personer, hvis hovederhverv er inden for kunst, og som har størstedelen af deres indkomst fra denne aktivitet. Disse personer må ikke udøve nogen anden kommerciel aktivitet i Østrig.

FR:

Kunstneren har opnået en ansættelseskontrakt fra en autoriseret forlystelsesvirksomhed.

Arbejdstilladelsen udstedes for en periode på højst ni måneder og kan forlænges med tre måneder.

Der kræves en økonomisk behovstest.

Forlystelsesvirksomheden skal betale en afgift til det internationale migrationskontor.

 

 

B.

Nyheds- og pressebureauer

1)

Intet.

1)

Intet.

 

(CPC 962)

2)

Intet.

3)

FR: Nationalitetsbetingelse for administratorer fra Agence France Press. (andre restriktioner ophæves, hvis der indrømmes gensidighed) I: Der findes særlige regler mod koncentration for dagspressen og radio- og tv-formidling; der er fastsat særlige grænser for ejerskab af multimedier. Udenlandske virksomheder må ikke kontrollere udgivelses- eller radio- og tv-selskaber: udenlandsk aktiedeltagelse er begrænset til 49 %.

HU: Ubundet.

PT: Nyhedsvirksomheder, der er registreret i Portugal i juridisk form som »Sociedade Anónima« skal have deres selskabskapital i form af aktier noteret på navn.

SK: Udenlandske leverandører af nyheds- og pressebureautjenesteydelser skal være akkrediteret Den Slovakiske Republiks udenrigsministerium. Den Slovakiske Republiks officielle pressebureau (TASR) modtager statsfinansiering.

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii).

2)

Intet.

3)

HU: Ubundet.

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii).

 

 

Ubundet undtagen for BE, DE, DK og ES som angivet i det horisontale afsnit under iii) og undergivet ovenstående betingelser og følgende specifikke begrænsninger:

BE, DE, DK, ES: Universitetsgrad eller tilsvarende teknisk kvalifikation, der godtgør viden, og tre års erhvervserfaring inden for sektoren.

BE: Der kræves en økonomisk behovstest, hvis den fysiske persons årlige bruttoløn ligger under grænsen på 30 000 EUR.

Ubundet undtagen for BE, DE, DK og ES som angivet i det horisontale afsnit under iii).

 

C.

Biblioteker, arkiver, museer og anden kulturel virksomhed (CPC 963)

1)

Ubundet undtagen i AT: Intet.

2)

Ubundet undtagen i AT, EE: Intet.

3)

Ubundet undtagen i AT, LT

AT: Intet.

LT: Det er nødvendigt med licenser til forskning, bevaring og restaurering af kulturværdier i form af fast ejendom, til forberedelse af betingelser, programmer og projekter for sådanne arbejder, og til bevaring og restaurering af kulturværdier i form af løsøre.

4)

Ubundet undtagen i AT, EE: Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii).

1)

Ubundet undtagen i AT: Intet.

2)

Ubundet undtagen i AT, EE: Intet.

3)

Ubundet undtagen i AT, LT

AT: Intet.

LT: Intet, undtagen som angivet under markedsadgang.

4)

Ubundet undtagen i AT, EE, LT: Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii).

 

D.

Sports- og andre fritidsaktiviteter, dog ikke spil og væddemål

(CPC 9641, 96491. AT: Skiskoler og bjergførervirksomhed er ikke omfattet)

1)

MT: Ubundet.

2)

MT: Ubundet.

3)

MT: Ubundet.

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii) og undergivet følgende specifikke begrænsninger:

MT: Ubundet.

IT: Økonomisk behovstest.

1)

MT: Ubundet.

2)

MT: Ubundet.

3)

MT: Ubundet.

SE: Målrettet finansiel støtte til specifikke lokale, regionale eller nationale aktiviteter.

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii) og undergivet følgende begrænsninger:

MT: Ubundet.

 

II.

SEKTORSPECIFIKKE FORPLIGTELSER

10.

Transportvirksomhed

 

 

 

A.

Søtransport

(se yderligere definitioner efter transportafsnittet).

 

 

International transport (gods og passagerer) CPC 7211 og 7212 dog ikke kysttransport

1)

a)

Rutefart: Intet.

b)

Bulk-, tramp- og anden international skibsfart, herunder passagerbefordring; Intet.

2)

Intet.

3)

a)

Etablering af registreret virksomhed med henblik på flådedrift under flaget i den stat, hvor virksomheden etableres: ubundet for alle medlemsstater undtagen LV og MT: Intet.

b)

Andre former for handelsmæssig tilstedeværelse til levering af ydelser ved international søtransport (som defineret under Definitioner vedrørende søtransport): Intet.

4)

a)

Skibsbesætninger: Ubundet.

b)

Nøglepersonale, der er ansat i forbindelse med en handelsmæssig tilstedeværelse som defineret under 3 b): ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii).

1)

a)

Måde 1 a) Rutefart: Intet, undtagen i det særlige tilfælde, hvor en medlemsstat bliver nødt til at håndhæve forordning (EF) nr. 954/79, artikel 2, stk. 2.

b)

Intet.

2)

Intet.

3)

a)

Ubundet for alle medlemsstater undtagen LV og MT: Intet.

b)

Intet.

4)

a)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii).

b)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii).

Se fodnote (57)

Hjælpetjenesteydelser ved søtransport

 

 

 

Håndtering af gods

1)

Ubundet (58)

2) 3) (59) MT: Ubundet.

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii) og undergivet følgende begrænsninger:

MT: Ubundet.

1)

Ubundet (58).

2) 3) MT: Ubundet.

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii) og undergivet følgende begrænsninger:

MT: Ubundet.

 

Tjenesteydelser vedrørende lagre og pakhuse CPC 742 (som ændret)

1)

Ubundet (58).

2) 3) (59) MT: Ubundet.

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii) og undergivet følgende begrænsninger:

MT: Ubundet.

1)

Ubundet (58).

2) 3) (59) MT: Ubundet.

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii) og undergivet følgende begrænsninger:

MT: Ubundet.

 

Tjenesteydelser inden for toldbehandling (60)

1)

Ubundet (58).

2) 3) (59) MT: Ubundet.

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii) og undergivet følgende begrænsninger:

MT: Ubundet.

1)

Ubundet (58).

2) 3) (59) MT: Ubundet.

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii) og undergivet følgende begrænsninger:

MT: Ubundet.

 

Tjenesteydelser vedrørende containerterminal og oplagring (61)

1)

Ubundet (58).

2) 3) (59) MT: Ubundet.

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii) og undergivet følgende begrænsninger:

MT: Ubundet.

1)

Ubundet (58).

2) 3) (59) MT: Ubundet.

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii) og undergivet følgende begrænsninger:

MT: Ubundet.

 

Skibsagenturvirksomhed (62)

1)

Ubundet (58)

2) 3) (59) MT: Ubundet.

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii) og undergivet følgende begrænsninger:

MT: Ubundet.

1)

Ubundet (58).

2) 3) (59) MT: Ubundet.

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii) og undergivet følgende begrænsninger:

MT: Ubundet.

 

Godsbefordring (søtransport) (63)

1)

Ubundet (58)

2) 3) (59) MT: Ubundet.

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii) og undergivet følgende begrænsninger:

MT: Ubundet.

1)

Ubundet (58)

2) 3) (59) MT: Ubundet.

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii) og undergivet følgende begrænsninger:

MT: Ubundet.

 

d)

Vedligeholdelse og reparation af skibe, undtagen for EE, LV og SI

EE og LV: CPC 8868.

SI: CPC 8868 (59)

1)

Alle medlemsstater undtagen EE, HU og LV: Ubundet.

EE, HU og LV: Intet.

2)

Alle medlemsstater undtagen EE, HU, LV og SI: Ubundet.

EE, HU, LV og SI: Intet.

3)

Alle medlemsstater undtagen EE, HU, LV og SI: Ubundet.

EE, HU, LV og SI: Intet.

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii) og undergivet følgende begrænsninger:

Alle medlemsstater undtagen EE, HU, LV og SI: Ubundet.

EE, HU, LV og SI: Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit.

1)

Alle medlemsstater undtagen EE, HU og LV: Ubundet.

EE, HU og LV: Intet.

2)

Alle medlemsstater undtagen EE, HU, LV og SI: Ubundet.

EE, HU, LV og SI: Intet.

3)

Alle medlemsstater undtagen EE, HU, LV og SI: Ubundet.

EE, HU, LV og SI: Intet.

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii) og undergivet følgende begrænsninger:

Alle medlemsstater undtagen EE, HU, LV og SI: Ubundet.

EE, HU og SI: Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit.

LV: Intet.

 

B.

Transport ad indre vandveje

1) 3) Intet, bortset fra foranstaltninger baseret på bestående eller fremtidige aftaler om adgang til indre vandveje (inkl. aftaler om skibsfart på ruten Rhinen-Main- Donau), hvor nogle af trafikrettighederne er forbeholdt operatører, der er etableret i de berørte lande, og hvor nationalitetskriterierne for ejerskab er opfyldt. Forordninger om gennemførelse af Mannheim-konventionen om skibsfart på Rhinen.

1) 3) Intet, bortset fra foranstaltninger baseret på bestående eller fremtidige aftaler om adgang til indre vandveje (inkl. aftaler om skibsfart på ruten Rhinen-Main- Donau), hvor nogle af trafikrettighederne er forbeholdt operatører, der er etableret i de berørte lande, og hvor nationalitetskriterierne for ejerskab er opfyldt. Forordninger om gennemførelse af Mannheim-konventionen om skibsfart på Rhinen.

Se fodnote (64)

b)

Godsbefordring

c)

Udlejning af skibe med besætning

AT: Ifølge østrigsk lov om skibsfart ad indre vandveje skal en fysisk person, der vil oprette et rederi, have statsborgerskab i et EØS-land (Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde). Hvis der er tale om etablering som en juridisk person, skal flertallet af de administrerende direktører, bestyrelsen og tilsynsrådet have EØS-borgerskab. Desuden skal hovedparten af aktieandelene være i EØS-borgeres besiddelse.

CY, CZ, EE, HU, LT, MT, PL, SE, SI, SK: Ubundet.

2)

Intet undtagen CY, EE, HU, LT, MT, PL, SI: Ubundet.

CY, CZ, EE, HU, LT, MT, PL, SE, SI, SK: Ubundet.

2)

Intet undtagen CY, EE, HU, LT, MT, PL, SI: Ubundet.

 

f)

Hjælpetjenester for transport ad indre vandveje

d)

Vedligeholdelse og reparation af skibe

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii) og undergivet følgende begrænsninger:

CY, EE, HU, LT, MT, PL, SI: Ubundet.

1)

Alle medlemsstater undtagen HU: Ubundet.

HU: Intet.

2)

Intet undtagen CY, EE, LT, MT, PL, SI: Ubundet.

3)

Intet undtagen CZ, CY, EE, LT, MT, PL, SI, SK: Ubundet.

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii) og undergivet følgende begrænsninger:

CY, EE, LT, MT, PL, SI: Ubundet.

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii) og undergivet følgende begrænsninger:

CY, EE, HU, LT, MT, PL, SI: Ubundet.

1)

Alle medlemsstater undtagen HU: Ubundet.

HU: Intet.

2)

Intet undtagen EE, LT, MT, PL, SI: Ubundet.

3)

Intet undtagen CZ, EE, LT, MT, PL, SI, SK: Ubundet.

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii) og undergivet følgende begrænsninger: CZ, EE, LT, MT, PL, SI: Ubundet.

 

C.

Lufttransport

 

 

 

c)

Udlejning af luftfartøjer med besætning

(CPC 734)

1) 2) Alle medlemsstater undtagen PL: Ubundet.

PL: Intet, bortset fra at luftfartøjer, som anvendes af luftfartsselskaberne i EU, skal være registreret i den medlemsstat, som har givet selskabet autorisation, eller andetsteds i EU. Dette krav kan fraviges for kortere leasingkontrakter eller under særlige omstændigheder.

3)

Alle medlemsstater undtagen PL: Ubundet.

PL: Intet, bortset fra at luftfartøjer, som anvendes af luftfartsselskaberne i EU, skal være registreret i den pågældende medlemsstat, luftfartøjet skal være ejet enten af fysiske personer, som opfylder specifikke nationalitetskriterier, eller af juridiske personer, som opfylder specifikke kriterier vedrørende kapitalforhold og kontrol (herunder direktørers nationalitet).

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii) og undergivet følgende begrænsninger:

Alle medlemsstater undtagen PL: Ubundet

PL: Ubundet, undtagen for horisontale foranstaltninger.

1) 2) 3) Alle medlemsstater undtagen PL: Ubundet.

PL: Intet.

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii) og undergivet følgende begrænsninger:

Alle medlemsstater undtagen PL: Ubundet.

PL: Intet.

 

d)

Vedligeholdelse og reparation af fly og flydele

1)

Alle medlemsstater undtagen EE, HU, LV, PL: Ubundet.

EE, HU, LV, PL: Intet.

2)

Intet.

3)

CZ: Forretningsmæssigt hjemsted påkrævet i Den Tjekkiske Republik

SK: Forretningsmæssigt hjemsted påkrævet i Den Slovakiske Republik

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii).

1)

Alle medlemsstater undtagen EE, HU, LV, PL: Ubundet.

EE, HU, LV, PL: Intet.

2)

Intet.

3)

CZ: Forretningsmæssigt hjemsted påkrævet i Den Tjekkiske Republik

SK: Forretningsmæssigt hjemsted påkrævet i Den Slovakiske Republik

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii).

 

Salg og markedsføring

1)

Intet.

2)

Intet.

3)

Intet.

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii).

1)

Ved distribution gennem CRS af lufttransportydelser præsteret af CRS-moderselskabet: Ubundet.

2)

Intet.

3)

Ved distribution gennem CRS af lufttransportydelser præsteret af CRS-moderselskabet: Ubundet.

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii).

 

Edb-reservationssystem (CRS)

1)

Intet.

2)

Intet.

3)

Intet.

4)

Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under i) og ii).

1)