EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2005_031_R_0030_01

2005/89/: 2005/89/EF:
Rådets afgørelse af 24. september 2004 om undertegnelse og midlertidig anvendelse af en protokol til Euro-Middelhavsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Arabiske Republik Egypten på den anden side for at tage hensyn til Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af Den Europæiske Union
Protokol til Euro-Middelhavsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Arabiske Republik Egypten på den anden side for at tage hensyn til Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af Den Europæiske Union

OJ L 31, 4.2.2005, p. 30–43 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 159M , 13.6.2006, p. 87–100 (MT)

4.2.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 31/30


RÅDETS AFGØRELSE

af 24. september 2004

om undertegnelse og midlertidig anvendelse af en protokol til Euro-Middelhavsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Arabiske Republik Egypten på den anden side for at tage hensyn til Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af Den Europæiske Union

(2005/89/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 310 sammenholdt med artikel 300, stk. 2, andet punktum,

under henvisning til tiltrædelsesakten af 2003 (1), særlig artikel 6, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 10. februar 2004 bemyndigede Rådet Kommissionen til på Det Europæiske Fællesskabs og dets medlemsstaters vegne at føre forhandlinger med Egypten med henblik på at tilpasse Euro-Middelhavsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Arabiske Republik Egypten på den anden side for at tage hensyn til de nye medlemsstaters tiltrædelse af EU.

(2)

Forhandlingerne er blevet ført til ende til Kommissionens tilfredshed.

(3)

Teksten til protokollen, der blev forhandlet med Den Arabiske Republik Egypten, har i artikel 12, stk. 2, bestemmelser om midlertidig anvendelse af protokollen, inden den træder i kraft.

(4)

Protokollen bør undertegnes på Fællesskabets vegne med forbehold af senere indgåelse og anvendes midlertidigt —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Formanden for Rådet bemyndiges til at udpege den eller de personer, der er beføjet til på Fællesskabets og dets medlemsstaters vegne og med forbehold af dens indgåelse at undertegne protokollen til Euro-Middelhavsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Arabiske Republik Egypten på den anden side for at tage hensyn til Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af Den Europæiske Union.

Teksten til protokollen er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

Fællesskabet og dets medlemsstater er enige i at anvende protokollen midlertidig med forbehold af senere indgåelse.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. september 2004.

På Rådets vegne

L. J. BRINKHORST

Formand


(1)  EUT L 236 af 23.9.2003, s. 33.


PROTOKOL

til Euro-Middelhavsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Arabiske Republik Egypten på den anden side for at tage hensyn til Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af Den Europæiske Union

KONGERIGET BELGIEN,

DEN TJEKKISKE REPUBLIK,

KONGERIGET DANMARK,

FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND,

REPUBLIKKEN ESTLAND,

DEN HELLENSKE REPUBLIK,

KONGERIGET SPANIEN,

DEN FRANSKE REPUBLIK,

IRLAND,

DEN ITALIENSKE REPUBLIK,

REPUBLIKKEN CYPERN,

REPUBLIKKEN LETLAND,

REPUBLIKKEN LITAUEN,

STORHERTUGDØMMET LUXEMBOURG,

REPUBLIKKEN UNGARN,

REPUBLIKKEN MALTA,

KONGERIGET NEDERLANDENE,

REPUBLIKKEN ØSTRIG,

REPUBLIKKEN POLEN,

DEN PORTUGISISKE REPUBLIK,

REPUBLIKKEN SLOVENIEN,

DEN SLOVAKISKE REPUBLIK,

REPUBLIKKEN FINLAND,

KONGERIGET SVERIGE,

DET FORENEDE KONGERIGE STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND,

i det følgende benævnt »Det Europæiske Fællesskabs medlemsstater«, repræsenteret ved Rådet for Den Europæiske Union, og

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, i det følgende benævnt »Fællesskabet«, repræsenteret ved Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen,

på den ene side, og

DEN ARABISKE REPUBLIK EGYPTEN, i det følgende benævnt »Egypten«,

på den anden side,

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1

Den Tjekkiske Republik, Republikken Estland, Republikken Cypern, Republikken Letland, Republikken Litauen, Republikken Ungarn, Republikken Malta, Republikken Polen, Republikken Slovenien og Den Slovakiske Republik bliver herved kontraherende parter i Euro-Middelhavsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Arabiske Republik Egypten på den anden side og skal henholdsvis vedtage og notere sig, på samme måde som Fællesskabets øvrige medlemsstater, aftalens tekster såvel som fælleserklæringer, erklæringer og brevvekslinger.

Artikel 2

For at tage hensyn til de seneste institutionelle ændringer i Den Europæiske Union er parterne enige om, at de bestående bestemmelser i aftalen, som henviser til Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab, efter udløbet af traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab anses for at henvise til Det Europæiske Fællesskab, som er indtrådt i alle Det Europæiske Kul- og Stålfællesskabs rettigheder og forpligtelser.

KAPITEL I

ÆNDRINGER TIL TEKSTEN TIL EURO-MIDDELHAVSAFTALEN, HERUNDER BILAG OG PROTOKOLLER DERTIL

Artikel 3

Landbrugsprodukter

Protokol 1 erstattes med teksten i bilaget til denne protokol.

Artikel 4

Oprindelsesregler

Protokol 4 ændres således:

1)

Artikel 18, stk. 4, affattes således:

På varecertifikat EUR.1, der udstedes efterfølgende, skal anføres en af følgende påtegninger:

ES

:

»EXPEDIDO A POSTERIORI«

CS

:

»VYSTAVENO DODATEČNĚ«

DA

:

»UDSTEDT EFTERFØLGENDE«

DE

:

»NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT«

ET

:

»VÄLJA ANTUD TAGASIULATUVALT«

EL

:

»ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ«

EN

:

»ISSUED RETROSPECTIVELY«

FR

:

»DÉLIVRÉ A POSTERIORI«

IT

:

»RILASCIATO A POSTERIORI«

LV

:

»IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI«

LT

:

»RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS«

HU

:

»KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL«

MT

:

»MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT«

NL

:

»AFGEGEVEN A POSTERIORI«

PL

:

»WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE«

PT

:

»EMITIDO A POSTERIORI«

SL

:

»IZDANO NAKNADNO«

SK

:

»VYDANÉ DODATOČNE«

FI

:

»ANNETTU JÄLKIKÄTEEN«

SV

:

»UTFÄRDAT I EFTERHAND«

AR

:

Image

2)

Artikel 19, stk. 2, affattes således:

(…)

På duplikateksemplaret, der bliver udstedt på denne måde, skal anføres en af følgende påtegninger:

ES

:

»DUPLICADO«

CS

:

»DUPLIKÁT«

DA

:

»DUPLIKAT«

DE

:

»DUPLIKAT«

ET

:

»DUPLIKAAT«

EL

:

»ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ«

EN

:

»DUPLICATE«

FR

:

»DUPLICATA«

IT

:

»DUPLICATO«

LV

:

»DUBLIKĀTS«

LT

:

»DUBLIKATAS«

HU

:

»MÁSODLAT«

MT

:

»DUPLIKAT«

NL

:

»DUPLICAAT«

PL

:

»DUPLIKAT«

PT

:

»SEGUNDA VIA«

SL

:

»DVOJNIK«

SK

:

»DUPLIKÁT«

FI

:

»KAKSOISKAPPALE«

SV

:

»DUPLIKAT«

AR

:

Image

3)

Bilag V affattes således:

Spansk

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no … (1)] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).

Tjekkisk

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

Dansk

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).

Tysk

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.

Estisk

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

Græsk

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ' αριθ. … (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).

Engelsk

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.

Fransk

L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no … (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2).

Italiensk

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (1)] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).

Lettisk

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā [muitas pilnvara Nr. … (1)], deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no … (2).

Litauisk

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės.

Ungarsk

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az áruk kedvezményes … (2) származásúak.

Maltesisk

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (2).

Nederlandsk

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).

Polsk

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

Portugisisk

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o … (1)], declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).

Slovensk

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

Slovakisk

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).

Finsk

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa N:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).

Svensk

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).

Arabisk

Image

Artikel 5

Formandskabet for associeringsudvalget

Artikel 78, stk. 3, affattes således:

»Formandskabet for associeringsudvalget varetages på skift af en repræsentant for Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber og en repræsentant for Den Arabiske Republik Egyptens regering.«

KAPITEL II

OVERGANGSBESTEMMELSER

Artikel 6

Oprindelsesbevis og administrativt samarbejde

1.   Oprindelsesbeviser, der er udstedt af Egypten eller en ny medlemsstat i henhold til præferenceaftaler eller autonome ordninger, de indbyrdes anvender, accepteres i de respektive lande i henhold til denne protokol, forudsat at:

a)

en sådan oprindelsesstatus giver præferencetoldbehandling på basis af de præferencetoldforanstaltninger, der er indeholdt i aftalen mellem EU og Egypten eller i Fællesskabets arrangement med generelle præferencer

b)

oprindelsesbeviset og transportdokumenterne er udstedt senest dagen før tiltrædelsesdatoen

c)

oprindelsesbeviset forelægges for toldmyndighederne inden for en periode på fire måneder fra tiltrædelsesdatoen.

Når varer er angivet til indførsel i enten Egypten eller en ny medlemsstat inden datoen for tiltrædelsen i henhold til præferenceaftaler eller autonome ordninger mellem Egypten og den pågældende nye medlemsstat på det pågældende tidspunkt, kan oprindelsesbeviser, der er udstedt efterfølgende i henhold til disse aftaler eller ordninger, også accepteres, forudsat at de forelægges for toldmyndighederne inden for en periode på fire måneder fra tiltrædelsesdatoen.

2.   Egypten og de nye medlemsstater bemyndiges til at opretholde de tilladelser, hvormed der er givet status som »godkendt eksportør« som led i de præferenceaftaler eller autonome ordninger, der er anvendt mellem dem, forudsat at:

a)

der også er en sådan bestemmelse i den aftale, som er indgået inden tiltrædelsesdatoen mellem Egypten og Fællesskabet, og

b)

de godkendte eksportører anvender de oprindelsesregler, der er gældende i henhold til nævnte aftale.

Disse tilladelser skal senest et år efter tiltrædelsesdatoen erstattes med nye tilladelser, der er udstedt efter bestemmelserne i aftalen.

3.   Anmodninger om efterfølgende kontrol af oprindelsesbeviser, der er udstedt i henhold til de i stk. 1 og 2 nævnte præferenceaftaler og autonome ordninger, skal accepteres af de kompetente toldmyndigheder i enten Egypten eller de nye medlemsstater i tre år efter, at det pågældende oprindelsesbevis er udstedt, og disse myndigheder kan fremsætte anmodninger herom i tre år efter, at de har godkendt oprindelsesbeviset som støtte for en indførelsesangivelse.

Artikel 7

Transitvarer

1.   Aftalens bestemmelser kan anvendes på varer, som udføres enten fra Egypten til en af de nye medlemsstater eller fra en af de nye medlemsstater til Egypten, som er i overensstemmelse med protokol 4, og som på tiltrædelsesdatoen enten er under transport eller midlertidigt oplagt i et toldlager eller en frizone i Egypten eller i den pågældende nye medlemsstat.

2.   Der kan i sådanne tilfælde indrømmes præferencebehandling, hvis der senest fire måneder efter tiltrædelsesdatoen forelægges toldmyndighederne i importlandet et oprindelsesbevis, som toldmyndighederne i eksportlandet har udstedt med tilbagevirkende kraft.

ALMINDELIGE OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 8

Den Arabiske Republik Egypten forpligter sig til hverken at fremsætte krav, anmodninger eller henvisninger eller ændre eller trække tilbage enhver indrømmelse i henhold til GATT 1994, artikel XXIV.6 og XXVIII i forbindelse med denne udvidelse af Fællesskabet.

Artikel 9

For 2004 beregnes størrelsen af de nye toldkontingenter og forhøjelserne af de bestående toldkontingenter pro rata af basismængderne, under hensyntagen til den del af perioden, der er forløbet inden datoen for denne protokols anvendelse.

Artikel 10

Denne protokol udgør en integrerende del af Euro-Middelhavsaftalen. De bilag og erklæringer, der er knyttet til denne protokol, udgør en integrerende del heraf.

Artikel 11

1.   Denne protokol godkendes af Fællesskaberne, ved Rådet for Den Europæiske Union på medlemsstaternes vegne, og af Den Arabiske Republik Egypten i overensstemmelse med egne procedurer.

2.   Parterne giver hinanden notifikation om afslutningen af de i stk. 1 nævnte procedurer. Godkendelsesinstrumenterne deponeres i generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union.

Artikel 12

1.   Denne protokol træder i kraft på den første dag i den første måned efter datoen for deponeringen af det sidste godkendelsesinstrument.

2.   Denne protokol anvendes midlertidigt fra den 1. maj 2004.

Artikel 13

Denne protokol er udfærdiget i to eksemplarer på hver af de kontraherende parters officielle sprog, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

Artikel 14

Teksten til Euro-Middelhavsaftalen, herunder bilagene og protokollerne, som udgør en integrerende del heraf, slutakten og de dertil knyttede erklæringer udfærdiges på estisk, lettisk, litauisk, maltesisk, polsk, slovakisk, slovensk, tjekkisk og ungarsk, og disse tekster har samme gyldighed som originalteksterne. Associeringsrådet godkender disse tekster.

Hecho en Bruselas, el veinte de diciembre de dos mil cuatro.

V Bruselu dne dvacátého prosince dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Bruxelles, den tyvende december to tusind og fire.

Geschehen zu Brüssel am zwanzigsten Dezember zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta detsembrikuu kahekümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Brussels on the twentieth day of December in the year two thousand and four.

Fait à Bruxelles, le vingt décembre deux mille quatre.

Fatto a Bruxelles, addì venti dicembre duemilaquattro.

Briselē, divi tūkstoši ceturtā gada divdesmitajā decembrī.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų gruodžio dvidešimtą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kettőezer negyedik év december huszadik napján.

Magħmula fi Brussel fl-għoxrin ġurnata ta' Diċembru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Brussel, de twintigste december tweeduizendvier.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego grudnia roku dwutysięcznego czwartego.

Feito em Bruxelas, em vinte de Dezembro de dois mil e quatro.

V Bruseli dvadsiateho decembra dvetisícštyri.

V Bruslju, dvajsetega decembra leta dva tisoč štiri.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Bryssel den tjugonde december tjugohundrafyra.

Image

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu Państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

Image

Image

Por las Comunidades Europeas

Za Evropská společenství

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäische Gemeinschaften

Euroopa ühenduste nimel

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Eiropas Kopienu vārdā

Europos Bendrijų vardu

Az Európai Közösségek részéről

Għall-Komunitajiet Ewropej

Voor de Europese Gemeenschappen

W imieniu Wspólnot Europejskich

Pelas Comunidades Europeias

Za Európske spoločenstvá

Za Evropske skupnosti

Euroopan yhteisöjen puolesta

På europeiska gemenskapernas vägnar

Image

Image

Por la República Arabe de Egipto

Za Egyptskou arabskou republiku

For Den Arabiske Republik Egypten

Für die Arabische Republik Ägypten

Egiptuse Araabia Vabariigi nimel

Για την Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου

For the Arab Republik of Egypt

Pour la République arabe d'Égypte

Per la Repubblica araba di Egitto

Eğiptes Arābu Republikas vārdā

Egipto Arabų Respublikos vardu

Az Egyiptomi Arab Köztársaság részéről

Għar-Repubblika Għarbija ta' l-Eġittu

Voor de Arabische Republiek Egypte

W imieniu Arabskiej Republiki Egiptu

Pela República Árabe do Egipto

Za Egyptskú arabskú republiku

Za Arabsko republiko Egipt

Egyptin arabitasavallan puolesta

På Arabrepubliken Egyptens vägnar

Image

Image

BILAG

PROTOKOL 1

om den gældende ordning for indførsel i Fællesskabet af landbrugsprodukter med oprindelse i Egypten

1.

De i bilaget anførte varer med oprindelse i Egypten indføres i Fællesskabet på de i det følgende og i bilaget fastsatte betingelser.

2.

a)

Tolden afskaffes eller nedsættes som angivet i kolonne A.

b)

For visse varer, for hvilke der i henhold til den fælles toldtarif anvendes en værditoldsats og en specifik toldsats, gælder de i kolonne A og i kolonne C nævnte nedsættelser kun for værditolden.

For varer, der henhører under KN-kode 0703 20 00, 0709 90 39, 0709 90 60, 0711 20 90, 0712 90 19, 0714 20 90, 1006, 1212 91, 1212 99 20, 1703 og 2302, gælder indrømmelsen også for den specifikke told.

3.

For visse varer afskaffes tolden inden for de toldkontingenter, der er angivet i kolonne B.

Disse toldkontingenter gælder på årsbasis fra den 1. januar til den 31. december, medmindre andet er angivet.

For mængder, der indføres ud over kontingenterne, anvendes tolden for de berørte varer i henhold til den fælles toldtarif i sin helhed eller nedsat i det i kolonne C angivne forhold.

I 2004 beregnes mængderne for de nye toldkontingenter og forhøjelserne af mængderne af de eksisterende toldkontingenter pro rata af de i protokollen anførte basismængder under hensyntagen til den del af perioden, der er forløbet inden den 1. maj 2004.

4.

For varer, hvor de særlige bestemmelser i kolonne D henviser til dette stykke, forhøjes de toldkontingentmængder, der er angivet i kolonne B, hvert år med 3 % af det foregående års mængde og første gang på den dato, hvor hvert toldkontingent åbnes anden gang.

5.

For friske appelsiner henhørende under KN-kode 0805 10 10, 0805 10 30 og 0805 10 50, der indføres inden for rammerne af for det toldkontingent på 34 000 tons, der er omfattet af værditoldindrømmelsen, gælder den mellem Det Europæiske Fællesskab og Egypten aftalte indgangspris, fra hvilken den særlige told, der er fastsat i Fællesskabets liste over WTO-indrømmelser, nedsættes til 0:

264 EUR/ton for hver periode, fra 1. december til 31. maj.

Hvis indgangsprisen for en sending er 2, 4, 6 eller 8 % lavere end den aftalte indgangspris, er den særlige told henholdsvis lig med 2, 4, 6 eller 8 % af den aftalte indgangspris. Hvis indgangsprisen for en sending er mindre end 92 % af den aftalte indgangspris, finder den i WTO bundne særlige told anvendelse.

Bilag til protokol 1

KN-kode (1)

Varebeskrivelse (2)

a

b

c

d

Nedsættelse af MFN-toldsatsen (3) (%)

Toldkontingent (nettovægt i tons)

Nedsættelse af toldsatsen ud over toldkon-tingentet (3) (%)

Særlige bestemmelser

0601

Løg, rod- og stængelknolde, rodstokke og jordstængler, også i vækst eller i blomst; cikorieplanter og -rødder, undtagen cikorierødder henhørende under pos. 1212

100

500

Jf. de særlige bestemmelser i protokol 1, stk. 4

0602

Andre levende planter (herunder rødder), stiklinger og podekviste; mycelium

100

2 000

Jf. de særlige bestemmelser i protokol 1, stk. 4

0603 10

Friske afskårne blomster og blomsterknopper, af den art der anvendes til buketter eller til pynt, fra 1. oktober til 15. april

100

3 000

heraf

Jf. de aftalte betingelser i brevvekslingen

0603 10 80

Friske afskårne blomster og blomsterknopper, af den art der anvendes til buketter eller til pynt, fra 1. oktober til 15. april — andre varer

100

1 000

0604 99

Blade, grene og andre plantedele, uden blomster eller blomsterknopper, samt græs, friske, tørrede, blegede, farvede, imprægnerede eller præparerede på anden måde

100

500

Jf. de særlige bestemmelser i protokol 1, stk. 4

ex 0701 90 50

Nye kartofler, friske eller kølede, i perioden 1. januar til 31. marts

100

År 1: 130 000

År 2: 190 000

År 3 og efterfølgende år: 250 000

60

 

Nye kartofler, friske eller kølede, i perioden 1. april til 30. juni

100

1 750

60

 

0702 00 00

Tomater, friske eller kølede, i perioden 1. november til 31. marts

100

 

0703 10

Skalotteløg og andre spiseløg, friske eller kølede, i perioden 1. februar til 15. juni

100

16 150

60

Jf. de særlige bestemmelser i protokol 1, stk. 4

0703 20 00

Hvidløg, friske eller kølede, i perioden 1. februar til 15. juni

100

3 000

50

Jf. de særlige bestemmelser i protokol 1, stk. 4

0704

Hvidkål, blomkål, grønkål og anden spiselig kål (Brassica-arter), friske eller kølede, i perioden 1. november til 15. april

100

1 500

Jf. de særlige bestemmelser i protokol 1, stk. 4

0705 11 00

Hovedsalat i perioden 1. november til 31. marts

100

500

Jf. de særlige bestemmelser i protokol 1, stk. 4

0706 10 00

Gulerødder og turnips, friske eller kølede, i perioden 1. januar til 30. april

100

500

Jf. de særlige bestemmelser i protokol 1, stk. 4

0707 00

Agurker og asier, friske eller kølede, i perioden 1. januar til udgangen af februar

100

500

Jf. de særlige bestemmelser i protokol 1, stk. 4

0708

Bælgfrugter, også udbælgede, friske eller kølede, i perioden 1. november til 30. april

100

År 1: 15 000;

År 2: 17 500

År 3 og efterfølgende år: 20 000

 

0709

Andre grøntsager, friske eller kølede:

asparges i perioden 1. oktober til udgangen af februar

sød peber i perioden 1. november til 30. april

andre grøntsager i perioden 1. november til udgangen af februar

100

 

ex 0710

ex 0711

Grøntsager, frosne og foreløbigt konserverede, undtagen sukkermajs henhørende under pos. 0710 40 00 og 0711 90 30 og undtagen svampe af slægten Agaricus henhørende under pos. 0710 80 61 og 0711 51 00

100

År 1: 1 000

År 2: 2 000

År 3 og efterfølgende år: 3 000

 

0712

Grøntsager, tørrede, også snittede, knuste eller pulveriserede, men ikke yderligere tilberedte

100

16 550

Jf. de særlige bestemmelser i protokol 1, stk. 4

ex 0713

Bælgfrugter, udbælgede og tørrede, også afskallede eller flækkede, undtagen varer til udsæd henhørende under pos. 0713 10 10, 0713 33 10 og 0713 90 10

100

 

0714 20

Søde kartofler, friske, kølede, frosne eller tørrede

100

3 000

Jf. de særlige bestemmelser i protokol 1, stk. 4

0804 10 00

Dadler, friske eller tørrede

100

 

0804 50 00

Guavabær, mangoer og mangostaner

100

 

0805 10

Appelsiner, friske eller tørrede

100

År 1: 58 020 (4)

År 2: 63 020 (4)

År 3 og efterfølgende år: 68 020 (4)

60

Jf. de særlige bestemmelser i protokol 1, stk. 5

0805 20

Mandariner (herunder tangeriner og satsumas); klementiner, wilkings og andre lignende krydsninger af citrusfrugter, friske eller tørrede

100

 

0805 50

Citroner (Citrus limon og Citrus limonum) og limefrugter (Citrus aurantifolia og Citrus latifolia), friske eller tørrede

100

 

0805 40 00

Grapefrugter, friske eller tørrede

100

 

0806 10

Druer, friske, i perioden 1. februar til 14. juli

100

 

0807 11 00

Vandmeloner, friske, i perioden 1. februar til 15. juni

100

 

0807 19 00

Andre meloner, friske, i perioden 15. oktober til 31. maj

100

1 175

Jf. de særlige bestemmelser i protokol 1, stk. 4

0808 20

Pærer og kvæder, friske

100

500

Jf. de særlige bestemmelser i protokol 1, stk. 4

0809 30

Ferskner, herunder nektariner, friske, i perioden 15. marts til 31. maj

100

500

Jf. de særlige bestemmelser i protokol 1, stk. 4

0809 40

Blommer og slåen, friske, i perioden 15. april til 31. maj

100

500

Jf. de særlige bestemmelser i protokol 1, stk. 4

0810 10 00

Jordbær, friske, i perioden 1. oktober til 31. marts

100

År: 500

År: 1 205

År 3 og efterfølgende år: 1 705

 

0810 90 95

Andre frugter, friske

100

 

0811

0812

Frugter og nødder, også kogte i vand eller dampkogte, frosne, også tilsat sukker eller andre sødemidler, eller foreløbigt konserverede, men ikke tilberedte til umiddelbar fortæring

100

År 1: 1 000

År 2: 2 000

År 3 og efterfølgende år: 3 000

 

0904

Peber af slægten Piper; krydderier af slægterne Capsicum eller Pimenta, tørrede, knuste eller formalede

100

 

0909

Anis, stjerneanis, fennikel, koriander, spidskommen og kommen; enebær

100

 

0910

Ingefær, safran, gurkemeje, timian, laurbærblade, karry og andre krydderier

100

 

1006

Ris

25

32 000

 

100

5 605

 

1202

Jordnødder

100

 

ex 1209

Frø, frugter og sporer, af den art der anvendes til udsæd, undtagen roefrø henhørende under pos. 1209 10 00 og 1209 29 60

100

 

1211

Planter og plantedele (herunder frø og frugter), af den art der hovedsagelig anvendes til fremstilling af parfumer, farmaceutiske produkter, insektbekæmpelsesmidler, afsvampningsmidler og lign.

100

 

1212

Johannesbrød, tang og andre alger, sukkerroer og sukkerrør; frugtsten og -kerner samt andre vegetabilske produkter, af den art der hovedsagelig anvendes til menneskeføde, ikke andetsteds tariferet

100

 

1515 50 11

Sesamolie, rå, til teknisk eller industriel anvendelse, bortset fra fremstilling af næringsmidler (5)

100

1 000

Jf. de særlige bestemmelser i protokol 1, stk. 4

1515 90

Andre vegetabilske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede

100

500

Jf. de særlige bestemmelser i protokol 1, stk. 4

1703

Melasse, hidrørende fra udvinding eller raffinering af sukker

100

350 000

Jf. de særlige bestemmelser i protokol 1, stk. 4

2001 90 10

Mangochutney

100

 

2007

Syltetøj, frugtgelé, marmelade, frugt- eller nøddepuré samt frugt- eller nøddemos, fremstillet ved kogning eller anden varmebehandling, også tilsat sukker eller andre sødemidler

100

1 000

Jf. de særlige bestemmelser i protokol 1, stk. 4

2008 11

Jordnødder

100

3 000

Jf. de særlige bestemmelser i protokol 1, stk. 4

2009

Frugt- og grøntsagssafter (herunder druemost), ugærede og ikke tilsat alkohol, også tilsat sukker eller andre sødemidler

100

1 050

Jf. de særlige bestemmelser i protokol 1, stk. 4

2302

Klid og andre restprodukter fra sigtning, formaling eller anden bearbejdning af korn eller bælgfrugter

60

 

5301

Hør

100

 


(1)  KN-koder svarende til forordning (EF) nr. 1789/2003 (EUT L 281 af 30.10.2003).

(2)  Uanset de almindelige tariferingsbestemmelser vedrørende den kombinerede nomenklatur skal varebeskrivelsen betragtes som værende alene af vejledende værdi, idet præferenceordningen inden for rammerne af denne protokol bestemmes af KN-koder. Hvor der anvendes »ex« KN-koder, bestemmes præferenceordningen ved hjælp af KN-koderne og den tilsvarende varebeskrivelse taget under ét.

(3)  Nedsættelsen finder kun anvendelse på toldens værdielement. For varer henhørende under KN-kode 0703 20 00, 0709 90 39, 0709 90 60, 0711 20 90, 0712 90 19, 0714 20 90, 1006, 1212 91, 1212 99 20, 1703 og 2302 finder indrømmelsen imidlertid også anvendelse på den specifikke told.

(4)  Toldkontingent gældende fra 1. juli til 30. juni, hvoraf 34 000 tons for søde appelsiner, friske, henhørende under KN-kode 0805 10 10, 0805 10 30 og 0805 10 50, i perioden 1. december til 31. maj.

(5)  Henførsel under denne position sker på de vilkår, der er fastlagt i de relevante fællesskabsbestemmelser (se artikel 291 til 300 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 (EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1) og senere ændringer.


Top