EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0059

2005/59/EF: Kommissionens beslutning af 26. januar 2005 om godkendelse af planerne for udryddelse af klassisk svinepest hos vildtlevende svin og nødvaccination af sådanne svin i Slovakiet (meddelt under nummer K(2005) 127)EØS-relevant tekst.

OJ L 24, 27.1.2005, p. 46–47 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 269M , 14.10.2005, p. 309–310 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 28/03/2013; ophævet ved 32013D0164 . Latest consolidated version: 22/08/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/59(1)/oj

27.1.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 24/46


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 26. januar 2005

om godkendelse af planerne for udryddelse af klassisk svinepest hos vildtlevende svin og nødvaccination af sådanne svin i Slovakiet

(meddelt under nummer K(2005) 127)

(Kun den slovakiske udgave er autentisk)

(EØS-relevant tekst)

(2005/59/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 2001/89/EF af 23. oktober 2001 om EF-foranstaltninger til bekæmpelse af klassisk svinepest (1), særlig artikel 16, stk. 1, andet afsnit, og artikel 20, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I 2004 forekom der klassisk svinepest i bestanden af vildtlevende svin i visse dele af Slovakiet. Som reaktion på udbruddene af klassisk svinepest har Kommissionen vedtaget beslutning 2004/375/EF (2), 2004/625/EF (3) og 2004/831/EF (4) om ændring af Kommissionens beslutning 2003/526/EF af 18. juli 2003 om beskyttelsesforanstaltninger mod klassisk svinepest i visse medlemsstater (5), hvorved der blev fastsat visse supplerende foranstaltninger vedrørende sygdomsbekæmpelse.

(2)

Slovakiet iværksatte et intensivt program til overvågning af klassisk svinepest hos vildtlevende svin i hele landet og navnlig i det inficerede område. Programmet løber stadig.

(3)

Slovakiet har følgelig forelagt en plan til godkendelse for udryddelse af klassisk svinepest hos vildtlevende svin i distriktet for veterinær- og fødevareadministration Trnava (der omfatter distrikterne Piešťany, Hlohovec og Trnava), Levice (der omfatter distriktet Levice), Nitra (der omfatter distrikterne Nitra og Zlaté Moravce), Topoľčany (der omfatter distriktet Topoľčany), Nové Mesto nad Váhom (der omfatter distriktet Nové Mesto nad Váhom), Trenčín (der omfatter distrikterne Trenčín og Bánovce nad Bebravou), Prievidza (der omfatter distrikterne Prievidza og Partizánske), Púchov (der omfatter distrikterne Púchov og Ilava), Žiar nad Hronom (der omfatter distrikterne Žiar nad Hronom, Žarnovica og Banská Štiavnica), Zvolen (der omfatter distrikterne Zvolen og Detva), Banská Bystrica (der omfatter distrikterne Banská Bystrica og Brezno), Lučenec (der omfatter distrikterne Lučenec og Poltár), Krupina og Veľký Krtíš.

(4)

Slovakiet agter desuden at indføre vaccination af de vildtlevende svin i distrikterne Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Prievidza, Partizánske, Zvolen, Krupina, Detva, Veľký Krtíš, Lučenec og Poltár og har derfor også forelagt en plan for nødvaccination til godkendelse.

(5)

De slovakiske myndigheder har givet tilladelse til, at der anvendes en levende svækket vaccine mod klassisk svinepest (stamme C) til immunisering af vildtlevende svin via udlagt lokkemad.

(6)

De planer, Slovakiet har forelagt for udryddelse af klassisk svinepest hos vildtlevende svin og nødvaccination af sådanne svin i de udpegede områder, er blevet gennemgået og fundet i overensstemmelse med direktiv 2001/89/EF.

(7)

Af klarhedshensyn bør det i nærværende beslutning angives, hvilke geografiske områder planerne for udryddelse og nødvaccination skal gennemføres i.

(8)

De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

De af Slovakiet forelagte planer for udryddelse af klassisk svinepest hos vildtlevende svin i det i bilagets punkt 1 angivne område godkendes.

Artikel 2

Den af Slovakiet forelagte plan for nødvaccination af vildtlevende svin i det i bilagets punkt 2 angivne område godkendes.

Artikel 3

Slovakiet træffer straks de fornødne foranstaltninger for at efterkomme denne beslutning og offentliggøre foranstaltningerne. Slovakiet underretter straks Kommissionen herom.

Artikel 4

Denne beslutning er rettet til Den Slovakiske Republik.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. januar 2005.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 316 af 1.12.2001, s. 5. Ændret ved tiltrædelsesakten af 2003.

(2)  EUT L 118 af 23.4.2004, s. 72.

(3)  EUT L 280 af 31.8.2004, s. 36.

(4)  EUT L 359 af 4.12.2004, s. 61.

(5)  EUT L 183 af 22.7.2003, s. 46. Senest ændret ved beslutning 2004/831/EF.


BILAG

1)   Områder, som udryddelsesplanen skal gennemføres i

Distriktet for veterinær- og fødevareadministration Trnava (der omfatter distrikterne Piešťany, Hlohovec og Trnava), Levice (der omfatter distriktet Levice), Nitra (der omfatter distrikterne Nitra og Zlaté Moravce), Topoľčany (der omfatter distriktet Topoľčany), Nové Mesto nad Váhom (der omfatter distriktet Nové Mesto nad Váhom), Trenčín (der omfatter distrikterne Trenčín og Bánovce nad Bebravou), Prievidza (der omfatter distrikterne Prievidza og Partizánske), Púchov (der omfatter distrikterne Púchov og Ilava), Žiar nad Hronom (der omfatter distrikterne Žiar nad Hronom, Žarnovica og Banská Štiavnica), Zvolen (der omfatter distrikterne Zvolen og Detva), Banská Bystrica (der omfatter distrikterne Banská Bystrica og Brezno), Lučenec (der omfatter distrikterne Lučenec og Poltár), Krupina og Veľký Krtíš.

2)   Områder, som planen for nødvaccination skal gennemføres i

Distrikterne Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Prievidza, Partizánske, Zvolen, Krupina, Detva, Veľký Krtíš, Lučenec og Poltár.


Top