EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0056

2005/56/EF: Kommissionens afgørelse af 14. januar 2005 om oprettelse af Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur til forvaltning af Fællesskabets indsats inden for områderne undervisning, audiovisuelle medier og kultur i medfør af Rådets forordning (EF) nr. 58/2003

OJ L 24, 27.1.2005, p. 35–38 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 269M , 14.10.2005, p. 305–308 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 16 Volume 002 P. 26 - 29
Special edition in Romanian: Chapter 16 Volume 002 P. 26 - 29

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2009; ophævet ved 32009D0336 . Latest consolidated version: 09/10/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/56(1)/oj

27.1.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 24/35


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 14. januar 2005

om oprettelse af Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur til forvaltning af Fællesskabets indsats inden for områderne undervisning, audiovisuelle medier og kultur i medfør af Rådets forordning (EF) nr. 58/2003

(Kun den engelske, den franske og den tyske udgave er autentiske)

(2005/56/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 58/2003 af 19. december 2002 om vedtægterne for de forvaltningsorganer, der skal administrere opgaver i forbindelse med EF-programmer (1), særlig artikel 3, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 58/2003 tillægger Kommissionen beføjelser til at beslutte at oprette forvaltningsorganer i overensstemmelse med de generelle vedtægter, der er fastlagt i denne forordning, og til at uddelegere visse opgaver i forbindelse med forvaltningen af et eller flere EF-programmer til disse forvaltningsorganer; forordningens anvendelsesområde berøres ikke af denne afgørelse.

(2)

Oprettelsen af et forvaltningsorgan skal gøre det muligt for Kommissionen at koncentrere sig om sine vigtigste aktiviteter og funktioner, som ikke kan eksternaliseres, uden af den grund at miste styringen af, kontrollen med og det endelige ansvar for de foranstaltninger, som forvaltes af forvaltningsorganerne.

(3)

Forvaltningen af visse centraliserede dele af en række programmer inden for områderne undervisning, audiovisuelle medier og kultur vedrører gennemførelsen af tekniske projekter, som ikke indebærer, at der skal træffes politiske beslutninger, og kræver stor teknisk og finansiel ekspertise igennem hele projektforløbet.

(4)

Der kan i forbindelse med gennemførelsen af dette program uddelegeres opgaver til et forvaltningsorgan, idet der foretages en klar adskillelse dels af projektets programlægning og vedtagelsen af finansieringsafgørelser, som Kommissionen bør stå for, dels af projekternes gennemførelse, som bør overlades til forvaltningsorganet.

(5)

Oprettelsen af forvaltningsorganet ændrer hverken ved Rådets uddelegering til Kommissionen af forvaltningen af visse aktionsforløb under de forskellige programmer eller uddelegeringen til nationale organer af forvaltningen af visse programmer.

(6)

En cost-benefit-analyse, som er udarbejdet til dette formål, har vist, at det mest hensigtsmæssige valg i forhold til andre mulige løsninger vil være at lade et forvaltningsorgan forvalte visse centraliserede dele af programmerne inden for områderne undervisning, audiovisuelle medier og kultur, både ud fra et finansielt og et ikke-finansielt synspunkt.

(7)

De foranstaltninger, der er fastsat i denne afgørelse, er i overensstemmelse med udtalelsen fra Forvaltningsorganudvalget.

(8)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1653/2004 (2) er der fastlagt en standardfinansforordning for de forvaltningsorganer, som er blevet oprettet i medfør af Rådets forordning (EF) nr. 58/2003 —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Oprettelse af organet

1.   Der oprettes et forvaltningsorgan (i det følgende benævnt »organet«) til forvaltning af Fællesskabets indsats inden for områderne undervisning, audiovisuelle medier og kultur, hvis vedtægter er fastlagt i forordning (EF) nr. 58/2003.

2.   Organets navn er Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur.

Artikel 2

Placering

Organet placeres i Bruxelles.

Artikel 3

Varighed

1.   Organet oprettes for en periode, der begynder den 1. januar 2005 og slutter den 31. december 2008.

2.   Kommissionen skal i 2006 udarbejde en evaluering af organets aktiviteter, herunder en cost-benefit-analyse som anført i artikel 3, stk.1, i forordning (EF) nr. 58/2003, med henblik på en eventuel revision eller forlængelse af organets aktiviteter i forbindelse med den nye række af programmer inden for områderne undervisning, audiovisuelle medier og kultur.

Artikel 4

Mål og opgaver

1.   Organet skal være ansvarligt for forvaltningen af visse dele af følgende EF-programmer:

a)

anden fase af Fællesskabets handlingsprogram for almen uddannelse, Socrates, godkendt ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 253/2000/EF (3)

b)

anden fase af Fællesskabets handlingsprogram for erhvervsuddannelse, Leonardo da Vinci, godkendt ved Rådets afgørelse 1999/382/EF (4)

c)

EF-handlingsprogrammet for unge, godkendt ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1031/2000/EF (5)

d)

Kultur 2000-programmet, godkendt ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 508/2000/EF (6)

e)

program til fremme af udvikling, distribution og markedsføring af europæiske audiovisuelle produktioner (Media Plus — Udvikling, distribution og markedsføring) (2001-2005), godkendt ved Rådets afgørelse 2000/821/EF (7)

f)

uddannelsesprogram for branchefolk inden for den europæiske audiovisuelle programindustri (Media-uddannelse) (2001-2005), godkendt ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 163/2001/EF (8)

g)

program, der skal øge kvaliteten af de videregående uddannelser og fremme den mellemfolkelige forståelse gennem samarbejde med tredjelande (Erasmus Mundus), godkendt ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 2317/2003/EF (9)

h)

flerårigt program (2004-2006) for effektiv integrering af informations- og kommunikationsteknologi (ikt) i uddannelses- og erhvervsuddannelsessystemerne i Europa (eLearning-programmet), godkendt ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 2318/2003/EF (10)

i)

EF-handlingsprogram til fremme af aktivt medborgerskab i Europa, godkendt ved Rådets afgørelse 2004/100/EF (11)

j)

EF-handlingsprogram til fremme af organer, der er aktive på europæisk plan på ungdomsområdet, godkendt ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 790/2004/EF (12)

k)

EF-handlingsprogram til fremme af organer, der er aktive på europæisk plan på uddannelsesområdet, og støtte til enkeltforanstaltninger på uddannelses- og erhvervsuddannelsesområdet, godkendt ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 791/2004/EF (13)

l)

EF-handlingsprogram til fremme af organer, der er aktive på europæisk plan på kulturområdet, godkendt ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 792/2004/EF (14)

m)

projekter inden for området videregående uddannelser, som kan finansieres via bestemmelserne for bistand til og økonomisk samarbejde med udviklingslandene i Asien, godkendt i forbindelse med Rådets forordning (EØF) nr. 443/92 (15).

2.   Organet skal være ansvarligt for følgende opgaver med hensyn til forvaltningen af de dele af EF-programmet, som er omtalt i stk. 1:

a)

styring af projekternes samlede forløb som led i gennemførelsen af de EF-programmer, som organet skal forvalte, på grundlag af det årlige arbejdsprogram, der gælder som finansieringsafgørelse i forbindelse med kontrakter og tilskud inden for områderne undervisning, audiovisuelle medier og kultur og er vedtaget af Kommissionen, eller på grundlag af specifikke finansieringsafgørelser, der vedtages af Kommissionen, og udøvelse af den dertil nødvendige kontrol baseret på relevante beslutninger, der er truffet i henhold til de af Kommissionen uddelegerede beføjelser

b)

vedtagelse af budgetgennemførelsesakter for indtægter og udgifter og gennemførelse, på grundlag af Kommissionens uddelegering, af nogle eller alle operationer, der er nødvendige for EF-programmernes gennemførelse, bl.a. de operationer, der er knyttet til tildelingen af kontrakter og tilskud

c)

indsamling, analyse og fremsendelse til Kommissionen af alle de oplysninger, der er nødvendige for at målrette gennemførelsen af EF-programmet.

3.   Kommissionen kan efter udtalelse fra Forvaltningsorganudvalget, som fastlagt i artikel 24 i forordning nr. 58/2003, pålægge organet at udføre opgaver af samme art i forbindelse med andre EF-programmer inden for områderne undervisning, audiovisuelle medier og kultur, jf. artikel 2 i forordning (EF) nr. 58/2003, ud over de opgaver, der er omhandlet i stk. 1.

4.   I Kommissionens beslutning om uddelegering fastlægges alle de opgaver, der overdrages til organet, i detaljer, og beslutningen tilpasses alt efter de eventuelle yderligere opgaver, som overdrages til organet. Den sendes til Forvaltningsorganudvalget til orientering.

Artikel 5

Organisationsstruktur

1.   Organet forvaltes af en styrelseskomité og en direktør, som udpeges af Kommissionen.

2.   Medlemmerne af styrelseskomitéen udnævnes for to år.

3.   Direktøren for organet udnævnes for fire år.

Artikel 6

Tilskud

Organet modtager et tilskud, som er opført på Den Europæiske Unions almindelige budget, og som tages fra den finansielle bevilling for de fællesskabsprogrammer, der er omtalt i artikel 4, stk. 1, og eventuelt fra andre fællesskabsprogrammer, hvis gennemførelse er overdraget til organet i medfør af artikel 4, stk. 3.

Artikel 7

Kontrol og rapportering om gennemførelsen

Organet er underlagt Kommissionens kontrol og skal regelmæssigt aflægge rapport om gennemførelsen af de programmer, som det skal forvalte, på de betingelser og med den hyppighed, der er fastsat i retsakten om uddelegeringen.

Artikel 8

Gennemførelse af driftsbudgettet

Organet gennemfører sit driftsbudget i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1653/2004.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. januar 2005.

På Kommissionens vegne

Viviane REDING

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 11 af 16.1.2003, s. 1.

(2)  EUT L 297 af 22.9.2004, s. 6.

(3)  EFT L 28 af 3.2.2000, s. 1. Senest ændret ved Rådet forordning (EF) nr. 885/2004 (EUT L 168 af 1.5.2004, s. 1).

(4)  EFT L 146 af 11.6.1999, s. 33. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).

(5)  EFT L 117 af 18.5.2000, s. 1. Senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 885/2004.

(6)  EFT L 63 af 10.3.2000, s. 1. Senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 885/2004.

(7)  EFT L 336 af 30.12.2000, s. 82. Senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 885/2004.

(8)  EFT L 26 af 27.1.2001, s. 1. Senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 885/2004.

(9)  EUT L 345 af 31.12.2003, s.1.

(10)  EUT L 345 af 31.12.2003, s. 9.

(11)  EUT L 30 af 4.2.2004, s. 6.

(12)  EUT L 138 af 30.4.2004, s. 24.

(13)  EUT L 138 af 30.4.2004, s. 31.

(14)  EUT L 138 af 30.4.2004, s. 40.

(15)  EUT L 52 af 27.2.1992, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 807/2003 (EUT L 122 af 16.5.2003, s. 36).


Top