EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0116

Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 116/2005 af 26. januar 2005 om behandlingen af momsrefusioner til ikke-afgiftspligtige personer og til afgiftspligtige personer for virksomhed, som er fritaget for afgift, med henblik på gennemførelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1287/2003 om harmonisering af bruttonationalindkomsten i markedspriser

OJ L 24, 27.1.2005, p. 6–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 275M, 6.10.2006, p. 92–93 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 005 P. 183 - 184
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 005 P. 183 - 184
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 004 P. 44 - 45

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/11/2021; ophævet ved 32021R1948

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/116/oj

27.1.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 24/6


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF, Euratom) Nr. 116/2005

af 26. januar 2005

om behandlingen af momsrefusioner til ikke-afgiftspligtige personer og til afgiftspligtige personer for virksomhed, som er fritaget for afgift, med henblik på gennemførelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1287/2003 om harmonisering af bruttonationalindkomsten i markedspriser

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1287/2003 af 15. juli 2003 om harmonisering af bruttonationalindkomsten i markedspriser (BNI-forordningen) (1), særlig artikel 5, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det fremgår af artikel 2, stk. 7, i Rådets afgørelse 2000/597/EF, Euratom af 29. september 2000 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (2), at der ved bruttonationalindkomsten i markedspriser (BNI) forstås bruttonationalindkomsten i markedspriser, således som den beregnes af Kommissionen efter reglerne i det europæiske nationalregnskabssystem (ENS). ENS fra 1995 (ENS 95), der erstatter to tidligere nationalregnskabssystemer fra henholdsvis 1970 og 1979, blev indført ved Rådets forordning (EF) nr. 2223/96 af 25. juni 1996 om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Det Europæiske Fællesskab (3) og var indeholdt i bilaget hertil. Fra budgetåret 2002 har BNI opgjort efter ENS 95 været anvendt som kriterium ved beregningen af egne indtægter.

(2)

Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1287/2003 indeholder bestemmelser om medlemsstaternes indsendelse af BNI-data og procedurer for og kontrol af beregningen af BNI og om nedsættelse af BNI-udvalget.

(3)

Behandlingen af momsrefusioner til ikke-afgiftspligtige personer og til afgiftspligtige personer for virksomhed, som er fritaget for afgift, er ikke udtrykkeligt angivet i ENS 95.

(4)

For at kunne definere bruttonationalindkomsten i markedspriser (BNI) i overensstemmelse med artikel 1 i forordning (EF, Euratom) nr. 1287/2003 er det nødvendigt at præcisere, hvordan momsrefusioner til ikke-afgiftspligtige personer og til afgiftspligtige personer for virksomhed, som er fritaget for afgift, skal behandles.

(5)

I Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter — Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag (4), defineres begreberne afgiftspligtig person, ikke-afgiftspligtig person og virksomhed, som er fritaget for afgift.

(6)

Med henblik på gennemførelse af Rådets direktiv 89/130/EØF, Euratom af 13. februar 1989 om harmonisering af fastlæggelsen af bruttonationalindkomsten i markedspriser (5) præciserer Kommissionens beslutning 1999/622/EF, Euratom af 8. september 1999 (6), hvordan momsrefusioner til ikke-afgiftspligtige enheder og til afgiftspligtige enheder for virksomhed, som er fritaget for afgift, skal behandles. En tilsvarende præcisering bør foretages i forbindelse med BNI.

(7)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra BNI-udvalget —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Ved opgørelsen af nationalregnskabsaggregater i forbindelse med gennemførelsen af forordning (EF, Euratom) nr. 1287/2003 behandles refusion af moms på indkøb til ikke-afgiftspligtige personer eller til afgiftspligtige personer for virksomhed, som er fritaget for afgift, i ENS 95 som andre løbende overførsler (D7) eller kapitaloverførsler (D9) og ikke som fradragsberettiget moms.

2.   Det i stk. 1 anvendte begreb »afgiftspligtige personer« tillægges den betydning, som fremgår af artikel 4 i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF, Euratom, og ved begrebet »virksomhed, som er fritaget for afgift«, forstås de aktiviteter, der er opført i dette direktivs artikel 13.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. januar 2005.

På Kommissionens vegne

Joaquín ALMUNIA

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 181 af 19.7.2003, s. 1.

(2)  EFT L 253 af 7.10.2000, s. 42.

(3)  EFT L 310 af 30.11.1996, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1267/2003 (EUT L 180 af 18.7.2003, s. 1).

(4)  EFT L 145 af 13.6.1977, s. 1. Senest ændret ved direktiv 2004/66/EF (EUT L 168 af 1.5.2004, s. 35).

(5)  EFT L 49 af 21.2.1989, s. 26. Ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).

(6)  EFT L 245 af 17.9.1999, s. 51.


Top