EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2005_023_R_0017_01

2005/45/: 2005/45/EF
Rådets afgørelse af 22. december 2004 om indgåelse og midlertidig anvendelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om ændring af overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Schweiz af 22. juli 1972 for så vidt angår bestemmelserne om forarbejdede landbrugsprodukter
Aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om ændring af overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Schweiz af 22. juli 1972 for så vidt angår bestemmelserne om forarbejdede landbrugsprodukter

OJ L 23, 26.1.2005, p. 17–48 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

26.1.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 23/17


RÅDETS AFGØRELSE

af 22. december 2004

om indgåelse og midlertidig anvendelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om ændring af overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Schweiz af 22. juli 1972 for så vidt angår bestemmelserne om forarbejdede landbrugsprodukter

(2005/45/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 133 sammenholdt med artikel 300, stk. 2 og 4,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet har givet Kommissionen bemyndigelse til at føre forhandlinger med Det Schweiziske Forbund om en aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om ændring af overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Schweiz af 22. juli 1972 for så vidt angår bestemmelserne om forarbejdede landbrugsprodukter.

(2)

Ved Rådets afgørelse af 20. oktober 2004 (1) og med forbehold af senere indgåelse blev aftalen undertegnet på Fællesskabets vegne den 26. oktober 2004.

(3)

I medfør af aftalen kan denne anvendes midlertidigt, indtil den træder i kraft.

(4)

Aftalen bør godkendes —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om ændring af overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Schweiz af 22. juli 1972 for så vidt angår bestemmelserne om forarbejdede landbrugsprodukter godkendes herved på Fællesskabets vegne.

Teksten til aftalen er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

Den holdning, som Fællesskabet skal indtage, hvad angår Den Blandede Komités afgørelser og henstillinger i henhold til artikel 7 i protokol nr. 2 til overenskomsten, fastlægges af Kommissionen.

Artikel 3

Formanden for Rådet giver den i aftalens artikel 5, stk. 1, omhandlede notifikation på Fællesskabets vegne (2).

Artikel 4

I overensstemmelse med aftalens artikel 5, stk. 2, og indtil denne træder i kraft, anvendes aftalen midlertidigt fra den 1. februar 2005, forudsat at gennemførelsesforanstaltningerne som defineret i artikel 5, stk. 4, i protokol nr. 2 vedtages samtidig.

Artikel 5

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. december 2004.

På Rådets vegne

C. VEERMANN

Formand


(1)  Endnu ikke offentliggjort i EUT.

(2)  Aftalens ikrafttrædelsesdato offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende på foranledning af Rådets Generalsekretariat.


AFTALE

mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om ændring af overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Schweiz af 22. juli 1972 for så vidt angår bestemmelserne om forarbejdede landbrugsprodukter

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, i det følgende benævnt »Fællesskabet«,

på den ene side, og

DET SCHWEIZISKE FORBUND, i det følgende benævnt »Schweiz«,

på den anden side

i det følgende benævnt »de kontraherende parter«,

SOM HENVISER TIL overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Schweiz af 22. juli 1972 og den fælles erklæring om fremtidige tillægsforhandlinger, som er knyttet til slutakterne til aftalerne mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater og Det Schweiziske Forbund, undertegnet i Luxembourg den 21. juni 1999,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at protokol nr. 2 til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Schweiz af 22. juli 1972 — i det følgende benævnt »overenskomsten« — bør ajourføres, således at den er i overensstemmelse med resultaterne af Uruguay-runden, og tilpasses, hvad angår de produkter, der er omfattet,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at handelsstrømmene mellem Schweiz og de nye medlemsstater bør opretholdes efter udvidelsen af Den Europæiske Union,

SOM ØNSKER at forbedre den gensidige markedsadgang for forarbejdede landbrugsprodukter,

SOM HENVISER TIL aftalen af 17. marts 2000 i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side om protokol nr. 2 til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Schweiz —

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE BESTEMMELSER:

Artikel 1

I overenskomsten foretages følgende ændringer:

1)

Bilag I til overenskomsten erstattes af det nye bilag I, som er knyttet til denne aftale som bilag 1.

2)

Protokol nr. 2 til overenskomsten erstattes af den nye protokol nr. 2, som er knyttet til denne aftale som bilag 2.

Artikel 2

Følgende aftaler ophæves med virkning fra denne aftales ikrafttræden:

aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side af 17. marts 2000 om protokol nr. 2 til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Schweiz

brevvekslingen mellem Europa-Kommissionen og de schweiziske myndigheder af 29. november 1988 om ordninger til forbedring af gennemsigtigheden i de forskellige prisudligningsforanstaltninger, som anvendes af Det Europæiske Fællesskab og Schweiz, og som berører handelen med de forarbejdede landbrugsprodukter, der er omfattet af protokol nr. 2.

Artikel 3

Bilagene til denne aftale, herunder tabeller og tillæg til tabellerne og tillægget til protokol nr. 2, udgør en integrerende del heraf.

Artikel 4

1.   Denne aftale gælder på den ene side for de områder, hvor traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab finder anvendelse, og på de betingelser, der er fastsat i nævnte traktat, og på den anden side for Schweiz' område.

2.   Denne aftale gælder også for Fyrstendømmet Liechtensteins område, så længe toldunionen med Schweiz består.

Artikel 5

1.   Denne aftale skal godkendes af de kontraherende parter i overensstemmelse med deres egne procedurer. Den træder i kraft dagen efter, at de kontraherende parter har givet hinanden notifikation om afslutningen af de interne procedurer, der er nødvendige i så henseende.

2.   Indtil de i stk. 1 nævnte ratificeringsprocedurer er afsluttet, anvender de kontraherende parter denne aftale fra den første dag i den fjerde måned efter undertegnelsen, forudsat at de i artikel 5, stk. 4, i protokol nr. 2 fastsatte gennemførelsesforanstaltninger vedtages samme dag.

Artikel 6

1.   Denne aftale er udfærdiget i to eksemplarer på dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, lettisk, litauisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk og ungarsk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

2.   Tekstudgaven på maltesisk vil blive bekræftet af de kontraherende parter på grundlag af en brevveksling. Denne tekst får samme gyldighed som teksterne på de i stk. 1 nævnte sprog.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede undertegnet denne aftale.

Hecho en Luxemburgo, el veintiséis de octubre de dos mil cuatro.

V Lucemburku dne dvacátého šestého října dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Luxembourg den seksogtyvende oktober to tusind og fire.

Geschehen zu Luxemburg am sechsundzwanzigsten Oktober zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta oktoobrikuu kahekümne kuuendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στo Λουξεμβούργο, στις είκοσι έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Luxembourg on the twenty-sixth day of October in the year two thousand and four.

Fait à Luxembourg, le vingt-six octobre deux mille quatre.

Fatto a Lussemburgo, addì ventisei ottobre duemilaquattro.

Luksemburgā, divi tūkstoši ceturtā gada divdesmit sestajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų spalio dvidešimt šeštą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer negyedik év október havának huszonhatodik napján.

Magħmula fil-Lussemburgu fis-sitta u għoxrin jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Luxemburg, de zesentwintigste oktober tweeduizendvier.

Sporządzono w Luksemburgu w dniu dwudziestym szóstym października roku dwutysięcznego czwartego.

Feito no Luxemburgo, em vinte e seis de Outubro de dois mil e quatro.

V Luxemburgu dvadsiateho šiesteho októbra dvetisícštyri.

V Luxembourgu, dne šestindvajsetega oktobra leta dva tisoč štiri.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Luxemburg den tjugosjätte oktober tjugohundrafyra.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Eυρωπαϊκή Koινóτητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Image

BILAG 1

»BILAG I

Liste over de i overenskomstens artikel 2, nr. i), omhandlede varer

HS-kode

Varebeskrivelse

2905 43

– – Mannitol

2905 44

– – D-glucitol (sorbitol)

3501

Casein, caseinater og andre caseinderivater; caseinlim:

3501 10

– Casein

ex 3501 90

– Andre varer:

– Andre varer end caseinlim

3502

Albuminer (herunder koncentrater af to eller flere valleproteiner, med indhold af valleproteiner på over 80 vægtprocent, beregnet på grundlag af tørstofindholdet), albuminater og andre albuminderivater:

– Ægalbumin:

3502 11

– – Tørret

3502 19

– – I andre tilfælde

3502 20

– Mælkealbumin (lactalbumin), herunder koncentrater af to eller flere valleproteiner

3505

Dextrin og anden modificeret stivelse (herunder forklistret og esterificeret stivelse); lim på basis af stivelse, dextrin eller anden modificeret stivelse

3809

Efterbehandlingsmidler, acceleratorer til farvning eller til fiksering af farvestoffer samt andre produkter og præparater (f.eks. tilberedte appretur- og bejdsemidler), af den art, der anvendes i tekstil-, papir- eller læderindustrien eller i nærstående industrier, ikke andetsteds tariferet:

3809 10

– På basis af stivelse eller stivelsesprodukter

3823

Industrielle monocarboxylfedtsyrer; sure olier fra raffinering; industrielle fedtalkoholer:

– Industrielle monocarboxylfedtsyrer; sure olier fra raffinering:

3823 11

– – Stearinsyre

3823 12

– – Oliesyre

3823 19

– – Andre varer

3823 70

– Industrielle fedtalkoholer

3824 60

– Sorbitol, undtagen varer henhørende under pos. 2905 44

5301

Hør, rå eller beredt, men ikke spundet; blår og affald af hør, herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale

5302

Hamp (Cannabis sativa L.), rå eller beredt, men ikke spundet; blår og affald af hør, herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale«

BILAG 2

PROTOKOL Nr. 2

Om visse forarbejdede landbrugsprodukter

Artikel 1

Generelle principper

1.   Bestemmelserne i overenskomsten finder anvendelse på varer anført i tabel I og II, medmindre andet er anført i denne protokol.

2.   Hvad navnlig angår disse varer må de kontraherende parter ikke opkræve importtold eller andre afgifter med tilsvarende virkning, herunder landbrugselementer, eller yde eksportrestitutioner eller helt eller delvis godtgøre, tilbagebetale eller give fritagelse for at betale told eller andre afgifter med tilsvarende virkning.

3.   Bestemmelserne i denne protokol finder tilsvarende anvendelse på Fyrstendømmet Liechtenstein, indtil protokol nr. 3 til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde finder anvendelse på Fyrstendømmet Liechtenstein.

Artikel 2

Anvendelse af prisudligningsforantaltninger

1.   For at tage hensyn til omkostningsforskellene for de landbrugsråvarer, der anvendes til fremstilling af de varer, der er anført i tabel I, er overenskomsten ikke til hinder for, at der anvendes prisudligningsforanstaltninger for disse varer; det drejer sig om opkrævning af landbrugselementer ved import og om ydelse af eksportrestitutioner eller om fuldstændig eller delvis godtgørelse af, tilbagebetaling af eller fritagelse for betaling af told eller andre afgifter med tilsvarende virkning.

2.   Anvender en kontraherende part interne foranstaltninger, som reducerer prisen på råvarer til forarbejdningsindustrierne, tages disse foranstaltninger i betragtning ved beregningen af prisudligningsbeløbene.

Artikel 3

Prisudligningsforanstaltninger ved import

1.   Det schweiziske basisbeløb for landbrugsråvarer, som tages i betragtning ved beregning af landbrugselementerne ved import, må hverken være større end forskellen mellem Schweiz' hjemmemarkedsreferencepris og Fællesskabets hjemmemarkedsreferencepris for den pågældende landbrugsråvare eller større end den schweiziske importtold, der faktisk pålægges landbrugsråvaren, når den indføres som sådan.

2.   Den schweiziske importordning for de i tabel I anførte varer er fastlagt i tabel IV.

3.   Er den schweiziske hjemmemarkedsreferencepris lavere end Fællesskabets hjemmemarkedsreferencepris, kan Fællesskabet indføre prisudligningsforanstaltninger, jf. artikel 2, dvs. opkræve landbrugselementer ved import i henhold til forordning (EF) nr. 1460/96 med senere ændringer.

Artikel 4

Prisudligningsforanstaltninger ved eksport

1.   De schweiziske eksportrestitutioner eller fuldstændig eller delvis godtgørelse af, tilbagebetaling af eller fritagelse for betaling af told eller andre afgifter med tilsvarende virkning ved eksport til Fællesskabet af varer anført i tabel I må ikke være større end forskellen mellem den schweiziske hjemmemarkedsreferencepris og Fællesskabets hjemmemarkedsreferencepris for landbrugsråvarer, der anvendes til fremstilling af disse varer, multipliceret med de mængder, der faktisk anvendes. Er den schweiziske hjemmemarkedsreferencepris lig med eller lavere end Fællesskabets hjemmemarkedsreferencepris, skal den schweiziske eksportrestitution eller fuldstændige eller delvise godtgørelse af, tilbagebetaling af eller fritagelse for betaling af told eller andre afgifter med tilsvarende virkning være nul.

2.   Er den schweiziske hjemmemarkedsreferencepris lavere end Fællesskabets hjemmemarkedsreferencepris, kan Fællesskabet indføre prisudligningsforanstaltninger, jf. artikel 2, dvs. yde eksportrestitutioner i henhold til forordning (EF) nr. 1520/2000 med senere ændringer eller yde fuldstændig eller delvis godtgørelse af, tilbagebetaling af eller fritagelse for betaling af told eller andre afgifter med tilsvarende virkning.

3.   For sukker (HS-pos. 1701, 1702 og 1703), der anvendes til fremstilling af de i tabel I og tabel II anførte varer, må de kontraherende parter ikke yde eksportrestitutioner eller helt eller delvis godtgøre, tilbagebetale eller give fritagelse for at betale told eller andre afgifter med tilsvarende virkning.

Artikel 5

Referencepriser

1.   Fællesskabets og Schweiz' hjemmemarkedsreferencepriser for de i artikel 3 og 4 omhandlede landbrugsråvarer er anført i tabel III.

2.   De kontraherende parter giver regelmæssigt og mindst en gang om året den blandede komité oplysning om hjemmemarkedsreferencepriserne for alle råvarer, for hvilke der anvendes prisudligningsforanstaltninger. De hjemmemarkedsreferencepriser, der oplyses, skal afspejle de aktuelle prisforhold på den kontraherende parts område. Det skal være de priser, som forarbejdningsindustrierne normalt betaler i engros- eller fremstillingsleddet. Kan forarbejdningsindustrien eller en del heraf få en landbrugsråvare til en lavere pris end normalt på hjemmemarkedet, justeres de oplyste hjemmemarkedsreferencepriser i overensstemmelse hermed.

3.   Den blandede komité fastsætter hjemmemarkedsreferencepriserne og prisforskellene for de landbrugsråvarer, der er anført i tabel III, på grundlag af oplysninger fra Europa-Kommissionens tjenestegrene og de schweiziske forbundsmyndigheder. Er det nødvendigt for at opretholde de relative præferencemarginer, justeres basisbeløbene for de landbrugsråvarer, der er anført i tabel IV.

4.   Den blandede komité tager de hjemmemarkedspriser for landbrugsråvarer, som er nævnt i artikel 3 og 4, og som er anført i tabel III, op til fornyet behandling, før denne protokol finder anvendelse.

Artikel 6

Særlige bestemmelser om administrativt samarbejde

Særlige bestemmelser om administrativt samarbejde er fastlagt i tillægget til denne protokol.

Artikel 7

Ændringer

Den blandede komité kan træffe beslutning om at ændre tabellerne, tillæggene til tabellerne og det tillæg, der er knyttet til denne protokol.

TABEL I

Varer omfattet af prisudligningsforanstaltninger

HS-pos.

Varebeskrivelse

0403

Kærnemælk, koaguleret mælk og fløde, yoghurt, kefir og anden fermenteret eller syrnet mælk og fløde, også koncentreret, tilsat sukker eller andre sødemidler, aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao:

.10

– Yoghurt:

ex .10

– – Aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao

.90

– Andre varer:

ex .90

– – Aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao

0405

Smør og andre mælkefedtstoffer; smørbare mælkefedtprodukter:

.20

– Smørbare mælkefedtprodukter:

ex .20

– Med fedtindhold på 39 vægtprocent og derover, men under 75 vægtprocent

1517

Margarine; spiselige blandinger eller tilberedninger af animalske eller vegetabilske fedtstoffer eller olier eller af fraktioner af forskellige fedtstoffer og olier fra dette kapitel, undtagen spiselige fedtstoffer og olier eller fraktioner deraf henhørende under pos. 1516:

.10

– Margarine, undtagen flydende margarine:

ex .10

– – Med indhold af mælkefedt på over 10 vægtprocent, men ikke over 15 vægtprocent

.90

– Andre varer:

ex .90

– – Med indhold af mælkefedt på over 10 vægtprocent, men ikke over 15 vægtprocent

1704

Sukkervarer uden indhold af kakao (herunder hvid chokolade)

1806

Chokolade og andre tilberedte næringsmidler med indhold af kakao

1901

Maltekstrakt; tilberedte næringsmidler fremstillet af mel, gryn, groft mel, stivelse eller maltekstrakt, også med indhold af kakao, såfremt dette udgør mindre end 40 vægtprocent beregnet på et fuldstændig fedtfrit grundlag, ikke andetsteds tariferet; tilberedte næringsmidler fremstillet af produkter henhørende under pos. 0401 til 0404, også med indhold af kakao, såfremt dette udgør mindre end 5 vægtprocent beregnet på et fuldstændig fedtfrit grundlag, ikke andetsteds tariferet

1902

Pastaprodukter, også kogte eller med fyld (af kød eller andre varer) eller på anden måde tilberedt, f.eks. spaghetti, makaroni, nudler, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, også tilberedt

1904

Tilberedte næringsmidler fremstillet ved ekspandering eller ristning af korn eller kornprodukter (f.eks. cornflakes); korn, undtagen majs, i form af kerner, flager eller andet bearbejdet korn (undtagen mel, gryn eller groft mel), forkogt eller på anden måde tilberedt, ikke andetsteds tariferet

1905

Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk, også tilsat kakao; kirkeoblater, oblatkapsler af den art der anvendes til lægemidler, segloblater og lignende varer af mel eller stivelse

2004

Andre grøntsager, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, frosne, undtagen varer henhørende under pos. 2006:

.10

– Kartofler:

ex .10

– – I form af mel eller flager

2005

Andre grøntsager, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, ikke frosne, undtagen varer henhørende under pos. 2006:

.20

– Kartofler:

ex .20

– I form af mel eller flager

2008

Frugter, nødder og andre spiselige plantedele, tilberedt eller konserveret på anden måde, også tilsat sukker, andre sødemidler eller alkohol, ikke andetsteds tariferet:

– Nødder, jordnødder samt andre kerner og frø, også blandede:

.11

– – Jordnødder:

ex .11

– – – Jordnøddesmør

2101

Ekstrakter, essenser og koncentrater af kaffe, te eller maté samt varer tilberedt på basis af disse produkter eller på basis af kaffe, te eller maté; brændt cikorie og andre brændte kaffeerstatninger samt ekstrakter, essenser og koncentrater deraf:

– Ekstrakter, essenser og koncentrater af kaffe samt varer tilberedt på basis af disse ekstrakter, essenser eller koncentrater eller på basis af kaffe:

.12

– – Varer tilberedt på basis af disse ekstrakter, essenser eller koncentrater eller på basis af kaffe:

ex .12

– – – Med indhold af mælkefedt på 1,5 vægtprocent eller derover, med indhold af mælkeprotein på 2,5 vægtprocent eller derover, med indhold af sukker på 5 vægtprocent eller derover eller med indhold af stivelse på 5 vægtprocent eller derover

.20

– Ekstrakter, essenser og koncentrater af te eller maté samt varer tilberedt på basis af disse ekstrakter, essenser eller koncentrater eller på basis af te eller maté:

ex .20

– Med indhold af mælkefedt på 1,5 vægtprocent eller derover, med indhold af mælkeprotein på 2,5 vægtprocent eller derover, med indhold af sukker på 5 vægtprocent eller derover eller med indhold af stivelse på 5 vægtprocent eller derover

2103

Saucer samt tilberedninger til fremstilling deraf; sammensatte smagspræparater; sennepsmel og tilberedt sennep:

.20

– Tomatketchup og andre tomatsaucer

.90

– Andre varer:

ex .90

– – Andre varer, bortset fra flydende mangochutney

2104

Suppe og bouillon samt tilberedninger til fremstilling deraf; homogeniserede sammensatte næringsmidler

2105

Konsumis, også med indhold af kakao

2106

Tilberedte næringsmidler, ikke andetsteds tariferet:

.10

– Proteinkoncentrater og teksturerede proteinstoffer:

ex .10

– – Med indhold af mælkefedt på over 1 vægtprocent, med indhold af andre fedtstoffer på over 1 vægtprocent eller med indhold af sukker på over 5 vægtprocent

.90

– Andre varer

2208

Ethanol (ethylalkohol), ikke denatureret, med et alkoholindhold på under 80 % vol; spiritus, likør og andre spiritusholdige drikkevarer:

ex .90

– Andre varer end ikke denatureret ethanol (ethylalkohol), med et alkoholindhold på under 80 % vol, og andre varer end koncentreret druesaft tilsat spiritus

3501

Casein, caseinater og andre caseinderivater; caseinlim:

.10

– Casein

.90

– Andre varer:

ex .90

– – Andre varer end caseinlim

TABEL II

Frihandelsvarer

HS-pos.

Varebeskrivelse

0501

Menneskehår, ubearbejdet, også vasket eller affedtet; affald af menneskehår

0502

Svine- og vildsvinebørster; grævlingehår og andre hår til børstenbinderarbejder; affald af sådanne børster eller hår

0503

Hestehår og affald deraf, også i lag med eller uden støttemateriale

0505

Skind og andre dele af fugle med påsiddende fjer eller dun, fjer og dele af fjer (også med klippede kanter) samt dun, rå eller kun rensede, desinficerede eller konserverede; pulver og affald af fjer eller dele af fjer:

10

– Fjer, af den art der anvendes til stopning; dun

ex 90

– Andre varer (undtagen til foderbrug)

0506

Ben og hornkerner, rå, affedtede, behandlede med syre eller afgelatiniserede, også simpelt bearbejdede, men ikke tilskåret i form; pulver og affald af ben- og hornkerner

0507

Elfenben, skildpaddeskal, hvalbarder og hvalbardehår, horn, gevirer, hove, klove, kløer og næb, rå eller simpelt bearbejdede, men ikke tilskåret i form; pulver og affald deraf

0508

Koraller og lignende varer, rå eller simpelt bearbejdede, men ikke yderligere behandlede; skaller af bløddyr, krebsdyr eller pighuder samt skalblade af blæksprutter, rå eller simpelt bearbejdede, men ikke tilskåret i form; pulver og affald deraf:

ex 00

– Undtagen til foderbrug

0509

Naturlige animalske vaskesvampe

0510

Ambra, bævergejl, civet og moskus; spanske fluer; galde, også tørret; kirtler og andre animalske produkter, anvendelige til fremstilling af pharmaceutiske produkter, ferske, kølede, frosne eller på anden måde foreløbigt konserverede

0710

Grøntsager, frosne:

40

– Sukkermajs (Zea mays var. saccharata)

0711

Grøntsager, foreløbigt konserverede, f.eks. med svovldioxid, i saltlage, svovlsyrlingvand eller andre konserverende opløsninger, men ikke tilberedte til umiddelbar fortæring:

90

– Andre grøntsager; blandinger af grøntsager:

ex 90

– – Sukkermajs (Zea mays var. saccharata)

0901

Kaffe, rå eller brændt, også koffeinfri; skaller og hinder af kaffe; kaffeerstatning med indhold af kaffe, uanset blandingsforholdet

0902

Te, også aromatiseret

0903

Maté

1212

Johannesbrød, tang og andre alger, sukkerroer og sukkerrør, friske, kølede, frosne eller tørrede, også formalede; frugtsten og -kerner samt andre vegetabilske produkter (herunder ikke-brændte cikorierødder af arten cichorium intybus sativum) af den art, der hovedsagelig anvendes til menneskeføde, ikke andetsteds tarifere^t:

ex 20

– Tang og andre alger (undtagen til foderbrug)

1302

Plantesafter og planteekstrakter; pectinstoffer, pectinater og pectater; agar-agar og andre planteslimer og gelatineringsmidler, også modificerede, udvundet af vegetabilske stoffer

1401

Vegetabilske materialer, af den art der hovedsagelig anvendes til kurvemagerarbejder og andre flettede arbejder (f.eks. bambus, spanskrør, rør, siv, vidjer, raffiabast, renset, bleget eller farvet halm samt lindebark)

1402

Vegetabilske materialer, af den art der hovedsagelig anvendes som stoppematerialer (f.eks. kapok, vegetabilsk krølhår og bændeltang), også i lag med eller uden støttematerialer

1403

Vegetabilske materialer, af den art der hovedsagelig anvendes til børstenbinderarbejder (f.eks. sorghum, piassava og istle), også i bundter eller i strenge

1404

Vegetabilske produkter, ikke andetsteds tariferet:

10

– Vegetabilske råmaterialer, af den art der hovedsagelig anvendes til farvning eller garvning

20

– Bomuldslinters

ex 90

– Andre varer (undtagen til foderbrug)

1505

Uldfedt og fedtstoffer udvundet deraf (herunder lanolin):

ex 00

– Undtagen til foderbrug

1516

Animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf, helt eller delvis hydrerede, inter-esterificerede, re-esterificerede eller elaidiniserede, også raffinerede, men ikke på anden måde bearbejdede:

20

– Vegetabilske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf:

ex 20

– – Hærdet ricinusolie (såkaldt opalvoks)

1517

Margarine; spiselige blandinger eller tilberedninger af animalske eller vegetabilske fedtstoffer eller olier eller af fraktioner af forskellige fedtstoffer og olier fra dette kapitel, undtagen spiselige fedtstoffer og olier eller fraktioner deraf henhørende under pos. 1516:

90

– Andre varer:

ex 90

– – Spiselige blandinger eller tilberedninger, af den art der anvendes til frigørelse af støbeforme

1518

Animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier og fraktioner deraf, kogte, oxyderede, dehydrerede, svovlbehandlede, blæste, polymeriserede ved opvarmning i vakuum eller i en inaktiv gas eller på anden måde kemisk modificerede, undtagen varer henhørende under pos. 1516; ikke-spiselige blandinger eller tilberedninger af animalske eller vegetabilske fedtstoffer eller olier eller af fraktioner af forskellige fedtstoffer eller olier fra dette kapitel, ikke andetsteds tariferet:

ex 00

– Linoxyn

1520

Rå glycerol (glycerin); glycerolvand og glycerollud

1521

Vegetabilsk voks (undtagen triglycerider), bivoks og anden insektvoks samt spermacet (hvalrav), også raffineret eller farvet

1522

Degras; restprodukter fra behandling af fedtstoffer, fede olier eller animalsk og vegetabilsk voks

1702

Andet sukker, herunder kemisk ren lactose, maltose, glucose og fructose, i fast form; sirup og andre sukkeropløsninger uden indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer; kunsthonning, også blandet med naturlig honning; karamel:

50

– Kemisk ren fructose

90

– Andre varer, herunder invertsukker og andre sukkerarter eller sukkeropløsninger med et indhold i tør tilstand på 50 vægtprocent fructose

ex 90

– – Kemisk ren maltose (undtagen til foderbrug)

1803

Kakaomasse, også affedtet

1804

Kakaosmør, kakaofedt og kakaoolie

1805

Kakaopulver, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler

1903

Tapioka og tapiokaerstatninger fremstillet af stivelse, i form af flager, gryn, perlegryn, sigtemel og lign.

2001

Grøntsager, frugter, nødder og andre spiselige plantedele, tilberedt eller konserveret med eddike eller eddikesyre:

90

– Andre varer:

ex 90

– – Sukkermajs (Zea mays var. saccharata): palmehjerter; yamsrødder, søde kartofler og lignende spiselige dele af planter henhørende under pos. 0714

2004

Andre grøntsager, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, frosne, undtagen varer henhørende under pos. 2006:

90

– Andre grøntsager og blandinger af grøntsager:

ex 90

– – Sukkermajs (Zea mays var. saccharata)

2005

Andre grøntsager, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, ikke frosne, undtagen varer henhørende under pos. 2006:

80

– Sukkermajs (Zea mays var. saccharata)

2006

Grøntsager, frugter, nødder, frugtskaller og andre plantedele, tilberedt med sukker (afløbne, glaserede eller kandiserede):

ex 00

– Sukkermajs (Zea mays var. saccharata)

2007

Syltetøj, frugtgelé, marmelade, frugt- eller nøddepuré samt frugt- eller nøddemos, fremstillet ved kogning, også tilsat sukker eller andre sødemidler

2008

Frugter, nødder og andre spiselige plantedele, tilberedt eller konserveret på anden måde, også tilsat sukker, andre sødemidler eller alkohol, ikke andetsteds tariferet:

– Nødder, jordnødder samt andre kerner og frø, også blandede:

11

– – Jordnødder:

ex 11

– – – Jordnødder, ristede

– Andre varer, herunder blandinger, som ikke henhører under pos. 2008 19:

91

– – Palmehjerter

99

– – Andre varer:

ex 99

– – – Majs, undtagen sukkermajs (Zea mays var. saccharata)

2101

Ekstrakter, essenser og koncentrater af kaffe, te eller maté samt varer tilberedt på basis af disse produkter eller på basis af kaffe, te eller maté; brændt cikorie og andre brændte kaffeerstatninger samt ekstrakter, essenser og koncentrater deraf:

– Ekstrakter, essenser og koncentrater af kaffe samt varer tilberedt på basis af disse ekstrakter, essenser eller koncentrater eller på basis af kaffe:

11

– – Ekstrakter, essenser og koncentrater

12

– – Varer tilberedt på basis af disse ekstrakter, essenser eller koncentrater eller på basis af kaffe:

ex 12

– – – Uden indhold af mælkefedt, mælkeprotein, sukker eller stivelse eller med indhold af mælkefedt på under 1,5 vægtprocent, af mælkeprotein på under 2,5 vægtprocent, af sukker på under 5 vægtprocent eller af stivelse på under 5 vægtprocent

20

– Ekstrakter, essenser og koncentrater af te eller maté samt varer tilberedt på basis af disse ekstrakter, essenser eller koncentrater eller på basis af te eller maté:

ex 20

– – Uden indhold af mælkefedt, mælkeprotein, sukker eller stivelse eller med indhold af mælkefedt på under 1,5 vægtprocent, af mælkeprotein på under 2,5 vægtprocent, af sukker på under 5 vægtprocent eller af stivelse på under 5 vægtprocent

30

– Brændt cikorie og andre brændte kaffeerstatninger samt ekstrakter, essenser og koncentrater deraf

2102

Gær (levende eller inaktiv); andre inaktive encellede mikroorganismer (undtagen vacciner henhørende under pos. 3002); tilberedte bagepulvere:

ex 10

– Levende gær (undtagen bagegær og undtagen til foderbrug)

ex 20

– Inaktiv gær; andre inaktive encellede mikroorganismer (undtagen til foderbrug)

30

– Tilberedte bagepulvere

2103

Saucer samt tilberedninger til fremstilling deraf; sammensatte smagspræparater; sennepsmel og tilberedt sennep:

10

– Sojasauce

30

– Sennepsmel og tilberedt sennep:

ex 30

– – Sennepsmel, undtagen til foderbrug; tilberedt sennep

90

– Andre varer:

ex 90

– – Flydende mangochutney

2106

Tilberedte næringsmidler, ikke andetsteds tariferet:

10

– Proteinkoncentrater og teksturerede proteinstoffer:

ex 10

– – Undtagen varer med indhold af mælkefedt på over 1 vægtprocent, med indhold af andre fedtstoffer på over 1 vægtprocent eller med indhold af sukker på over 5 vægtprocent

2201

Vand, herunder naturligt eller kunstigt mineralvand, og vand tilsat kulsyre, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler og ikke aromatiseret; is og sne

2202

Vand, herunder mineralvand og vand tilsat kulsyre, tilsat sukker eller andre sødemidler eller aromatiseret, og andre ikke-alkoholholdige drikkevarer, undtagen frugt- og grøntsagssafter henhørende under pos. 2009:

10

– Vand, herunder mineralvand og vand tilsat kulsyre, tilsat sukker eller andre sødemidler eller aromatiseret

ex 90

– Undtagen frugt- og grøntsagssafter fortyndet med vand eller tilsat kulsyre

2203

Øl

2205

Vermouth og anden vin af friske druer, tilsat aromatiske planter eller aromastoffer

2207

Ethanol (ethylalkohol), ikke denatureret, med et alkoholindhold på 80 % vol eller derover; ethanol (ethylalkohol) og anden spiritus, denatureret, uanset alkoholindholdet

2208

Ethanol (ethylalkohol), ikke denatureret, med et alkoholindhold på under 80 % vol; spiritus, likør og andre spiritusholdige drikkevarer:

20

– Spiritus fremstillet ved destillation af druevin eller druekvas

30

– Whisky

40

– Rom og tafia

50

– Gin og genever

60

– Vodka

70

– Likør

2209

Eddike og eddikeerstatninger fremstillet af eddikesyre

TABEL III

EF's og Schweiz' hjemmemarkedsreferencepriser (4)

Landbrugsråvarer

Schweiz' hjemmemarkedsreferencepris

CHF pr. 100 kg netto

EF's hjemmemarkedsreferencepris

CHF pr. 100 kg netto

Forskellen mellem Schweiz' og EF's hjemmemarkedsreferencepris

CHF pr. 100 kg netto

Blød hvede

64,00

19,45

44,55

Hård hvede

43,22

28,46

14,76

Rug

58,00

15,98

42,02

Byg

32,46

11,81

20,65

Majs

38,97

18,87

20,10

Mel af blød hvede

105,88

27,23

78,65

Sødmælkspulver

607,00

382,77

224,23

Skummetmælkspulver

481,04

295,49

185,55

Smør

922,00

336,10 (1)/455,20

466,80/585,90 (1)

Sukker (HS-pos. 1701, 1702 og 1703)

0,00

Æg (2)

250,75

186,70

64,05

Friske kartofler

42,00

21,14

20,86

Vegetabilske fedtstoffer (3)

360,00

147,25

212,75

TABEL IV

Den schweiziske importordning

a)

Tolden for de varer, der er anført i tillægget til denne tabel, er et landbrugselement beregnet på basis af nettovægten. Standardsammensætningerne er angivet i tillægget.

b)

For varer anført i tillægget tages følgende basisbeløb for landbrugsråvarer i betragtning ved beregningen af landbrugselementerne:

Landbrugsråvarer

Basisbeløb fra ikrafttrædelsen

Basisbeløb fra tre år efter ikrafttrædelsen

CHF pr. 100 kg netto

CHF pr. 100 kg netto

Blød hvede

40,00

38,00

Hård hvede

13,00

12,00

Rug

37,00

36,00

Byg

18,00

18,00

Majs

18,00

18,00

Mel af blød hvede

70,00

67,00

Sødmælkspulver

201,00

191,00

Skummetmælkspulver

167,00

158,00

Smør

466,00

466,00

Sukker (HS-pos. 1701, 1702 og 1703)

nul

nul

Æg

36,00

36,00

Friske kartofler

18,00

18,00

Vegetabilske fedtstoffer

191,00

181,00

c)

Tolden for de varer, der er anført i tabellen nedenfor, er nul.

Position i den schweiziske toldtarif

Bemærkninger

1901.9099

 

1904.9020

 

1905.9040

 

2103.2000

 

ex 2103.9000

Undtagen flydende mangochutney

2104.1000

 

2106.9010

 

2106.9024

 

2106.9029

 

2106.9030

 

2106.9040

 

2106.9099

 

2208.9099

 

d)

At regne fra anvendelsen af denne protokol nedsættes tolden for de varer, der er anført i tabellen nedenfor, til nul i tre lige store årlige etaper.

Position i den schweiziske toldtarif

Toldsats ved ikrafttrædelsen

Toldsats et år efter ikrafttrædelsen

Toldsats to år efter ikrafttrædelsen

CHF pr. 100 kg brutto

CHF pr. 100 kg brutto

CHF pr. 100 kg brutto

2208.9021

27,30

13,70

nul

2208.9022

46,70

23,30

nul

e)

De i denne tabel anførte toldpositioner refererer til de toldpositioner, der var gældende i Schweiz pr. 1. januar 2002. Uanset overenskomstens artikel 12a berøres ordlyden af denne tabel ikke af eventuelle ændringer i toldnomenklaturen.


(1)  For varer, hvortil der ydes støtte for smør i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 2571/97 af 15. december 1997 om salg af smør til nedsat pris og ydelse af støtte for fløde, smør og koncentreret smør til fremstilling af konditorvarer, konsumis og andre levnedsmidler.

(2)  På grundlag af priserne for fugleæg i flydende tilstand og uden skal, multipliceret med faktor 0,85.

(3)  På grundlag af priserne for vegetabilske fedtstoffer (til bagerier og fødevareindustrien) med et fedtindhold på 100 %.

(4)  EF's og Schweiz' hjemmemarkedsreferencepriser for landbrugsråvarer, jf. artikel 3 og 4 og tabel III, er baseret på data pr. 1. januar 2002. De tages op til fornyet behandling af den blandede komité, før denne protokol finder anvendelse.

Tillæg til tabel IV

Schweiziske standardsammensætninger

De i tabel IV, litra a), (den schweiziske importordning) nævnte standardsammensætninger, der anvendes ved beregningen af landbrugselementerne, fremgår af følgende tabel.

Position i den schweiziske toldtarif

Bemærkninger

Blød hvede

Hård hvede

Rug

Byg

Majs

Mel af blød hvede

Sødmælkspulver

Skummetmælkspulver

Smør

Sukker

Æg

Friske kartofler

Vegetabilske fedtstoffer

kg råmateriale pr. 100 kg netto af det færdige produkt

0403.1010

 

 

 

 

 

 

 

6

8

 

20

 

 

 

0403.1020

 

 

 

 

 

 

 

10

8

 

15

 

 

 

0403.9031

 

 

 

 

 

 

 

20

 

18

 

 

 

 

0403.9041

 

 

 

 

 

 

 

10

8

 

 

 

 

 

0403.9049

 

 

 

 

 

 

 

10

8

 

 

 

 

 

0403.9061

 

 

 

 

 

 

 

20

 

20

15

 

 

 

ex 0403.9071

Med indhold af mælkefedt på over 1 vægtprocent, men ikke over 3 vægtprocent

 

 

 

 

 

 

8

12

 

15

 

 

 

ex 0403.9071

Med indhold af mælkefedt på over 3 vægtprocent

 

 

 

 

 

 

15

12

 

15

 

 

 

ex 0405.2010

Med indhold af fedtstoffer på 39 vægtprocent og derover, men under 75 vægtprocent

 

 

 

 

 

 

 

6

85

9

 

 

 

ex 0405.2090

Med indhold af fedtstoffer på 39 vægtprocent og derover, men under 75 vægtprocent

 

 

 

 

 

 

 

6

85

9

 

 

 

ex 1517.1010

Med indhold af mælkefedt på over 10 vægtprocent, men ikke over 15 vægtprocent

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

80

ex 1517.1061

Med indhold af mælkefedt på over 10 vægtprocent, men ikke over 15 vægtprocent

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

80

ex 1517.1069

Med indhold af mælkefedt på over 10 vægtprocent, men ikke over 15 vægtprocent

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

80

ex 1517.1071

Med indhold af mælkefedt på over 10 vægtprocent, men ikke over 15 vægtprocent

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

40

ex 1517.1079

Med indhold af mælkefedt på over 10 vægtprocent, men ikke over 15 vægtprocent

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

40

ex 1517.1081

Med indhold af mælkefedt på over 10 vægtprocent, men ikke over 15 vægtprocent

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

25

ex 1517.1089

Med indhold af mælkefedt på over 10 vægtprocent, men ikke over 15 vægtprocent

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

25

ex 1517.1091

Med indhold af mælkefedt på over 10 vægtprocent, men ikke over 15 vægtprocent

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

10

ex 1517.1099

Med indhold af mælkefedt på over 10 vægtprocent, men ikke over 15 vægtprocent

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

10

ex 1517.9010

Med indhold af mælkefedt på over 10 vægtprocent, men ikke over 15 vægtprocent

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

85

ex 1517.9061

Med indhold af mælkefedt på over 10 vægtprocent, men ikke over 15 vægtprocent

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

85

ex 1517.9069

Med indhold af mælkefedt på over 10 vægtprocent, men ikke over 15 vægtprocent

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

85

1704.1010

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

74

 

 

 

1704.1020

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

65

 

 

 

1704.1030

 

 

 

 

 

40

 

 

 

 

52

 

 

 

1704.9010

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

45

 

 

 

1704.9020

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

53

 

 

 

1704.9031

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

40

 

 

 

1704.9032

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

10

 

 

 

1704.9041

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

80

 

 

 

1704.9042

 

 

 

 

 

56

 

 

 

 

60

 

 

 

1704.9043

 

 

 

 

 

72

 

 

 

 

37

 

 

 

1704.9050

 

 

 

 

 

61

 

 

 

 

46

 

 

10

1704.9060

 

 

 

 

 

61

 

11

 

 

45

 

 

 

1704.9091

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80

 

 

 

1704.9092

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

 

1704.9093

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

1806.1010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

 

 

 

1806.1020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

 

1806.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

1806.2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85

15

 

 

 

1806.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

30

 

 

 

1806.2014

 

 

 

 

 

 

 

70

 

 

10

 

 

 

1806.2015

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

55

 

 

 

1806.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

70

 

10

 

 

 

1806.2091

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

50

 

 

 

1806.2092

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

50

 

 

 

1806.2093

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

55

 

 

 

ex 1806.2094

Med indhold af fedtstoffer på over 15 vægtprocent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

20

ex 1806.2094

Med indhold af fedtstoffer på 15 vægtprocent og derunder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

8

ex 1806.2095

Med indhold af fedtstoffer på over 15 vægtprocent

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

20

ex 1806.2095

Med indhold af fedtstoffer på over 2 vægtprocent, men ikke over 15 vægtprocent

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

8

1806.2096

 

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

 

ex 1806.2097

Med indhold af fedtstoffer på over 20 vægtprocent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

30

ex 1806.2097

Med indhold af fedtstoffer på over 2 vægtprocent, men ikke over 20 vægtprocent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

10

1806.2099

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

 

1806.3111

 

 

 

 

 

 

 

12

2

 

40

 

 

5

1806.3119

 

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

 

1806.3121

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

15

1806.3129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

 

1806.3211

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

50

 

 

 

1806.3212

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

50

 

 

 

1806.3213

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

55

 

 

 

1806.3290

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

 

ex 1806.9011

Med indhold af fedtstoffer på over 15 vægtprocent

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

17

ex 1806.9011

Med indhold af fedtstoffer på over 8 vægtprocent, men ikke over 15 vægtprocent

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

12

ex 1806.9011

Med indhold af fedtstoffer på over 2 vægtprocent, men ikke over 8 vægtprocent

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

6

1806.9019

 

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

 

ex 1806.9021

Med indhold af fedtstoffer på over 15 vægtprocent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

17

ex 1806.9021

Med indhold af fedtstoffer på over 8 vægtprocent, men ikke over 15 vægtprocent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

12

ex 1806.9021

Med indhold af fedtstoffer på over 2 vægtprocent, men ikke over 8 vægtprocent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

6

1806.9029

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

 

1901.1011

 

 

 

 

 

 

30

50

 

 

20

 

 

 

ex 1901.1012

Med indhold af mælkefedt på over 3 vægtprocent, men ikke over 6 vægtprocent

 

 

 

 

 

40

15

18

 

20

 

 

4

ex 1901.1012

Med indhold af mælkefedt på over 6 vægtprocent, men ikke over 12 vægtprocent

 

 

 

 

 

40

25

10

 

20

 

 

4

ex 1901.1013

Med indhold af mælkefedt på over 1 vægtprocent, men ikke over 1,5 vægtprocent

 

 

 

 

 

40

4

18

 

20

 

 

4

ex 1901.1013

Med indhold af mælkefedt på over 1,5 vægtprocent, men ikke over 3 vægtprocent

 

 

 

 

 

40

10

18

 

20

 

 

4

1901.1021

 

 

30

 

 

 

55

 

 

 

18

 

 

 

1901.1022

 

 

 

 

 

35

65

 

 

 

 

 

 

 

1901.2011

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1901.2012

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1901.2018

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1901.2019

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1901.2081

 

 

 

 

 

 

55

5

 

40

 

 

 

 

1901.2082

 

 

 

 

 

 

70

10

 

20

 

 

 

 

ex 1901.2083

Med indhold af mælkefedt på over 1 vægtprocent, men ikke over 3 vægtprocent

 

 

 

 

 

52

6

 

1

15

8

 

5

ex 1901.2083

Med indhold af mælkefedt på over 3 vægtprocent, men ikke over 6 vægtprocent

 

 

 

 

 

52

8

 

4

15

8

 

5

ex 1901.2083

Med indhold af mælkefedt på over 6 vægtprocent, men ikke over 12 vægtprocent

 

 

 

 

 

52

10

 

10

15

8

 

5

1901.2091

 

 

 

 

 

 

50

 

 

50

 

 

 

 

1901.2092

 

 

 

 

 

 

50

 

 

22

25

 

 

 

ex 1901.2093

Med indhold af mælkefedt på over 1 vægtprocent, men ikke over 3 vægtprocent

 

 

 

 

 

55

 

 

3

20

 

 

10

ex 1901.2093

Med indhold af mælkefedt på over 3 vægtprocent, men ikke over 6 vægtprocent

 

 

 

 

 

55

 

 

6

20

 

 

10

ex 1901.2093

Med indhold af mælkefedt på over 6 vægtprocent, men ikke over 12 vægtprocent

 

 

 

 

 

55

 

 

12

20

 

 

10

1901.2099

 

 

 

 

 

 

75

 

 

5

20

 

 

 

1901.9011

 

 

 

 

 

 

60

 

5

 

 

2

 

5

1901.9012

 

 

 

 

 

 

60

 

5

 

 

2

 

5

1901.9018

 

 

 

 

 

 

60

 

5

 

 

2

 

5

1901.9019

 

 

 

 

 

 

60

 

5

 

 

2

 

5

1901.9021

 

 

 

 

166

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1901.9022

 

 

 

 

140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1901.9031

 

 

 

 

 

 

10

25

 

100

 

 

 

 

1901.9032

 

 

 

 

 

 

15

25

 

70

 

 

 

 

1901.9033

 

 

 

 

 

 

 

25

 

40

30

 

 

 

1901.9034

 

 

 

 

 

 

5

85

 

 

10

 

 

 

1901.9035

 

 

 

 

 

 

5

40

 

 

55

 

 

 

1901.9036

 

 

 

 

 

 

50

4

40

 

10

 

 

 

1901.9037

 

 

 

 

 

 

50

 

40

 

10

 

 

 

1901.9041

 

 

 

 

 

 

15

25

 

60

 

 

 

 

1901.9042

 

 

 

 

 

 

15

40

 

40

 

 

 

10

1901.9043

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

 

1901.9044

 

 

 

 

 

 

 

40

 

10

 

 

 

 

1901.9045

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

1901.9046

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

15

 

 

 

1901.9047

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

15

 

 

 

1901.9081

 

 

 

 

 

 

45

5

 

50

 

 

 

 

1901.9082

 

 

 

 

 

 

50

15

 

20

15

 

 

 

1901.9089

 

 

 

 

 

 

54

10

8

 

15

8

 

5

1901.9091

 

 

 

 

 

 

35

 

 

60

5

 

 

 

1901.9092

 

 

 

 

 

 

50

 

 

22

25

 

 

 

1901.9093

 

 

 

 

 

15

55

 

 

 

20

 

 

20

1901.9094

 

 

 

 

 

30

60

 

 

 

20

 

 

 

1901.9095

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

5

1901.9096

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

8

30

 

ex 1902.1100

Uden indhold af blød hvede, rug, byg, majs eller kartofler; undtagen til foderbrug

 

145

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

ex 1902.1100

I andre tilfælde

30

115

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

ex 1902.1900

Uden indhold af blød hvede, rug, byg, majs eller kartofler; undtagen til foderbrug

 

160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex 1902.1900

I andre tilfælde

30

130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902.2000

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

10

1902.3000

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

10

ex 1902.4010

Til konsum

 

160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex 1902.4010

I andre tilfælde

30

130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902.4090

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

10

1904.1010

 

25

 

 

 

15

5

 

 

 

13

 

 

5

1904.1090

 

 

 

 

 

110

 

 

 

 

20

 

 

 

1904.2000

 

35

 

5

5

3

 

 

2

 

6

 

 

 

1904.3000

 

 

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1904.9010

 

 

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1904.9090

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

1905.1010

 

 

 

136

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1905.1020

 

 

 

125

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

ex 1905.2010

Med indhold af mælkefedt på over 1 vægtprocent, men ikke over 3 vægtprocent

 

 

 

 

 

35

 

 

3

25

 

 

 

ex 1905.2010

Med indhold af mælkefedt på over 3 vægtprocent, men ikke over 9 vægtprocent

 

 

 

 

 

35

 

 

8

25

 

 

 

ex 1905.2010

Med indhold af mælkefedt på over 9 vægtprocent

 

 

 

 

 

35

 

 

10

25

 

 

 

1905.2020

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

25

 

 

15

1905.2030

 

 

 

 

 

 

50

 

 

 

25

 

 

 

ex 1905.3110

Med indhold af mælkefedt på over 1 vægtprocent, men ikke over 3 vægtprocent

 

 

 

 

 

50

 

 

3

20

 

 

12

ex 1905.3110

Med indhold af mælkefedt på over 3 vægtprocent, men ikke over 6 vægtprocent

 

 

 

 

 

50

 

 

6

20

 

 

9

ex 1905.3110

Med indhold af mælkefedt på over 6 vægtprocent, men ikke over 15 vægtprocent

 

 

 

 

 

50

 

 

15

20

 

 

3

ex 1905.3110

Med indhold af mælkefedt på over 15 vægtprocent

 

 

 

 

 

50

 

 

20

20

 

 

 

ex 1905.3190

Med indhold af fedtstoffer på over 1 vægtprocent, men ikke over 3 vægtprocent

 

 

 

 

 

50

 

 

 

20

 

 

2,5

ex 1905.3190

Med indhold af fedtstoffer på over 3 vægtprocent, men ikke over 6 vægtprocent

 

 

 

 

 

50

 

 

 

20

 

 

5

ex 1905.3190

Med indhold af fedtstoffer på over 6 vægtprocent, men ikke over 15 vægtprocent

 

 

 

 

 

50

 

 

 

20

 

 

13

ex 1905.3190

Med indhold af fedtstoffer på over 15 vægtprocent

 

 

 

 

 

50

 

 

 

20

 

 

20

1905.3210

 

 

 

 

 

 

95

 

 

 

 

 

 

 

1905.3220

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

20

 

 

25

1905.4010

 

 

 

 

 

 

90

 

 

 

 

 

 

5

1905.4021

 

 

 

 

 

 

80

 

 

 

5

 

 

5

1905.4029

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

25

 

 

15

1905.9021

 

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

 

 

 

1905.9025

 

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

 

 

 

1905.9029

 

 

 

 

16

 

95

 

 

 

 

 

 

 

1905.9031

 

 

 

 

 

 

110

 

 

 

 

 

 

 

1905.9032

 

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

 

 

 

1905.9039

 

 

 

 

16

 

95

 

 

 

 

 

 

 

1905.9071

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1905.9072

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1905.9078

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1905.9079

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1905.9091

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

370

35

1905.9092

 

 

 

 

 

 

85

 

 

 

 

 

 

10

1905.9093

 

 

 

 

 

 

35

 

 

8

25

8

 

 

ex 1905.9094

Rasp

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

 

 

 

ex 1905.9094

Andre varer end rasp

 

 

 

 

 

35

 

 

 

25

8

 

15

ex 1905.9095

Rasp

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

 

 

 

ex 1905.9095

Andre varer end rasp

 

 

 

 

 

50

 

 

 

25

 

 

 

ex 2004.1011

I form af mel eller flager

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

570

 

ex 2004.1019

I form af mel eller flager

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

570

 

ex 2004.1091

I form af mel eller flager

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

570

 

ex 2004.1099

I form af mel eller flager

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

570

 

2005.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

570

 

2005.2012

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

8

410

2

2008.1110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

ex 2101.1210

Med indhold af mælkefedt på 1,5 vægtprocent eller derover, af mælkeprotein på 2,5 vægtprocent eller derover, af sukker på 5 vægtprocent eller derover eller af stivelse på 5 vægtprocent eller derover

 

 

 

 

 

 

20

 

 

45

 

 

15

ex 2101.1290

Med indhold af mælkefedt på 1,5 vægtprocent eller derover, af mælkeprotein på 2,5 vægtprocent eller derover, af sukker på 5 vægtprocent eller derover eller af stivelse på 5 vægtprocent eller derover

 

 

 

 

 

 

10

 

 

35

 

 

10

ex 2101.2010

Med indhold af mælkefedt på 1,5 vægtprocent eller derover, af mælkeprotein på 2,5 vægtprocent eller derover, af sukker på 5 vægtprocent eller derover eller af stivelse på 5 vægtprocent eller derover

 

 

 

 

 

 

20

 

 

55

 

 

 

ex 2101.2090

Med indhold af mælkefedt på 1,5 vægtprocent eller derover, af mælkeprotein på 2,5 vægtprocent eller derover, af sukker på 5 vægtprocent eller derover eller af stivelse på 5 vægtprocent eller derover

 

 

 

 

 

 

10

 

 

35

 

 

 

2104.2000

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

40

3

ex 2105.0000

Uden indhold af mælkefedt eller med indhold af mælkefedt på 3 vægtprocent eller derunder, uden indhold af andre fedtstoffer eller med indhold af andre fedtstoffer på 3 vægtprocent eller derunder

 

 

 

 

 

 

 

10

 

20

 

 

 

ex 2105.0000

Uden indhold af mælkefedt eller med indhold af mælkefedt på 3 vægtprocent eller derunder, med indhold af andre fedtstoffer på over 3 vægtprocent, men ikke over 10 vægtprocent

 

 

 

 

 

 

 

10

 

20

 

 

7

ex 2105.0000

Uden indhold af mælkefedt eller med indhold af mælkefedt på 3 vægtprocent eller derunder, med indhold af andre fedtstoffer på over 10 vægtprocent

 

 

 

 

 

 

 

10

 

20

 

 

13

ex 2105.0000

Med indhold af mælkefedt på over 3 vægtprocent, men ikke over 7 vægtprocent

 

 

 

 

 

 

 

10

7

20

 

 

 

ex 2105.0000

Med indhold af mælkefedt på over 7 vægtprocent, men ikke over 10 vægtprocent

 

 

 

 

 

 

 

10

11

20

 

 

 

ex 2105.0000

Med indhold af mælkefedt på over 10 vægtprocent, men ikke over 13 vægtprocent

 

 

 

 

 

 

 

10

14

20

 

 

 

ex 2105.0000

Med indhold af mælkefedt på over 13 vægtprocent

 

 

 

 

 

 

 

10

19

20

 

 

 

2106.1011

 

 

 

 

 

10

 

12

10

 

10

 

 

5

2106.9021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75

 

 

 

2106.9022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

 

2106.9023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

 

2106.9070

 

 

 

 

 

 

15

1

 

5

 

5

 

5

2106.9081

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

10

 

 

 

ex 2106.9085

Med indhold af mælkefedt på over 20 vægtprocent, men ikke over 35 vægtprocent

 

 

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

40

ex 2106.9085

Med indhold af mælkefedt på over 35 vægtprocent, men ikke over 50 vægtprocent

 

 

 

 

 

 

 

 

50

 

 

 

40

ex 2106.9086

Med indhold af mælkefedt på over 20 vægtprocent, men ikke over 35 vægtprocent

 

 

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

 

ex 2106.9086

Med indhold af mælkefedt på over 35 vægtprocent, men ikke over 50 vægtprocent

 

 

 

 

 

 

 

 

50

 

 

 

 

ex 2106.9087

Med indhold af mælkefedt på over 3 vægtprocent, men ikke over 6 vægtprocent

 

 

 

 

 

 

10

 

6

5

 

 

30

ex 2106.9087

Med indhold af mælkefedt på over 6 vægtprocent, men ikke over 12 vægtprocent

 

 

 

 

 

 

10

 

12

5

 

 

30

ex 2106.9087

Med indhold af mælkefedt på over 12 vægtprocent, men ikke over 20 vægtprocent

 

 

 

 

 

 

10

 

20

5

 

 

30

ex 2106.9088

Med indhold af mælkefedt på over 1 vægtprocent, men ikke over 1,5 vægtprocent

 

 

 

 

 

 

10

5

 

30

 

 

30

ex 2106.9088

Med indhold af mælkefedt på over 1,5 vægtprocent, men ikke over 3 vægtprocent

 

 

 

 

 

 

10

10

 

30

 

 

30

ex 2106.9091

Med indhold af fedtstoffer på over 40 vægtprocent, men ikke over 60 vægtprocent

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

50

ex 2106.9091

Med indhold af fedtstoffer på over 60 vægtprocent

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

70

ex 2106.9092

Med indhold af fedtstoffer på over 10 vægtprocent, men ikke over 25 vægtprocent

 

 

 

 

 

 

 

15

 

25

6

 

18

ex 2106.9092

Med indhold af fedtstoffer på over 25 vægtprocent, men ikke over 40 vægtprocent

 

 

 

 

 

 

 

15

 

25

6

 

32

ex 2106.9093

Med indhold af fedtstoffer på over 1 vægtprocent, men ikke over 5 vægtprocent

 

 

 

 

 

 

 

10

 

35

 

 

5

ex 2106.9093

Med indhold af fedtstoffer på over 5 vægtprocent, men ikke over 10 vægtprocent

 

 

 

 

 

 

 

10

 

35

 

 

10

2106.9094

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

 

2106.9095

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

35

 

 

 

2106.9096

 

 

 

 

40

 

 

 

 

 

 

20

 

 

ex 3501.1010

Andre varer end caseinlim

 

 

 

 

 

 

 

301

 

 

 

 

 

ex 3501.1090

Andre varer end caseinlim

 

 

 

 

 

 

 

301

 

 

 

 

 

ex 3501.9010

Andre varer end caseinlim

 

 

 

 

 

 

 

301

 

 

 

 

 

ex 3501.9090

Andre varer end caseinlim

 

 

 

 

 

 

 

301

 

 

 

 

 

Tillæg til protokol nr. 2

Bestemmelser om administrativt samarbejde

1.

De kontraherende parter er enige om, at administrativt samarbejde er af afgørende betydning for gennemførelsen af og kontrollen med den præferencebehandling, der indrømmes i henhold til denne protokol, og de understreger, at de vil bestræbe sig på at bekæmpe uregelmæssigheder og svig i toldspørgsmål og dermed beslægtede spørgsmål.

2.

Har en kontraherende part på grundlag af objektive oplysninger konstateret manglende administrativt samarbejde og/eller uregelmæssigheder eller svig i forbindelse med denne protokol, kan den pågældende kontraherende part i henhold til dette tillæg midlertidigt suspendere den relevante præferencebehandling af den eller de pågældende varer.

3.

I dette tillæg forstås ved manglende administrativt samarbejde bl.a.:

a)

gentagen overtrædelse af forpligtelsen til at kontrollere varens eller varernes oprindelsesstatus

b)

gentagne afslag på eller unødig forsinkelse med at foretage og/eller give meddelelse om resultaterne af efterfølgende kontrol med oprindelsesbeviset

c)

gentagne afslag på eller unødig forsinkelse med at få tilladelse til at udføre opgaver som led i det administrative samarbejde for at kontrollere, om dokumenter eller oplysninger, der har betydning for at indrømme den pågældende præferencebehandling, er ægte hhv. korrekte.

I dette tillægs forstand kan der bl.a. være tale om konstatering af uregelmæssigheder eller svig, hvis der sker en hurtig og ikke tilstrækkeligt begrundet stigning i vareimporten til et niveau, der overskrider den anden kontraherende parts sædvanlige produktions- og eksportkapacitet, og der foreligger objektive oplysninger om uregelmæssigheder eller svig.

4.

Præferencebehandlingen kan midlertidig suspenderes på følgende betingelser:

a)

Den kontraherende part, der på grundlag af objektive oplysninger har konstateret, at der foreligger manglende administrativt samarbejde og/eller uregelmæssigheder eller svig i toldspørgsmål og dermed beslægtede spørgsmål, giver uden unødig forsinkelse den blandede komité meddelelse herom sammen med de objektive oplysninger og indleder på grundlag af alle relevante oplysninger og objektive konstateringer samråd i den blandede komité med henblik på at nå frem til en løsning, der kan godkendes af begge kontraherende parter.

b)

Har de kontraherende parter indledt samråd i den blandede komité, jf. ovenfor, og er de ikke nået frem til en acceptabel løsning senest 3 måneder efter meddelelsen, kan den pågældende kontraherende part midlertidigt suspendere den relevante præferencebehandling af den eller de pågældende varer. En midlertidig suspension skal uden unødig forsinkelse meddeles den blandede komité.

c)

Midlertidige suspensioner i henhold til dette tillæg må ikke gå ud over, hvad der er nødvendigt for at beskytte den pågældende kontraherende parts finansielle interesser. Suspensionerne må højst vare i 6 måneder, dog med mulighed for fornyelse. Der skal straks efter vedtagelsen af midlertidige suspensioner gives meddelelse herom til den blandede komité. Meddelelserne skal med regelmæssige mellemrum behandles i den blandede komité, navnlig med henblik på at de bringes til ophør, så snart betingelserne for deres anvendelse ikke længere er til stede.

5.

Samtidig med at der gives meddelelse til den blandende komité i henhold til dette tillægs punkt 4, litra a), bør den pågældende kontraherende part offentliggøre en meddelelse til importører i partens officielle tidende. Det bør af meddelelsen til importørerne fremgå, at det på grundlag af objektive oplysninger findes godtgjort, at der er tale om manglende administrativt samarbejde og/eller uregelmæssigheder eller svig.


Top