EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0107

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 107/2005 af 12. januar 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 2130/2001 om foranstaltninger på området bistand til hjemstedsfordrevne i udviklingslandene i Asien og Latinamerika

OJ L 23, 26.1.2005, p. 1–2 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/107/oj

26.1.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 23/1


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 107/2005

af 12. januar 2005

om ændring af forordning (EF) nr. 2130/2001 om foranstaltninger på området bistand til hjemstedsfordrevne i udviklingslandene i Asien og Latinamerika

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 179, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

efter proceduren i traktatens artikel 251 (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Fællesskabet har et program for bistandsydelse til hjemstedsfordrevne i udviklingslandene i Asien og Latinamerika i henhold til forordning (EF) nr. 2130/2001 (2). Den nævnte forordning udløb den 31. december 2004.

(2)

I forordning (EF) nr. 2130/2001 hedder det, at dens forlængelse afhænger af mulighederne for at integrere forordningen i en enkelt rammeforordning for Asien og Latinamerika.

(3)

I juli 2002 vedtog Kommissionen et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Fællesskabets samarbejde med lande i Asien og Latinamerika (3), som integrerer bistanden til hjemstedsfordrevne i udviklingslandene i Asien og Latinamerika, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2130/2001. Forslaget til forordningen blev ikke vedtaget så betids, at den nye forordning kunne træde i kraft den 31. december 2004. Dette vil kunne gribe forstyrrende ind i kontinuiteten og den gnidningsløse gennemførelse af bistanden til hjemstedsfordrevne i udviklingslandene i Asien og Latinamerika.

(4)

Det er nødvendigt at sikre, at forordning (EF) nr. 2130/2001 anvendes indtil den fremtidige forordnings ikrafttræden. Den nye forordning vil da udgøre retsgrundlaget for bistandsydelsen til hjemstedsfordrevne i Asien og Latinamerika.

(5)

Det er nødvendigt at angive finansieringsrammen for de resterende år af de aktuelle finansielle overslag, nemlig 2005 og 2006.

(6)

Det er også nødvendigt at sørge for en uafhængig evaluering af anvendelsen af forordning (EF) nr. 2130/2001.

(7)

Forordning (EF) nr. 2130/2001 bør derfor ændres tilsvarende —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 2130/2001 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 8, stk. 1, affattes således:

»1.   Kommissionen evaluerer, træffer afgørelse om og administrerer de i denne forordning omhandlede foranstaltninger efter gældende budgetprocedurer og andre gældende procedurer, især procedurerne i artikel 27, artikel 48, stk. 2, og artikel 167 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (4)

2)

I artikel 15 indsættes følgende stykke:

»1a.   Finansieringsrammen for gennemførelsen af denne forordning i perioden 2005 til 2006 fastsættes hermed til 141 mio. EUR.«

3)

Artikel 20, stk. 2, affattes således:

»Den anvendes til den 31. december 2006.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Strasbourg, den 12. januar 2005.

På Europa-Parlamentets vegne

J. P. BORRELL FONTELLES

Formand

På Rådets vegne

Nicolas SCHMIT

Formand


(1)  Europa-Parlamentets udtalelse af 26.10.2004 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 21.12.2004.

(2)  EFT L 287 af 31.10.2001, s. 3.

(3)  EFT C 331 E af 31.12.2002, s. 12.

(4)  EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.


Top