EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R1473

Kommissionens forordning (EF) nr. 1473/2004 af 18. august 2004 om fastsættelse af oplagringsstøtte for uforarbejdede tørrede druer og figner fra produktionsåret 2003/04

EUT L 271 af 19.8.2004, p. 28–28 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1473/oj

19.8.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 271/28


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1473/2004

af 18. august 2004

om fastsættelse af oplagringsstøtte for uforarbejdede tørrede druer og figner fra produktionsåret 2003/04

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2201/96 af 28. oktober 1996 om den fælles markedsordning for forarbejdede frugter og grøntsager (1), særlig artikel 9, stk. 8, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 9, stk. 4, i forordning (EF) nr. 2201/96 ydes der oplagringsstøtte til oplagringsorganerne for de mængder sultanas, korender og tørrede figner, de har opkøbt, og for den faktiske oplagringsperiode.

(2)

Datoerne for produktionsårene er fastsat i artikel 3 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1535/2003 af 29. august 2003 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2201/96 for så vidt angår produktionsstøtteordningen for forarbejdede frugter og grøntsager (2).

(3)

Der bør fastsættes oplagringsstøtte for uforarbejdede tørrede druer og figner for produktionsåret 2003/04. Med henblik herpå bør der tages hensyn til de kriterier, der er fastsat i artikel 7 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1622/1999 af 23. juli 1999 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2201/96 for så vidt angår ordningen for oplagring af uforarbejdede tørrede druer og figner (3), og til, at oplagringsstøtten beregnes på grundlag af de tekniske omkostninger ved oplagring og finansieringen af den pris, der er betalt ved opkøb af produkterne.

(4)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Forarbejdede Frugter og Grøntsager —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For produkter fra produktionsåret 2003/04 er den i artikel 9, stk. 4, i forordning (EF) nr. 2201/96 omhandlede oplagringsstøtte:

a)

0,1106 EUR pr. dag og pr. ton netto indtil den 28. februar 2005 og 0,0846 EUR pr. dag og pr. ton netto fra den 1. marts 2005 for tørrede druer

b)

0,0949 EUR pr. dag og pr. ton netto for tørrede figner.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. august 2004.

På Kommissionens vegne

Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 297 af 21.11.1996, s. 29. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 386/2004 (EUT L 64 af 2.3.2004, s. 25).

(2)  EUT L 218 af 29.8.2003, s. 14. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1132/2004 (EUT L 219 af 19.6.2004, s. 3).

(3)  EFT L 192 af 24.7.1999, s. 33.


Top