EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R1280

Kommissionens forordning (EF) nr. 1280/2004 af 12. juli 2004 om ændring af de restitutioner ved udførsel i uforarbejdet stand af sirup og visse andre produkter inden for sukkersektoren, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1171/2004

OJ L 241, 13.7.2004, p. 17–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1280/oj

13.7.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 241/17


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1280/2004

af 12. juli 2004

om ændring af de restitutioner ved udførsel i uforarbejdet stand af sirup og visse andre produkter inden for sukkersektoren, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1171/2004

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 af 19. juni 2001 om den fælles markedsordning for sukker (1), særlig artikel 27, stk. 5, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De restitutioner, der skal anvendes ved udførsel i uforarbejdet stand af sirup og visse andre produkter inden for sukkersektoren, er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 1171/2004 (2).

(2)

Da de oplysninger, som Kommissionen for øjeblikket råder over, er meget forskellige fra dem, der fandtes på tidspunktet for vedtagelsen af forordning (EF) nr. 1171/2004, bør disse restitutioner ændres —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De i forordning (EF) nr. 1171/2004 fastsatte eksportrestitutioner for produktionsåret 2003/04, som skal ydes ved udførsel i uforarbejdet stand af de produkter, der er nævnt i artikel 1, stk. 1, litra d), f) og g), i forordning (EF) nr. 1260/2001, ændres til de beløb, der er angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 13. juli 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. juli 2004.

På Kommissionens vegne

Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 39/2004 (EUT L 6 af 10.1.2004, s. 16).

(2)  EUT L 224 af 25.6.2004, s. 30.


BILAG

DE ÆNDREDE RESTITUTIONER VED EKSPORT I UFORARBEJDET STAND AF SIRUP OG VISSE ANDRE PRODUKTER INDEN FOR SUKKERSEKTOREN

Produktkode

Bestemmelsessted

Måleenhed

Restitutionsbeløb

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg tørstof

43,07 (1)

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg tørstof

43,07 (1)

1702 60 80 9100

S00

EUR/100 kg tørstof

81,83 (2)

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg nettoprodukt

0,4307 (3)

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg tørstof

43,07 (1)

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg nettoprodukt

0,4307 (3)

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg nettoprodukt

0,4307 (3)

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg nettoprodukt

0,4307 (3)  (4)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg tørstof

43,07 (1)

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg nettoprodukt

0,4307 (3)

NB: Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie »A« er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1).

De numeriske koder for bestemmelsessteder er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2081/2003 (EUT L 313 af 28.11.2003, s. 11).

De øvrige bestemmelsessteder fastsættes som følger:

S00

:

Alle bestemmelsessteder (tredjelande, andre områder, proviantering og bestemmelsessteder, som er ligestillet med eksport fra EU) undtagen Albanien, Kroatien, Bosnien-Hercegovina, Serbien og Montenegro (inklusive Kosovo som defineret i resolution 1244 vedtaget af De Forenede Nationers Sikkerhedsråd den 10. juni 1999), Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, bortset fra sukker, der er tilsat de produkter, som er omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 2201/96 (EFT L 297 af 21.11.1996, s. 29).


(1)  Gælder kun for de produkter, der er nævnt i artikel 5 i forordning (EF) nr. 2135/95.

(2)  Gælder kun for de produkter, der er nævnt i artikel 6 i forordning (EF) nr. 2135/95.

(3)  Basisbeløbet anvendes ikke for sirup med en renhed på under 85 % (forordning (EF) nr. 2135/95). Saccharoseindholdet bestemmes i henhold til artikel 3 i forordning (EF) nr. 2135/95.

(4)  Basisbeløbet anvendes ikke for det produkt, der er defineret i punkt 2 i bilaget til Kommissionens forordning (EØF) nr. 3513/92 (EFT L 355 af 5.12.1992, s. 12).


Top