EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R1278

Kommissionens forordning (EF) nr. 1278/2004 af 12. juli 2004 om indstilling af fiskeri efter kuller fra fartøjer, der fører belgisk flag

OJ L 241, 13.7.2004, p. 14–14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1278/oj

13.7.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 241/14


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1278/2004

af 12. juli 2004

om indstilling af fiskeri efter kuller fra fartøjer, der fører belgisk flag

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93 af 12. oktober 1993 om indførelse af en kontrolordning under den fælles fiskeripolitik (1), særlig artikel 21, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets forordning (EF) nr. 2287/2003 af 19. december 2003 om fastsættelse for 2004 af fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EF-farvande og for EF-fartøjer i andre farvande, som er omfattet af fangstbegrænsninger (2), fastsættes der kvoter for kuller for 2004.

(2)

For at sikre at bestemmelserne for kvantitativ begrænsning af fangsterne af kvoterede bestande overholdes, må Kommissionen fastsætte den dato, på hvilken fiskeriet fra fiskerfartøjer, som fører en medlemsstats flag, har medført, at den tildelte kvote må anses for at være opbrugt.

(3)

Ifølge de oplysninger, der er meddelt Kommissionen, har fiskeriet efter kuller i farvandene i ICES-underområde VII, VIII og IX og CECAF-afsnit 34.1.1 (EF-farvande) fra fartøjer, som fører belgisk flag eller er registreret i Belgien, nået et sådant omfang, at den tildelte kvote for 2004 er opbrugt. Belgien har forbudt fiskeri efter denne bestand fra den 15. maj 2004. Denne dato bør derfor også fastsættes i denne forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Fiskeriet efter kuller i ICES-underområde VII, VIII og IX og CECAF-afsnit 34.1.1 (EF-farvande) fra fartøjer, der fører belgisk flag eller er registreret i Belgien, har medført, at Belgiens kvote for kuller for 2004 må anses for at være opbrugt.

Fiskeriet efter kuller i ICES-underområde VII, VIII og IX og CECAF-afsnit 34.1.1 (EF-farvande) fra fartøjer, der fører belgisk flag eller er registreret i Belgien, er forbudt, og det samme gælder opbevaring om bord, omladning og landing af fisk fra ovennævnte bestand fanget i disse farvande af de nævnte fartøjer efter denne forordnings anvendelsesdato.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 15. maj 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. juli 2004.

På Kommissionens vegne

Jörgen HOLMQUIST

Generaldirektør for fiskeri


(1)  EFT L 261 af 20.10.1993, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1954/2003 (EUT L 289 af 7.11.2003, s. 1).

(2)  EUT L 344 af 31.12.2003, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 867/2004 (EUT L 161 af 30.4.2004, s. 144).


Top