EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004L0077

Kommissionens direktiv 2004/77/EF af 29. april 2004 om ændring af direktiv 94/54/EF for så vidt angår mærkning af visse levnedsmidler, der indeholder glycyrrhizinsyre og ammoniumsalt heraf (EØS-relevant tekst)

OJ L 162, 30.4.2004, p. 76–77 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 008 P. 501 - 503
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 008 P. 501 - 503
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 008 P. 501 - 503
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 008 P. 501 - 503
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 008 P. 501 - 503
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 008 P. 501 - 503
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 008 P. 501 - 503
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 008 P. 501 - 503
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 008 P. 501 - 503
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 012 P. 33 - 35
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 012 P. 33 - 35

No longer in force, Date of end of validity: 19/02/2008; ophævet ved 32008L0005

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/77/oj

30.4.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 162/76


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2004/77/EF

af 29. april 2004

om ændring af direktiv 94/54/EF for så vidt angår mærkning af visse levnedsmidler, der indeholder glycyrrhizinsyre og ammoniumsalt heraf

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF af 20. marts 2000 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om mærkning af og præsentationsmåder for levnedsmidler samt om reklame for sådanne levnedsmidler (1), særlig artikel 4, stk. 2,

efter høring af Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens direktiv 94/54/EF af 18. november 1994 om angivelse på mærkningen af bestemte levnedsmidler af andre obligatoriske oplysninger end dem, der er fastsat i Rådets direktiv 2000/13/EF (2), indeholder en liste over de levnedsmidler, hvis mærkning skal omfatte en eller flere supplerende obligatoriske oplysninger.

(2)

Nærværende direktiv skal supplere listen for så vidt angår visse levnedsmidler, der indeholder glycyrrhizinsyre og ammoniumsalt heraf.

(3)

Glycyrrhizinsyre forekommer naturligt i lakridsplanten Glycyrrhiza glabra, mens ammoniumsalt heraf fremstilles af vandige ekstrakter af lakridsplanten Glycyrrhiza glabra. Glycyrrhizinsyre og ammoniumsalt heraf er optaget på EF-listen over aromastoffer, der er fastsat i Kommissionens afgørelse 1999/217/EF af 23. februar 1999 om oprettelse af en liste over aromastoffer, som anvendes eller er bestemt til anvendelse i eller på levnedsmidler, i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2232/96 (3). Eksponering for glycyrrhizinsyre og ammoniumsalt heraf sker for det meste via forbrug af konfekture (lakrids), herunder tyggegummi, urtete og andre drikkevarer.

(4)

Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler konkluderede i sin udtalelse af 4. april 2003 om glycyrrhizinsyre og ammoniumsalt heraf, at en øvre grænse for regelmæssig indtagelse på 100 mg/dag giver et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for hovedparten af befolkningen; et større forbrug end dette kan medføre forhøjet blodtryk. Komitéen bemærkede dog, at der er befolkningsgrupper, som denne øvre grænse ikke yder tilstrækkelig beskyttelse. Det drejer sig om personer med lidelser som følge af forstyrrelser i væske- og elektrolytbalancen.

(5)

Denne viden gør det nødvendigt med mærkning, der giver forbrugerne klare oplysninger om forekomst af glycyrrhizinsyre eller ammoniumsalt heraf i konfekture og drikkevarer. Hvis de pågældende produkter har et højt indhold af glycyrrhizinsyre eller ammoniumsalt heraf, bør forbrugerne, navnlig personer med for højt blodtryk, tillige oplyses om, at for stort indtag bør undgås. For at sikre, at forbrugerne kan forstå oplysningerne, bør man anvende den velkendte betegnelse »lakridsekstrakt«.

(6)

Direktiv 94/54/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

De i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilaget til direktiv 94/54/EF ændres som angivet i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne tillader handel med produkter, der er i overensstemmelse med dette direktiv, senest fra den 20.5.2005.

2.   Medlemsstaterne forbyder handel med produkter, der ikke er i overensstemmelse med dette direktiv, fra den 20.5.2006.

Produkter, der ikke er i overensstemmelse med dette direktiv, men som er mærket før den 20.5.2006, kan dog fortsat sælges, indtil lagrene er tømt.

Artikel 3

1.   Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv sendt den 20.5.2005. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 4

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. april 2004.

På Kommissionens vegne

David BYRNE

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 109 af 6.5.2000, s. 29. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/89/EF (EUT L 308 af 25.11.2003, s. 15).

(2)  EFT L 300 af 23.11.1994, s. 14. Senest ændret ved direktiv 96/21/EF (EFT L 88 af 5.4.1996, s. 5).

(3)  EFT L 84 af 27.3.1999, s. 1. Ændret ved beslutning 2002/113/EF (EFT L 49 af 20.2.2002, s. 1).


BILAG

Følgende indsættes i bilaget til direktiv 94/54/EF:

Levnedsmiddeltype eller -kategori

Oplysning

Konfekture eller drikkevarer, der indeholder glycyrrhizinsyre eller ammoniumsalt heraf som følge af tilsætning af selve stoffet/stofferne eller lakridsplanten Glycyrrhiza glabra i en koncentration på 100 mg/kg eller 10 mg/l eller derover.

Angivelsen »indeholder lakrids« indsættes umiddelbart efter ingredienslisten, medmindre angivelsen »lakrids« i forvejen fremgår af ingredienslisten eller af det navn, produktet sælges under. Hvis der ikke er en ingrediensliste, skal oplysningen placeres tæt ved det navn, produktet sælges under.

Konfekture, der indeholder glycyrrhizinsyre eller ammoniumsalt heraf som følge af tilsætning af selve stoffet/stofferne eller lakridsplanten Glycyrrhiza glabra i en koncentration på 4 g/kg eller derover.

Angivelsen »indeholder lakrids — personer, der lider af forhøjet blodtryk, bør undgå for stort indtag« indsættes efter ingredienslisten. Hvis der ikke er en ingrediensliste, skal oplysningen placeres tæt ved det navn, produktet sælges under.

Drikkevarer, der indeholder glycyrrhizinsyre eller ammoniumsalt heraf som følge af tilsætning af selve stoffet/stofferne eller lakridsplanten Glycyrrhiza glabra i koncentrationer på 50 mg/l eller derover eller på 300 mg/l eller derover ved drikkevarer, der indeholder over 1,2 % vol. alkohol (1).

Angivelsen »indeholder lakrids — personer, der lider af forhøjet blodtryk, bør undgå for stort indtag« indsættes efter ingredienslisten. Hvis der ikke er en ingrediensliste, skal oplysningen placeres tæt ved det navn, produktet sælges under.


(1)  Værdierne gælder for produkterne, som de udbydes klar til brug, eller som er rekonstituerede ifølge producentens anvisninger.


Top