EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0880

Kommissionens forordning (EF) nr. 880/2004 af 29. april 2004 om tilladelse uden tidsbegrænsning til anvendelse af beta-caroten og canthaxanthin som tilsætningsstoffer til foderstoffer, der tilhører gruppen farvestoffer, herunder pigmenter (EØS-relevant tekst)

OJ L 162, 30.4.2004, p. 68–69 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 045 P. 196 - 197
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 045 P. 196 - 197
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 045 P. 196 - 197
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 045 P. 196 - 197
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 045 P. 196 - 197
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 045 P. 196 - 197
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 045 P. 196 - 197
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 045 P. 196 - 197
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 045 P. 196 - 197
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 058 P. 183 - 184
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 058 P. 183 - 184
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 032 P. 242 - 243

No longer in force, Date of end of validity: 29/05/2021; ophævet ved 32021R0758

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/880/oj

32004R0880

Kommissionens forordning (EF) nr. 880/2004 af 29. april 2004 om tilladelse uden tidsbegrænsning til anvendelse af beta-caroten og canthaxanthin som tilsætningsstoffer til foderstoffer, der tilhører gruppen farvestoffer, herunder pigmenter (EØS-relevant tekst)

EU-Tidende nr. L 162 af 30/04/2004 s. 0068 - 0069


Kommissionens forordning (EF) nr. 880/2004

af 29. april 2004

om tilladelse uden tidsbegrænsning til anvendelse af beta-caroten og canthaxanthin som tilsætningsstoffer til foderstoffer, der tilhører gruppen farvestoffer, herunder pigmenter

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 70/524/EØF af 23. november 1970 om tilsætningsstoffer til foderstoffer(1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1756/2002(2), særlig artikel 9d, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I direktiv 70/524/EØF er det fastsat, at anvendelse af et tilsætningsstof forudsætter en EF-tilladelse.

(2) Tilsætningsstofferne beta-caroten, der anvendes til kanariefugle, og canthaxanthin, der er anvendes til selskabs- og prydfugle, og som er omhandlet i bilaget til nærværende forordning, blev første gang midlertidigt tilladt ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2316/98 af 26. oktober 1998(3). Den midlertidige tilladelse til disse tilsætningsstoffer blev forlænget til den 14. december 2003 ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2200/2001 af 17. oktober 2001(4).

(3) Producenten af begge tilsætningsstoffer har forelagt nye oplysninger om effektivitet til støtte for en ansøgning om tilladelse uden tidsbegrænsning.

(4) Vurderingen af ansøgningen om en tilladelse uden tidsbegrænsning vedrørende "karotenoider og xantofyler", der tilhører gruppen "farvestoffer, herunder pigmenter", viser, at de relevante betingelser i direktiv 70/524/EØF er opfyldt.

(5) Vurderingen af ansøgningen viser, at der kræves bestemte procedurer for at beskytte arbejdstagere mod at blive udsat for tilsætningsstofferne beta-caroten og canthaxanthin. En sådan beskyttelse er dog sikret ved anvendelse af Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet(5).

(6) De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (afdelingen for foder) -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De tilsætningsstoffer, der hører under del 1 "karotenoider og xantofyler" under gruppen "farvestoffer, herunder pigmenter", og som er opregnet i bilaget, tillades anvendt som tilsætningsstoffer til foderstoffer på de i bilaget fastsatte betingelser.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. april 2004.

På Kommissionens vegne

David Byrne

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 270 af 14.12.1970, s. 1.

(2) EFT L 265 af 3.10.2002, s. 1.

(3) EFT L 289 af 28.10.1998, s. 4.

(4) EFT L 299 af 15.11.2001, s. 1.

(5) EFT L 183 af 29.6.1989, s. 1.

BILAG

>TABELPOSITION>

Top