EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0876

Kommissionens forordning (EF) nr. 876/2004 af 29. april 2004 om ændring af bilag VIII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 for så vidt angår handel med avlsfår og -geder (EØS-relevant tekst)

OJ L 162, 30.4.2004, p. 52–53 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 045 P. 180 - 181
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 045 P. 180 - 181
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 045 P. 180 - 181
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 045 P. 180 - 181
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 045 P. 180 - 181
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 045 P. 180 - 181
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 045 P. 180 - 181
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 045 P. 180 - 181
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 045 P. 180 - 181
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 058 P. 167 - 168
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 058 P. 167 - 168
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 014 P. 255 - 256

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/876/oj

32004R0876

Kommissionens forordning (EF) nr. 876/2004 af 29. april 2004 om ændring af bilag VIII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 for så vidt angår handel med avlsfår og -geder (EØS-relevant tekst)

EU-Tidende nr. L 162 af 30/04/2004 s. 0052 - 0053


Kommissionens forordning (EF) nr. 876/2004

af 29. april 2004

om ændring af bilag VIII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 for så vidt angår handel med avlsfår og -geder

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier(1), særlig artikel 23, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Ved forordning (EF) nr. 999/2001 er der fastsat betingelser for handel inden for Fællesskabet med avlsfår og -geder.

(2) Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 260/2003(2) og (EF) nr. 1915/2003(3) er forordning (EF) nr. 999/2001 blevet ændret for at indføre udryddelsesforanstaltninger for scrapieinficerede bedrifter og for at ændre betingelserne for handel med avlsfår, således at der ikke er nogen restriktioner i handelen med får, der har prionproteingenotypen ARR/ARR.

(3) Overvågningskravene vedrørende bedrifter, der ønsker at afsende avlsfår og -geder med henblik på handel inden for Fællesskabet, bør ændres, så de afspejler den nye, mere intense indsats for scrapieudryddelse. Restriktionerne for dyr, der føres til sådanne bedrifter, bør ikke længere omfatte får, der har prionproteingenotypen ARR/ARR.

(4) De nye bestemmelser bør indføres i to etaper, således at der på kort sigt kan foretages forøget overvågning, samtidig med at forstyrrelser i samhandelen undgås.

(5) Forordning (EF) nr. 999/2001 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6) De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag VIII til forordning (EF) nr. 999/2001 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. juli 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. april 2004.

På Kommissionens vegne

David Byrne

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 147 af 31.5.2001, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2245/2003 (EUT L 333 af 20.12.2003, s. 28).

(2) EUT L 37 af 13.2.2003, s. 7.

(3) EUT L 283 af 31.10.2003, s. 29.

BILAG

Kapitel A, del I, litra a), i bilag VIII affattes således:

"a) Avlsfår og -geder skal enten være får, der har prionproteingenotypen ARR/ARR, som defineret i bilag I til Kommissionens beslutning 2002/1003/EF(1), eller de skal uafbrudt siden fødslen eller i de sidste tre år have været holdt på én eller flere bedrifter, der i mindst tre år har opfyldt følgende krav:

i) Indtil den 30. juni 2007:

- bedriften er undergivet regelmæssig officiel veterinærkontrol

- dyrene er identificeret

- der har ikke været noget bekræftet tilfælde af scrapie

- der er foretaget stikprøvekontrol af gamle hundyr, som er bestemt til slagtning

- på bedriften er kun indsat hundyr - bortset fra får med prionproteingenotypen ARR/ARR - fra en bedrift, som opfylder de samme krav

Senest fra den 1. juli 2004 skal bedrifterne begynde at overholde følgende supplerende krav:

- alle dyr, der er omhandlet i bilag III, kapitel A, del II, punkt 3, på over 18 måneder, og som er døde eller aflivet på bedriften, undersøges for scrapie i overensstemmelse med de laboratoriemetoder, der er fastsat i bilag X, kapitel C, punkt 3.2.b), og

- på bedriften indsættes kun får og geder - bortset fra får med prionproteingenotypen ARR/ARR - fra en bedrift, som opfylder de samme krav.

ii) Fra den 1. juli 2007:

- bedriften er undergivet regelmæssig officiel veterinærkontrol

- dyrene er identificeret i overensstemmelse med EF-bestemmelserne

- der har ikke været noget bekræftet tilfælde af scrapie

- alle dyr, der er omhandlet i bilag III, kapitel A, del II, punkt 3, på over 18 måneder, og som er døde eller aflivet på bedriften, er blevet undersøgt for scrapie i overensstemmelse med de laboratoriemetoder, der er fastsat i bilag X, kapitel C, punkt 3.2.b)

- på bedriften er kun indsat får og geder - bortset fra får med prionproteingenotypen ARR/ARR - fra en bedrift, som opfylder de samme krav.

Hvis de er bestemt til en medlemsstat, der for hele eller en del af sit område er omfattet af bestemmelserne i litra b) eller c), skal avlsfår og -geder opfylde de generelle eller begrænsede supplerende garantier, der er fastsat efter proceduren i artikel 24, stk. 2."

(1) EFT L 349 af 24.12.2002, s. 105.

Top