EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0433

Kommissionens forordning (EF) nr. 433/2004 af 9. marts 2004 om ophævelse af en række beslutninger vedrørende import af animalske biprodukter fra tredjelande (EØS-relevant tekst)

OJ L 71, 10.3.2004, p. 5–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/433/oj

32004R0433

Kommissionens forordning (EF) nr. 433/2004 af 9. marts 2004 om ophævelse af en række beslutninger vedrørende import af animalske biprodukter fra tredjelande (EØS-relevant tekst)

EU-Tidende nr. L 071 af 10/03/2004 s. 0005 - 0006


Kommissionens forordning (EF) nr. 433/2004

af 9. marts 2004

om ophævelse af en række beslutninger vedrørende import af animalske biprodukter fra tredjelande

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 72/462/EØF af 12. december 1972 om sundhedsmæssige og veterinærpolitimæssige problemer i forbindelse med indførsel af kvæg, svin, får og geder samt fersk kød og kødprodukter fra tredjelande(1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 807/2003(2), særlig artikel 3 og 16,

under henvisning til Rådets direktiv 92/118/EØF af 17. december 1992 om dyresundhedsmæssige og sundhedsmæssige betingelser for samhandel med og indførsel til Fællesskabet af produkter, der for så vidt angår disse betingelser ikke er underlagt specifikke fællesskabsbestemmelser, som omhandlet i bilag A, kapitel I, til direktiv 89/662/EØF, og for så vidt angår patogener, i direktiv 90/425/EØF(3), senest ændret ved Kommissionens beslutning 2003/42/EF(4), særlig artikel 10 og 13, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I direktiv 72/462/EØF er der fastsat bestemmelser om sundheds- og veterinærkontrol i forbindelse med import til Fællesskabet af bestemte dyr samt kød og kødprodukter heraf. Direktivet er retsgrundlag for følgende kommissionsbeslutninger vedrørende import til Fællesskabet af bestemte animalske produkter og biprodukter:

- beslutning 89/18/EØF af 22. december 1988 om betingelserne for indførsel fra tredjelande af fersk kød til andre formål end konsum(5)

- beslutning 92/187/EØF af 28. februar 1992 om betingelserne for indførsel af visse råvarer til den farmaceutiske industri fra tredjelande, som ikke er opført på listen i Rådets beslutning 79/542/EØF(6)

- beslutning 92/183/EØF af 3. marts 1992 om generelle betingelser for indførsel af bestemte råvarer til medicinalvareindustrien fra tredjelande opført på listen ifølge beslutning 79/542/EØF(7).

(2) I direktiv 92/118/EØF er der fastsat fællesskabsbestemmelser om dyresundhedsmæssige og sundhedsmæssige betingelser for handel med og import til Fællesskabet af bestemte animalske produkter. Nævnte direktiv er samtidig retsgrundlag for følgende kommissionsbeslutninger:

- beslutning 94/143/EF af 1. marts 1994 om dyresundhedsmæssige betingelser og udstedelse af sundhedscertifikat ved indførsel fra tredjelande af serum fra hovdyr(8)

- beslutning 94/309/EF af 27. april 1994 om dyresundhedsmæssige betingelser og udstedelse af sundhedscertifikat ved indførsel fra tredjelande af bestemte slags foder til selskabsdyr og visse ugarvede, fortærbare produkter til selskabsdyr med indhold af lavrisikostoffer af animalsk oprindelse(9), senest ændret ved beslutning 97/199/EF(10)

- beslutning 94/344/EF af 27. april 1994 om dyresundhedsmæssige betingelser og bestemmelser for udstedelse af sundhedscertifikat ved indførsel fra tredjelande af forarbejdet animalsk protein, herunder produkter indeholdende sådant protein, til foderbrug(11), senest ændret ved beslutning 97/198/EF(12)

- beslutning 94/435/EF af 10. juni 1994 om dyresundhedsmæssige betingelser og udstedelse af sundhedscertifikat ved indførsel af svinebørster fra tredjelande(13)

- beslutning 94/446/EF af 14. juni 1994 om kravene ved indførsel fra tredjelande af ben og benprodukter (bortset fra benmel), horn og hornprodukter (bortset fra hornmel) samt hove og klove og produkter fremstillet heraf (bortset fra hovmel) til videreforarbejdning, der ikke er bestemt til konsum eller foder(14), senest ændret ved beslutning 97/197/EF(15)

- beslutning 94/860/EF af 20. december 1994 om fastsættelse af betingelserne for indførsel fra tredjelande af biavlsprodukter til anvendelse til biavl(16)

- beslutning 95/341/EF af 27. juli 1995 om dyresundhedsbetingelser og udstedelse af sundhedscertifikat ved indførsel fra tredjelande af mælk og mælkebaserede produkter, der ikke er bestemt til konsum(17), ændret ved beslutning 96/106/EF(18)

- beslutning 96/500/EF af 22. juli 1996 om dyresundhedsbetingelser og udstedelse af certifikat eller officiel erklæring ved indførsel fra tredjelande af jagttrofæer af fugle og hovdyr, der ikke har gennemgået fuldstændig taksidermi(19)

- beslutning 97/168/EF af 29. november 1996 om dyresundhedsmæssige betingelser og udstedelse af sundhedscertifikat eller officiel erklæring for indførsel af huder og skind af hov- eller klovdyr fra tredjelande(20)

- beslutning 97/198/EF af 25. marts 1997 om dyresundhedsmæssige betingelser og udstedelse af sundhedscertifikat ved indførsel af forarbejdet animalsk protein fra visse tredjelande, der anvender alternative varmebehandlingssystemer, og om ændring af beslutning 94/344/EF(21).

(3) De nævnte direktiver er på væsentlige punkter blevet ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/33/EF af 21. oktober 2002 om ændring af Rådets direktiv 90/425/EØF og 92/118/EØF for så vidt angår sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter(22), bl.a. for at indskrænke anvendelsesområdet, så det kun omfatter animalske produkter bestemt til konsum samt patogener.

(4) Alle fællesskabsbestemmelser om animalske biprodukter, der ikke er bestemt til konsum, er nu fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002(23).

(5) Af hensyn til fællesskabslovgivningens sammenhæng og klarhed bør disse forskellige kommissionsbeslutninger vedrørende animalske biprodukter ikke bestemt til konsum, som har direktiv 72/462/EØF og 92/118/EØF som retsgrundlag, derfor ophæves.

(6) De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Ophævelse af beslutninger

Beslutning 89/18/EØF, 92/187/EØF, 92/183/EØF, 94/143/EF, 94/309/EF, 94/344/EF, 94/435/EF, 94/446/EF, 94/860/EF, 95/341/EF, 96/500/EF, 97/168/EF og 97/198/EF ophæves.

Artikel 2

Ikrafttrædelse og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. maj 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. marts 2004.

På Kommissionens vegne

David Byrne

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 302 af 31.12.1972, s. 28.

(2) EUT L 122 af 16.5.2003, s. 36.

(3) EFT L 62 af 15.3.1993, s. 49.

(4) EFT L 13 af 18.1.2003, s. 24.

(5) EFT L 8 af 11.1.1989, s. 17.

(6) EFT L 87 af 2.4.1992, s. 20.

(7) EFT L 84 af 31.3.1992, s. 33.

(8) EFT L 62 af 5.3.1994, s. 41.

(9) EFT L 137 af 1.6.1994, s. 62.

(10) EFT L 84 af 26.3.1997, s. 44.

(11) EFT L 154 af 21.6.1994, s. 45.

(12) EFT L 84 af 26.3.1997, s. 36.

(13) EFT L 180 af 14.7.1994, s. 40.

(14) EFT L 183 af 19.7.1994, s. 46.

(15) EFT L 84 af 26.3.1997, s. 32.

(16) EFT L 352 af 31.12.1994, s. 69.

(17) EFT L 200 af 24.8.1995, s. 42.

(18) EFT L 24 af 13.1.1996, s. 34.

(19) EFT L 203 af 13.8.1996, s. 13.

(20) EFT L 67 af 7.3.1997, s. 19.

(21) EFT L 84 af 26.3.1997, s. 36.

(22) EFT L 315 af 19.11.2002, s. 14.

(23) EFT L 273 af 10.10.2002, s. 1.

Top