EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0398

Rådets forordning (EF) nr. 398/2004 af 2. marts 2004 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af silicium med oprindelse i Folkerepublikken Kina

OJ L 66, 4.3.2004, p. 15–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 050 P. 40 - 55
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 050 P. 40 - 55
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 050 P. 40 - 55
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 050 P. 40 - 55
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 050 P. 40 - 55
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 050 P. 40 - 55
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 050 P. 40 - 55
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 050 P. 40 - 55
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 050 P. 40 - 55
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 034 P. 122 - 137
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 034 P. 122 - 137
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 039 P. 6 - 21

No longer in force, Date of end of validity: 05/03/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/398/oj

32004R0398

Rådets forordning (EF) nr. 398/2004 af 2. marts 2004 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af silicium med oprindelse i Folkerepublikken Kina

EU-Tidende nr. L 066 af 04/03/2004 s. 0015 - 0030


Rådets forordning (EF) nr. 398/2004

af 2. marts 2004

om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af silicium med oprindelse i Folkerepublikken Kina

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 384/96 af 22. december 1995 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab(1) (i det følgende benævnt "grundforordningen"), særlig artikel 11, stk. 2,

under henvisning til forslag forelagt af Kommissionen efter høring af Det Rådgivende Udvalg, og

ud fra følgende betragtninger:

PROCEDURE

Gældende foranstaltninger

(1) Ved forordning (EF) nr. 2496/97(2) indførte Rådet en endelig antidumpingværditold på importen af silicium med oprindelse i Folkerepublikken Kina. Den endelige told fastsattes til 49 % af nettoprisen, frit Fællesskabets grænse, ufortoldet. Det skal bemærkes, at de oprindelige foranstaltninger blev indført ved forordning (EØF) nr. 2200/90(3), og at forordning (EF) nr. 2496/97 markerede afslutningen på en udløbsundersøgelse.

Anmodning om en fornyet undersøgelse

(2) Efter offentliggørelsen i marts 2002 af en meddelelse(4) om snarligt udløb af gyldigheden af de gældende antidumpingforanstaltninger vedrørende importen af silicium med oprindelse i Folkerepublikken Kina modtog Kommissionen en anmodning om en fornyet undersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i grundforordningen. Anmodningen blev indgivet den 9. september 2002 af EUROALLIAGES (ferrolegeringsindustriens forbindelsesudvalg) (i det følgende benævnt "ansøgeren") på vegne af producenter, der repræsenterer 100 % af produktionen af siliciummetal i Fællesskabet. I anmodningen hævdes det, at udløbet af foranstaltningerne sandsynligvis vil føre til fortsat eller fornyet dumping og skade for EF-erhvervsgrenen.

(3) Efter at Kommissionen efter høring af det rådgivende udvalg havde fastslået, at der forelå tilstrækkelige beviser til at indlede en fornyet undersøgelse, meddelte den, at der ville blive indledt en udløbsundersøgelse(5) i henhold til artikel 11, stk. 2, i grundforordningen, og påbegyndte en undersøgelse.

Undersøgelse

Sagsforløb

(4) Kommissionen underrettede officielt de EF-producenter, der havde indgivet anmodningen, de eksporterende producenter i Folkerepublikken Kina, importører/forhandlere, brugerindustrierne og brugersammenslutninger, som den vidste var berørt af sagen, samt repræsentanter for den kinesiske regering om indledningen af undersøgelsen. Interesserede parter fik mulighed for at give deres mening til kende skriftligt og anmode om at blive hørt mundtligt inden for den frist, der var fastsat i indledningsmeddelelsen.

(5) Der blev udsendt spørgeskemaer til alle parter, som officielt var blevet underrettet om indledningen af undersøgelsen, og til sådanne, som havde anmodet om et spørgeskema inden for den i meddelelsen om indledningen af undersøgelsen fastsatte frist.

(6) Kommissionen modtog svar fra de tre EF-producenter, der havde indgivet klagen, en eksporterende producent, en importør og to producenter i referencelandet.

Interesserede parter og kontrolbesøg

(7) Kommissionen indhentede og efterprøvede alle oplysninger, som den anså for nødvendige med henblik på at træffe en afgørelse om sandsynligheden for fortsat eller fornyet dumping og skade samt om Fællesskabets interesser. Der blev aflagt kontrolbesøg hos følgende selskaber:

a) Eksporterende producent

Dalian DC Silicon Co., Ltd - Dalian, Folkerepublikken Kina

b) Forretningsmæssigt forbunden importør

Dow Corning Ltd, Barry, Wales, Det Forenede Kongerige

c) Producenter i referencelandet

Fesil ASA, Trondheim, Norge

Elkem ASA, Oslo, Norge.

d) Producenter i Fællesskabet

Invensil, Pechiney Group, Paris, Frankrig

Ferroatlantica, Madrid, Spanien

R W Silicium, Pocking, Tyskland

Undersøgelsesperioden

(8) Undersøgelsen af fortsat eller fornyet dumping og skade omfattede perioden fra 1. oktober 2001 til 30. september 2002 (i det følgende benævnt "undersøgelsesperioden" (UP)). Undersøgelsen af udviklingstendenser, der har relevans for en vurdering af sandsynligheden for fortsat eller fornyet skade, omfattede perioden fra 1. januar 1998 til udgangen af undersøgelsesperioden (i det følgende benævnt "den betragtede periode").

Procedure vedrørende andre lande

(9) I oktober 2002 blev der indledt en antidumpingprocedure vedrørende importen i Fællesskabet af silicium med oprindelse i Rusland. Den 10. juli 2003 blev der ved Rådets forordning (EF) nr. 2229/2003(6) indført en midlertidig antidumpingtold på mellem 22,7 % og 23,6 %.

Den pågældende vare og samme vare

(10) Den pågældende vare er den samme som i den oprindelige undersøgelse, dvs. siliciummetal med oprindelse i Folkerepublikken Kina, som i øjeblikket tariferes under KN-kode 2804 69 00 (med indhold af silicium på under 99,99 vægtprocent). Alene på grund af den aktuelle klassifikation i toldnomenklaturen anvendes udtrykket "silicium". Silicium af en større renhed, dvs. med indhold af silicium på 99,99 vægtprocent og derover, som hovedsagelig anvendes i industrien for elektroniske halvledere, henhører under en anden KN-kode og er ikke omfattet af denne procedure.

(11) Silicium fremstilles ved carbotermisk reduktion af kvarts (silica) med forskellige former for kulholdige produkter i en elektrisk lysbueovn med nedsænket elektrode. Det markedsføres i form af klumper, korn, granulat eller pulver ifølge internationalt anerkendte tekniske renhedsspecifikationer. Silicium anvendes først og fremmest i to industrier, nemlig i den kemiske industri til produktion af methylchlorsilaner eller trichlorsilaner og tetrachlorsilicium og i aluminiumsindustrien til produktion af aluminiumslegeringer i primære og sekundære smelteværker med henblik på at fremstille støbelegeringer til forskellige industrier, navnlig til bilindustrien.

(12) Som i den tidligere udløbsundersøgelse har undersøgelsen vist, at silicium, der fremstilles i Folkerepublikken Kina og sælges på hjemmemarkedet eller eksporteres til Fællesskabet, silicium, der fremstilles og sælges på hjemmemarkedet i referencelandet (Norge), og silicium, der fremstilles og sælges i Fællesskabet af de EF-producenter, der har indgivet klagen, har de samme grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber og de samme grundlæggende anvendelsesformål. De anses derfor for at være samme vare, jf. artikel 1, stk. 4, i grundforordningen.

(13) Der blev fremsat bemærkninger vedrørende den pågældende vares forskellige kvaliteter, en fra den kinesiske regering og en anden fra China Chamber of Commerce of Metals, Minerals and Chemicals Importers and Exporters. Men ingen af disse bemærkninger var dokumenteret. De blev desuden fremsat på et meget sent tidspunkt i proceduren. Af den grund blev bemærkningerne vedrørende den pågældende vare afvist.

SANDSYNLIGHEDEN FOR FORTSAT DUMPING

(14) Det blev i overensstemmelse med artikel 11, stk. 2, i grundforordningen undersøgt, om der for nærværende fandt dumping sted, og i bekræftende fald, om udløbet af foranstaltningernes gyldighedsperiode eventuelt ville føre til fortsat dumping.

Indledende bemærkninger

(15) Kun en af de seks kinesiske eksporterende producenter, der var nævnt i klagen, udviste samarbejdsvilje. Ifølge Eurostat-data tegnede dens eksport sig for over 80 % af den samlede kinesiske eksport til Fællesskabet. Ingen andre kinesiske eksporterende producenter fremlagde oplysninger, og derfor skulle konklusionerne vedrørende deres stilling drages på basis af disponible faktiske oplysninger, jf. artikel 18 i grundforordningen.

(16) I undersøgelsesperioden for denne foregående udløbsundersøgelse var importen af silicium fra Folkerepublikken Kina til Fællesskabet på 10199 tons. Efter indførelsen af antidumpingforanstaltningerne faldt den pågældende import til 4168 tons i 1998, men ved udgangen af undersøgelsesperioden var den steget igen til 14454 tons.

(17) Under den oprindelige undersøgelse havde den kinesiske import en markedsandel på 9,3 % i undersøgelsesperioden. Den pågældende import tegnede sig for en markedsandel på 3,8 % af det samlede forbrug i Fællesskabet i undersøgelsesperioden for den foregående udløbsundersøgelse. I perioden efter indførelsen af antidumpingforanstaltningerne faldt denne markedsandel til 1,4 % i 1998 men steg igen i undersøgelsesperioden til 3,9 % af det samlede forbrug i Fællesskabet af den pågældende vare.

Dumping i undersøgelsesperioden

(18) Kommissionen benyttede i overensstemmelse med artikel 11, stk. 9, i grundforordningen samme metode som under den oprindelige undersøgelse.

Referenceland

(19) Da Folkerepublikken Kina er en overgangsøkonomi, måtte den normale værdi beregnes på grundlag af oplysninger indhentet i et passende tredjeland med markedsøkonomi, jf. artikel 2, stk. 7, i grundforordningen.

(20) Som under den foregående udløbsundersøgelse blev Norge i meddelelsen om indledning af denne udløbsundersøgelse foreslået som referenceland med henblik på at fastsætte den normale værdi.

(21) Den kinesiske eksporterende producent modsatte sig dette forslag og hævdede, at Brasilien eller Sydafrika ville være et mere egnet valg, hovedsagelig fordi konkurrence- og markedsvilkårene i disse lande bedre kunne sammenlignes med forholdene i Folkerepublikken Kina. EF-industrien modsatte sig tanken om Brasilien og Sydafrika på grund af den kraftige devaluering af den brasilianske valuta og manglen på konkurrence i Sydafrika, hvor der kun fandtes en enkelt producent af den pågældende vare. Ingen af de kendte producenter i disse to lande indvilgede i at samarbejde om proceduren, selv om Kommissionen havde opfordret dem dertil. Brasilien og Sydafrika kunne derfor ikke benyttes som referencelande.

(22) Med hensyn til Norge blev det konstateret, at landet er en af verdens største producenter af silicium med to konkurrerende lokale producenter. Det blev også fastslået, at Norge er et åbent marked uden importafgift på silicium, og at der foregår en betragtelig import fra Brasilien og Folkerepublikken Kina. Det skal også bemærkes, at Norge har en naturlig fordel i form af adgang til billig energi, medens det ikke i noget indlæg hævdes, at Folkerepublikken Kina har en lignende fordel.

(23) Det konkluderes derfor, at Norge er et egnet referenceland. Kommissionen kontaktede de to kendte producenter af silicium i Norge, og begge indvilgede i at samarbejde.

Normal værdi

(24) Hvad angår fastsættelsen af den normale værdi, blev det for det første fastslået, at de norske producenters salg på hjemmemarkedet sammenlignet med eksporten fra Folkerepublikken Kina var af et repræsentativt omfang. Den normale værdi blev fastsat enten på basis af den vægtede gennemsnitspris, der betales i normal handel af uafhængige kunder, eller den beregnede normale værdi i tilfælde, hvor det hjemmemarkedssalget ikke var rentabelt. I denne sammenhæng skal det bemærkes, at der kun for en mindre andel af eksporten måtte anvendes beregnede normale værdier. I tilfælde, hvor den normale værdi blev beregnet, skete det ved at lægge en rimelig margen til dækning af salgs- og administrationsomkostninger og andre generalomkostninger (SA& G) samt fortjeneste til produktionsomkostningerne i Norge. I alle tilfælde blev SA& G og fortjeneste fastsat i overensstemmelse med den første metode i artikel 2, stk. 6, i grundforordningen.

Eksportpris

(25) Hvad angår eksporten til Fællesskabet, solgte den samarbejdsvillige eksporterende producent i Folkerepublikken Kina i de fleste tilfælde til et forretningsmæssigt forbundet selskab i Fællesskabet, som videreforarbejdede det importerede silicium til siliconer. Eksportpriserne i sådanne tilfælde vil normalt ikke blive benyttet til at fastsætte eksportprisen, fordi parternes indbyrdes forhold kan indvirke herpå. Man da det konstateredes, at de krævede priser svarede overens med markedspriserne som registreret i fagtidsskrifter samt med en anden kinesisk eksporterende producents priser, som ikke var samarbejdsvillig, men som eksporterede til samme selskab i EU i undersøgelsesperioden, blev det besluttet at benytte disse priser til beregning af eksportprisen. Eksportprisen blev således fastsat på basis af data fra den samarbejdsvillige eksporterende producent, den ikke-samarbejdsvillige eksporterende producent og ellers Eurostat-data. Det skal bemærkes, at den samarbejdsvillige eksporterende producents eksportmængde udgjorde 80 % af den af Eurostat registrerede import og var større end de samlede importerede mængder fra Folkerepublikken Kina af den pågældende vare i undersøgelsesperioden for den foregående udløbsundersøgelse.

Sammenligning

(26) For at sikre en rimelig sammenligning mellem den normale værdi og eksportprisen ab fabrik blev der i form af justeringer taget behørigt hensyn til forskelle i faktorer, der hævdedes og påvistes at påvirke priserne og dermed prissammenligneligheden, jf. artikel 2, stk. 10, i grundforordningen. Der blev foretaget justeringer for transport, forsikring, håndtering og kreditomkostninger.

Dumpingmargen

(27) I overensstemmelse med artikel 2, stk. 11, i grundforordningen blev dumpingmargenen fastsat på grundlag af en sammenligning mellem et vejet gennemsnit af den normale værdi og det vejede gennemsnit af eksportpriserne som fastlagt ovenfor. Det fremgik af denne sammenligning, at der forekom dumping. Dumpingmargenen udtrykt i procent af cif-prisen, Fællesskabets grænse, ufortoldet, var betydelig med 12,5 %, men dog meget lavere end de procentsatser, der blev konstateret under de foregående undersøgelser.

Konklusion

(28) Undersøgelsen viste, at den importerede mængde fra Kina af den pågældende vare var større end i undersøgelsesperioden for den foregående udløbsundersøgelse, og at den tydeligvis stadig blev solgt til dumpingpriser. Undersøgelsen afslørede ikke nogen grund til at tro, at dumpingen ville forsvinde eller falde, hvis foranstaltningerne blev ophævet. Det konkluderedes derfor, at det var sandsynligt, at der igen ville finde dumping sted.

Udviklingen i importen, hvis foranstaltningerne udløber

(29) Det blev også skønnet hensigtsmæssigt at undersøge, om der ville indtræde en stigning i den kinesiske eksportmængde, hvis de eksisterende foranstaltninger udløb. Med henblik herpå blev følgende faktorer vurderet: udviklingen i de kinesiske eksporterende producenters eksport og/eller produktionskapacitet og eksportadfærd på tredjelandes marked.

Den samarbejdsvillige eksportørs eksportsalg og ledige kapacitet

(30) Undersøgelsen viste, at det samarbejdsvillige selskab eksporterede hele sin produktion af den pågældende vare hovedsagelig til EU. Det er også blevet klart, at denne virksomhed har en betydelig overskydende produktionskapacitet, der for nylig er blevet fordoblet. Det skal også bemærkes, at den overvejende del af eksporten til EU skete under proceduren for aktiv forædling til et forretningsmæssigt forbundet selskab, som benyttede varen til yderligere forarbejdning. Med andre ord overgik denne eksport aldrig til fri omsætning på Fællesskabets marked, men den indgik i konkurrencen med silicium fra andre operatører på Fællesskabets marked. Ophævelse af foranstaltningerne ville således være et ekstra incitament for denne eksportør til at afskibe yderligere mængder af den pågældende vare til Fællesskabets marked enten med henblik på fri omsætning eller aktiv forædling.

Den kinesiske produktion og kapacitetsudnyttelse

(31) Ifølge anmodningen om en fornyet undersøgelse, som i denne forbindelse bygger på oplysninger i Metal Bulletin fra august 2001, er den samlede kinesiske produktionskapacitet for den pågældende vare på omkring 1203000 tons om året. I anmodningen om den fornyede undersøgelse henvises der også til oplysninger fra en førende uafhængig forskningsgruppe, som anslog produktionskapaciteten til omkring 600000 tons i 2002. Den kinesiske produktion blev anslået til omkring 400000 tons i nævnte år. På denne baggrund er den kinesiske kapacitetsudnyttelsessats på mellem 33 % og 66 % og i bedste fald er den ledige kapacitet mindst halvdelen af det samlede forbrug i Fællesskabet. Det fremgår også, at den kinesiske produktionskapacitet hurtigt kan øges yderligere, hvis markedsvilkårene kræver det.

(32) Den store produktionskapacitet, der er til rådighed i Folkerepublikken Kina, viser således, at producenterne er i stand til hurtigt at øge produktionen og sende den til ethvert eksportmarked, også Fællesskabets marked, hvis foranstaltningerne skulle udløbe.

(33) Da der ikke blev givet oplysninger fra kinesisk side, og da der kun foreligger ringe information om den kinesiske siliciumindustri, skal det bemærkes, at konklusionerne ovenfor i overensstemmelse med grundforordningen, særlig artikel 18, bygger på de bedste disponible oplysninger, nemlig dem, der fremgår af klagen.

Eksport til tredjelande

(34) På basis af kinesiske eksporthandelstal er det blevet fastslået, at den samlede eksport på verdensplan af kinesisk silicium voksede med 43 % fra 271626 tons i 1998 til 387444 tons i 2002(7). Priserne ved eksport til verdensmarkedet er 30 % lavere end priserne ved eksport til Fællesskabet, således at eksportører ville se en fordel i at øge eksporten til Fællesskabet snarere end tredjelande, hvis foranstaltningerne skulle blive ophævet.

(35) Der blev desuden konstateret et fald på næsten 4 % i de kinesiske eksportpriser på den pågældende vare fra 829 USD pr. ton i 1998 til 799 USD pr. ton i 2002(8).

(36) Det viser klart, at hvis foranstaltningerne udløb, ville de kinesiske eksportører se en fordel i at rette deres eksport mod Fællesskabets marked på baggrund af, at der netop var indført antidumpingforanstaltninger på det amerikanske marked, og at den russiske told på import fra Folkerepublikken Kina af den pågældende vare var blevet forhøjet fra 5 til 20 %.

Priserne ved eksport til Fællesskabet

(37) Det skal bemærkes, at det generelt herskende prisniveau for den pågældende vare i Fællesskabet gør Fællesskabets marked meget attraktivt. Det er et yderligere incitament til at øge eksporten til Fællesskabet enten ved at øge produktionen eller ved at omdirigere mængder, som i øjeblikket eksporteres til tredjelande. Det blev endvidere konstateret, at eksportpriserne til tredjelande var lavere end til Fællesskabet. Men de attraktive, relativt høje priser på Fællesskabets marked vil sandsynligvis ikke blive opretholdt på længere sigt, da mange kinesiske eksportører vil konkurrere med hinanden om at øge deres markedsandel på Fællesskabets marked, hvis foranstaltningerne ophæves. Det er derfor meget sandsynligt, at alle operatører på Fællesskabets marked ville blive nødt til at nedsættes deres priser tilsvarende.

Tredjelandes handelsbeskyttelsesforanstaltninger

(38) De kinesiske eksportørers eksportadfærd på andre vigtige markeder med den pågældende vare blev også undersøgt. USA foretog i 1999 i denne forbindelse en fornyet undersøgelse af antidumpingtolden på silicium fra Folkerepublikken Kina. Undersøgelsen viste meget høje dumpingmargener (indtil 139 %). I februar 2003 blev antidumpingforanstaltningerne mod importen af den pågældende vare derfor fornyet ud fra den slutning, at der på ny ville forekomme skadelig dumping, hvis foranstaltningerne blev ophævet(9).

(39) Den russiske administration afsluttede endvidere i 2002 en antidumpingundersøgelse vedrørende importen af silicium fra Folkerepublikken Kina med en henstilling om en antidumpingtold på 25 %. Men efter konsultationer med de kinesiske myndigheder blev importtolden på 5 % hævet til 20 %. Der er tydelige tegn på, at de kinesiske eksportører vil skulle finde andre markeder til at sælge den pågældende vare.

(40) På baggrund af det ovenfor anførte kan det konkluderes, at de kinesiske eksporterende producenter er under pres for at finde alternative eksportmarkeder.

Konklusion

(41) Undersøgelsen har vist, at Folkerepublikken Kina er fortsat med sin dumpingpraksis igennem undersøgelsesperioden. I betragtning af, at Folkerepublikken Kina har en betydelig ledig produktionskapacitet, og at den kinesiske eksport til tredjelande sker til endnu lavere priser end til Fællesskabet, er det meget sandsynligt, at de kinesiske eksporterende producenter vil øge deres dumpingeksport af den pågældende vare til Fællesskabet betydeligt, hvis de eksisterende foranstaltninger udløb. Eksporten af den pågældende vare fra de kinesiske eksportører er desuden hæmmet af nye antidumpingforanstaltninger både i USA og Rusland. Det er kort sagt yderst sandsynligt, at importen i Fællesskabet fra Kina vil blive genoptaget med betydelige mængder og til dumpingpriser, hvis foranstaltningerne udløb.

DEFINITION AF EF-ERHVERVSGRENEN

(42) De tre klagende EF-producenter besvarede spørgeskemaet og samarbejdede fuldt ud i forbindelse med undersøgelsen. I undersøgelsesperioden tegnede de sig for 100 % af produktionen i Fællesskabet. En af de tre EF-producenter indførte i undersøgelsesperioden den pågældende vare fra andre tredjelande, navnlig fra Sydafrika. Det blev dog konstateret, at denne import i hovedsagen skulle supplere varer, som EF-producenten leverede til sine kunder i Fællesskabet. Der var en nedgang i denne import i den betragtede periode, navnlig mellem 1998 og 1999, hvor den faldt til det halve, som følge af at den pågældende producent etablerede nye produktionsanlæg i Fællesskabet og indgik strategiske forpligtelser til at producere og sælge mere silicium på Fællesskabets marked. I undersøgelsesperioden udgjorde mængden af den pågældende vare, der blev indført af den pågældende producent, kun 2,1 % af EF-erhvervsgrenens siliciumsalg i Fællesskabet (3,5 % af salget for den pågældende producent) og 1,9 % af EF-erhvervsgrenens produktion af den pågældende vare (3,2 % af den pågældende producents produktion). I betragtning af det ovenfor anførte konkluderes det, at denne producents import ikke påvirkede dens status som EF-producent.

(43) På dette grundlag udgør de tre klagende EF-producenter EF-erhvervsgrenen, jf. artikel 4, stk. 1, og artikel 5, stk. 4, i grundforordningen.

SITUATIONEN PÅ FÆLLESSKABSMARKEDET

Forbruget i EF

(44) Forbruget i Fællesskabet blev fastsat på grundlag af EF-erhvervsgrenens salg i Fællesskabet plus import fra Kina og fra andre tredjelande (Eurostats oplysninger).

Tabel 1 Forbruget i EF (på grundlag af salgsmængder)

>TABELPOSITION>

Kilde:

Kontrollerede besvarelser af spørgeskemaet og Eurostat.

(45) Forbruget af silicium i EF toppede i 2000 med næsten 390000 tons, inden det faldt igen i både 2001 og undersøgelsesperioden, hvor det kom ned på 371540 tons. Der forekom alt i alt en stigning på 28 % over hele den betragtede periode, men et fald på 4 % mellem 2000 og undersøgelsesperioden.

Importen fra Kina

Importens mængde, markedsandel og priser

(46) Set på basis af oplysninger fra Eurostat voksede importen fra Kina i den pågældende periode fra 4168 til 14454 tons. Den kinesiske imports markedsandel, som var på omkring 4 % under den foregående udløbsundersøgelse, voksede i den betragtede periode fra 1,4 % til 3,9 % i undersøgelsesperioden. Priserne faldt først med 8 % fra 1998 til 2000 og steg da igen til et højere niveau end i 1998 ved udgangen af undersøgelsesperioden.

Tabel 2 Import fra Kina (baseret på Eurostat)

>TABELPOSITION>

Prisudvikling.

(47) Efter indførelsen af antidumpingtold i 1997 var priserne på silicium med oprindelse i Kina fortsat lavere end EF-erhvervsgrenens priser. Forskellen i forhold til EF-erhvervsgrenens priser var 2 % i undersøgelsesperioden. Denne forskel blev fastsat på grundlag af EF-erhvervsgrenens gennemsnitlige salgspriser ab fabrik, idet de kinesiske importpriser blev indhentet fra Eurostat og justeret for omkostninger efter importen, told og antidumpingtold. Det skal bemærkes, at ovennævnte salgspriser blev beregnet på basis af både salget til EF-forbrugere på Fællesskabets marked og salget af kinesisk silicium bestemt til aktiv forædling. Der blev derfor ikke anvendt dumpingtold på sidstnævnte salg. Det skal dog bemærkes, at det blev fastslået, at gennemsnitsprisen for kinesisk silicium, der overgik til fri omsætning på Fællesskabets marked, var meget lav på omkring 870 EUR pr. ton.

EF-erhvervsgrenens økonomiske situation

Produktion, kapacitet og kapacitetsudnyttelse

Tabel 3 Produktion

>TABELPOSITION>

Kilde:

EF-erhvervsgrenens kontrollerede besvarelser af spørgeskemaerne.

(48) I den betragtede periode steg EF-erhvervsgrenens produktion med 34 %, men faldt imidlertid med 3 % mellem 2001 og undersøgelsesperioden. I undersøgelsesperioden udgjorde EF-erhvervsgrenens produktion af silicium 38,7 % af forbruget i Fællesskabet.

Tabel 4 Produktionskapacitet

>TABELPOSITION>

Kilde:

EF-erhvervsgrenens kontrollerede besvarelser af spørgeskemaet.

(49) Produktionskapaciteten steg for hvert år, bortset fra i undersøgelsesperioden, hvor den faldt en smule. Samlet set steg kapaciteten med 30 % i den betragtede periode som følge af de investeringsbeslutninger, der blev truffet i 1998.

Tabel 5 Kapacitetsudnyttelse

>TABELPOSITION>

Kilde:

EF-erhvervsgrenens kontrollerede besvarelser af spørgeskemaet.

(50) Det fremgår af ovenstående tabel, at kapacitetsudnyttelsen steg med 3 procentpoint i den betragtede periode. Den største stigning forekom mellem 1998 og 1999. Mellem 2000 og undersøgelsesperioden faldt kapacitetsudnyttelsen med omkring 2 procentpoint.

Salgsmængde og salgspriser

Tabel 6 Salgsmængde

>TABELPOSITION>

Kilde:

EF-erhvervsgrenens kontrollerede besvarelser af spørgeskemaet.

(51) EF-erhvervsgrenens salg til ikke-forretningsmæssigt forbundne kunder i EF steg med 57 % mellem 1998 og undersøgelsesperioden.

(52) Salget til forretningsmæssigt forbundne selskaber forblev stabilt og udgjorde mindre end 6 % af det samlede salg i den betragtede periode.

Tabel 7 EF-erhvervsgrenens salgspriser på silicium

>TABELPOSITION>

Kilde:

EF-erhvervsgrenens kontrollerede besvarelser af spørgeskemaet.

(53) I perioden fra 1998 til undersøgelsesperioden faldt EF-erhvervsgrenens gennemsnitlige salgspris på silicium på EF-markedet med hele 16 %. Gennemsnitspriserne faldt kraftigt i 1999 og nåede helt ned på 1184 EUR pr. ton, inden de igen steg til 1271 EUR pr. ton i 2001. Derefter faldt priserne med 7 % i undersøgelsesperioden og endte på det samme niveau som i 1999. Det kraftige fald i salgspriserne og stigningen i produktionsomkostningerne var i høj grad medvirkende til en forværring af EF-erhvervsgrenens finansielle situation.

Markedsandel

Tabel 8 Markedsandel

>TABELPOSITION>

Kilde:

EF-erhvervsgrenens kontrollerede besvarelser af spørgeskemaet.

(54) EF-erhvervsgrenens markedsandel steg fra 29,8 % i 1998 til 36,7 % i undersøgelsesperioden i takt med dens øgede produktion og salgsmængde som følge af åbningen af et nyt produktionsanlæg i Fællesskabet. En stor stigning fandt sted mellem 1998 og 1999 (+ 5,4 % af markedet), hvor der blev etableret nye produktionsanlæg i EU. Mellem 2001 og undersøgelsesperioden var der en mindre stigning (+ 2,4 procentpoint).

Lagerbeholdninger

Tabel 9 Lagerbeholdninger

>TABELPOSITION>

Kilde:

EF-erhvervsgrenens kontrollerede besvarelser af spørgeskemaet.

(55) Det fremgår af ovenstående tabel, at lagerbeholdningen faldt med 29 % i den betragtede periode. Bortset fra i 2000 lå lagerbeholdningerne på ca. 33000 tons indtil i undersøgelsesperioden, hvor de faldt til lige over 23000 tons.

(56) I 1998 udgjorde de ca. 38 % af EF-erhvervsgrenens salgsmængde på EF-markedet, men i undersøgelsesperioden faldt de til under 17 % af salget. Grunden til denne nedgang er i hovedsagen, at lagerbeholdningerne som regel bygges op ved udgangen af hvert kalenderår for at kunne mindske produktionsmængden i vintermånederne, hvor energiomkostningerne er højest. Undersøgelsesperioden endte i september, dvs. inden opbygningen af lagerbeholdningerne fik sin fulde virkning.

Rentabilitet og likviditet

(57) I den betragtede periode udviklede rentabiliteten sig således udtrykt i procent af nettosalgsværdien:

Tabel 10 Rentabilitet

>TABELPOSITION>

Kilde:

EF-erhvervsgrenens kontrollerede besvarelser af spørgeskemaet.

(58) Bortset fra i 2000 faldt EF-erhvervsgrenens rentabilitet konstant i hele perioden, nemlig fra en fortjeneste på 12,6 % i 1998 til et tab på 2,1 % i undersøgelsesperioden. I 2000 blev afkastet af salget forbedret takket være en stigning i salgsprisen på 4 % sammenlignet med 1999 og lavere produktionsomkostninger som følge af øgede investeringer. I 2001 faldt fortjenesten på grund en stigning i produktionsomkostningerne, navnlig i priserne på energi og hjælpematerialer, som ikke blev fulgt op af en tilsvarende stigning i salgspriserne. Faktisk steg de gennemsnitlige omkostninger med 80 EUR pr. ton i dette år, hvoraf 40 EUR pr. ton kunne overvæltes på kunderne. I undersøgelsesperioden faldt priserne, hvilket gjorde EF-erhvervsgrenen tabsgivende på trods af et fald i de gennemsnitlige produktionsomkostninger.

Likviditet

Tabel 11 Likviditet

>TABELPOSITION>

Kilde:

EF-erhvervsgrenens kontrollerede besvarelser af spørgeskemaet.

(59) Likviditeten faldt med 64 % i den betragtede periode og fulgte en lignende udvikling som rentabiliteten.

Investeringer, investeringsafkast og evne til at rejse kapital

Tabel 12 Investeringer

>TABELPOSITION>

Kilde:

EF-erhvervsgrenens kontrollerede besvarelser af spørgeskemaet.

(60) Formålet med de betydelige investeringer mellem 1998 og 2000 var navnlig at øge EF-produktionskapaciteten som følge af gunstige vilkår i 1998 og en positiv udvikling i EF-markedet for silicium, som EF-erhvervsgrenen nød godt af på daværende tidspunkt. Denne øgede kapacitet hjalp også til at mindske EF-erhvervsgrenens afhængighed af importeret silicium. De forventede forbedringer afspejlede sig i udviklingen i forbruget i EF, der steg med 34 % i denne periode (1998 til 2000).

(61) Det fremgik af undersøgelsen, at investeringsafkastet, inkl. kumulativ afskrivning, faldt i den betragtede periode i lighed med udviklingen i rentabiliteten.

Tabel 13 Afkast af investeringer og evnen til at rejse kapital

>TABELPOSITION>

Kilde:

EF-erhvervsgrenens kontrollerede besvarelser af spørgeskemaet.

(62) Selskaberne i EF-erhvervsgrenen er alle en del af en større koncern. Derfor afhænger deres evne til at rejse kapital af disse koncerners økonomiske situation som helhed betragtet. De pågældende koncerner havde ingen problemer med at rejse kapital i den betragtede periode. Dog blev der rapporteret om problemer med at skaffe midler til nye projekter specielt i siliciumsektoren. Dette synes at blive underbygget af den negative udvikling i EF-erhvervsgrenens finansielle situation og med data, der blev kontrolleret under undersøgelsen. Disse data er sammenfattet i tabel 12, hvor investeringerne i undersøgelsesperioden kun udgjorde 22 % af deres niveau i 1998.

Beskæftigelse, produktivitet og lønninger

Tabel 14 Beskæftigelse

>TABELPOSITION>

Kilde:

EF-erhvervsgrenens kontrollerede besvarelser af spørgeskemaet.

(63) Tabellen ovenfor viser, at beskæftigelsen voksede med 16 % i den betragtede periode. Den største stigning forekom i perioden fra 1998 til 2000 som følge af en udvidet produktionskapacitet, men den voksede ikke yderligere i væsentligt omfang i undersøgelsesperioden.

(64) Eftersom produktionen voksede mere end beskæftigelsen, steg produktiviteten med 15 % i samme periode som vist nedenfor:

Tabel 15 Produktivitet

>TABELPOSITION>

Kilde:

EF-erhvervsgrenens kontrollerede besvarelser af spørgeskemaet.

(65) I den betragtede periode steg gennemsnitslønningerne for de ansatte i EF-erhvervsgrenen med under 1 % om året, dvs. med mindre end inflationstakten.

Tabel 16 Lønninger

>TABELPOSITION>

Kilde:

EF-erhvervsgrenens kontrollerede besvarelser af spørgeskemaet.

Dumpingmargenens størrelse

(66) For så vidt angår virkningerne for EF-erhvervsgrenens situation af størrelsen af den faktiske dumpingmargen, der konstateredes i undersøgelsesperioden, skal det bemærkes, at den konstaterede margen for Kina er betydelig. Skulle foranstaltningerne derfor udløbe, vil virkningerne af den under denne undersøgelse konstaterede dumpingmargen blive betydelige, da tolden er på 49 % af cif-prisen for import fra Kina.

EF-erhvervsgrenens eksportaktivitet

(67) Det fremgik af undersøgelsen, at EF-erhvervsgrenens eksportaktivitet udviklede sig således:

Tabel 17 EF-erhvervsgrenens eksport

>TABELPOSITION>

Kilde:

EF-erhvervsgrenens kontrollerede besvarelser af spørgeskemaet.

(68) EF-erhvervsgrenens eksport af silicium blev halveret i den betragtede periode og faldt navnlig i undersøgelsesperioden. Dette fald kan komparativt set forekomme drastisk i absolutte termer, men det repræsenterer imidlertid et fald fra et beskedent salg, nemlig under 4,8 % af alt salg i 2001 til et endnu mere beskedent salg på under 2,4 % i undersøgelsesperioden. Den mindskede eksport kan have haft en vis indflydelse på EF-erhvervsgrenens økonomiske situation, men den har været begrænset. Salgspriserne og rentabiliteten på Fællesskabets marked var meget mere afgørende for forringelsen af EF-erhvervsgrenens situation. En nedgang i eksportmængderne, som allerede var begrænsede forud for undersøgelsesperioden, vil derfor kun have haft en ringe eller ingen indflydelse på EF-erhvervsgrenens situation.

Importen fra andre tredjelande og dens priser

(69) Importen af silicium til EF fra andre lande end Kina og dens gennemsnitspriser udviklede sig således:

Tabel 18 Import til EF fra andre tredjelande (mængde)

>TABELPOSITION>

Kilde:

Eurostat.

Tabel 19 Import til EF fra andre tredjelande (gennemsnitspris)

>TABELPOSITION>

Kilde:

Eurostat.

(70) Den samlede importmængde af silicium fra andre tredjelande end Kina steg ganske vist i den undersøgte periode fra ca. 200000 tons i 1998 til 221000 tons i undersøgelsesperioden, men deres markedsandel faldt fra omkring 69 % til 59 % i denne periode. De største eksportører til Fællesskabet var Norge, Brasilien, Sydafrika og Rusland. Kun importen fra Rusland havde gennemsnitlige importpriser, der var betydeligt lavere end EF-erhvervsgrenens i undersøgelsesperioden. Som angivet i betragtning 47 ovenfor var prisen på kinesisk silicium i fri omsætning på Fællesskabets marked betydelig lavere end prisen på import fra andre tredjelande, jf. tabel 19 ovenfor.

Konklusion

(71) Som forklaret og vist ovenfor kunne EF-erhvervsgrenen fra 1998 til 2000 drage fordel af en markedsvækst på 34 % og en betydelig stigning i salgsmængde og markedsandel. Derefter stagnerede både salgsmængde og markedsandel, og EF-erhvervsgrenens finansielle situation (priser, rentabilitet og likviditet) blev forværret.

(72) Det fremgår af en nærmere undersøgelse, at den positive udvikling for EF-erhvervsgrenen hovedsagelig fandt sted mellem 1998 og 2000. Fra og med 2000 kan der ikke registreres nogen nævneværdig forbedring.

(73) Forbedringerne mellem 1998 og 2000 kan direkte tilskrives beslutninger, som EF-erhvervsgrenen traf i 1998 om at investere i ekstra EF-produktionsanlæg. Mellem 1998 og 2000 voksede produktionskapaciteten i Fællesskabet med 26 % fra 125000 tons til 158000 tons. Beslutningerne blev truffet som en reaktion på antidumpingforanstaltningerne mod importen af silicium fra Kina, der som skitseret i betragtning 1 var blevet forlænget i 1997. EF-erhvervsgrenen opnåede også en god fortjeneste på sit salg af silicium i EU i 1998 (jf. betragtning 58). Det kan deraf konstateres, at EF-erhvervsgrenen kunne drage fordel af antidumpingforanstaltningerne mod importen af silicium fra Kina. Fra 2000 indtil undersøgelsesperioden forværredes situationen for EF-erhvervsgrenen, idet der især indtraf et prisfald på 46 EUR pr. ton, en rentabilitetsnedgang på 7,1 procentpoint, en nedgang i likviditeten på 59 % og et fald i investeringerne på 55 %. I undersøgelsesperioden befandt EF-erhvervsgrenen sig i en tabgivende situation. Af disse grunde skønnes det, at EF-erhvervsgrenen i undersøgelsesperioden befandt sig i en meget skrøbelig og sårbar situation.

SANDSYNLIGHEDEN FOR FORNYET SKADE

(74) Dumpingimporten fra Kina er vokset betydeligt i mængde i den betragtede periode, og det er sandsynligt, at der uden de eksisterende antidumpingforanstaltninger ville blive afskibet betydeligt større mængder af den pågældende vare til Fællesskabets marked til meget lave priser, som ville være lavere end EF-erhvervsgrenens priser. Prisforskellen mellem den importerede vare og den af EF-erhvervsgrenen fremstillede vare vil i betragtning af den gældende antidumpingtolds størrelse kunne blive på over 35 %, hvis foranstaltningen udløb.

(75) Som nævnt i betragtning 31 anslås det, at den latente kapacitet i Kina er tilstrækkelig til at dække 50 % af efterspørgslen i Fællesskabet efter silicium. Skulle de aktuelle foranstaltninger udløbe, består der en trussel om, at den betydelige del af den ledige produktionskapacitet ville blive brugt til at oversvømme Fællesskabets marked med silicium fra Kina. Oplysningerne fra Eurostat antyder, at kinesisk silicium ved import med toldsuspension blev indført i Fællesskabet til en gennemsnitlig pris på 870 EUR pr. ton. Der er ingen grund til at tro, at de fremtidige priser vil ligge højere, hvis foranstaltningerne udløber. Ved en undersøgelse af, hvilken virkning en sådan ekstra import til lave priser vil få for EF-erhvervsgrenens situation, bør man holde sig følgende for øje: Erhvervsgrenen befinder sig allerede i en svækket situation på grund af dumpingimport fra både Rusland og Kina. Skulle der forekomme dumpingimport fra Kina i et sådant omfang, ville det omgående forårsage et yderligere alvorligt pristryk på Fællesskabets marked, da EF-erhvervsgrenen i første række ville forsøge at bevare sin markedsandel snarere end at indskrænke produktionen. Dette ville på sin side udhule EF-erhvervsgrenens rentabilitet, idet den vil opleve endnu større tab end de 2,1 %, der blev registreret i undersøgelsesperioden. Selv på kort sigt vil EF-erhvervsgrenen kunne blive fortrængt fra markedet som resultat af en uholdbar finansiel situation, hvilket bl.a. den faldende rentabilitet (- 14,7 procentpoints) i den betragtede periode afspejler.

(76) Der skal mindes om, at det i betragtning 28 konkluderes, at kinesisk silicium fortsat blev dumpet på Fællesskabets marked, og i betragtning 41, at denne import sandsynligvis ville stige betydeligt, hvis foranstaltningerne blev ophævet, og i betragtning 73, at EF-erhvervsgrenen befandt sig i en skrøbelig situation. Da de aktuelle foranstaltninger er tilstrækkelige til at fjerne enhver skade for EF-erhvervsgrenen fra kinesisk import, konkluderes det, at der med en ophævelse af foranstaltningerne ville genopstå skade som følge af dumpingimport fra Kina.

FÆLLESSKABETS INTERESSER

Indledende bemærkning

(77) Det blev i henhold til artikel 21 i grundforordningen undersøgt, om en forlængelse af de bestående antidumpingforanstaltninger ville stride mod Fællesskabets interesser. Fastlæggelsen af Fællesskabets interesser baseredes på en vurdering af alle de forskellige involverede interesser, dvs. EF-erhvervsgrenens, importørernes, forhandlernes, brugernes og leverandørernes interesser.

(78) Det bør erindres, at det i den tidligere undersøgelse fandtes, at en indførelse af foranstaltninger ikke stred mod Fællesskabets interesser. Da den foreliggende undersøgelse er en udløbsundersøgelse, giver den desuden en analyse af en situation, hvor der allerede er indført antidumpingforanstaltninger, og en vurdering af enhver utilbørlig negativ indvirkning på de berørte parter af de aktuelle antidumpingforanstaltninger.

(79) På dette grundlag undersøgtes det, om der til trods for konklusionerne om sandsynligheden af, at der igen vil finde skadevoldende dumping sted, fandtes tvingende grunde til at konkludere, at det ikke er i Fællesskabets interesse at opretholde foranstaltningerne i dette bestemte tilfælde.

EF-erhvervsgrenens interesser

(80) EF-erhvervsgrenen har vist sig at være en i strukturel henseende levedygtig erhvervsgren, som er i stand til at tilpasse sig til de skiftende vilkår på markedet. Dette bekræftes især af dens positive udvikling, efter at den effektive konkurrence var blevet genetableret som følge af indførelsen af antidumpingforanstaltninger vedrørende importen med oprindelse i Kina, og af dens investeringer i ekstra produktionskapacitet i 1998. Det kan imidlertid konkluderes, at dens situation højst sandsynligt vil blive stærkt forværret, hvis antidumpingforanstaltningerne ikke videreføres.

Ikke-forretningsmæssigt forbundne importørers/forhandleres interesser

(81) Kommissionen udsendte spørgeskemaer til ni ikke-forretningsmæssigt forbundne importører/forhandlere og sammenslutninger. Der blev ikke modtaget noget svar på disse spørgeskemaer, og ingen andre importører/forhandlere gav sig til kende.

(82) Under disse omstændigheder blev det konkluderet, at de gældende foranstaltninger ikke åbenbart påvirker disse importører eller forhandlere, og at en videreførelse af foranstaltninger derfor ikke ville berøre disse parter.

Brugernes interesser

(83) Kommissionen udsendte spørgeskemaer til 15 brugere og brugersammenslutninger. Der indgik kun to ufuldstændige svar fra brugerne og et generelt indlæg fra en brugersammenslutning. Heraf kunne det udledes, at silicium tegnede sig for omkring 10 % af deres brugeres produktionsomkostninger. Det kunne også konstateres, at begge brugere var rentable selskaber selv med de aktuelle antidumpingforanstaltninger mod silicium fra Kina. Indlæggene indeholdt ingen kommentarer til de eventuelle virkninger af foranstaltningernes udløb. De indeholdt heller ingen oplysninger om, hvilke virkninger foranstaltningerne havde haft for disse to brugere. Det blev desuden ikke oplyst, om tolden kunne være blevet overvæltet på deres egne kunder.

(84) I svaret fra brugersammenslutningen anføres det, at det ville være i Fællesskabets interesse at have så mange forskellige siliciumforsyningskilder som muligt. Det anførtes tillige, at man antog, at foranstaltningernes udløb ikke ville føre til fornyet skadevoldende dumping af silicium fra Kina. Denne antagelse blev imidlertid ikke underbygget med dokumentation.

(85) På baggrund af i) denne lave besvarelsesprocent for de udsendte spørgeskemaer, ii) de modtagne indlægs ufuldstændige karakter, iii) manglen på kontrollerbare data til støtte af de gældende foranstaltningers udløb konkluderes det, at en opretholdelse af tolden ikke vil have nogen væsentlig indvirkning på brugerne.

Konklusion

(86) Det konkluderes derfor, at der ikke er nogen tvingende årsager i forbindelse med Fællesskabets interesser til ikke at opretholde antidumpingforanstaltningerne.

ANTIDUMPINGFORANSTALTNINGER

(87) Det følger af ovenstående, at antidumpingforanstaltningerne over for importen af silicium med oprindelse i Kina, der indførtes ved forordning (EF) nr. 2496/97, bør opretholdes, således som det er muligt i henhold til artikel 11, stk. 2, i grundforordningen -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1. Der indføres en endelig antidumpingtold på importen af silicium henhørende under KN-kode 2804 69 00 med oprindelse i Folkerepublikken Kina.

2. Den endelige antidumpingtold fastsættes til 49 % af nettoprisen, frit Fællesskabets grænse, ufortoldet.

3. Medmindre andet er fastsat, finder gældende bestemmelser for told anvendelse.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. marts 2004.

På Rådets vegne

M. Cullen

Formand

(1) EFT L 56 af 6.3.1996, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1972/2002 (EFT L 305 af 7.11.2002, s. 1).

(2) EFT L 345 af 16.12.1997, s. 1.

(3) EFT L 198 af 28.7.1990, s. 57. Ændret ved Rådets forordning (EØF) nr. 1607/92 (EFT L 170 af 25.6.1992, s. 1).

(4) EFT C 67 af 16.3.2002, s. 34.

(5) EFT C 246 af 12.10.2002, s. 9.

(6) EUT L 339 af 24.12.2003, s. 3.

(7) Da der ikke findes en opdeling pr. måned i undersøgelsesperioden, er der benyttet tal på årsbasis.

(8) Da der ikke findes en opdeling pr. måned i undersøgelsesperioden, er der benyttet tal på årsbasis.

(9) US Federal Register/Vol. 68, No. 25 af 11.2.2003.

Top