EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0365

Kommissionens forordning (EF) nr. 365/2004 af 27. februar 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 2233/2003 om åbning af EF-toldkontingenter for 2004 for får, geder, fårekød og gedekød

OJ L 63, 28.2.2004, p. 30–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 042 P. 555 - 555
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 042 P. 555 - 555
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 042 P. 555 - 555
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 042 P. 555 - 555
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 042 P. 555 - 555
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 042 P. 555 - 555
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 042 P. 555 - 555
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 042 P. 555 - 555
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 042 P. 555 - 555

No longer in force, Date of end of validity: 08/11/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/365/oj

32004R0365

Kommissionens forordning (EF) nr. 365/2004 af 27. februar 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 2233/2003 om åbning af EF-toldkontingenter for 2004 for får, geder, fårekød og gedekød

EU-Tidende nr. L 063 af 28/02/2004 s. 0030 - 0030


Kommissionens forordning (EF) nr. 365/2004

af 27. februar 2004

om ændring af forordning (EF) nr. 2233/2003 om åbning af EF-toldkontingenter for 2004 for får, geder, fårekød og gedekød

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2529/2001 af 19. december 2001 om den fælles markedsordning for fåre- og gedekød(1), særlig artikel 16, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I artikel 11, stk. 1, i Kommissionens forordning (EF) nr. 1439/95 af 26. juni 1995 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 3013/89 for så vidt angår indførsel og udførsel af fåre- og gedekød(2) angives gyldighedsperioden for oprindelsesdokumenter, der udstedes af tredjelandsmyndigheder med henblik på indførsel i Fællesskabet af får, geder, fårekød og gedekød i henhold til toldkontingenter.

(2) Kommissionens forordning (EF) nr. 2233/2003(3) indførte fra 1. januar 2004 først til mølle-princippet for forvaltningen af sådanne kontingenter. For visse tredjelandes vedkommende fastsætter denne forordning imidlertid, at importlicenssystemet skal fortsætte til den 30. april 2004. I disse tilfælde bør der gælde bestemmelser, som muliggør en glidende overgang fra importlicenssystemet til først til mølle-princippet.

(3) Derfor bør der være mulighed for en større grad af fleksibilitet med hensyn til oprindelsesdokumentets gyldighedsperiode, jf. artikel 11, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1439/95, således at de pågældende tredjelandsmyndigheder kan udstede sådanne dokumenter med en gyldighedsperiode på under tre måneder fra udstedelsesdatoen.

(4) De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Fåre- og Gedekød -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I artikel 5, stk. 1, i forordning (EF) nr. 2233/2003 indsættes følgende som sidste afsnit:"Som undtagelse fra artikel 11, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1439/95 kan de udstedende myndigheder i Australien og New Zealand indtil den 30. april 2004 udstede oprindelsesdokumenter med en gyldighedsperiode på under tre måneder fra udstedelsesdatoen."

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. februar 2004.

På Kommissionens vegne

Franz Fischler

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 341 af 22.12.2001, s. 3.

(2) EFT L 143 af 27.6.1995, s. 7. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 272/2001 (EFT L 41 af 10.2.2001, s. 3).

(3) EUT L 339 af 24.12.2003, s. 22.

Top