EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0362

Kommissionens forordning (EF) nr. 362/2004 af 27. februar 2004 om åbning af et præferencetoldkontingent for import af rårørsukker med oprindelse i AVS-landene til forsyning af raffinaderierne i perioden fra den 1. marts til den 30. juni 2004

OJ L 63, 28.2.2004, p. 18–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/362/oj

32004R0362

Kommissionens forordning (EF) nr. 362/2004 af 27. februar 2004 om åbning af et præferencetoldkontingent for import af rårørsukker med oprindelse i AVS-landene til forsyning af raffinaderierne i perioden fra den 1. marts til den 30. juni 2004

EU-Tidende nr. L 063 af 28/02/2004 s. 0018 - 0019


Kommissionens forordning (EF) nr. 362/2004

af 27. februar 2004

om åbning af et præferencetoldkontingent for import af rårørsukker med oprindelse i AVS-landene til forsyning af raffinaderierne i perioden fra den 1. marts til den 30. juni 2004

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 af 19. juni 2001 om den fælles markedsordning for sukker(1), særlig artikel 39, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Det fastsættes i artikel 39, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1260/2001, at der i produktionsårene 2001/02 til 2005/06 og med henblik på hensigtsmæssig forsyning af EF-raffinaderierne opkræves en nedsat særafgift ved import af rårørsukker med oprindelse i stater, med hvilke Fællesskabet har indgået leveringsaftaler på præferencebetingelser. Der er i øjeblikket indgået sådanne aftaler med de lande i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS-lande), der er nævnt i protokol nr. 3 om AVS-sukker, der er vedlagt bilag V til AVS/EF-partnerskabsaftalen(2), og med republikken Indien, jf. Rådets afgørelse 2001/870/EF(3).

(2) Ifølge de aftaler i form af brevveksling, der er indgået ved afgørelse 2001/870/EF, skal de pågældende raffinaderier betale minimumskøbsprisen, som er lig med den garanterede pris for råsukker, nedsat med den justeringsstøtte, der fastsættes for den pågældende produktion. Denne minimumspris bør således fastsættes under hensyn til de elementer, der gælder for produktionsåret 2003/04.

(3) De mængder særligt præferencesukker, der skal importeres, fastsættes i henhold til artikel 39 i forordning (EF) nr. 1260/2001 på grundlag af en årlig EF-forsyningsprognose.

(4) Ifølge prognosen skal der indføres råsukker og på dette tidspunkt i produktionsåret 2003/04 åbnes toldkontingenter til nedsat særafgift, således som fastsat i ovennævnte aftaler, med henblik på at dække EF-raffinaderiernes behov i en del af produktionsåret. Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1115/2003(4) blev der åbnet kontingenter for perioden fra den 1. juli 2003 til den 29. februar 2004.

(5) Da prognoserne for produktionen af rårørsukker for produktionsåret 2003/04 foreligger, bør der åbnes et kontingent for anden del af produktionsåret.

(6) På grundlag af raffinaderiernes forventede maksimale forsyningsbehov, som fastsættes af medlemsstaterne, og de mængder, der mangler ifølge forsyningsprognosen, bør de medlemsstater, der har raffinaderier, udstede importlicenser for perioden fra den 1. marts til den 30. juni 2004.

(7) Slovenien er ved tiltrædelsesakten fra 2003 blevet medtaget i artikel 39 i forordning (EF) nr. 1260/2001 blandt de lande, hvis maksimale forsyningsbehov fastsættes pr. produktionsår. Sloveniens behov er for de to første måneder efter tiltrædelsen, nemlig maj og juni 2004, der hører under produktionsåret 2003/04, fastsat til 3264 tons, jf. artikel 3 i Kommissionens forordning (EF) nr. 60/2004(5). Da denne mængde er forholdsvis lille og anvendelsesperioden forholdsvis kort, bør der vedtages særlige bestemmelser for importlicensernes udstedelse og gyldighed samt for raffineringsperioden.

(8) Det bør præciseres, at Kommissionens forordning (EF) nr. 1159/2003 af 30. juni 2003 om gennemførelsesbestemmelser for produktionsårene 2003/04, 2004/05 og 2005/06 for indførsel af rørsukker i forbindelse med visse toldkontingenter og præferenceaftaler og om ændring af forordning (EF) nr. 1464/95 og (EF) nr. 779/96(6) bør gælde for det nye kontingent.

(9) For at undgå en afbrydelse af forsyningerne bør det fastsættes, at medlemsstaterne for de mængder, der skal importeres i henhold til forordning (EF) nr. 1115/2003, og som der ikke var ansøgt om pr. 1. marts 2004, kan udstede de pågældende licenser efter nævnte dato, men inden udgangen af produktionsåret 2003/04.

(10) De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Sukker -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For perioden fra den 1. marts til den 30. juni 2004 åbnes der, jf. afgørelse 2001/870/EF, med henblik på import af rårørsukker til raffinering henhørende under KN-kode 1701 11 10, et toldkontingent på 30459 tons udtrykt i hvidt sukker med oprindelse i de AVS-lande, der har undertegnet den aftale i form af brevveksling, der er godkendt ved nævnte afgørelse.

Kontingentet har løbenummer 09.4097.

Artikel 2

1. Den særlige nedsatte afgift pr. 100 kg råsukker af standardkvalitet ved import af de i artikel 1 nævnte mængder fastsættes til 0 EUR.

2. Den minimumsopkøbspris, som EF-raffinaderierne skal betale, fastsættes for den i artikel 1 nævnte periode til 49,68 EUR pr. 100 kg råsukker af standardkvalitet.

Artikel 3

1. Der kan udstedes importlicenser

a) af de medlemsstater, der er nævnt i artikel 39 i forordning (EF) nr. 1260/2001, undtagen Slovenien, i forbindelse med det i artikel 1 fastsatte kontingent og på de i artikel 2 omhandlede betingelser, for en samlet mængde på 27195 tons

b) af Slovenien for en mængde på 3264 tons.

2. De af Slovenien udstedte licenser er som undtagelse fra artikel 4, stk. 4, andet afsnit, i Kommissionens forordning (EF) nr. 1159/2003 gyldige til udgangen af den tredje måned efter det pågældende produktionsår. Raffineringen af dette sukker kan som undtagelse fra artikel 18, stk. 1, i nævnte forordning finde sted indtil udgangen af den fjerde måned efter det pågældende produktionsår.

Artikel 4

Forordning (EF) nr. 1159/2003 gælder for det toldkontingent, der åbnes ved nærværende forordning.

Artikel 5

De i artikel 3 i forordning (EF) nr. 1115/2003 nævnte medlemsstater kan for de i samme artikel nævnte mængder, for hvilke der ikke indgives ansøgninger om importlicenser inden den 1. marts 2004, udstede sådanne licenser med henblik på import og raffinering af mængderne indtil den 30. juni 2004.

Artikel 6

Denne forordning træder i kraft den 1. marts 2004.

Artikel 3, stk. 1, litra b), og stk. 2, finder anvendelse på tidspunktet for og med forbehold af ikrafttrædelsen af traktaten om Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. februar 2004.

På Kommissionens vegne

Franz Fischler

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 39/2004 (EUT L 6 af 10.1.2004, s. 16).

(2) EFT L 317 af 15.12.2000, s. 3.

(3) EFT L 325 af 8.12.2001, s. 21.

(4) EUT L 158 af 27.6.2003, s. 30.

(5) EUT L 9 af 15.1.2004, s. 8.

(6) EUT L 162 af 1.7.2003, s. 25.

Top