EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0034

Kommissionens forordning (EF) nr. 34/2004 af 8. januar 2004 om bud for udførsel af havre, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1814/2003 omhandlede licitation

OJ L 5, 9.1.2004, p. 72–72 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/34/oj

32004R0034

Kommissionens forordning (EF) nr. 34/2004 af 8. januar 2004 om bud for udførsel af havre, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1814/2003 omhandlede licitation

EU-Tidende nr. L 005 af 09/01/2004 s. 0072 - 0072


Kommissionens forordning (EF) nr. 34/2004

af 8. januar 2004

om bud for udførsel af havre, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1814/2003 omhandlede licitation

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 af 30. juni 1992 om den fælles markedsordning for korn(1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1104/2003(2),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1501/95 af 29. juni 1995 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår ydelse af eksportrestitutioner for korn samt de foranstaltninger, der skal træffes inden for kornsektoren i tilfælde af markedsforstyrrelser(3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1431/2003(4), særlig artikel 4,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1814/2003 af 15. oktober 2003 om en særlig interventionsforanstaltning for korn i Finland og Sverige i produktionsåret 2003/04(5), særlig artikel 9, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) En licitation over eksportrestitutionen for havre, der er produceret i Finland og Sverige til eksport fra Finland og Sverige til alle tredjelande med undtagelse af Bulgarien, Cypern, Estland, Ungarn, Letland, Litauen, Malta, Polen, Tjekkiet, Rumænien, Slovakiet og Slovenien, blev åbnet ved forordning (EF) nr. 1814/2003.

(2) I artikel 9 i forordning (EF) nr. 1814/2003 er det fastsat, at Kommissionen på grundlag af de meddelte bud efter proceduren i artikel 23 i forordning (EØF) nr. 1766/92 kan beslutte, at licitationen skal være uden virkning.

(3) Under henvisning til bl.a. kriterierne i artikel 1 i forordning (EF) nr. 1501/95 bør der ikke fastsættes nogen maksimumsrestitution.

(4) De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De bud, der er meddelt fra den 2. den 8. januar 2004 inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1814/2003 omhandlede licitation over restitutionen ved udførsel af havre, skal være uden virkning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 9. januar 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. januar 2004.

På Kommissionens vegne

Franz Fischler

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 181 af 1.7.1992, s. 21.

(2) EUT L 158 af 27.6.2003, s. 1.

(3) EFT L 147 af 30.6.1995, s. 7.

(4) EUT L 203 af 12.8.2003, s. 16.

(5) EUT L 265 af 16.10.2003, s. 25.

Top