EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0020

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 20/2004/EF af 8. december 2003 om en generel ramme for finansiering af Fællesskabets aktioner til støtte for forbrugerpolitikken for perioden 2004-2007 (EØS-relevant tekst)

OJ L 5, 9.1.2004, p. 1–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 008 P. 3 - 9
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 008 P. 3 - 9
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 008 P. 3 - 9
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 008 P. 3 - 9
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 008 P. 3 - 9
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 008 P. 3 - 9
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 008 P. 3 - 9
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 008 P. 3 - 9
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 008 P. 3 - 9
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 010 P. 143 - 149
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 010 P. 143 - 149
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 003 P. 3 - 9

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/12/2006; ophævet ved 32006D1926

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/20(1)/oj

32004D0020

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 20/2004/EF af 8. december 2003 om en generel ramme for finansiering af Fællesskabets aktioner til støtte for forbrugerpolitikken for perioden 2004-2007 (EØS-relevant tekst)

EU-Tidende nr. L 005 af 09/01/2004 s. 0001 - 0007


Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 20/2004/EF

af 8. december 2003

om en generel ramme for finansiering af Fællesskabets aktioner til støtte for forbrugerpolitikken for perioden 2004-2007

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 153,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

efter proceduren i traktatens artikel 251(2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Forbrugerpolitikken yder et afgørende bidrag til opfyldelsen af to af Kommissionens strategiske mål, således som de fremgår af Kommissionens meddelelse om strategiske mål 2000-2005: "Udformning af det ny Europa"(3), nemlig at fremme en ny økonomisk og social dagsorden med henblik på at modernisere den europæiske økonomi og at sikre en bedre livs-kvalitet for Europas borgere.

(2) Strategien for forbrugerpolitikken 2002-2006 omfatter tre hovedmålsætninger. Disse målsætninger vil blive gennemført ved hjælp af en række aktioner i et rullende program, som løbende vil blive justeret af Kommissionen.

(3) De målsætninger og aktioner, der er omfattet af strategien for forbrugerpolitikken, bør lægge kursen for tildelingen af midler til aktioner, som gennemføres i henhold til denne ramme. Aktiviteter, der skal inddrage forbrugerinteresser på andre områder i henhold til traktatens artikel 153, bør desuden prioriteres højt sammen med de tre hovedmålsætninger i strategien for forbrugerpolitik.

(4) I overensstemmelse med strategien for forbrugerpolitikken bør forbrugerpolitik inden for denne rammes anvendelsesområde omfatte sikkerhed i forbindelse med tjenesteydelser og nonfoodvarer samt EU-forbrugernes økonomiske interesser. Aktioner vedrørende fødevaresikkerhed er ikke omfattet af denne ramme.

(5) I henhold til artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union er afbalanceret og bæredygtig udvikling et af Den Europæiske Unions generelle mål. I overensstemmelse med Johannesburg-erklæringen om bæredygtig udvikling, handlingsplanen fra verdenstopmødet om bæredygtig udvikling og Cardiff-processen bør der træffes foranstaltninger med henblik på at opnå en bæredygtig udvikling.

(6) Denne ramme bør danne grundlag for fællesskabsaktioner, der iværksættes i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5, til støtte for og opbygning af kapaciteten i organisationer og instanser, der arbejder i forbrugernes interesse på fællesskabsplan eller på nationalt eller regionalt plan.

(7) Ud over de aktioner, der er indeholdt i denne ramme, bør Kommissionen også sikre, at forbrugerorganisationer og andre relevante ikke-statslige organisationer kan bidrage til gennemførelse af strategien for forbrugerpolitik gennem inddragelse i arbejdet i Den Europæiske Rådgivende Forbrugergruppe, der er nedsat ved Kommissionens afgørelse 2003/709/EF(4).

(8) Rammen bør danne udgangspunkt for aktioner, der iværksættes af Kommissionen og en eller flere medlemsstater i fællesskab med henblik på opfyldelsen af målsætningerne for forbrugerpolitikken.

(9) Det er af generel europæisk interesse, som defineret i artikel 108, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(5), i det følgende benævnt "finansforordningen", at forbrugernes sundhed, sikkerhed og økonomiske interesser samt deres interesser i forbindelse med udviklingen af standarder for varer og tjenesteydelser er repræsenteret på fællesskabsplan.

(10) I denne afgørelse fastlægges der for hele rammens varighed en finansieringsramme, der som omhandlet i punkt 33 i den interinstitutionelle aftale af 6. maj 1999 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forbedring af budgetproceduren(6) udgør det primære referencegrundlag for budgetmyndigheden inden for rammerne af den årlige budgetprocedure.

(11) Med henblik på at øge effektiviteten og virkningen af det arbejde, der udføres af europæiske forbrugerorganisationer og forbrugerorganisationer, som repræsenterer forbrugernes interesser i forbindelse med udviklingen af standarder for varer og tjenesteydelser på fællesskabsplan, kan finansiel støtte til organisationer, der opfylder betingelserne for modtagelse af denne støtte, gøres betinget af, at der indgås partnerskabsrammeaftaler for denne rammes samlede varighed.

(12) For at sikre en mere effektiv forvaltning samt en øget effektivitet og større virkning af de enkelte projekter bør der mindst en gang hvert andet år offentliggøres indkaldelser af forslag til specifikke projekter, og der bør ydes støtte på op til 75 % af de støtteberettigede udgifter til gennemførelsen af projekterne.

(13) Ifølge aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (i det følgende benævnt "EØS-aftalen") skal de lande i Den Europæiske Frihandelsorganisation, der er med i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (i det følgende benævnt "EFTA/EØS-landene"), blandt andet styrke og udvide samarbejdet inden for rammerne af Fællesskabets virksomhed med hensyn til forbrugerbeskyttelse.

(14) Denne generelle ramme bør være åben for deltagelse af associerede lande i overensstemmelse med de betingelser, der er fastsat i de respektive bilaterale aftaler om de generelle principper for disse landes deltagelse i Fællesskabets programmer.

(15) For at øge værdien og effekten af denne ramme bør iværksatte aktioner løbende overvåges og regelmæssigt evalueres, så det er muligt at foretage de justeringer, der måtte vise sig nødvendige.

(16) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne afgørelse bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen(7) -

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Anvendelsesområde

1. Ved denne afgørelse etableres en generel ramme for Fællesskabets aktioner til støtte for forbrugerpolitikken, i det følgende benævnt "rammen", for den i artikel 5, stk. 1, omhandlede periode.

2. De aktioner, der gennemføres i henhold til denne ramme, skal supplere de aktioner, der iværksættes af og i medlemsstaterne for at beskytte forbrugernes sundhed, sikkerhed og økonomiske interesser og fremme deres ret til oplysning og til uddannelse og til at organisere sig for at varetage deres interesser.

Artikel 2

Indsatsområder

De aktioner, der gennemføres i henhold til denne ramme, skal vedrøre følgende specifikke områder:

a) beskyttelse af forbrugernes sundhed og sikkerhed i forbindelse med tjenesteydelser og nonfoodvarer

b) beskyttelse af forbrugernes økonomiske og retlige interesser

c) fremme af forbrugeroplysning og -uddannelse

d) fremme af forbrugerorganisationernes evne til at gøre en indsats på fællesskabsplan.

Artikel 3

Målsætninger for aktionerne

De aktioner, der gennemføres i henhold til denne ramme, skal bidrage til at opfylde følgende overordnede målsætninger:

a) et højt fælles forbrugerbeskyttelsesniveau navnlig gennem fastlæggelse af fælles forbrugerbeskyttelsesregler og -praksis samt indarbejdelse af forbrugernes interesser i andre fællesskabspolitikker

b) effektiv håndhævelse af forbrugerbeskyttelsesreglerne, navnlig gennem markedsovervågning, administrativt samarbejde og samarbejde om håndhævelse, adgang til forbrugerinformation om tjenesteydelser og nonfoodprodukter samt adgang for forbrugerne til klage- og tvistbilæggelsesprocedurer, og

c) relevant inddragelse af forbrugerorganisationerne i udformningen af forbrugerpolitikken og andre fællesskabspolitikker af betydning for forbrugernes interesser.

Artikel 4

Aktionstyper

1. De aktioner, der gennemføres i henhold til denne ramme, opføres i bilaget efter målsætninger.

2. Aktion 1-8, 11-15 og 19 gennemføres direkte af Kommissionen.

3. Aktion 9 og 10 finansieres i fællesskab af Fællesskabet og en eller flere medlemsstater eller af Fællesskabet og de kompetente myndigheder i de tredjelande, der deltager i medfør af artikel 9.

4. Til aktion 16, 17 og 18 ydes der fællesskabsstøtte.

Artikel 5

Finansiering

1. Finansieringsrammen til gennemførelsen af denne afgørelse for perioden 1. januar 2004-31. december 2007 er fastsat til 72 mio. EUR, heraf 54 mio. for perioden indtil 31. december 2006.

2. For perioden efter 31. december 2006 anses det foreslåede beløb for godkendt, hvis det er i overensstemmelse med de finansielle overslag, der gælder for perioden fra 2007.

3. De årlige bevillinger godkendes af budgetmyndigheden inden for rammerne af de finansielle overslag.

Artikel 6

Finansiel støtte

1. Fællesskabets støtte til fælles aktion 9 og 10 er som hovedregel på 50 % og kan under ingen omstændigheder overstige 70 % af de samlede udgifter til aktionen. Kommissionen opstiller klare regler for, hvilke aktioner der er berettigede til en finansiel støtte på mere end 50 %.

2. Den finansielle støtte til aktion 16 kan ikke overstige 50 % af udgifterne til gennemførelse af støtteberettigede aktiviteter.

3. Den finansielle støtte til aktion 17 kan ikke overstige 95 % af udgifterne til gennemførelse af støtteberettigede aktiviteter.

4. Forlængelse af den finansielle støtte til aktion 16 og 17 til støtteberettigede organisationer, som i det foregående år har vist, at de aktivt og effektivt repræsenterer forbrugernes interesser, er ikke omfattet af reglen om gradvis nedsættelse.

5. Den finansielle støtte til aktion 18 er som hovedregel på 50 % og kan under ingen omstændigheder overstige 75 % af de støtteberettigede udgifter til gennemførelsen af projektet. Kommissionen opstiller klare regler for, hvilke specifikke projekter der er berettigede til en finansiel støtte på mere end 50 %.

Artikel 7

Støttemodtagere

1. Den finansielle støtte til fælles aktion 9 og 10 kan tildeles et offentligt organ eller en non-profitorganisation, som er udpeget af den pågældende medlemsstat eller kompetente myndighed og godkendt af Kommissionen.

2. Den finansielle støtte til aktion 16 kan tildeles europæiske forbrugerorganisationer, som

a) er ikke-statslige nonprofitorganisationer, som er uafhængige af industri, handels- og erhvervs-interesser eller andre modstridende interesser, og hvis primære formål og aktiviteter er fremme og beskyttelse af forbrugernes sundhed, sikkerhed og økonomiske interesser i Fællesskabet

b) har fået mandat til at repræsentere forbrugernes interesser på fællesskabsplan af nationale forbrugerorganisationer i mindst halvdelen af medlemsstaterne, som ifølge nationale regler eller praksis repræsenterer forbrugerne, og som opererer på regionalt eller nationalt plan, og

c) over for Kommissionen på tilfredsstillende måde har redegjort for deres medlemstal, vedtægter og finansieringskilder.

3. Den finansielle støtte til aktion 17 kan tildeles europæiske forbrugerorganisationer, som

a) er ikke-statslige nonprofitorganisationer, som er uafhængige af industri, handels- og erhvervsinteresser eller andre modstridende interesser, og hvis primære formål og aktiviteter er at repræsentere forbrugernes interesser i standardiseringsprocessen på fællesskabsplan

b) i mindst to tredjedele af medlemsstaterne har fået mandat til at repræsentere forbrugernes interesser på fællesskabsplan

- af organer, som ifølge nationale regler eller praksis repræsenterer nationale forbruger-organisationer i medlemsstaterne, eller

- i mangel af sådanne organer af nationale forbrugerorganisationer i medlemsstaterne, som ifølge nationale regler eller praksis repræsenterer forbrugerne, og som opererer på nationalt plan.

4. Den finansielle støtte til aktion 18 kan tildeles juridiske personer eller sammenslutninger af juridiske personer, herunder relevante uafhængige offentlige organer og regionale forbruger-organisationer, der handler uafhængigt af industri og handel, og som reelt er ansvarlige for projektgennemførelsen.

Artikel 8

Udelukkelse

Ansøgere, bydende og kontrahenter, som har afgivet urigtige erklæringer, eller som har gjort sig skyldige i grov misligholdelse af deres kontraktlige forpligtelser, udelukkes fra deltagelse i yderligere aftaler, jf. artikel 96 i finansforordningen.

Artikel 9

Tredjelandes deltagelse

Denne ramme er åben for deltagelse af:

a) EFTA/EØS-landene, i overensstemmelse med de betingelser, der er fastsat i EØS-aftalen

b) de associerede lande i overensstemmelse med de betingelser, der er fastsat i de respektive bilaterale aftaler om de generelle principper for disse landes deltagelse i Fællesskabets programmer.

Artikel 10

Sammenhæng og komplementaritet

1. Kommissionen sikrer, at de aktioner, som gennemføres i henhold til denne ramme, er i overensstemmelse med strategien for forbrugerpolitikken.

2. Kommissionen sikrer, at der er sammenhæng og komplementaritet mellem de aktioner, som gennemføres i henhold til rammen, og andre fællesskabsprogrammer og -initiativer.

Artikel 11

Arbejdsprogram

Kommissionen vedtager et årligt arbejdsprogram, som omfatter:

a) de prioriterede indsatsområder under hver målsætning

b) fordelingen af de årlige budgetbevillinger mellem de i artikel 4 nævnte aktionstyper

c) en tidsplan for udbud, fælles aktioner og indkaldelser af forslag

d) for så vidt angår indkaldelser af forslag: udvælgelses- og tildelingskriterier for aktion 16, 17 og 18, kriterierne for finansiel støtte på mere end 50 % til aktion 18 samt angivelse af det vejledende beløb, der i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i finansforordningen og under størst mulig hensyntagen til behovet for at fastsætte enkle administrative krav, navnlig i forbindelse med små støttebeløb til specifikke projekter, er til rådighed for hver enkelt indkaldelse af forslag.

Artikel 12

Offentliggørelse og procedurer

1. Kommissionen offentliggør følgende i Den Europæiske Unions Tidende og på Kommissionens websted:

a) en indkaldelse af forslag til aktion 16 og 17, og

b) mindst en gang hvert andet år en indkaldelse af forslag til aktion 18, som beskriver de prioriterede aktioner, der skal gennemføres.

2. Kommissionen underretter på et tidligt tidspunkt under evalueringen ansøgere, der ikke er støtteberettigede, eller hvis ansøgning ikke indeholder de oplysninger, der er nødvendige for at undersøge, om ansøgningen opfylder udvælgelseskriterierne.

3. Kommissionen træffer senest tre måneder efter ansøgningsfristens udløb afgørelse om til-deling af finansiel støtte til aktion 16, 17 og 18.

4. Hvert år offentliggøres der på Kommissionens websted en liste over modtagerne af finansiel støtte samt over de aktioner, der er finansieret i henhold til denne ramme, med angivelse af beløbenes størrelse.

Artikel 13

Overvågning og evaluering

1. Kommissionen sikrer en effektiv og løbende overvågning af de aktioner, der gennemføres i henhold til denne ramme, og forelægger senest den 31. december 2005 en midtvejsrapport om gennemførelsen af rammen for Europa-Parlamentet og Rådet. Kommissionen giver hvert år Europa-Parlamentet meddelelse om eventuelle tilfælde af overskridelser af den i artikel 12, stk. 3, fastsatte frist på tre måneder til at træffe afgørelse vedrørende anmodninger med hensyn til aktion 16, 17 og 18.

2. Kommissionen forelægger en evalueringsrapport for Europa-Parlamentet og Rådet om de aktioner, der er gennemført i henhold til denne ramme, inden den i givet fald fremsætter forslag om forlængelse af rammen, dog senest den 31. december 2007.

Artikel 14

Gennemførelse af foranstaltningerne

1. Kommissionen er ansvarlig for forvaltningen og gennemførelsen af denne afgørelse i overensstemmelse med finansforordningen.

2. Foranstaltningerne omhandlet i artikel 4, stk. 3 og 4, samt i artikel 11 vedtages efter proceduren i artikel 15, stk. 2.

Artikel 15

Udvalgsprocedure

1. Kommissionen bistås af et udvalg.

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 3 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

Artikel 16

Ikrafttræden

Denne afgørelse træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. december 2003.

På Europa-Parlamentets vegne

P. Cox

Formand

På Rådets vegne

F. Frattini

Formand

(1) EUT C 234 af 30.9.2003, s. 86.

(2) Europa-Parlamentets udtalelse af 24.9.2003 (endnu ikke offentliggjort i EUT). Rådets afgørelse af 1.12.2003.

(3) EFT C 81 af 21.3.2000, s. 1.

(4) EUT L 258 af 10.10.2003, s. 35.

(5) EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(6) EFT C 172 af 18.6.1999, s. 1. Ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 2003/429/EF (EUT L 147 af 14.6.2003, s. 25).

(7) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

BILAG

DE I ARTIKEL 4 OMTALTE AKTIONER, OPFØRT EFTER MÅLSÆTNINGER

Målsætning a): Et højt fælles forbrugerbeskyttelsesniveau

Aktion 1: Videnskabelig rådgivning, risikoanalyse, herunder sammenlignende vurdering og vurdering af mulighederne for risikoreduktion vedrørende forbrugersundhed og -sikkerhed i forbindelse med nonfoodvarer og tjenesteydelser.

Aktion 2: Udarbejdelse af initiativer til lovgivning og til andre former for regulering samt fremme af selvregulering, herunder blandt andet:

2.1. Sammenlignende analyse af markeder og reguleringsordninger

2.2. Juridisk og teknisk ekspertise til udformning af politik vedrørende sikkerhed i forbindelse med tjenesteydelser

2.3. Teknisk ekspertise til udvikling af standardiseringsmandater for varer og tjenesteydelser

2.4. Juridisk og teknisk ekspertise til udformning af politik vedrørende forbrugernes økonomiske interesser

2.5. Workshopper med interesserede aktører og sagkyndige.

Aktion 3: Overvågning og vurdering af tendenser og tiltag på markedet af betydning for forbrugernes økonomiske og andre interesser, herunder blandt andet gennemførelse af prisundersøgelser, udarbejdelse af oversigter over og analyse af klager fra forbrugerne samt gennemførelse af undersøgelser af forandringer i markedsstrukturer.

Aktion 4: Indsamling og udveksling af oplysninger, der kan udgøre dokumentationsgrundlaget for udvikling af forbrugerpolitikken og for indarbejdelse af forbrugernes interesser i andre EU-politikker, herunder blandt andet gennemførelse af undersøgelser af forbrugernes og virksomhedernes holdninger samt indsamling og analyse af statistiske oplysninger og andre relevante data.

Målsætning b): Effektiv håndhævelse af forbrugerbeskyttelsesreglerne

Aktion 5: Koordinering af overvågnings- og håndhævelsesaktioner, herunder blandt andet:

5.1. Udvikling af it-værktøjer (såsom databaser og informations- og kommunikationssystemer) til brug i håndhævelsessamarbejde.

5.2. Uddannelse, seminarer og udveksling af embedsmænd med henblik på fælles håndhævelsesaktioner.

5.3. Planlægning og udvikling af fælles håndhævelsesaktioner.

5.4. Fælles håndhævelsesaktioner på forsøgsbasis.

Aktion 6: Udvikling af offentligt og let tilgængelige databaser med oplysninger om håndhævelsen af og retspraksis med hensyn til forbrugerrettigheder i medfør af fællesskabslovgivningen om forbrugerbeskyttelse, herunder færdiggørelse og forbedring af databasen om urimelige kontraktvilkår.

Aktion 7: Overvågning og vurdering af sikkerheden i forbindelse med nonfoodvarer og tjenesteydelser, herunder blandt andet:

7.1. Styrkelse af samt udvidelse af anvendelsesområdet for RAPEX-systemet for hurtig udveksling af oplysninger under hensyntagen til udviklingen inden for udveksling af markedsovervågningsinformationer.

7.2. Teknisk analyse af advarselsunderretninger.

7.3. Indsamling og vurdering af data om risici vedrørende specifikke forbrugsvarer og tjenesteydelser.

7.4. Udvikling af netværket for forbrugsvaresikkerhed, jf. direktiv 2001/95/EF(1).

Aktion 8: Overvågning af, hvorledes alternative tvistbilæggelsesordninger fungerer, og evaluering af effekten heraf, navnlig onlineordninger og disses effektivitet som middel til at bilægge grænseoverskridende klager og tvister, samt teknisk bistand til videreudvikling af det europæiske udenretslige netværk.

Aktion 9: (Fælles aktion) Finansiel støtte til offentlige organer eller nonprofitorganisationer, som indgår i fællesskabsnetværk, der informerer forbrugerne og bistår dem med at udøve deres rettigheder og få adgang til passende tvistbilæggelsesprocedurer (Det Europæiske Netværk af Forbrugercentre og "Clearing Houses" i det europæiske udenretslige netværk), på de vilkår, der er beskrevet i artikel 7, stk. 1.

Aktion 10: (Fælles aktion) Finansiel støtte til specifikke fælles overvågnings- og håndhævelsesaktioner med henblik på forbedring af det administrative samarbejde og samarbejdet om håndhævelse, for så vidt angår fællesskabslovgivningen på forbrugerbeskyttelsesområdet, herunder direktivet om produktsikkerhed i almindelighed, og andre aktioner vedrørende administrativt samarbejde, på de vilkår, der er beskrevet i artikel 7, stk. 1.

Målsætning c): Relevant inddragelse af forbrugerorganisationerne i udformningen af fællesskabspolitikker

Aktion 11: Specifik teknisk og juridisk ekspertbistand til forbrugerorganisationer med det formål at støtte disses deltagelse i, og bidrag til, høringer om forslag til lovgivning og andre politiske initiativer på fællesskabsplan på relevante politikområder, som f.eks. politikker vedrørende det indre marked, tjenesteydelser af almen interesse og det tiårige rammeprogram for bæredygtig produktion og bæredygtigt forbrug, samt støtte deres bidrag til markedsovervågningen.

Aktion 12: Repræsentation af de europæiske forbrugeres interesser i internationale fora, herunder internationale standardiseringsorganer og internationale handelsorganisationer.

Aktion 13: Uddannelse af personalet i regionale, nationale og europæiske forbrugerorganisationer og andre kompetencefremmende aktioner, herunder kurser i projektudvikling og projektgennemførelse, internetforum om specifikke projekter, workshopper og møder med henblik på at fremme projektpartnerskaber.

Aktion 14: Aktioner vedrørende oplysning om forbrugernes rettigheder i henhold til lovgivningen på forbrugerbeskyttelsesområdet og andre foranstaltninger på fællesskabsplan til beskyttelse af forbrugerne, navnlig i de nye medlemsstater i samarbejde med deres forbrugerorganisationer.

Aktion 15: Forbrugeruddannelse, herunder aktioner, der er målrettet mod unge forbrugere og udvikling af interaktive onlineredskaber til undervisning i forbrugernes rettigheder i det indre marked og i grænseoverskridende transaktioner.

Aktion 16: Finansiel støtte til europæiske forbrugerorganisationers virke, på de vilkår, der er beskrevet i artikel 7, stk. 2.

Aktion 17: Finansiel støtte til driften af europæiske forbrugerorganisationer, som repræsenterer forbrugernes interesser i forbindelse med udviklingen af standarder for varer og tjenesteydelser på fællesskabsplan, på de vilkår, der er beskrevet i artikel 7, stk. 3.

Målsætning a), b) og c):

Aktion 18: Finansiel støtte til specifikke projekter på fællesskabsplan eller nationalt plan til fremme af de målsætninger for forbrugerpolitikken, der er beskrevet i artikel 3, på de vilkår, der er beskrevet i artikel 7, stk. 4, herunder bl.a. finansiel støtte til:

- specifikke projekter, der iværksættes af forbrugerorganisationer, og som har til formål at fremskynde den faktiske gennemførelse af gældende fællesskabsret på forbrugerbeskyttelsesområdet i de nye medlemsstater

- specifikke projekter, der fremmer grænseoverskridende informationsudveksling og formidling af bedste praksis for integrering af forbrugerrettigheder i politikken på andre områder.

Aktion 19: Evaluering af de aktioner, der gennemføres i henhold til denne ramme.

(1) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EF af 3. december 2001 om produktsikkerhed i almindelighed (EFT L 11 af 15.1.2002, s. 4).

Top