EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0006

2004/6/EF: Kommissionens afgørelse af 5. november 2003 om oprettelse af Det Europæiske Tilsynsudvalg for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EØS-relevant tekst)

OJ L 3, 7.1.2004, p. 30–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 007 P. 9 - 10
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 007 P. 9 - 10
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 007 P. 9 - 10
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 007 P. 9 - 10
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 007 P. 9 - 10
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 007 P. 9 - 10
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 007 P. 9 - 10
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 007 P. 9 - 10
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 007 P. 9 - 10
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 007 P. 51 - 52
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 007 P. 51 - 52

No longer in force, Date of end of validity: 29/01/2009; ophævet ved 32009D0079

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/6(1)/oj

32004D0006

2004/6/EF: Kommissionens afgørelse af 5. november 2003 om oprettelse af Det Europæiske Tilsynsudvalg for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EØS-relevant tekst)

EU-Tidende nr. L 003 af 07/01/2004 s. 0030 - 0031


Kommissionens afgørelse

af 5. november 2003

om oprettelse af Det Europæiske Tilsynsudvalg for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger

(EØS-relevant tekst)

(2004/6/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I juni 2001 traf Kommissionen afgørelse 2001/527/EF(1) og 2001/528/EF(2) om oprettelse af henholdsvis Det Europæiske Værdipapirtilsynsudvalg og Det Europæiske Værdipapirudvalg.

(2) I sine resolutioner af 5. februar 2002 og 21. november 2002 støttede Europa-Parlamentet udvidelsen af visse aspekter af denne metode i fire lag til bank- og forsikringsbranchen under forbehold af, at Rådet klart ville forpligte sig til en reform, således at den institutionelle balance blev opretholdt.

(3) Den 3. december 2002 opfordrede Rådet Kommissionen til at gennemføre lignende foranstaltninger samt hurtigst muligt at oprette nye rådgivende udvalg inden for bank- og forsikringsvæsen samt forsikrings- og arbejdsmarkedspensioner.

(4) Et europæisk tilsynsudvalg for forsikrings- og arbejdsmarkedspensionsordninger (herefter benævnt "udvalget") bør oprettes som et uafhængigt organ, der reflekterer over, diskuterer og rådgiver Kommissionen i spørgsmål om forsikring, genforsikring og arbejdsmarkedsorienterede pensioner. Hvad angår arbejdsmarkedspensioner, bør udvalget overveje regulerings- og tilsynsmæssige aspekter ved sådanne foranstaltninger, men ikke arbejds- og socialretlige aspekter, som organisering af beskæftigelsesordninger, herunder obligatorisk medlemskab samt bestemmelser, der skyldes overenskomster.

(5) Udvalget skal også medvirke til konsekvent og rettidig gennemførelse af fællesskabslovgivningen i medlemsstaterne ved at sikre et mere effektivt samarbejde mellem nationale tilsynsmyndigheder, foretage peer reviews og fremme bedste praksis.

(6) Udvalget skal selv organisere sin virksomhed og skal navnlig tage højde for de særlige forhold, der gør sig gældende for de myndigheder, der er kompetente med hensyn til forsikringer og arbejdsmarkedsorienterede pensioner, og holde tæt operationel forbindelse med Kommissionen og det udvalg, som er oprettet i henhold til Kommissionens afgørelse 2004/9/EF af 5. november 2003 om nedsættelse af et europæisk udvalg for forsikrings- og arbejdsmarkedspensioner(3). Det vælger en formand af sin midte.

(7) Udvalget bør i en tidlig fase og på åben og gennemsigtig vis føre omfattende konsultationer med markedsdeltagere, forbrugere og slutbrugere.

(8) Udvalget fastlægger selv sin forretningsorden og handler under fuld overholdelse af traktatens bestemmelser, de berørte institutioners beføjelser og den nuværende institutionelle balance, der er fastsat i traktaten -

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Der oprettes hermed en uafhængig rådgivende gruppe for forsikrings- og arbejdsmarkedspensionsordninger i Fællesskabet kaldet "Det Europæiske Tilsynsudvalg for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger" (i det følgende benævnt "udvalget").

Artikel 2

Udvalgets formål er at rådgive Kommissionen, enten på Kommissionens opfordring inden for en tidsfrist, som Kommissionen fastsætter afhængigt af sagens vigtighed, eller på udvalgets eget initiativ, navnlig om udarbejdelse af udkast til gennemførelsesforanstaltninger vedrørende forsikrings-, genforsikrings- og arbejdsmarkedspensionsordninger.

Udvalget medvirker til en konsekvent gennemførelse af EF-direktiverne og til konvergens inden for medlemsstaternes tilsynspraksis i Fællesskabet.

Udvalget danner ligeledes et forum for samarbejde mellem tilsynsmyndigheder, herunder udveksling af tilsynsspecifikke oplysninger om tilsynsførte institutioner.

Artikel 3

Udvalget består af højtstående repræsentanter for de nationale offentlige myndigheder med kompetence inden for forsikrings-, genforsikrings- og arbejdsmarkedspensionsordninger. Hver medlemsstat udpeger højtstående repræsentanter for de kompetente myndigheder, som deltager i udvalgets møder.

Kommissionen deltager i udvalgets møder og udpeger en højtstående repræsentant til at deltage i samtlige tilsynsudvalgets debatter.

Når der udveksles fortrolige oplysninger vedrørende et tilsynsført institut, kan deltagelsen i drøftelsen af dette punkt på dagsordenen blive begrænset alene til de myndigheder, der er direkte involveret i tilsynet.

Udvalget vælger en formand af sin midte.

Udvalget kan invitere sagkyndige og observatører til sine møder.

Udvalget tager ikke stilling til arbejds- og socialretlige aspekter som for eksempel arbejdsmarkedspensionsordningers opbygning, herunder obligatorisk medlemskab og resultaterne af kollektive overenskomster.

Artikel 4

Udvalget opretholder tæt operationel kontakt med Kommissionen og med det udvalg, der er oprettet i medfør af afgørelse 2004/9/EF.

Udvalget kan nedsætte arbejdsgrupper. Kommissionen vil blive inviteret til at deltage i arbejdsgrupperne som observatør.

Artikel 5

Før udvalget afgiver udtalelse til Kommissionen, fører det på åben og gennemsigtig vis samt i en tidlig fase dybtgående konsultationer med markedsdeltagere, forbrugere og slutbrugere.

Artikel 6

Tilsynsudvalget udarbejder en årsrapport til Kommissionen.

Artikel 7

Tilsynsudvalget vedtager sin egen forretningsorden og organiserer selv sin drift.

Artikel 8

Udvalget påbegynder sit arbejde den 24. november 2003.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. november 2003.

På Kommissionens vegne

Frederik Bolkestein

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 191 af 13.7.2001, s. 43.

(2) EFT L 191 af 13.7.2001, s. 45.

(3) Se side 34 i denne EUT.

Top