EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R2162

Kommissionens forordning (EF) nr. 2162/2003 af 11. december 2003 om fastsættelse for produktionsåret 2003/04 af den endelige støtte for visse bælgplanter

EUT L 325 af 12.12.2003, p. 18–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Dokumentet er offentliggjort i en specialudgave (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2162/oj

32003R2162

Kommissionens forordning (EF) nr. 2162/2003 af 11. december 2003 om fastsættelse for produktionsåret 2003/04 af den endelige støtte for visse bælgplanter

EU-Tidende nr. L 325 af 12/12/2003 s. 0018 - 0018


Kommissionens forordning (EF) nr. 2162/2003

af 11. december 2003

om fastsættelse for produktionsåret 2003/04 af den endelige støtte for visse bælgplanter

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1577/96 af 30. juli 1996 om indførelse af en særlig støtte for visse bælgplanter(1), særlig artikel 6, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Efter artikel 3 i forordning (EF) nr. 1577/96 opdeles det maksimale garantiareal mellem linser og kikærter på den ene side og vikker på den anden side, så den uudnyttede del af det ene maksimale garantiareal kan overføres til det andet maksimale garantiareal, inden det fastslås, om der er tale om en overskridelse.

(2) Det maksimale garantiareal for linser og kikærter, jf. artikel 3 i forordning (EF) nr. 1577/96, blev ikke overskredet i 2003/04, mens det maksimale garantiareal for vikker, der blev øget med den uudnyttede del af det maksimale garantiareal for linser og kikærter, blev overskredet med 10,37 % i 2003/04. Støtten i artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1577/96 bør derfor nedsættes forholdsmæssigt for vikker for det pågældende produktionsår.

(3) De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Den endelige støtte for visse bælgplanter fastsættes for produktionsåret 2003/04 til 181,00 EUR/ha for linser og kikærter og til 163,99 EUR/ha for vikker.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. december 2003.

På Kommissionens vegne

Franz Fischler

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 206 af 16.8.1996, s. 4. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 811/2000 (EFT L 100 af 20.4.2000, s. 1).

Top