EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2003_313_R_0078_01

2003/832/FUSP: Rådets afgørelse 2003/832/FUSP af 26. maj 2003 om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Letlands regering om Republikken Letlands deltagelse i de EU-ledede styrker i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien - Aftale mellem Den Europæiske Union og Letlands regering om Republikken Letlands deltagelse i Den Europæiske Unions styrke (EUS) i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

OJ L 313, 28.11.2003, p. 78–81 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

32003D0832

2003/832/FUSP: Rådets afgørelse 2003/832/FUSP af 26. maj 2003 om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Letlands regering om Republikken Letlands deltagelse i de EU-ledede styrker i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

EU-Tidende nr. L 313 af 28/11/2003 s. 0078 - 0078


Rådets afgørelse 2003/832/FUSP

af 26. maj 2003

om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Letlands regering om Republikken Letlands deltagelse i de EU-ledede styrker i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 24,

under henvisning til formandskabets henstilling, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Den 27. januar 2003 vedtog Rådet fælles aktion 2003/92/FUSP om Den Europæiske Unions militæroperation i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien(1).

(2) Ifølge artikel 8 i den fælles aktion skal detaljerede ordninger vedrørende tredjelandes deltagelse fastlægges i en aftale i overensstemmelse med artikel 24 i traktaten om Den Europæiske Union.

(3) I forlængelse af Rådets afgørelse af 18. marts 2003, der bemyndigede generalsekretæren/den højtstående repræsentant til at indlede forhandlinger, har generalsekretæren/den højtstående repræsentant ført forhandlinger om en aftale med Letlands regering om Republikken Letlands deltagelse i de EU-ledede styrker (EUS) i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien.

(4) Denne aftale bør godkendes -

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Aftalen mellem Den Europæiske Union og Letlands regering om Republikken Letlands deltagelse i de EU-ledede styrker i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien godkendes herved på Den Europæiske Unions vegne.

Teksten til aftalen er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

Formanden for Rådet bemyndiges til at udpege de(n) person(er), der er beføjet til at undertegne aftalen med bindende virkning for Den Europæiske Union.

Artikel 3

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Denne afgørelse har virkning fra dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. maj 2003.

På Rådets vegne

G. Drys

Formand

(1) EUT L 34 af 12.2.2003, s. 26.

Top