EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0831

2003/831/EF: Kommissionens beslutning af 20. november 2003 om ændring af beslutning 2001/881/EF og 2002/459/EF for så vidt angår ændringer af og yderligere tilføjelser til listen over grænsekontrolsteder (EØS-relevant tekst) (meddelt under nummer K(2003) 4234)

OJ L 313, 28.11.2003, p. 61–77 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 041 P. 211 - 227
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 041 P. 211 - 227
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 041 P. 211 - 227
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 041 P. 211 - 227
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 041 P. 211 - 227
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 041 P. 211 - 227
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 041 P. 211 - 227
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 041 P. 211 - 227
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 041 P. 211 - 227
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 051 P. 153 - 170
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 051 P. 153 - 170

No longer in force, Date of end of validity: 28/09/2009; stiltiende ophævelse ved 32009D0821

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/831/oj

32003D0831

2003/831/EF: Kommissionens beslutning af 20. november 2003 om ændring af beslutning 2001/881/EF og 2002/459/EF for så vidt angår ændringer af og yderligere tilføjelser til listen over grænsekontrolsteder (EØS-relevant tekst) (meddelt under nummer K(2003) 4234)

EU-Tidende nr. L 313 af 28/11/2003 s. 0061 - 0077


Kommissionens beslutning

af 20. november 2003

om ændring af beslutning 2001/881/EF og 2002/459/EF for så vidt angår ændringer af og yderligere tilføjelser til listen over grænsekontrolsteder

(meddelt under nummer K(2003) 4234)

(EØS-relevant tekst)

(2003/831/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 97/78/EF af 18. december 1997 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for tredjelandsprodukter, der føres ind i Fællesskabet(1), særlig artikel 6, stk. 2,

under henvisning til Rådets direktiv 91/496/EØF af 15. juli 1991 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for dyr, der føres ind i Fællesskabet fra tredjelande, og om ændring af direktiv 89/662/EØF, 90/425/EØF og 90/675/EØF(2), særlig artikel 6, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Listen over grænsekontrolsteder, der er godkendt til at føre veterinærkontrol med levende dyr og animalske produkter fra tredjelande, blev godkendt ved Kommissionens beslutning 2001/881/EF(3), og den indbefatter ANIMO-enhedsnummeret for hvert enkelt grænsekontrolsted; den bør ajourføres på grund af udviklingen i medlemsstaterne og i EF-kontrollen.

(2) Efter et tilfredsstillede EF-kontrolbesøg bør grænsekontrolstederne i Châteauroux-Déols i Frankrig og i Kolding og Skagen i Danmark også opføres på listen.

(3) Drøftelserne mellem Kommissionen og Nederlandene er mundet ud i, at der bør indsættes en ny fodnote vedrørende lufthavnen Amsterdam Schiphol for at gøre situationen med hensyn til import af levende dyr via denne lufthavn klarere.

(4) Der bør desuden foretages en række opdateringer af fodnoterne og af oplysningerne i listen vedrørende kategorier og kontrolcentre for en række andre, allerede godkendte grænsekontrolsteder.

(5) Listen over ANIMO-enheder i Kommissionens beslutning 2002/459/EF(4), som indeholder ANIMO-enhedsnummeret for hvert enkelt grænsekontrolsted i EF, bør derfor ajourføres for at tage hensyn til relevante ændringer og for at opretholde en liste, der er identisk med listen i beslutning 2001/881/EF.

(6) De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed -

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Bilaget til beslutning 2001/881/EF affattes som angivet i bilag I til nærværende beslutning.

Artikel 2

Bilaget til beslutning 2002/459/EF ændres som angivet i bilag II til nærværende beslutning.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. november 2003.

På Kommissionens vegne

David Byrne

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 24 af 30.1.1998, s. 9.

(2) EFT L 268 af 24.9.1991, s. 56. Senest ændret ved direktiv 96/43/EF (EFT L 162 af 1.7.1996, s. 1).

(3) EFT L 326 af 11.12.2001, s. 44. Senest ændret ved beslutning 2003/506/EF (EUT L 172 af 10.7.2003, s. 16).

(4) EFT L 159 af 17.6.2002, s. 27. Senest ændret ved beslutning 2003/506/EF.

BILAG I

"BILAG/BILAG/ANHANG/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ/ANNEX/ANNEXE/ALLEGATO/BIJLAGE/BILAG/LIITE/BILAGA

LISTA DE PUESTOS DE INSPECCIÓN FRONTERIZOS AUTORIZADOS/LISTE OVER GODKENDTE GRÆNSEKONTOLSTEDER/VERZEICHNIS DER ZUGELASSENEN GRENZKONTROLLSTELLEN/ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΜΕΘΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ/LIST OF AGREED BORDER INSPECTION POSTS/LISTE DES POSTES D'INSPECTION FRONTALIERS AGRÉÉS/ELENCO DEI POSTI DI ISPEZIONE FRONTALIERI RICONOSCIUTI/LIJST VAN DE ERKENDE INSPECTIEPOSTEN AAN DE GRENS/LISTA DOS POSTOS DE INSPECÇÃO APROVADOS/LUETTELO HYVÄKSYTYISTÄ RAJATARKASTUSASEMISTA/FÖRTECKNING ÖVER GODKÄNDA GRÄNSKONTROLLSTATIONER

>TABELPOSITION>

>TABELPOSITION>

>TABELPOSITION>

>TABELPOSITION>

>TABELPOSITION>

>TABELPOSITION>

>TABELPOSITION>

>TABELPOSITION>

>TABELPOSITION>

>TABELPOSITION>

>TABELPOSITION>

>TABELPOSITION>

>TABELPOSITION>

>TABELPOSITION>

>TABELPOSITION>"

BILAG II

I bilaget til afgørelse 2002/459/EF foretages følgende ændringer:

1. I afsnittet vedrørende grænsekontrolsteder i FRANKRIG:

indsættes følgende linje:

">TABELPOSITION>"

og følgende linje udgår:

">TABELPOSITION>"

2. I afsnittet vedrørende grænsekontrolsteder i DANMARK:

indsættes følgende linjer:

">TABELPOSITION>"

Top