EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R2014

Kommissionens forordning (EF) nr. 2014/2003 af 14. november 2003 om udstedelse af eksportlicenser som led i system A3 for frugt og grøntsager (æbler)

OJ L 297, 15.11.2003, p. 24–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2014/oj

32003R2014

Kommissionens forordning (EF) nr. 2014/2003 af 14. november 2003 om udstedelse af eksportlicenser som led i system A3 for frugt og grøntsager (æbler)

EU-Tidende nr. L 297 af 15/11/2003 s. 0024 - 0025


Kommissionens forordning (EF) nr. 2014/2003

af 14. november 2003

om udstedelse af eksportlicenser som led i system A3 for frugt og grøntsager (æbler)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96 af 28. oktober 1996 om den fælles markedsordning for frugt og grøntsager(1), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 47/2003(2), særlig artikel 35, stk. 3, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1913/2003(3) blev der åbnet en licitation med henblik på at fastsætte vejledende restitutionssatser og vejledende mængder, for hvilke der kan udstedes eksportlicenser som led i system A3.

(2) På grundlag af de indgivne bud bør der fastsættes maksimale restitutionssatser og procentsatser for udstedelse af licenser for de mængder, som vedrører de bud, der er afgivet til de maksimale satser.

(3) For æbler svarer den maksimale sats, der er nødvendig for at tildele licenser for den vejledende mængde inden for budmængderne, til mere end halvanden gange den vejledende restitutionssats. Satsen skal derfor fastsættes i henhold til artikel 4, stk. 4, i Kommissionens forordning (EF) nr. 1961/2001 af 8. oktober 2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96 for så vidt angår eksportrestitutioner for frugt og grøntsager(4), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1176/2002(5).

(4) De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Friske Frugter og Grøntsager -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For æbler er de maksimale restitutionssatser og procentsatserne for udstedelse af licenser vedrørende den licitation, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 1913/2003, fastsat i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 15. november 2003.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. november 2003.

På Kommissionens vegne

J. M. Silva Rodríguez

Generaldirektør for landbrug

(1) EFT L 297 af 21.11.1996, s. 1.

(2) EFT L 7 af 11.1.2002, s. 64.

(3) EUT L 283 af 31.10.2003, s. 25.

(4) EFT L 268 af 9.10.2001, s. 8.

(5) EFT L 170 af 29.6.2002, s. 69.

BILAG

Udstedelse af eksportlicenser som led i system A3 for frugt og grøntsager (æbler)

>TABELPOSITION>

Top